Γνωμ. 283/2321/1996

Δωρεά οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δόμησης

23 Δεκ 1996

Taxheaven.gr


"Δωρεά" οικοπέδου σε Δήμο με αντάλλαγμα την έγκριση μεταφοράς του αντίστοιχου συντελεστού δόμησης
Νο 283/Γνωμ.2321/39072/23.12.1996

Ι. Στην αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η εταιρεία προέβη σε δωρεά οικοπέδου έκτασης τμ. 5.144 επί συνόλου τμ. 10.393 στο Δήμο .......... με αντάλλαγμα την μεταφορά του συντελεστού δόμησης για τα παραχωρούμενα τμήματα.

Η έγκριση της πολεοδομίας για την μεταφορά του συντελεστή δόμησης και τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου ολοκληρώνεται εντός του 1996.

Συνολική έκταση γηπέδου της εταιρείας είναι τμ. 12.346,80 με ανάλυση:

τμ. 5.249

στην κυριότητα της Βιομηχανικής - Εμπορικής & Κτηματικής με τροποποίηση

 

ρυμοτομικού σχεδίου

τμ. 5.144

αμετάκλητη δωρεά στο Δήμο Νέας Φιλαδελφείας.

τμ. 1.953,80

δρόμοι που υποχρεωτικά έρχονται στην κατοχή του Δήμου Ν. Φιλαδελφείας με

 

αποζημίωσηΛογιστική αξία οικοπέδου

τ.μ.

12.346,80 Δρχ.

77.137.244

Αντικειμενική αξία δωρεάς

τ.μ.

5.144 Δρχ.

218.398.602Το αντικείμενο εργασιών της εν λόγω εταιρείας είναι ανέγερση και εκμετάλλευση ακινήτων.

Τα ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε είναι:

1. Πως πρέπει να γίνει η λογιστική εγγραφή δωρεάς του οικοπέδου, με ποιά αξία, λογιστική ή αντικειμενική, και σε ποιούς λογαριασμούς.

2. Πως θα αντιμετωπιστεί η αξία δωρεάς για τον υπολογισμό του φόρου (συμψηφισμός της ζημίας από εκποίηση του γηπέδου με τα κέρδη της εταιρείας). 3. Στην περίπτωση της πώλησης του συντελεστή δόμησης και συνεπώς εμφάνισης εσόδου μήπως θα πρέπει να συμψηφιστεί με την ζημία που θα έχει εμφανιστεί και θα εκκρεμεί από τη δωρεά του οικοπέδου».

ΙΙ. Επί των ανωτέρω η γνώμη μας για τα λογιστικά θέματα είναι η ακόλουθη:

H εκ δρχ. 77.134.244 αξία κτήσεως του οικοπέδου πρέπει να κατανεμηθεί αναλογικά με βάση τα μ2 ως εξής;

α) Στο τμήμα των 5.249 μ2 που παραμένει στην κυριότητα της εταιρείας

β) Στο τμήμα των 5.144 μ2 που δωρίθηκε στο Δήμο και η αναλογούσα σΆ αυτό αξία κτήσεως θΆ αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως του τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και θα συγκριθεί (η αξία αυτή), για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, με το αντίτιμο πωλήσεως του δικαιώματος αυτού, εφόσον και όταν αυτό πωληθεί, εφαρμοζομένων των όσων αναφέρονται στην παραγρ. ΙV της γνωματεύσεώς μας 247/2232/1995.

γ) Στο τμήμα των 1.953,80 μ2 που διατίθεται για δρόμους και η αναλογούσα σΆ αυτό αξία κτήσεως θα συγκριθεί με το ποσό της αποζημιώσεως που θα ληφθεί, το δε προσδιοριζόμενο αποτέλεσμα θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό, που ανοίγεται κάτω από τους λογαριασμούς 81.03 «έκτακτα κέρδη» ή 81.02 «έκτακτες ζημίες», ανάλογα με τη φύση του.

Η αξία κτήσεως που αναλογεί στις προηγούμενες περιπτώσεις β' και γ', δηλαδή στα μ2 που δωρίθηκαν στο Δήμο και σε εκείνα που διατέθηκαν για δρόμους, θα καταχωρηθεί σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, με ανάλογους τίτλους, που θα δημιουργηθούν κάτω από το δευτεροβάθμιο 10.00 «Γήπεδα - οικόπεδα».

Για τα φορολογικά θέματα που ανακύπτουν αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


Taxheaven.gr