Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ. 21/333/15.5.04 Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα - οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Γνωμ.ΣΛΟΤ. 21/333/15.5.04
Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα - οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους.


Γνωμ.ΣΛΟΤ. 21/333/15.5.04 Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά πρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Γνωμ. ΣΛΟΤ. 21/333/15.5.04 Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από κοινοτικά προγράμματα  οι δαπάνες που γίνονται για τα προγράμματα αυτά τα ποσά των λαμβανομένων επιχορηγήσεων που μεταβιβάζονταί σε άλλους δικαιούχους.

Σχετικά: Επιστολή Εταιρίας «Διεθνείς Υπηρεσίες Περιβάλλοντος & Ποιότητας Α.Ε.» της 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. επιχορηγείται από την κοινότητα με 4 προγράμματα. Από τα 4 προγράμματα στα 2 είναι αρχηγός, που σημαίνει ότι εισπράττει όλο το πακέτο της χρηματοδότησης και στην συνέχεια μοιράζει τα χρήματα στα κράτη - μέλη με τιμολόγιο που εκδίδουν προς την εταιρεία.

Στην συνέχεια η εταιρεία προβαίνει σε διάφορες δαπάνες καθώς και σε αγορές παγίων που επιδοτούνται από τα εν λόγω κοινοτικά προγράμματα.

Στο σημείο αυτό σημειώνω ότι τα κοινοτικά προγράμματα αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη.
Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής :

1. Σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται το ποσό της επιχορήγησης

2. Σε ποιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται (έξοδα ταξιδιών, γραφική ύλη, μισθοί προσωπικού, αμοιβές συνεργατών κ.λπ.) καθώς και οι αγορές παγίων

3. Σε ποιον λογαριασμό καταχωρείται το τιμολόγιο που εκδίδει το κράτος  μέλος προς την εταιρεία για το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούται (το κράτος - μέλος) στις περιπτώσεις που η ανώνυμη εταιρεία είναι αρχηγός.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

1. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων μπορεί να τις καταχωρούνται στην ΠΙΣΤΩΣΗ του λογ/σμού 74.03 «Ειδικές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις» ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τη ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν. 41/1063/1989 του ΕΣΥΛ και σε κατάλληλους τριτοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τα επιχορηγούμενα προγράμματα ή άλλες πληροφοριακές σας ανάγκες.

2. Οι δαπάνες που γίνονται για την υλοποίηση των επιχορηγούμενων προγραμμάτων καταχωρούνται στους κατάλληλους λογ/σμούς της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.

3. Το κόστος των παγίων που αγοράζονται για την υλοποίηση των προγραμμάτων που επιχορηγούνται, εφ΄ όσον μετά την εκτέλεση του προγράμματος πρόκειται να παραμείνουν στην επιχείρηση, καταχωρείται στους οικείους λογ/σμούς της ομάδας 1 του Ε.Γ.Λ.Σ., το δε αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται από το λογ/σμό 74.03 και τον οικείο τριτοβάθμιο στο λογ/σμό 41.10 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ο λογ/σμός αυτός (ο 41.10) λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.402 περίπτωση 8 υποπερίπτωση j του Ε.Γ.Λ.Σ.

4. Τα ποσά που δίδονται (μοιράζονται) σε άλλους δικαιούχους άλλων κρατών εάν μεν είναι γνωστά κατά τη λήψη της επιχορήγησης από την εταιρία σας, καταχωρούνται στην πίστωση του πρωτοβάθμιου λογ/σμού 53 «πιστωτές διάφοροι» και σε έναν από τους κενούς δευτεροβάθμιους λογ/σμούς 51.91 - 51.97 και σε κατάλληλους τριτοβάθμιους. Όταν τα ποσά αυτά αποδοθούν στους τρίτους δικαιούχους, οι πιστωθέντες λογ/σμοί χρεώνονται και κατά την πλήρη εξόφλησή τους εξισώνονται. Εάν όμως τα ποσά αυτά δεν είναι γνωστά κατά τη λήψη της επιχορήγησης, αλλά προσδιορίζονται αργότερα και αφορούν πρόγραμμα ή έργο για το οποίο η εταιρία σας δεν έχει οποιαδήποτε ανάμιξη και ευθύνη μεταφέρονται υπό μορφή αντιλογισμού από το λογ/σμό 74.03 και τον οικείο υπολογαριασμό στην πίστωση του κατάλληλου υπολογαριασμού του 53 που αναφέρουμε προηγούμενα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης