Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 264/2265/1996 Αποτίμηση σωμάτων ομολόγων Ελλην. Δημοσίου και αποκοπτόμενων τοκομεριδίων τους - Μη εφαρμογή από Τράπεζες της 42/1995 αποφάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 264/2265/1996
Αποτίμηση σωμάτων ομολόγων Ελλην. Δημοσίου και αποκοπτόμενων τοκομεριδίων τους - Μη εφαρμογή από Τράπεζες της 42/1995 αποφάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Γνωμ. 264/2265/1996 Αποτίμηση σωμάτων ομολόγων Ελλην. Δημοσίου και αποκοπτόμενων τοκομεριδίων τους - Μη εφαρμο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αποτίμηση σωμάτων ομολόγων Ελλην. Δημοσίου και αποκοπτόμενων τοκομεριδίων τους - Μη εφαρμογή από Τράπεζες της 42/1995 αποφάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2265/ΑΡ.ΓΝΩΜ. 264/12.2.1996

Στα θέματα που ανακύπτουν από την τυχόν εφαρμογή από τις Τράπεζες της 42/16.5.1995 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκτενώς αναπτύσσονται στην πιο πάνω επιστολή του Τεχνικού Γραφείου του Σ.Ο.Λ., η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

1. Στην 42/16.5.1995 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται τα εξής:

«Σε περίπτωση πώλησης προσαρτημένων τοκομεριδίων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιοκτησίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, η παρούσα αξία των σωμάτων των ομολόγων αποτιμάται με βάση το εκάστοτε επιτόκιο προεξόφλησης των τοκομεριδίων και αναγράφεται κατά την ημέρα αποκοπής στο ενεργητικό τους. Στη συνέχεια και μέχρι την έναρξη της επομένης τοκοφόρου περιόδου των ομολόγων, η παραπάνω προκύψασα παρούσα αξία αποτιμάται εκάστοτε, με βάση το επιτόκιο προεξόφλησης των τοκομεριδίων.

Σε περίπτωση απόκτησης από Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου σωμάτων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, χωρίς προσαρτημένα τοκομερίδια, η αξία των σωμάτων αναγράφεται στο ενεργητικό τους με την τιμή κτήσεως κατά την ημερομηνία αγοράς.

Στη συνέχεια και μέχρι την έναρξη της επόμενης τοκοφόρου περιόδου, η αποτίμηση των σωμάτων προσδιορίζεται εκάστοτε με βάση επιτόκιο το οποίο προκύπτει ως κατωτέρω:

εικόνα 2. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφορά αποκλειστικά τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, προκειμένου να υπολογίζουν τις τρέχουσες αξίες των μετοχών και μεριδίων τους, που υποχρεούνται να δημοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για ενημέρωση των μετόχων και μεριδιούχων τους, που τυχόν επιθυμούν να πωλήσουν τις μετοχές ή τα μερίδιά τους, καθώς και τους υποψηφίους αγοραστές (βλ. άρθρα 12 και 38 Ν.1969/1991).

Εξυπακούεται συνεπώς, ότι τα περιλαμβανόμενα στην πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν επιτρέπεται να εφαρμοσθούν από τις τράπεζες ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, γιατί σΆ αυτές λείπουν παντελώς οι προαναφερθέντες σκοποί, στους οποίους και μόνο αποβλέπει η απόφαση αυτή.

3. Σε κάθε περίπτωση, το εισπραττόμενο ποσό από μεταβίβαση τοκομεριδίου, που έχει αποκοπεί από Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, είναι έσοδο από τόκους.

4. Στο τέλος της χρήσεως, η αποτίμηση των ομολόγων του Ελλην. Δημοσίου, από τα οποία έχει αποκοπεί ή όχι τοκομερίδιο, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην γνωμάτευσή μας 94/1680/1992.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης