Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 270/2273/1996 Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-07-1996 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 270/2273/1996
Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ.
Νο 270/Γνωμ.2273/10.7.1996

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 134/1996, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ΚΒΣ και επεκτείνεται η υποχρεωτική ανάπτυξη των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. (π.δ. 1123/1980) από μέχρι δευτεροβάθμιο λογαριασμό που ίσχυε, μέχρι τους τριτοβάθμιους υπογραμμισμένους (υποχρεωτικούς) λογαριασμούς. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται πληρέστερη και ομοιόμορφη εμφάνιση των δεδομένων των βιβλίων τρίτης κατηγορίας, προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου αλλά και της καλύτερης λογιστικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

Επίσης ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του Κώδικα καταλαμβάνουν και την τήρηση των κλαδικών λογιστικών σχεδίων (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών π.δ. 384/1992 (ΦΕΚ 210Α΄) και Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων π.δ. 148/1984 ΦΕΚ Α΄47).

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 και θεσπίζεται προθεσμία ενημέρωσης του ημερολογίου που περιέχει τις εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9), προσδιορισμός δηλαδή του μηνιαίου κόστους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. π.δ. 1123/1980, εντός του επόμενου μήνα.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την πληρέστερη εμφάνιση των δεδομένων των βιβλίων, καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, αλλά και την έγκαιρη ενημέρωση του επιτηδευματία.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 15, αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 και ορίζεται ότι, εφόσον από το υποκατάστημα του επιτηδευματία οι λογιστικές εγγραφές ή καταχωρήσεις μεταβιβάζονται με απευθείας σύνδεση στην κεντρική μονάδα Η/Υ, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στον Προϊστάμενο ΔΟΥ της έδρας του, μπορεί να μην τηρεί βιβλία στην εγκατάσταση αυτή με εξαίρεση το βιβλίο αποθήκης, τα πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10 και τη σύνταξη κατάστασης απογραφής υποκαταστήματος. Στην περίπτωση αυτή οι αγορές, τα έσοδα και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος πρέπει να παρακολουθούνται χωριστά στον Η/Υ.

Η διάταξη αυτή κρίθηκε σκόπιμη για την υποβοήθεια των επιχειρήσεων, στην χρησιμοποίηση προηγούμενων συστημάτων Η/Υ.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 16, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 29 και θεσπίζεται υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών και της κατάστασης του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως του Ε.Γ.Λ.Σ. (υπόδειγμα παρ. 4.1.402 Ε.Γ.Λ.Σ.).

5. Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 134/1996, αρχίζουν από την 1/1/1997.

6. Ενόψει των ανωτέρω, για την καλύτερη ενημέρωση των επιχειρήσεων και των φορολογικών οργάνων, την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και την αποφυγή αμφισβητήσεων, παρακαλούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να μας γνωρίσετε τα εξής:

1. Πλήρη κατάλογο των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. με ανάλυση μέχρι και τους ισχύοντες υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους.

2. Πλήρη περιγραφή των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που θα εφαρμόζουν αναλυτική λογιστική σε μηνιαία βάση, με τη χρήση παραδείγματος.

Επίσης με την έναρξη της υποχρέωσης ενημέρωσης της Αναλυτικής Λογιστικής κάθε μήνα (από 1/1/1997), παρακαλούμε, για την εναρμόνιση των υποχρεώσεων αυτών και την αποφυγή σύγχυσης, να άρετε την γνωμάτευσή σας 88/1668/1991, με την οποία έχει δοθεί η ευχέρεια ενημέρωσης της αναλυτικής λογιστικής μία φορά στο τέλος της χρήσης.

3. Ενόψει της νέας διάταξης του άρθρου 15, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, σε ποιους λογαριασμούς (κωδικούς) και με ποιο τρόπο, θα πρέπει να παρακολουθούνται χωριστά στα βιβλία του κεντρικού οι αγορές, τα έσοδα και το ταμείο, υποκαταστήματος με απΆ ευθείας σύνδεση (on line) με το κεντρικό (μονάδα).

4. Επίσης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τα κλαδικά λογιστικά σχέδια, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.).

5. Τέλος, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τα νέα υποδείγματα του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων (παρ. 4.1.302), της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως (παρ. 4.1.202), του ισολογισμού τέλος χρήσης (παρ. 4.1.103), της κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης (παρ. 4.1.402), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά από την θεσμοθέτηση, με γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ, νέων λογαριασμών.

ΙΙ. Επί των ανωτέρω ερωτημάτων σας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ.

Οι υποχρεωτικοί λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του ΠΔ 1123/1980, είναι αυτοί που έχουν υπογράμμιση. Πέραν όμως αυτών των υποχρεωτικών Λογαριασμών, οι οποίοι περιλαμβάνονται (υπογραμμισμένοι) στο Ε.Γ.Λ.Σ., έχουν δημιουργηθεί και άλλοι, δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι λογαριασμοί, με τις εκδοθείσες μέχρι σήμερα γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων διαφόρων επιχειρήσεων ή ενδιαφερόμενων προσώπων. Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας σας επισυνάπτουμε στο τέλος της παρούσας γνωμάτευσης κατάλογο με όλους τους λογαριασμούς αυτούς, ταξιθετημένους συστηματικά σε ενιαίο και πλήρες σχέδιο λογαριασμών, με ορισμένες βελτιώσεις στην κωδικαρίθμηση και αρκετές διευκρινιστικές υποσημειώσεις, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του καταλόγου αυτού.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ)

1. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής υποχρεούνται να τηρούν όσα ορίζονται στα κεφάλαια 5.1 και 5.2 του Π.Δ. 1123/1980 «περί του ορισμού του περιεχομένου του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», καθώς και όσα αναφέρονται στα άλλα κεφάλαια του διατάγματος αυτού, εφΆ όσον συνδέονται με τη λειτουργία του συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής.

2. Η Αναλυτική Λογιστική, σύμφωνα με την παράγραφο 1.100 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980, μπορεί να λειτουργεί με δύο τρόπους ή συστήματα:

2.1 Με το σύστημα της πλήρους αυτονομίας της έναντι της Γενικής Λογιστικής, δηλαδή σε ξεχωριστό λογιστικό κύκλωμα από το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής.

Για το σκοπό αυτό διατίθενται και λειτουργούν μεταξύ τους οι λογαριασμοί της ομάδας εννέα (9) σύμφωνα με όσα καθορίζονται αναλυτικά στις παραγράφους 5.20 - 5.21 του Π.Δ. 1123/80.

2.2 Με το σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνα με την περίπτ. 6 της παραγρ. 1100 του Π.Δ.1123/1980, ήτοι της λειτουργίας τους στο αυτό λογιστικό κύκλωμα, με την προϋπόθεση ότι η Αναλυτική Λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παραγρ. 1101 και 1102 του ιδίου Π.Δ.1123/1980, δηλαδή (α) η αρχή της κατΆ είδος συγκέντρωσης των Αποθεμάτων, των εξόδων και των εσόδων και (β) η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικέ εγγραφές. Στο σύστημα της συλλειτουργίας, Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, είναι δυνατό τα αποθέματα - συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών λογαριασμών αποθήκης - να τηρούνται στην ομάδα δύο (2) του Ε.Γ.Λ.Σ., τα έσοδα - συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών λογαριασμών μικτών αποτελεσμάτων - στην ομάδα επτά (7) του Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Αναλυτικά Αποτελέσματα να προσδιορίζονται στους λογαριασμούς της ομάδας οκτώ (8) του Ε.Γ.Λ.Σ.

3. Ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους.

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, (π.χ. βιομηχανικές, εμπορικές, μεταλλευτικές, τεχνικές, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) που εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική, πρέπει υποχρεωτικά:

α. Να παρακολουθούν εσωλογιστικά τη διαμόρφωση του κόστους των κατά λειτουργία. Αυτό εξασφαλίζεται με την τήρηση των υποχρεωτικών δευτεροβάθμιων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 92 «Κέντρα (Θέσεις) κόστους».

· 92.00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
· 92.01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
· 92.02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
· 92.03 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
· 92.04 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται υποχρεωτικά μόνο εφΆ όσον στην επιχείρηση υπάρχει και δραστηριοποιείται η αντίστοιχη λειτουργία. Έτσι π.χ. μία εμπορική επιχείρηση στην οποία δεν υπάρχει λειτουργία παραγωγής δεν υποχρεούται να τηρεί τον λογαριασμό 92.00 «Έξοδα λειτουργίας παραγωγής».

β. Να αναπτύσσουν κάτω από τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 «Κέντρα (Θέσεις) Κόστους», όπου συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το κόστος κάθε μιας από τις πέντε λειτουργίες της οικονομικής μονάδας, λογαριασμούς (τριτοβάθμιος κ.λπ.) των κέντρων ή θέσεων κόστους, στις οποίες αναλύονται, εάν αναλύονται, οι βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Τα κέντρα κόστους αναπτύσσονται, κατά κανόνα, με βάση τη Διοικητική και Οργανωτική ή Τεχνολογική διάρθρωση της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργούνται λογαριασμοί κέντρων κόστους, ανεξάρτητα από τη λειτουργική υποδιαίρεση της μονάδας, με σκοπό τον έλεγχο του κόστους ή των αρμοδίων φορέων ευθύνης.

Τα κέντρα κόστους διακρίνονται σε κύρια και βοηθητικά. Κύρια κέντρα κόστους είναι εκείνα που το κόστος τους επιβαρύνει το κόστος των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων, υπηρεσιών), ενώ βοηθητικά κέντρα είναι εκείνα που το κόστος τους κατανέμεται και επιβαρύνει το κόστος των κύριων κέντρων ή των άλλων βοηθητικών κέντρων κόστους.

γ. Να αναπτύσσουν τους λογαριασμούς των κέντρων κόστους, τελευταίας υποδιαίρεσης (κύριων και βοηθητικών) σε υπολογαριασμούς στους οποίους καταχωρούνται οι δαπάνες κατΆ είδος. Οι υπολογαριασμοί αυτοί είναι τουλάχιστον όσοι και οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής. Περαιτέρω ανάλυση των υπολογαριασμών των κέντρων κόστους, σε λογαριασμούς δαπανών κατΆ είδος, μέχρι του επιπέδου των λογαριασμών τελευταίου βαθμού ανάλυσης της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, διευκολύνει τον έλεγχο του κόστους και βελτιώνει τα αποτελέσματα της προσπάθειας συμπιέσεώς του.

Παραθέτουμε παράδειγμα της μίνιμουμ (υποχρεωτικής) ανάλυσης των λογαριασμών των κέντρων κόστους σε λογαριασμούς δαπανών κατΆ είδος.

92 ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
92.00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
92.00.00 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α
92.00.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
92.00.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
92.00.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
92.00.00.63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
92.00.00.64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
92.00.00.65
92.00.00.66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
92.00.00.68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
92.00.00.24
92.00.00.25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
92.00.00.26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ
92.00.00.28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
92.00.00.92 ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ

δ. Να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής με τις αγορές των αποθεμάτων, τα οργανικά έξοδα και έσοδα κατΆ είδος και τα ανόργανα έσοδα - έξοδα και αποτελέσματα, ακολουθώντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

δ.α. Τα δεδομένα των αγορών αποθεμάτων, οργανικών εξόδων, οργανικών εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων καταχωρούνται πρώτα στη Γενική Λογιστική και στη συνέχεια, όχι αργότερα από το τέλος του μήνα, μεταφέρονται στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

δ.β. Τα δεδομένα των αγορών αποθεμάτων, οργανικών εξόδων, οργανικών εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων καταχωρούνται ταυτόχρονα στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής και στους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

ε. Να ενημερώνουν ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ συγκεντρωτικά ή αναλυτικά τουλάχιστον κάθε μήνα, σύμφωνα με τις περιπτ. 3 & 7 της παραγρ. 5.210 του Π.Δ. 1123/1980.

4. Ο εσωλογιστικός προσδιορισμός τους κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα.

4.1 Οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα υποχρεούνται να προσδιορίζουν, εσωλογιστικά, το κόστος παραγωγής των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων τους αναλυτικά, κατΆ είδος προϊόντος, το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο λογαριασμός «Κόστος παραγωγής ή παραγωγή σε εξέλιξη». Στο σύστημα της «Αυτονομίας» το κόστος παραγωγής παρακολουθείται στο λογαριασμό 93, ενώ στο σύστημα της «συλλειτουργίας» μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να παρακολουθείται στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 23.

Οι μικτές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα προηγούμενα μόνο για τον κλάδο μεταποιήσεως και εφόσον γιΆ αυτόν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.

4.2 Στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού «Κόστος Παραγωγής» (93 ή 23) συγκεντρώνεται και παρακολουθείται, εσωλογιστικά, το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων, υπηρεσιών, πάγιων στοιχείων) καθώς και το κόστος έρευνας και ανάπτυξης κατά το μέρος που αφορά πραγματική παραγωγή έργου μακροχρόνιας αξιοποίησης.

Το κόστος που συγκεντρώνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού «Κόστος Παραγωγής» είναι άμεσο ή έμμεσο. Στο άμεσο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται, κατά κανόνα, τα άμεσα υλικά και η άμεση εργασία ενώ στο έμμεσο το υπόλοιπο κόστος παραγωγής.

4.3 Πρωτοβάθμιος λογαριασμός «Κόστος παραγωγής» αναπτύσσεται, εφΆ όσον υπάρχει αντικείμενο για παρακολούθηση, στους ακόλουθους τουλάχιστον δευτεροβάθμιους λογαριασμούς:

· Κόστος παραγωγής προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
· Κόστος Παραγωγής υποπροϊόντων και υπολειμμάτων (ή κόστος παραγωγής υπηρεσιών)
· Κόστος Ιδιοπαραγωγής πάγιων στοιχείων
· Κόστος παρεπόμενων δραστηριοτήτων
· Κόστος ανάπτυξης προϊόντων.
Οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κατΆ είδος παραγόμενου προϊόντος ή πάγιου στοιχείου ή παρεχόμενης υπηρεσίας (βλ. και πιο κάτω περ. 4.7).

4.4 Το κόστος στο επίπεδο του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) αναλύεται, τουλάχιστον, στα εξής στοιχεία:

· άμεσα υλικά
· άμεση εργασία
· γενικά βιομηχανικά έξοδα (ΓΒΕ)

4.5 Το ολικό κόστος παραγωγής χρήσιμο είναι να αναλύεται, με οποιονδήποτε τρόπο, στα άμεσα υλικά που αναλώνονται και στα κατΆ είδος έξοδα όπως αυτά παρακολουθούνται από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής. Η ανάλυση αυτή, του ολικού κόστους παραγωγής στα κατΆ είδος έξοδα, δεν είναι απαραίτητη όταν αυτή προκύπτει από τον λογαριασμό 92.00 «Έξοδα λειτουργίας παραγωγής» απΆ όπου μεταφέρονται οι δαπάνες στον λογαριασμό «Κόστος παραγωγής».

4.6 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προσδιορίζουν, εφΆ όσον το επιθυμούν, το κόστος των υπηρεσιών τους σε οικείους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 93 «Κόστος παραγωγής». Στις επιχειρήσεις αυτές η ανάπτυξη του πρωτοβάθμιου 93 «Κόστος παραγωγής» γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η τήρηση του λογαριασμού 92 και των δευτεροβάθμιων του είναι και στις επιχειρήσεις αυτές, υποχρεωτική.

4.7 Ο προτελευταίος βαθμός ανάλυσης του λογαριασμού 93 «Κόστος παραγωγής» είναι το είδος του παραγόμενου προϊόντος όπως τα είδη προσδιορίζονται και παρακολουθούνται από τις μερίδες αποθήκης. Για κάθε είδος (δηλαδή προϊόντος) προσδιορίζεται και παρακολουθείται εσωλογιστικά στον λογαριασμό «Κόστος παραγωγής» του 93 ή του 23 το κόστος με ανάλυση στα τρία τουλάχιστον στοιχεία του (α) άμεσα υλικά (β) άμεση εργασία και (γ) γενικά βιομηχανικά έξοδα.

5. Η εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων

5.1 Η Αναλυτική Λογιστική παρακολουθεί, με τους λογαριασμούς της, τα αποθέματα, στο επίπεδο της μερίδας αποθήκης με τη μέθοδο της πλήρους διαρκούς απογραφής, δηλαδή κατά ποσότητα και αξία κατά χρέωση και πίστωση (εισαγωγή - εξαγωγή). Η πίστωση της μερίδας αποθήκης κατΆ αξία (στο κόστος) γίνεται το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. Για την κατΆ αξία παρακολούθηση των αποθεμάτων χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 94 «Αποθέματα» και οι αναλυτικοί του ή οι κατάλληλοι λογαριασμοί των πρωτοβάθμιων της ομάδας δύο (2) και οι αναλυτικοί τους (στο σύστημα της συλλειτουργίας) με την εφαρμογή των προϋποθέσεων που τάσσονται για το σύστημα αυτό (βλ. προηγούμενα παρ. 2.2).

5.2 Οι μερίδες αποθήκης, κατΆ είδος αποθέματος, αντιστοιχούν στο αναλυτικό καθολικό των οικείων περιληπτικών λογαριασμών των αποθεμάτων, είναι οι τελευταίου βαθμού αναλυτικοί λογαριασμοί τους και τηρούνται κατά ποσότητα και αξία στο κόστος.

Το αναλυτικό καθολικό αποθήκης για να καλύψει τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Λογιστικής και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.δ. 186/1992) πρέπει να γραμμογραφηθεί κατάλληλα.

5.3 Στο σύστημα της αναλυτικής λογιστικής όλες οι ποσοτικές διακινήσεις (εισαγωγές - εξαγωγές) των αποθεμάτων πρέπει να αποτιμούνται, το αργότερο, στο τέλος κάθε μήνα. Στις ποσοτικές διακινήσεις περιλαμβάνονται: (α) οι εισαγωγές από αγορά, από παραγωγή, από διακίνηση μεταξύ αποθηκών ή από διαφορές απογραφών και (β) οι εξαγωγές για πώληση, για ανάλωση, για αποστολές σε άλλες αποθήκες, για τακτοποίηση διαφορών απογραφών, καταστροφών, απωλειών κ.λπ. Οι ακυρώσεις εισαγωγών ή εξαγωγών όπως π.χ. επιστροφές αγορών ή πωλήσεων ή επιστροφές ποσοτήτων που εξάχθηκαν για ανάλωση, συνιστάται να καταχωρούνται αρνητικά στις εξαγωγές ή εισαγωγές.

5.4 Στο τέλος κάθε μήνα οι μερίδες αποθήκης και οι περιληπτικοί λογαριασμοί αποθεμάτων πρέπει να εμφανίζουν με το υπόλοιπό τους το πραγματικό κόστος της απογραφής τους.

5.5 Οι διαφορές που διαπιστώνονται κατά τις τυχόν διενεργούμενες κυλιόμενες απογραφές στη διάρκεια της χρήσης λογιστικοποιούνται ποσοτικά και κατΆ αξία με χρεωπίστωση των οικείων αναλυτικών λογαριασμών του πρωτοβάθμιου 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού».

5.6 Επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα Αναλυτικής Λογιστικής, έχουν όμως απαλλαγεί από την υποχρέωση τηρήσεως, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία ως προς την εξαγωγή, υποχρεούνται να προσδιορίζουν εσωλογιστικά το λειτουργικό τους κόστος (λογαριασμός 92) σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3 και 6.2 της γνωμάτευσης αυτής.

6. Η εσωλογιστική χρονική τακτοποίηση αγορών, δαπανών, εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση και προσδιορισμός μηνιαίων αποτελεσμάτων.

6.1 Οι αγορές αγαθών καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς αποθεμάτων και στους λογαριασμούς αποθηκών (μερίδες αποθήκης) κατά το χρόνο της ποσοτικής παραλαβής του αποθέματος. Όταν το παραλαμβανόμενο απόθεμα δεν συνοδεύεται από το οικείο τιμολόγιο ή δεν έχει γίνει ακόμη η κοστολόγησή του, προκειμένου για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό αγαθά, στην αποθήκη μπορεί να καταχωρείται προσωρινά μόνο η ποσότητα του αποθέματος ή και η αξία του με προϋπολογιστική ή πρότυπη τιμή.

Όταν παραληφθεί το τιμολόγιο αγοράς, ή όταν γίνει η κοστολόγηση του εισαχθέντος από το εξωτερικό, τότε καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς το κόστος του και εφΆ όσον έχει προηγηθεί εγγραφή με προϋπολογιστική αξία, αυτή αντιλογίζεται. Σε κάθε περίπτωση όλες οι ποσοτικές παραλαβές αποθεμάτων του μηνός κοστολογούνται και λογιστικοποιούνται μέσα στον μήνα που παραλήφθηκαν. Συνιστάται όπως το λογιστικοποιούμενο κόστος των αγοραζόμενων αποθεμάτων, με προϋπολογιστική τιμή, καταχωρείται και στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας δύο (2) της Γενικής Λογιστικής, χρησιμοποιούμενων για το σκοπό αυτό των δευτεροβάθμιων λογαριασμών «Προϋπολογισμένες Αγορές» π.χ. 20.99 για τα εμπορεύματα και του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 58 «Λογαριασμοί Περιοδικής Κατανομής» και τους αναλυτικούς του (οι οποίοι αντιλογίζονται αμέσως μετά την καταχώρηση του πραγματικού κόστους αγοράς).

Το κόστος των αποθεμάτων που εισάγονται στην αποθήκη με προέλευση την παραγωγή, προσδιορίζεται και καταχωρείται, εσωλογιστικά, στους οικείους λογαριασμούς των αποθεμάτων και τις μερίδες αποθήκης το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. Το ίδιο ισχύει και εφαρμόζεται για τις λοιπές ποσοτικές διακινήσεις των αποθεμάτων (αναλώσεις, πωλήσεις, διαφορές απογραφών, διακινήσεις μεταξύ αποθηκών, απώλειες από κάθε αιτία κ.λπ.). Οι λογιστικές εγγραφές προσδιορισμού του κόστους παραγωγής των παραγόμενων κάθε μήνα προϊόντων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

6.2 Τα οργανικά έξοδα κατΆ είδος καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας έξι (6) της Γενικής Λογιστικής μέσα στον μήνα κατά τον οποίο αυτά κα-θίστανται δεδουλευμένα και προσδιορίζεται το κατΆ αξία ποσοτικό τους μέγεθος, ανεξάρτητα εάν έχει εκδοθεί ή ληφθεί το οικείο παραστατικό. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται, όταν χρειασθεί, οι υπολογισμοί προϋπολογισμένων εξόδων που υπάρχουν σε κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό της ομάδας έξι (6) της Γενικής Λογιστικής και τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 58 με τους αναλυτικούς του. Χαρακτηριστική περίπτωση εξόδων, τα οποία εμφανίζουν διάσταση χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιούνται από εκείνο που αυτά τιμολογούνται, είναι οι τόκοι των λαμβανόμενων χρηματοδοτήσεων για τους οποίους το σχετικό παραστατικό και η αναγγελία χρέωσης από τις τράπεζες γίνεται κατά τρίμηνο ή εξάμηνο, ενώ η σχετική δαπάνη (ο τόκος) καθίσταται δεδουλευμένη και πρέπει να προσδιορίζεται και να λογιστικοποιείται, από την επιχείρηση, το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. Το ίδιο ισχύει με τα δώρα εορτών, τις άδειες και τα επιδόματα αδειών του προσωπικού κ.λπ. που πρέπει να λογιστικοποιούνται αναλογικά στο τέλος κάθε μήνα το αργότερο.
Στην ίδια κατηγορία υπάγονται και οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων οι οποίες πρέπει να λογιστικοποιούνται, κατά δωδεκατημόρια, στο τέλος κάθε μήνα.

6.3 Τα οργανικά έσοδα κατΆ είδος καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας επτά (7) της Γενικής Λογιστικής, μέσα στο μήνα που αυτά πραγματοποιούνται και τον οποίο αφορούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο τιμολόγησής τους (χρησιμοποιουμένων προς τούτο, όταν χρειάζεται, των ενδιάμεσων δευτεροβάθμιων λογαριασμών προϋπολογισμένων εσόδων, όπως αναφέρουμε προηγούμενα για τα έξοδα). Μέσα στον ίδιο μήνα λογίζονται επίσης στην Αναλυτική Λογιστική.

Η Αναλυτική Λογιστική έχει ως σκοπό - προορισμό των εσωλογιστικό προσδιορισμό, βραχυχρόνια (κατά μήνα), ορθών αποτελεσμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ορθό προσδιορισμό των πραγματικών εσόδων και του πραγματικού κόστους αυτών σε μηνιαία βάση. Η πληροφορία για τον, κατά το δυνατό, ορθό προσδιορισμό του πραγματικού κόστους, εσόδου και αποτελέσματος, σε μηνιαία βάση, έχει ύψιστη σπουδαιότητα για την επιχείρηση και επιτρέπει στην διοίκησή της να αποφασίζει γρήγορα και να διοικεί αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει στα ελεγκτικά φορολογικά όργανα επαρκή και αντικειμενικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος και την δίκαιη επιβολή του αναλογούντος φόρου.

6.4 Τα ανόργανα έσοδα - έξοδα, κέρδη και ζημίες καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας οκτώ (8) της Γενικής Λογιστικής, καθώς και στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, μέσα στον μήνα τον οποίο αφορούν, δηλαδή όταν καταστούν δεδουλευμένα.

6.5 Στο σύστημα της αυτονομίας της Αναλυτικής Λογιστικής, έναντι της Γενικής Λογιστικής, τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στο λογαριασμό 96 «Έσοδα - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα» της ομάδας εννέα (9). Στον λογαριασμό αυτό και τους αναλυτικούς τους, καταχωρούνται τα έσοδα και το κόστος παραγωγής τους, προσδιορίζεται δε το μικτό αποτέλεσμα κατΆ είδος προϊόντος, εμπορεύματος ή υπηρεσίας στο τέλος κάθε μήνα. Από το λογαριασμό 96 το μικτό αποτέλεσμα μεταφέρεται στο λογαριασμό 98 «Αποτελέσματα Περιόδου». Στο λογαριασμό 98 καταχωρούνται επίσης, κατά τη διάρκεια του μήνα, τα ανόργανα έσοδα, κέρδη και ζημίες τα οποία προηγούμενα ή ταυτόχρονα έχουν καταχωρηθεί στους αρμόδιους υπολογαριασμούς των πρωτοβάθμιων της ομάδας 8 της Γενικής Λογιστικής. Τέλος, στους αναλυτικούς λογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 98 μεταφέρονται στο τέλος κάθε μήνα, τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

92.01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
92.02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
92.03 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
92.04 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
97 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μετά τις εγγραφές μεταφοράς του υπολοίπου των λογαριασμών αυτών στον πρωτοβάθμιο 98 και τους αναλυτικούς του, ο λογαριασμός αυτός εμφανίζει με το υπόλοιπό του το αποτέλεσμα της περιόδου.

6.6 Στο σύστημα της συλλειτουργίας Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, τα μικτά αναλυτικά αποτελέσματα μπορεί να προσδιορίζονται σε κατάλληλους υπολογαριασμούς των πρωτοβάθμιων της ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής, ή στο λογαριασμό 96 «Έσοδα - Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα». Στους λογαριασμούς αυτούς μεταφέρεται το κόστος παραγωγής των πωληθέντων το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα. Το μικτό αποτέλεσμα που προκύπτει δύναται να μεταφέρεται, στο σύστημα της συλλειτουργίας, στον λογαριασμό 86.90 «Βραχυχρόνια αναλυτικά αποτελέσματα», ο οποίος έχει την ίδια διάρθρωση - ανάπτυξη όπως ο λογαριασμός 98.99 «Αποτελέσματα Χρήσεως». Στον ίδιο λογαριασμό (86.90) μεταφέρονται, το αργότερο στο τέλος του μήνα, τα υπόλοιπα των λογαριασμών της ομάδας 8 (81, 82, 83, 84, 85) καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασμών 92.01 «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας», 92.02 «Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως», 92.03 «Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως», 92.04 «Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας», 95 «Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος» και 97 «Διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού», τα οποία μεταφέρονται με πίστωση σχετικών ενδιάμεσων υπολογαριασμών τους «καταλογισμένου κόστους» (όπως 92.01.90, 92.02.90, 92.03.90, 92.04.90, 95.90 και 97.90). Μετά τις μεταφορές αυτές το υπόλοιπο του λογαριασμού 86.90 «Βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα» εμφανίζει το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου.

6.7 Υπενθυμίζεται ότι υποχρεωτικής τηρήσεως λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής είναι:

Α. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Α. ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ

90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α.Β. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ

92.00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
92.01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
92.02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
92.03 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
92.04 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
92.20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
92.21 ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
92.22 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
94.23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
94.24 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
94.25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
94.26 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
94.28 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Α.Γ. ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΙ

94.20.97 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.21.97 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.22.97 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.23.97 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.24.97 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.25.00 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
94.25.01 ΛΙΓΝΙΤΗΣ
94.25.02 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
94.25.03 ΜΑΖΟΥΤ
94.25.97 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.26.97 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.28.00 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
94.28.50 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
94.28.97 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Α.Δ. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 91 «ανακατάταξη εξόδων - αγορών και εσόδων», 95 «Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» και 97 «διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού», κατΆ αρχήν δεν είναι υποχρεωτικοί, γίνονται όμως υποχρεωτικοί από τη στιγμή που η επιχείρηση θα αποφασίσει να ακολουθήσει διαδικασίες και να παρακολουθήσει γεγονότα που προβλέπονται και παρακολουθούνται από τους λογαριασμούς αυτούς.

Όλοι οι άλλοι δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι κ.λπ. λογαριασμοί των πρωτοβάθμιων 90-99 που δεν έχουν υπογράμμιση αναπτύσσονται από την επιχείρηση, ελεύθερα, σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Β. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Για τη λειτουργία του περιλαμβανόμενου στην παρούσα γνωμάτευση μοντέλου συστήματος «συλλειτουργίας», πρέπει να τηρηθούν υποχρεωτικά οι λογαριασμοί που ακολουθούν. Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή άλλου μοντέλου επιτρέπεται μόνο εάν εξασφαλίζονται πλήρως οι προϋποθέσεις και οι όροι που απαιτούνται από τις παραγράφους 1.100, 1.101, 1.102 και 1.103 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980).

Β.Α. Ο ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ

92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ

Β.Β. ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ (ΕΦΆ ΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ)

91 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β.Γ ΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ

92.00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
92.01 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
92.02 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
92.03 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
92.04 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

20.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
21.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
22.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
23.90 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
24.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
26.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
28.90 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚ/ΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

60.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
61.90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
62.90 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ
63.90 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
64.90 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
65.90 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
66.90 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ
68.90 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ

70.90 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
71.90 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
72.90 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΙΚΤΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
73.90 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

74.90 ΚΟΣΤΟΣ - ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75.90 ΚΟΣΤΟΣ - ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76.90 ΚΟΣΤΟΣ - ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78.90 ΚΟΣΤΟΣ - ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

81.90 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
82.90 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
83.90 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ
84.90 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΕΝΑ
85.90 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΡΙΣΜΕΝΕΣ
86.90 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Β.Δ. ΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

20.90.97 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
21.90.97 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
22.90.97 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
23.90.97 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
24.90.97 ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25.90.97 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
26.90.97 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
28.90.97 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

7. Σχετικά με το παράδειγμα εφαρμογής εκτιμούμε ότι, η πολυπλοκότητα και η πολυμορφία της οικονομικής πραγματικότητας είναι αδύνατο να καλυφθούν από οποιοδήποτε παράδειγμα και συνεπώς η παράθεσή του με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων κωδικών και λογαριασμών (μη υποχρεωτικών) ενδέχεται να δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε. Είναι έργο του λογιστή της πράξης να αντιμετωπίσει και να λύσει τα ιδιαίτερα προβλήματα, της συγκεκριμένης οικονομικής μονάδας όπου απασχολείται, που προκύπτουν από την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής στα πλαίσια των αρχών και κανόνων του Π.Δ. 1123/1980 και αυτών που περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωμάτευση.

8. Ύστερα από τα ανωτέρω, για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων, γίνεται δεκτό ότι η εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως περιγράφεται στην γνωμάτευσή μας αυτή, μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις ή στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, που η αφετηρία του θα είναι οι διαχειριστικές περίοδοι που αρχίζουν από 31.12.1996 και μετά, οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται, σύμφωνα με το νόμο, να τηρούν την Αναλυτική Λογιστική, μπορούν να μην εφαρμόσουν τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 4 «Εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους» και 5 «Εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των Αποθεμάτων» σε μηνιαία βάση καθώς και τον προσδιορισμό μηνιαίων αποτελεσμάτων, αλλά να τα εφαρμόζουν στο τέλος της χρήσης. Κατά το δεύτερο στάδιο που η αφετηρία του είναι οι διαχειριστικές περίοδοι που αρχίζουν μετά από την 31.12.1997 θα εφαρμόζεται πλήρως (στο σύνολό της) η γνωμάτευση αυτή.

9. Η γνωμάτευσή μας αυτή ισχύει από τη χρήση που αρχίζει μετά την 31.12.1996. Από την ημερομηνία αυτή ανακαλείται η ισχύς της γνωμάτευσης μας Ν.88/1668/9.12.1991 «Χρόνος ενημερώσεως των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης Ομάδας 9», καθώς και η περ. δ΄ της παραγρ. 6 της γνωμάτευσής μας 62/1389/1990.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: «Εν όψει της νέας διάταξης του άρθρου 15 (με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 25 § 3 ΚΒΣ) να μας γνωρίσετε σε ποιους λογαριασμούς (κωδικούς) και με ποιο τρόπο θα πρέπει να παρακολουθούνται χωριστά στα βιβλία του κεντρικού οι αγορές, τα έσοδα και το ταμείο υποκαταστήματος με απΆ ευθείας σύνδεση (on line) με το κεντρικό».

3.1 Οι αγορές των αποθεμάτων γενικά καταχωρούνται στη χρέωση δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων λογαριασμών των πρωτοβάθμιων της ομάδας δύο (2) της Γενικής Λογιστικής. Οι λογαριασμοί αυτοί είναι οι εξής:

20.01 ή 20.01.01 Αγορές εμπορευμάτων
24.01 ή 24.04.04 Αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας
25.01 ή 25.01.01 Αγορές αναλωσίμων υλικών
26.01 ή 26.01.01 Αγορές ανταλλακτικών παγίων
28.01 ή 28.01.01 Αγορές ειδών συσκευασίας

ΕφΆ όσον επιθυμούμε διακεκριμένη λογιστική παρακολούθηση των αγορών των αποθεμάτων για κάθε υποκατάστημα και για το κεντρικό, οι παραπάνω δευτεροβάθμιοι ή τριτοβάθμιοι λογαριασμοί θα αναπτυχθούν σε τρίτο ή τέταρτο βαθμό, ανάλογα, όπως π.χ.:

20 Εμπορεύματα
20.00 Απογραφές
20.01 Αγορές
20.01.00 Αγορές κεντρικού
20.01.01 Αγορές Υποκαταστήματος Α΄
20.01.02 Αγορές Υποκαταστήματος Β΄
20.01.03 Αγορές Υποκαταστήματος Γ΄
κ.ο.κ.

Οι παραπάνω λογαριασμοί αγορών των αποθεμάτων χρεώνονται κατά τη λογιστικοποίηση της αξίας των αγοραζόμενων αποθεμάτων, με πίστωση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, λογισμών της Γενικής Λογιστικής.

3.2 Τα οργανικά έσοδα κατΆ είδος τα οποία προκύπτουν από τις πωλήσεις αποθεμάτων (εμπορευμάτων, προϊόντων, λοιπών αποθεμάτων), υπηρεσιών κ.λπ., καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής.

ΕφΆ όσον επιθυμούμε διακεκριμένη λογιστική παρακολούθηση των οργανικών εσόδων κατΆ είδος για κάθε υποκατάστημα και για το κεντρικό, οι λογαριασμοί εσόδων της ομάδας 7 της Γενικής Λογιστικής αναπτύσσονται ανάλογα, όπως:

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων
70.00 Πωλήσεις στο εσωτερικό
70.00.00 Πωλήσεις κεντρικού
70.00.01 Πωλήσεις υποκαταστήματος Α΄
70.00.02 Πωλήσεις υποκαταστήματος Β΄
70.00.03 Πωλήσεις υποκαταστήματος Γ΄
κ.ο.κ.
70.01 Πωλήσεις στο εξωτερικό
70.01.00 Πωλήσεις κεντρικού
70.01.01 Πωλήσεις υποκαταστήματος Α΄
70.01.02 Πωλήσεις υποκαταστήματος Β΄
70.01.03 Πωλήσεις υποκαταστήματος Γ΄
κ.ο.κ.

Οι παραπάνω λογαριασμοί εσόδων πιστώνονται κατά τη λογιστικοποίηση της αξίας των πραγματοποιούμενων εσόδων, με χρέωση των αρμόδιων κατά περίπτωση λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής.

3.3 Ο λογαριασμός «Ταμείο» τηρείται στη Γενική Λογιστική ως δευτεροβάθμιος του πρωτοβάθμιους 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα» και έχει τον κωδικό αριθμό 38.00 «Ταμείο». Όταν λειτουργούν υποκαταστήματα στα οποία πραγματοποιείται ταμειακή διαχείριση (εισπράξεις - πληρωμές), οι ταμιακές ροές παρακολουθούνται διακεκριμένα στο κεντρικό και σε κάθε υποκατάστημα με ξεχωριστούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς στους οποίους αναλύεται ο 38.00 «Ταμείο», ως εξής:

38 Χρηματικά Διαθέσιμα
38.00 Ταμείο
38.00.00 Ταμείο Κεντρικού
38.00.01 Ταμείο υποκαταστήματος Α΄
38.00.02 Ταμείο υποκαταστήματος Β΄
38.00.03 Ταμείο υποκαταστήματος Γ΄

Οι παραπάνω τριτοβάθμιοι λογαριασμοί χρεώνονται με τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις από το κεντρικό, τα υποκαταστήματα ή από τρίτους, με πίστωση των κατά περίπτωση αρμόδιων λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής και πιστώνονται με τις πραγματοποιούμενες πληρωμές από το κεντρικό ή τα υποκαταστήματα, με χρέωση των αρμόδιων κατά περίπτωση λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. Όταν πραγματοποιούνται ταμιακές δοσοληψίες μεταξύ του κεντρικού και των υποκαταστημάτων ή μεταξύ των υποκαταστημάτων, οι χρεωπιστώσεις των οικείων αναλυτικών λογαριασμών του 38.00 «Ταμείο» γίνονται με αντίστοιχη χρεωπίστωση του λογαριασμού 38.01 «Διάμεσος λογισμός ελέγχου διακίνησης μετρητών», ο οποίος πρέπει να είναι πάντοτε εξισωμένος.

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: «Εάν οι Τράπεζες και οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν τα κλαδικά λογιστικά σχέδια, έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν την ομάδα 9 του Ε.Γ.Λ.Σ.».

4.1 Σύμφωνα με το μέρος πέμπτο (άρθρο 2) του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (Π.Δ. 384/1992 ΦΕΚ τ.Α 210), η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως (ομάδα 9) εφαρμόζεται προαιρετικά από τις τράπεζες και προς το παρόν ενδείκνυται να παραμείνει αμετάβλητη η διάταξη αυτή.

4.2 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 3.210 και το άρθρο 3 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων του Π.Δ. 148/1984 (ΦΕΚ τ.Α. 47), οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν υποχρεωτικά, από 1/1/1985, την Αναλυτική Λογιστική (ομάδα 9) του Κλαδικού αυτού Λογιστικού Σχεδίου, χωρίς όμως υποχρέωση προσδιορισμού μηνιαίων αποτελεσμάτων εσωλογιστικά.

Μετά τις νέες διατάξεις των άρθρων 7 και 17 του Κ.Β.Σ. (που θεσπίστηκε με τα άρθρα 5 και 9 αντιστοίχως του Π.Δ. 134/1996), οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνεχί-ζουν να εφαρμόζουν την Αναλυτική Λογιστική του πιο πάνω Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, με την πρόσθετη υποχρέωση να ενημερώνουν σε μηνιαία βάση το ημερολόγιο και τους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής (ομάδας 9), δίχως προς το παρόν υποχρέωση προσδιορισμού μηνιαίων αποτελεσμάτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: «Να διαβιβασθούν υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων ενημερωμένα με τους λογαριασμούς που προκύπτουν από γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ»

5.1 Επισυνάπτεται υπόδειγμα Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, ενημερωμένα με τους νέους λογαριασμούς που προκύπτουν από τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ. Στο υπόδειγμα της καταστάσεως λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

Έγγρ. Υπουργ. Οικον. 1105539/775/1996:

Εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. από τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις

«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 186/92 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 134/96, οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις εκτός της υποχρέωσης εφαρμογής του Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων λογαριασμών έχουν υποχρέωση από 1/1/1997 να εφαρμόζουν και τους υπογραμμισμένους τριτοβάθμιους ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενό τους.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.1882/1990, υποχρέωση να εφαρμόζουν πλήρως το Ε.Γ.Λ.Σ., συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών της ομάδας 9, έχουν οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι κατά μετοχές ετερόρρυθμες εταιρείες, οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά υποχρεούνται να επιλέγουν τους ελεγκτές του από τους ορκωτούς λογιστές.

Ως εκ τούτου οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία επιτηδευματιών δεν έχουν υποχρέωση να εφαρμόζουν τους λογαριασμούς της ομάδας 9.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης