Γνωμ. 271/2292/1996

Μεταβολή της εφαρμοζόμενης μεθόδου αποσβέσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων

11 Ιούλ 1996

Taxheaven.gr


Μεταβολή της εφαρμοζόμενης μεθόδου αποσβέσεως τηλεοπτικών προγραμμάτων
Νο 271/Γνωμ.2292/11.7.1996

Ι. Στο πιο πάνω έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», όπως προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις καταχωρεί στο λογαριασμό «Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας», τις τιμολογηθείσες από παραγωγούς κ.λπ. διάφορες τηλεσειρές, τηλεπαιχνίδια και λοιπά προγράμματα για τα οποία η εταιρεία έχει αποκτήσει αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, πώλησης, εκμίσθωσης κ.λπ.

Τα δικαιώματα αυτά από τη σύστασή της μέχρι και τη χρήση 31.12.92 αποσβένοντο από την εταιρεία κατά 70% κατά το χρόνο προβολής το δε απομένον 30% στην επόμενη χρήση συνολικά ή με βάση την παραπέρα δυνατότητα εκμετάλλευσης (ίδετε προσαρτήματα ισολογισμών 31/12/90 - 31/12/92).

Από τη χρήση 31/12/1993 η εταιρεία άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων των δικαιωμάτων αυτών, τα οποία, αποσβένει πλέον κατά 50% στο χρόνο προβολής, το δε απομένον με 10% ετησίως στα επόμενα πέντε (5) χρόνια. Το απομένον αναπόσβεστο υπόλοιπο προβληθέντων σε προηγούμενες χρήσεις αποσβένει με 10% στα επόμενα τρία (3) έτη. (ίδετε προσάρτημα ισολογισμού 31/12/93).

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να έχουμε τη γνώμη σας αν ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και η αλλαγή της τακτικής υπολογισμού των αποσβέσεων των ως άνω δικαιωμάτων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου.

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

1. Στις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920 ορίζονται τα εξής:

α) ¶ρθρο 42ε παραγρ. 3:

«3. «Aσώματες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτούνται από την εταιρεία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρεία για τη δημιουργία των αγαθών αυτών»

β) ¶ρθρο 43 παραγρ. 1 περ. β' και παραγρ. 2:

«1. Τα ποσά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες αυτού του άρθρου. Η αποτίμηση γίνεται με βάση την αρχή της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής και των πιο κάτω γενικών αρχών.

α. ...............................................

β. Οι μέθοδοι αποτίμησης εφαρμόζονται πάγια, χωρίς μεταβολές από χρήση σε χρήση.

2. Παρέκκλιση από τις αρχές της προηγούμενης παραγράφου 1 επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα, κατάλληλα αιτιολογημένη, όπου παρατίθενται οι επιδράσεις της στην περιουσιακή διάρθρωση, στην χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας».

γ) ¶ρθρο 43 παράγρ. 4 περ. γ'

«γ. Τα ποσά που καταχωρούνται στο λογαριασμό «δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» της κατηγορίας των ασώματων ακινητοποιήσεων «παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας», αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητας κάθε άϋλου στοιχείου. Πάντως, η απόσβεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόμενης από το νόμο προστασίας, σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει περιορισμένη διάρκεια».

2. Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 88/1973 «περί καθορισμού συντελεστών αποσβέσεων», όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 14 Ν.1473/1984, ορίζονται τα εξής:

¶ρθρο 12 Π.Δ. 88/1973 (άρθρο 6 παρ. 14 Ν.1473/1984): «1. Για τις κινηματογραφικές ταινίες, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται σε ογδόντα τα εκατό (80%) για το πρώτο, δώδεκα τα εκατό (12%) για το δεύτερο και οκτώ τα εκατό (8%) για το τρίτο έτος εκμετάλλευσής τους.

2. Η απόσβεση υπολογίζεται σε δωδεκάμηνη βάση ανεξάρτητα από το χρόνο εκμετάλλευσης της ταινίας κατά το διαχειριστικό έτος με τον περιορισμό να μην υπερβεί κατά το πρώτο έτος τα πραγματοποιηθέντα από την εκμετάλλευση της ταινίας ακαθάριστα έσοδα. Η τυχόν διαφορά της μειωμένης κατά το πρώτο έτος απόσβεσης προσαυξάνει τις αποσβέσεις του δεύτερου έτους, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, ώστε για τα πρώτα δύο έτη η συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο ε-νενήντα δύο τα εκατό (80% + 12% = 92%) της αξίας της ταινίας».

3. Από τις παρατιθέμενες στα προηγούμενα διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα:

α) Η γενόμενη στον ισολογισμό της 31/12/1993 μεταβολή του τρόπου αποσβέσεως της αξίας κτήσεως των τηλεοπτικών προγραμμάτων, έναντι των ισολογισμών των προηγούμενων χρήσεων, (μείωση εφαρμοζόμενου συντελεστή αποσβέσεως πρώτου έτους από 70% σε 50% και απόσβεση του υπόλοιπου 50% ανά 10% σε κάθε επόμενη χρήση, έναντι αποσβέσεως στην επόμενη χρήση του υπόλοιπου 30% κ.λπ.) αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 43 παραγρ. 1 περ. β' κωδ. Ν. 2190/1920, στην οποία ορίζεται ότι «οι μέθοδοι αποτιμήσεως εφαρμόζονται πάγια, χωρίς μεταβολές από χρήση σε χρήση». Επιπροσθέτως, η παρέκκλιση αυτή δεν αιτιολογείται κατάλληλα στο προσάρτημα ώστε να προκύπτουν οι εξαιρετικοί λόγοι που την επέβαλαν, όπως απαιτεί η παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου 43, αλλά αντίθετα, στο προσάρτημα της 31/12/1993 αναγράφονται τα ίδια που αναγράφονται και στα προσαρτήματα των προηγούμενων χρήσεων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, οποιαδήποτε μεταβολή στους κανόνες και τις αρχές αποτιμήσεως, σε σχέση με εκείνες που εφαρμόσθηκαν στην προηγούμενη χρήση ή στις προηγούμενες χρήσεις (όπως αλλαγή στη μέθοδο υπολογισμού της μέσης τιμής κτήσεως των αποθεμάτων, ή αλλαγή στους εφαρμοζόμενους συντελεστές αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων ή στο χρόνο αποσβέσεώς τους, ή αλλαγή στις αρχές προσδιορισμού του κόστους παραγωγής κ.λπ.), επηρεάζει άμεσα, τόσο την εμφάνιση της χρηματοοικονομικής καταστάσεως της εταιρίας στον ισολογισμό της όσο και τα αποτελέσματα της χρήσεως, όπως συνέβη και στην προκείμενη περίπτωση (βλ. παρατηρήσεις πιστοποιητικού Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή, ημερομ. 7/2/1994).

β) Για την απόσβεση των τηλεοπτικών προγραμμάτων (διάφορες τηλεσειρές, τηλεπαιχνίδια και λοιπά προγράμματα), αντί της ισόποσης ετήσιας απόσβεσης κ.λπ. που απαιτεί η γενική διάταξη του άρθρου 43 παράγραφος 4 περ. γ' κωδ. Ν.2190/1920, προσιδιάζει να εφαρμόζεται η παρατεθείσα προηγούμενα ειδική διάταξη του άρθρου 12 Π.Δ. 88/1973, που ρυθμίζει την απόσβεση των κινηματογραφικών ταινιών.»


Taxheaven.gr