Γνωμ. 263/2263/1996

Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από τις Ανώνυμες Εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων

29 Ιαν 1996

Taxheaven.gr


Εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων από τις Ανώνυμες Εταιρίες μεσιτείας ασφαλίσεων
2263/Αρ. Γνωμ. 263/29.1.1996

Ι. Με την πιο πάνω αίτηση τίθεται το ερώτημα: εάν οι συσταθείσες με βάση τις διατάξεις του Ν.2170/1993 (άρθρο 12) ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

ΙΙ. Επί του ανωτέρω ερωτήματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 περ. α του Π.Δ.148/1984 (ΦΕΚ. τ.Α 47), το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εφαρμόζεται υποχρεωτικά, από 1ης Ιανουαρίου 1986, και «από τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν ως σκοπό την πρακτόρευση ασφαλιστικών εργασιών (πρακτορεία)».

β) Σύμφωνα με τα άρθρα 4 παραγρ. 2 και 7 παραγρ. 2 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας βιβλίων και Στοιχείων», οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης εντάσσονται στην Τρίτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων του Κώδικα αυτού και υποχρεούνται να εφαρμόζουν (από 1/1/1993) το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (του Π.Δ. 1123/1980), όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις αυτές.

γ) Με το άρθρο 12 του Ν.2170/1993 (ΦΕΚ τΑ' 150), που ισχύει από 10.9.1993, προστέθηκαν στο Ν.1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφαλίσεως κλπ» τα νέα άρθρα 15α, 15β, 15γ, 15δ και 15ε, με τα οποία θεσμοθετήθηκε και το επάγγελμα του «μεσίτη ασφαλίσεων» και στο άρθρο 15β ορίζονται και ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις για τις «ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων».

δ) Από τα προηγούμενα σαφώς συνάγεται, ότι οι ανώνυμες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων υποχρεούνται να τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αφενός γιατί το επάγγελμα του «μεσίτη ασφαλίσεων» θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 11 παρ. 1 και 12 του Ν.2170/1993, δηλαδή περί τα οκτώ έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων το κύριο αντικείμενο των εργασιών τους ασκείτο από τους ασφαλιστικούς πράκτορες και ένα μικρό τμήμα τους από τους παραγωγούς ασφαλίσεων, και αφετέρου γιατί εάν δεν εφαρμόσουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που προσιδιάζει απόλυτα στο αντικείμενο των εργασιών τους, με βάση το άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992) πρέπει να εφαρμόσουν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το οποίο όμως δεν καλύπτει τις ανάγκες τους και η εφαρμογή του προσκρούει σε διάφορα πρακτικής φύσεως προβλήματα.

ε) Με βάση τα προεκτεθέντα, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις ανώνυμες εταιρείες και τις ΕΠΕ, των οποίων αντικείμενο δραστηριότητας είναι η διαμεσολάβηση για τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο 11 του Ν.2170/1993.


Taxheaven.gr