Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 269/2285/1996 Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών και τόκων δανείου σε Ξ.Ν.,χρησιμοποιηθέντος για απόκτηση συμμετοχών

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 269/2285/1996
Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών και τόκων δανείου σε Ξ.Ν.,χρησιμοποιηθέντος για απόκτηση συμμετοχών

Γνωμ. 269/2285/1996 Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών και τόκων δανείου σε Ξ.Ν.,χρησιμοποιηθέντος

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών και τόκων δανείου σε Ξ.Ν.,
χρησιμοποιηθέντος για απόκτηση συμμετοχών
Νο 269/Γνωμ. 269/16.6.1996

Ι. Στην πιο πάνω αίτηση αναφέρεται ότι, ανώνυμος εταιρεία συνήψε δάνειο σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και με το προϊόν του απέκτησε μετοχές άλλης ανώνυμης εταιρείας, οι οποίες, λόγω του ότι αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό του κεφαλαίου της άλλης Α.Ε., καταχωρούνται στον ισολογισμό « στο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» (δηλαδή στο λογ/σμό του ΓΛΣ 18.00). Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο των περιπτ.17, 20 και 23 της παραγρ. 2.2.110 του ΓΛΣ και τίθεται το ερώτημα εάν, με βάση τις διατάξεις αυτές του ΓΛΣ, δύναται η εταιρεία αυτή να καταχωρεί, αφενός τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν από την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως του πιο πάνω δανείου σε Ξ.Ν., στο λογαριασμό 16.15 «συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων», και αφετέρου τους τόκους του δανείου αυτού στο λογαριασμό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και να υπαγάγει, τα ποσά των λογαριασμών αυτών (16.15 και 16.18), στην προβλεπόμενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις του ΓΛΣ τμηματική ετήσια απόσβεση.

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των προαναφερθέντων είναι η ακόλουθη:

1. Toνίζεται για άλλη μία φορά ότι είναι απαράδεκτο να ζητείται από το ΕΣΥΛ - και μάλιστα επίμονα - να γνωματεύει για απλά λογιστικά θέματα, που ρυθμίζονται με απόλυτη σαφήνεια στο ΓΛΣ, γιατί κάποιοι επιδιώκουν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα «κέρδη» που επιχειρούν να δημιουργήσουν με λογιστικές αλχημείες. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι δεν είναι δυνατόν το Ε.ΣΥΛ να ασχολείται με τέτοια θέματα και στο μέλλον δεν θα δίνεται απάντηση σε παρόμοια αιτήματα.

2. Όπως σαφέστατα προκύπτει από τις επικαλούμενες διατάξεις των περιπτ. 17, 20 και 23 της παραγρ. 2.2.110 του ΓΛΣ, σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις στις συναλλαγματικές διαφορές και στους τόκους δανείου σε Ξ.Ν., που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση συμμετοχών, για τους ακόλουθους απλούς - και γνωστούς σε όλους - λόγους:

α) Σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 42ε παραγρ. 2 κωδ. Ν.2190/1920 και της παραγρ. 2.2.100 του ΓΛΣ, ότι τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, οι συμμετοχές και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δεν είναι πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά απλώς καταχωρούνται στην κατηγορία του πάγιου ενεργητικού γιατί είναι στοιχεία που ρευστοποιούνται σε περισσότερες από μία χρήσεις.

β) Στο κείμενο των περιπτ. 17 και 23 της παραγρ. 2.2.110 του ΓΛΣ ορίζεται, ότι αυτές εφαρμόζονται για δάνεια σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά «για την αγορά, κατασκευή ή εγκατάσταση πάγιων στοιχείων» και ότι αν «μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας των χρηματοδοτούμενων πάγιων στοιχείων μεσολαβεί κατασκευαστική περίοδος .........». Στη δε περιπτ. 20 της ίδιας παραγρ. του ΓΛΣ ορίζεται ρητά ότι, στο λογαριασμό 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου», καταχωρούνται «οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων».

Πασίγνωστο είναι ότι στην απόκτηση μετοχών ανώνυμης εταιρείας δεν υπάρχει ............. «κατασκευαστική περίοδος» και ούτε συντρέχουν γιΆ αυτές περιπτώσεις «κατασκευής ή εγκαταστάσεώς τους» η «ημερομηνία ενάρξεως της παραγωγικής λειτουργίας τους».

Επισημαίνεται ότι τα προεκτεθέντα συμβαδίζουν απόλυτα και με τις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 28 παραγρ. 7 Π.Δ. 186/1992)».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης