Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 285/2317/1997 Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 285/2317/1997
Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου


Γνωμ. 285/2317/1997 Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου
Νο 285/Γνωμ.2317/19.1.1997

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

«Προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη εμφάνιση στις οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών των ¶υλων Τίτλων Δημοσίου, μετά την ισχύ του Ν. 2198/22.3.94, παρακαλούμε, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να οριοθετήσετε τους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών που πρέπει να εμφανίζονται:

- Οι άυλοι τίτλοι Δημοσίου ιδιοκτησίας Τραπεζών

- Οι άυλοι τίτλοι Δημοσίου ιδιοκτησίας πελατών Τραπεζών

- Οι λογαριασμοί απαιτήσεων Τραπεζών για άυλους τίτλους Δημοσίου με την Τ.Ε.».

ΙΙ. Βασικές διατάξεις του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄ 43)

¶ρθρο 5


Έκδοση ¶υλων Τίτλτων


1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να δανείζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος και άνευ εκδόσεως αξιογράφων (ομολόγων, εντόκων γραμματίων κ.λπ.) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν κατά το νόμο την ευχέρεια να ασκούν ανάλογες εργασίες.

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1.

Τα δάνεια και οι υποδιαιρέσεις τους (τίτλοι) παρακολουθούνται δια λογιστικών εγγράφων στο Σύστημα Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (το Σύστημα) που συνιστάται με το παρόν άρθρο και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργεί τις εγγραφές λήψεως, εξυπηρετήσεως και αποπληρωμής των δανείων για λογαριασμό του Ελληνικού δημοσίου.

3. Οι όροι των δανείων αυτών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

¶ρθρο 6


Συμμετοχή στο Σύστημα


1. Στο Σύστημα, μετέχουν πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστού, νομικά ή φυσικά πρόσωπα (οι φορείς) οριζόμενα είτε κατά κατηγορίες είτε ονομαστικά με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Με όμοιες πράξεις καθορίζεται η διαδικασία επιλογής των φορέων και ειδικότεροι όροι και περιορισμοί και οι απαιτούμενες υπέρ των επενδυτών ασφάλειες κατά κατηγορίες φορέων.

2. Οι τίτλοι δύνανται να μεταβιβάζονται σε τρίτους (επενδυτές). Η μεταβίβαση ενεργεί μεταξύ των μερών και δεν παράγει αποτελέσματα εις όφελος ή εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αποκτά τίτλους από τους φορείς και να τους διαθέτει εκ νέου προ της λήξεώς τους.

4. Η μεταβίβαση του τίτλου ολοκληρώνεται με μεταφορά (πίστωση) του αντίστοιχου ποσού του λογαριασμού του δικαιούχου. Περιορισμοί ή λεπτομερέστερες ρυθμίσεις των συναλλαγών επί των τίτλων μπορούν να θεσπίζονται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Οι λογαριασμοί των φορέων τηρούνται στο Σύστημα. Οι λογαριασμοί των επενδυτών τηρούνται στους φορείς.

6. Οι λογαριασμοί και στο Σύστημα και στους φορείς τηρούνται χωριστά κατά κατηγορία τίτλων με κοινά χαρακτηριστικά.

7. Στο Σύστημα τηρούνται για κάθε φορέα χωριστοί λογαριασμοί αφΆ ενός μεν για τους τίτλους ιδίου χαρτοφυλακίου, αφΆ ετέρου δε για εκείνους του χαρτοφυλακίου επενδυτών πελατών του. Ο λογαριασμός χαρτοφυλακίου επενδυτών κάθε φορά τηρείται συγκεντρωτικά για όλους τους επενδυτές του φορέα.

8. Στο Σύστημα ο λογαριασμός ενεχύρου κάθε φορέα τηρείται χωριστά από τους λοιπούς λογαριασμούς του.

9. Η ενεχυρίαση τίτλων ολοκληρώνεται με την εγγραφή του αντίστοιχου ποσού σε ειδικό λογαριασμό ενεχύρου τηρούμενο κατά περίπτωση είτε στο Σύστημα είτε στο φορέα.

¶ρθρο 7


Κατοχύρωση δικαιωμάτων επενδυτών


1. Απαγορεύεται στο φορέα η άνευ της συναινέσεως του δικαιούχου επενδυτή διάθεση του τίτλου. Η έλλειψη συναινέσεως δεν αντιτάσσεται κατά των καλής πίστεως τρίτων.

2. Οι τηρούμενοι στο Σύστημα λογαριασμοί δεν υπόκεινται σε αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση.


¶ρθρο 8


Αξιώσεις επενδυτών


1. Οι φορείς που αναλαμβάνουν να επενδύσουν κεφάλαια σε τίτλους του Δημοσίου, για λογαριασμό πελατών τους, υποχρεούνται να επενδύσουν αμέσως τα κεφάλαια αυτά σε τίτλους της επιλογής των επενδυτών.

2. Ο επενδυτής έχει αξίωση επί του τίτλου του, στρεφόμενη μόνο κατά του φορέα στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός του.

3. .......................................................................................................

6. Η καταβολή των ληξιπρόθεσμων τόκων και κεφαλαίων των τίτλων από το Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδος επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του Δημοσίου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει στον κάθε φορέα τους τόκους και το κεφάλαιο των οφειλόμενων τίτλων κατά τη λήξη του δανείου. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΙΙΙ. Γνώμη Ε.ΣΥ.Λ. επί του άνω θέματος.

Για τη λογιστική παρακολούθηση των θεσμοθετούμενων με τις προαναφερθείσες διατάξεις ¶υλων Τίτλων του Δημοσίου είναι απαραίτητη η δημιουργία και ένταξη στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών του Π.Δ. 384/1992 (ΚΛΣΤ) των νέων λογαριασμών που κατά περίπτωση αναφέρονται στα επόμενα, όπου καθορίζεται και το περιεχόμενό τους καθώς και οι κανόνες λειτουργίας τους.

Α. ¶υλοι Τίτλοι Εντόκων Γραμματίων Δημοσίου (ΕΓΔ)

1. Στο Λογαριασμό 31 «έντοκα γραμμάτια Δημοσίου», στους δευτεροβάθμιους 31.00 - 31.11 του οποίου παρακολουθούνται οι έντυποι τίτλοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου, δημιουργούνται και οι ακόλουθοι νέοι λογαριασμοί, με τους οποίους θα παρακολουθούνται οι ¶υλοι Τίτλοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου καθώς και οι παρόμοιοι με αυτά λοιποί τίτλοι (δηλαδή και εκείνοι που λειτουργούν με όμοιο ακριβώς τρόπο):

31.20 Υποχρεωτικές επενδύσεις σε άυλα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 31.00
31.21 Προαιρετικές επενδύσεις σε άυλα ΕΓΔ
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 31.01
31.22 Επενδύσεις πελατών σε άυλα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 31.02 και κατά πελάτη
31.23 Προεξοφλημένα άυλα ΕΓΔ
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 31.03
31.41 Ενεχυριασμένα άυλα ΕΓΔ ιδιοκτησίας Τράπεζας
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 31.20
31.62 Ενεχυρισμένα άυλα ΕΓΔ πελατών
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 31.22
31.99 Μη δουλευμένοι τόκοι ΕΓΔ - λογ/σμός αντίθετος
31.99.00 Μη δουλευμένοι τόκοι έντυπων ΕΓΔ υποχρεωτικών επενδύσεων
01 ² ² ² έντυπων ΕΓΔ προαιρετικών επενδύσεων
02 ² ² ² έντυπων ΕΓΔ για διάθεση στο κοινό
03 Μη δουλευμένοι τόκοι προεξοφλημένων έντυπων ΕΓΔ
20 ² ² ² άυλων ΕΓΔ υποχρεωτικών επενδύσεων
21 ² ² ² ² ΕΓΔ προαιρετικών
22 ² ² ² ² ΕΓΔ επενδύσεων πελατών
23 Μη δουλευμένοι τόκοι προεξοφλημένων άυλων ΕΓΔ
41 ² ² ² ενεχυριασμένων άυλων ΕΓΔ Ιδιοκτησίας Τράπεζας
60 ² ² ² ενεχυριασμένων άυλων ΕΓΔ πελατών

Σημείωση: Οι πιο πάνω τριτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας (π.χ. σε τεταρτοβάθμιους κατά λήξη και επιτόκιο και οι 31.99.22 και 31.99.62 και σε πεμπτοβάθμιους κατά πελάτη).

2. Για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Τράπεζας προς τους πελάτες της, από επενδύσεις τους σε άυλους τίτλους του Δημοσίου (άυλα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, άυλες ομολογίες ή άυλα ομόλογα Δημοσίου), δημιουργούνται οι ακόλουθοι νέοι λογαριασμοί, οι οποίοι εντάσσονται στον πρωτοβάθμιο 59 «Λοιπές υποχρεώσεις».

59.50 Υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άλλους τίτλους Δημοσίου
59.50.22 Υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλα ΕΓΔ
50 Υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλες ομολογίες Δημοσίου
53 Υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλα ομόλογα Δημοσίου
55 Υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε λοιπούς άυλους τίτλους
60 Υποχρεώσεις προς πελάτες από ενεχυριασμένες άυλες ομολογίες Δημοσίου
62 Υποχρεώσεις προς πελάτες από ενεχυριασμένα άυλα ΕΓΔ
63 Υποχρεώσεις προς πελάτες από ενεχυριασμένα άυλα ομόλογα Δημοσίου
65 Υποχρεώσεις προς πελάτες από ενεχυριασμένους λοιπούς άυλους τίτλους

Σημείωση: Οι πιο πάνω τριτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε προσωπι-κούς λογαριασμούς πελατών.

31 (εκτός 31.22, 31.62 και

2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για

      31.99 σε ό,τι αφορά)

    επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική

 

    Τράπεζα:

 

-  Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα

 

-  Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση

31.22 + 31.62 μείον 31.99

(σε ό,τι αφορά)

2α. ¶υλοι τίτλοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου

      Επενδύσεων πελατώνγ) Τα κονδύλια της θέσης του ενεργητικού 5 θα καταχωρούνται διεκεκριμένα, όπως είναι στο υπόδειγμα ισολογισμού. Στη συνέχεια προστίθεται νέα θέση 5α ως εξής:

34.22 5α. ¶υλοι τίτλοι χρεογράφων Δημοσίου επενδύσεων πελατών

δ) Το κονδύλι της κατηγορίας του παθητικού του ισολογισμού «4. Λοιπά στοιχεία παθητικού» θα παρατίθεται αναλυμένο ως εξής:

59.50.97 Υποχρεώσεις προς πελάτες από τόκους επενδύσεών τους σε άυλα χρεόγραφα Αναπτύσσεται κατά πελάτη και κατΆ είδος άυλου τίτλου
59.50.99 Μη δουλευμένοι τόκοι επενδύσεων πελατών σε άυλα ΕΓΔ (λογ. αντίθετ.)
59.50.99.22 Μη δουλευμένοι τόκοι επενδύσεων πελατών σε άυλα ΕΓΔ
62 Μη δουλευμένοι τόκοι επενδύσεων πελατών σε ενεχυριασμένα άυλα ΕΓΔ

Σημείωση: Οι τεταρτοβάθμιοι αυτοί αναπτύσσονται περαιτέρω όπως οι αντίστοιχοί τους 59.50.22 και 59.50.62.

3. Για τη λειτουργία των λογαριασμών 31.20, 31.21 και 31.23 που δημιουργούνται για την παρακολούθηση των άυλων τίτλων εντόκων γραμματίων Δημοσίου ιδιοκτησίας της Τράπεζας, εφαρμόζεται η παρ. 2.2.302 του ΚΛΣΤ (Π.Δ. 384/1992), στην οποία καθορίζεται η λειτουργία των λογαριασμών 31.00 - 31.11, με τους οποίους παρακολουθούνται οι έντυποι τίτλοι ΕΓΔ.

Οι ενεχυριαζόμενοι άυλοι τίτλοι ΕΓΔ ιδιοκτησίας της Τράπεζας (στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα) μεταφέρονται και παρακολουθούνται στο λογ/σμό 31.41 «ενεχυριασμένα άυλα ΕΓΔ ιδιοκτησίας Τράπεζας».

4. Για τις επενδύσεις σε άυλους τίτλους ΕΓΔ πελατών της Τράπεζας εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Με τα χρηματικά ποσά που καταθέτουν οι πελάτες στην Τράπεζα για επενδύσεις τους σε άυλα ΕΓΔ, χρεώνεται λογαριασμός διαθεσίμων (του 38 «χρηματικά διαθέσιμα») ή λογ/σμός καταθέσεων του πελάτη και πιστώνεται ο πελάτης στο λογ/σμό 59.50.22 «υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλα ΕΓΔ». Η πίστωση αυτή του πελάτη γίνεται με την ονομαστική αξία των άυλων τίτλων ΕΓΔ και με τους αδούλευτους τόκους χρεώνεται ο αντίθετος λογ/σμός 59.50.99 «Μη δουλευμένοι τόκοι επενδύσεων πελατών σε άυλα ΕΓΔ».

β) Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 Ν.2198/1994, η Τράπεζα υποχρεούται να επενδύει αμέσως τα κατατιθέμενα ποσά, μεταφέροντας αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος (για πραγματοποίηση της επενδύσεως κ.λπ.). Κατά τη μεταφορά αυτή: χρεώνεται ο λογ/σμός 31.22 «επενδύσεις πελατών σε άυλα Έντοκα Γραμ. Δημ.» με την ονομαστική αξία των τίτλων και πιστώνεται ο λογ/σμός 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα - Τρεχούμενος λογ/σμός» (με την καταβληθείσα από τον πελάτη αξία εκδόσεως) καθώς και ο αντίθετος λογ/σμός 31.99.22 «Μη δουλευμένοι τόκοι άυλων ΕΓΔ επενδύσεων πελατών».

γ) Μετά από τις προηγούμενες (α΄ και β΄) λογιστικές εγγραφές, ο λογ/σμός 31.22 θα απεικονίζει το ύψος των επενδύσεων των πελατών σε άυλα ΕΓΔ με την ονομαστι-κή τους αξία και άρα την αντίστοιχη κατά της Τράπεζας Ελλάδος απαίτηση του φορέα (της Τράπεζας) για την ισόποση υποχρέωση αυτού προς τους πελάτες του, που εμφανίζεται στο λογ/σμό 59.50.22.

Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 59.50.99.22 είναι πάντοτε ίσο με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογ/σμού 31.99.22, δεδομένου ότι και τα δύο υπόλοιπα απεικονίζουν τους αδούλευτους τόκους των επενδύσεων των πελατών σε άυλα ΕΓΔ. Οι λογαριασμοί αυτοί (59.50.99.22 και 31.99.22) είναι αντίθετοι των 59.50.22 και 31.22, αντίστοιχα, και ενδείκνυται να αναλύονται κατά πελάτη, τα δε υπόλοιπά τους αλληλοσυμψηφίζονται, με σχετικές λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται όταν οι τόκοι καθίστανται δουλευμένοι και οπωσδήποτε κατά την εξόφληση κάθε άυλου τίτλου ΕΓΔ.

δ) Η εξόφληση των άυλων τίτλων ΕΓΔ επενδύσεων πελατών της Τράπεζας από την Τράπεζα Ελλάδος, κατά τη λέξη τους, συνεπάγεται τις ακόλουθες λογιστικές εγγραφές:

- χρεώνεται ο τρεχούμενος λογ/σμός της Τράπεζας Ελλάδος (δηλ. ο 38.06.00) με την ονομαστική αξία των άυλων ΕΓΔ και πιστώνεται ισόποσα ο λογ/σμός 31.22 «επενδύσεις πελατών σε άυλα ΕΓΔ»,

- χρεώνεται ο λογ/σμός 59.50.22 «υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλα ΕΓΔ» με την ονομαστική αξία των άυλων ΕΓΔ και πιστώνεται ισόποσα λογαριασμός καταθέσεων ή χορηγήσεων του πελάτη, καθΆ υπόδειξή του (ή πιστώνεται λογ/σμός προς απόδοση του προϊόντος της εισπράξεως στον πελάτη κ.λπ.).

- επακολουθεί και ο αμοιβαίος αντιλογισμός των λογαριασμών 31.99.22 και 59.50.99.22, όπως αναφέρεται αμέσως προηγούμενα (περ. γ΄).

ε) Η κατόπιν εντολής του πελάτη μεταβίβαση των άυλων τίτλων ιδιοκτησίας του, σε άλλον πελάτη της ίδιας Τράπεζας, επιβάλλει τη διενέργεια τακτοποιητικής λογιστικής εγγραφής, ως προς το δικαιούχο του τίτλου, μέσα στο πλαίσιο των λογαριασμών 59.50.22 και 59.50.99.22 (δηλ. γίνεται τακτοποίηση στους προσωπικούς λογ/σμούς παλαιού και νέου δικαιούχου). Ανάλογη λογιστική τακτοποίηση γίνεται και μέσα στο πλαίσιο των λογ/σμών 31.22 και 31.99.22.

στ) Η μεταβίβαση των άυλων τίτλων ΕΓΔ ιδιοκτησίας πελάτη, κατΆ εντολή του, σε πελάτη άλλης Τράπεζας, γίνεται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 6 Ν.2198/1994), οπότε πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς 31.22 και 59.50.22 καθώς και στους αντίθετούς τους 31.99.22 και 59.50.99.22, ώστε να υπάρχει συμφωνία με τον τηρούμενο από την Τράπεζα Ελλάδος λογαριασμό, στο όνομα της Τράπεζας, για τις επενδύσεις των πελατών της.

ζ) Η προεξόφληση ενός άυλου ΕΓΔ ιδιοκτησίας πελάτη της Τράπεζας, απεικονίζεται στο λογ/σμό 31.23 «προεξοφλημένα άυλα ΕΓΔ» εφαρμοζομένων αναλόγως των όσων αναφέρονται στην παρ. 2.2.302 του ΚΛΣΤ για την προεξόφληση των έντυπων τίτλων ΕΓΔ. Πρέπει όμως οι άυλοι τίτλοι ΕΓΔ του πελάτη, που προεξοφλούνται, να διαγράφονται (με σχετική λογιστική εγγραφή) από τους λογαριασμούς 31.22 και 59.50.22 και να γνωστοποιείται η μεταβολή αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να ενημερώνεται κατάλληλα ο τηρούμενος από αυτή λογαριασμός του φορέα (της Τράπεζας).

η) Η πώληση (μεταβίβαση) ενός προεξοφλημένου άυλου ΕΓΔ σε πελάτη της Τράπεζας γίνεται, με τη διενέργεια λογιστικής εγγραφής τακτοποιήσεως του λογαριασμού της προεξοφλήσεως και απεικονίσεως στους λογαριασμούς 31.22 και 59.50.22 του άυλου ΕΓΔ, αλλά και με ειδοποίηση της Τράπεζας Ελλάδος για να ενημερώσει κατάλληλα τον τηρούμενον από αυτή λογαριασμό του φορέα.

θ) Η ενεχυρίαση άυλων τίτλων ΕΓΔ ιδιοκτησίας πελάτη της Τράπεζας, προς εξασφάλιση απαιτήσεώς της ή λόγω εγγυήσεως, γίνεται με λογιστικές εγγραφές μεταφοράς, αφενός από το λογ/σμό 31.22 και τον αντίθετό του 31.99.22 στο λογ/σμό 31.62 και στον αντίθετό του 31.99.62 και αφετέρου από το λογ/σμό 59.50.22 και τον αντίθε-τό του 59.50.99.22 στο λογ/σμό 59.50.62 και στον αντίθετό του 59.50.99.62. Αν μετά τη λήξη του αύλου τίτλου εξακολουθεί να ισχύει η σύμβαση ενεχυριάσεως ή εγγυήσεως, τότε το προϊόν της ρευστοποιήσεως του τίτλου μεταφέρεται στο λογ/σμό 53.10 «καταθέσεις για εγγύηση ιδιωτών - εταιρειών», εφαρμοζομένων και των όσων αναφέρονται προηγούμενα (περ. δ) για την εξόφληση των άυλων τίτλων ΕΓΔ.

Β. ¶υλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εσωτερικού ιδιοκτησίας της Τράπεζας

5. Στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς 17.00 - 17.13 του πρωτοβάθμιου 17 «Συμμετοχές και τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων», παρακολουθούνται οι διάφοροι έντυποι τίτλοι μεταβλητής και σταθερής απόδοσης (μετοχές, ομολογίες, ομόλογα κ.λπ.) ιδιοκτησίας της Τράπεζας οι οποίοι έχουν τη μορφή πάγιας επένδυσης.

Για την παρακολούθηση των άυλων τίτλων σταθερής απόδοσης ιδιοκτησίας της Τράπεζας, που έχουν το χαρακτήρα πάγιας επένδυσης, δημιουργούνται οι ακόλουθοι νέοι λογαριασμοί:

17.40 ¶υλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων εσωτερικού
17.40.10 ¶υλες ομολογίες ελληνικών δανείων
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
12 ¶υλα ομόλογα ελληνικού Δημοσίου Αναπτύσσεται όμως ο λογ/σμός 17.12.00
19 Λοιποί άυλοι τίτλοι εσωτερικού Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
40 Ενεχυριασμένες άυλες ομολογίες ελλ. δανείων
42 Ενεχυριασμένα άυλα ομόλογα Ελλ. Δημοσίου
49 Ενεχυριασμένοι λοιποί άυλοι τίτλοι εσωτερικού
....
17.40.98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις (λογ. αντίθετος)
Αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς αντίστοιχους των 17.40.10 - 17.40.49

6. Για τη λειτουργία του πιο πάνω νέου λογ/σμού 17.40 και των υπολογαριασμών του εφαρμόζονται ανάλογα τα προβλεπόμενα στην παράγρ. 2.2.111 του ΚΛΣΤ για το λογαριασμό 17.12 και τους υπολογαριασμούς του, καθώς και τα όσα στις επόμενες παραγρ. προβλέπονται για τους αντίστοιχους άυλους τίτλους χρεογράφων ιδιοκτησίας της Τράπεζας.

Γ. ¶υλοι τίτλοι χρεογράφων
7. Σύμφωνα με την παράγρ. 2.2.305 περ. 1 του ΚΛΣΤ, στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 34 παρακολουθούνται οι τίτλοι χρεογράφων, εκτός από τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, που αποκτά η Τράπεζα με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίων της και οι οποίοι είναι ευχερούς ρευστοποιήσεως.

Στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 34, που προβλέπονται στο Σχέδιο Λογαριασμών του ΚΛΣΤ, παρακολουθούνται οι έντυποι τίτλοι χρεογράφων ιδιοκτησίας της Τράπεζας. Για την παρακολούθηση των θεσμοθετημένων με το Ν.2198/1994 άυλων τίτλων χρεογράφων δημιουργούνται οι ακόλουθοι νέοι λογαριασμοί:

34.22 ¶υλα χρεόγραφα ιδιοκτησίας πελατών
34.22.50 ¶υλες ομολογίες Ελλ. Δημοσίου πελατών
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
53 ¶υλα ομόλογα Ελλ. Δημοσίου πελατών
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
55 Λοιποί άυλοι τίτλοι πελατών
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
60 Ενεχυριασμένες άυλες ομολογίες Ελλ. Δανείων πελατών
63 Ενεχυριασμένα άυλα ομόλογα Ελλ. Δανείων πελατών
65 Ενεχυριασμένοι λοιποί άυλοι τίτλοι πελατών
34.22.97 Τόκοι υπέρ πελατών από επενδύσεις τους σε άυλα χρεόγραφα
Αναπτύσσεται κατά πελάτη και κατΆ είδος άυλου τίτλου
34.22.98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις (λογ. αντίθετος)
Αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθμιους λογ/σμούς αντίστοιχους των 34.22.50 - 34.22.65
34.40 ¶υλα χρεόγραφα ιδιοκτησίας Τράπεζας
34.40.10 ¶υλες ομολογίες Ελλην. Δανείων
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
12 ¶υλα ομόλογα Ελλην. Δημοσίου
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00
19 Λοιποί άυλοι τίτλοι
Αναπτύσσεται όπως ο λογ/σμός 17.12.00 40 Ενεχυριασμένες άυλες ομολογίες Ελλ. Δανείων
42 Ενεχυριασμένα άυλα ομόλογα Ελλ. Δημοσίου
49 Ενεχυριασμένοι λοιποί άυλοι τίτλοι
...
98 Προβλέψεις για υποτιμήσεις (λογ. αντίθετος)
Αναπτύσσεται σε τεταρτοβάθμιους αντίστοιχους των 34.40.10 - 34.40.49

8. Για τη λειτουργία του λογ/σμού 34.40 και των υπολογαριασμών του, που δημιουργούνται για την παρακολούθηση των άυλων τίτλων χρεογράφων ιδιοκτησίας της Τράπεζας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.2.305 του ΚΛΣΤ, που καθορίζουν τη λειτουργία των λογαριασμών παρακολουθήσεως των αντίστοιχων έντυπων τίτλων.

Οι ενεχυριαζόμενοι άυλοι τίτλοι χρεογράφων ιδιοκτησίας της Τράπεζας (στην Τράπεζα Ελλάδος ή σε άλλη Τράπεζα) μεταφέρονται στους προβλεπόμενους νέους λογαριασμούς 34.40.40, 34.40.42 και 34.40.49.

9. Για την απόκτηση άυλων τίτλων χρεογράφων από τους πελάτες της Τράπεζας, την ενεχυρίαση, μεταβίβαση και εξόφλησή τους, διενεργούνται οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές στο δημιουργούμενο νέο λογ/σμό 34.22 «άυλα χρεόγραφα ιδιοκτησίας πελατών» και τους υπολογαριασμούς του, καθώς και στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς του 59.50 «υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλους τίτλους», εφαρμοζομένων αναλόγως των προβλεπόμενων προηγούμενα στην παρ. 4, με εξαίρεση των όσων αφορούν αδούλευτους τόκους ΕΓΔ.

10. Οι δουλευμένοι και εισπραττόμενοι υπέρ των πελατών τόκοι, από άυλους τίτλους χρεογράφων τους, καταχωρούνται αρχικά στους οικείους υπολογαριασμούς των 34.22.97 και 59.50.97 και με την εξόφληση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, της αξίας των τίτλων και των τόκων τους, χρεώνεται ο λογ/σμός 38.06.00 «Κεντρική Τράπεζα λογ/σμός τρεχούμενος», με πίστωση του λογαριασμού 34.22.97 και των οικείων υπολογαριασμών του και στη συνέχεια χρεώνεται ο λογ/σμός 59.50.97 και οι οικείοι υπολογαριασμοί του με πίστωση λογαριασμού καταθέσεων του πελάτη ή άλλου ανάλογου λογαριασμού.

Δ. Εμφάνιση των άυλων τίτλων στις οικονομικές καταστάσεις

11. Από τις διατάξεις των άρθρων 129 κωδ. Ν.2190/1920 και 8 Ν.2198/1994 προκύπτει υποχρέωση αναλύσεως και ιδιαίτερης απεικονίσεως στις οικονομικές καταστάσεις των επενδύσεων σε άυλους τίτλους, που ενδείκνυνται να γίνεται ως εξής:

α) Στο προσάρτημα θα παρατίθεται ανάλυση των άυλων τίτλων ιδιοκτησίας της Τράπεζας, κατά κατηγορία τίτλου. Όμοια ανάλυση παρατίθεται και για τους άυλους τίτλους επενδύσεων πελατών.

β) Η θέση του ενεργητικού 2 αντικαθίσταται ως εξής και προστίθεται και νέα θέση 2α:

 

«4. Λοιπά στοιχεία παθητικού»

(59.50)

α. Υποχρεώσεις προς πελάτες από επενδύσεις τους σε άυλους

 

     τίτλους

 

β. Λοιποί λογ/σμοί παθητικού

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης