Γνωμ. 274/2302/1996

Λογιστικός χειρισμός χρηματοδοτήσεως επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων

9 Σεπ 1996

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός χρηματοδοτήσεως επενδυτικών προγραμμάτων Δημοσίων Επιχειρήσεων

Αρ. Γνωμ. 274/9.9.1996

Η γνώμη μας, επί των περιλαμβανομένων στα πιο πάνω έγγραφα του ΥΠΕΘΟ και ΗΣΑΠ, είναι η ακόλουθη:
Ο λογιστικός χειρισμός της χρηματοδοτήσεως, από το Δημόσιο, των επενδυτικών προγραμμάτων των Δημόσιων Επιχειρήσεων είναι ανάλογος του σκοπού κάθε χρηματοδοτήσεως και της διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή της. Ειδικότερα:

α) Οι χρηματοδοτήσεις που παρέχονται με τη διαδικασία των επιχορηγήσεων για την απόκτηση πάγιου εξοπλισμού, καταχωρούνται στο λογαριασμό του ΕΓΛΣ 41.10 "Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" (και σε σχετικούς υπολογαριασμούς του) και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2.2.402 αριθ. 8 περίπτ. Ζ' του ΕΓΛΣ
(Π.Δ. 1123/1980 όπως η παραγρ. αυτή τροποποιήθηκε με την παραγρ. 17 του Π.Δ. 502/1984) (σχετική και η γνωμοδότησή μας 56/1351/1990). Τα ποσά όμως των επιχορηγήσεων, που παρέχονται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καταχωρούνται σε σχετικούς υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 74 και
εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στις γνωματεύσεις μας 41/1063/1989,
47/1228/1989, 192/2113/1994 και 206/2138/1994.
β) Για τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες παρέχονται με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920"περί ανώνυμων εταιριών" για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμόζεται ο
λογιστικός χειρισμός που προβλέπεται στην παραγρ. 2.2.401 του ΕΓΛΣ.


Taxheaven.gr