Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 262/2254/1996 Λογιστικός χειρισμός πράξεων διαχειρίσεως ακινήτων για λογαριασμό τρίτου

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 262/2254/1996
Λογιστικός χειρισμός πράξεων διαχειρίσεως ακινήτων για λογαριασμό τρίτου


Γνωμ. 262/2254/1996 Λογιστικός χειρισμός πράξεων διαχειρίσεως ακινήτων για λογαριασμό τρίτου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογιστικός χειρισμός πράξεων διαχειρίσεως ακινήτων για λογαριασμό τρίτου
Λ.Σ./2254/Αρ.Γνωμ. 262/11.1.1996

Ι. Στην αίτηση της εταιρείας περιλαμβάνονται και τα εξής:

«Oι κύριες δραστηριότητες της ΚΕΔ είναι:

- Η Διαχείριση των ακινήτων του Δημοσίου

- Αγορές και κατασκευές ακινήτων κατΆ εντολή και για λογαριασμό του Δημοσίου.

Από τις δραστηριότητες αυτές δημιουργούνται έσοδα και έξοδα που αφορούν άλλα εξ αυτών την ΚΕΔ και άλλα το Δημόσιο.

Λαμβάνοντας υπΆ όψη και την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Ιδρυτικού Νόμου της ΚΕΔ: «Οι πόροι του Δημοσίου των οποίων την διαχείριση έχει η εταιρία, απεικονίζονται διακεκριμένως και αναλυτικώς διΆ ιδιαιτέρων λογαριασμών» όλα παρακολουθούνται σε λογαριασμούς των ομάδων 6 και 7 της Γενικής Λογιστικής.

Διαχωρίζονται δε αναλυτικά μέσω της Αναλυτικής Λογιστικής εκμεταλλεύσεως και απεικονίζονται διακεκριμένα, οι μεν λογαριασμοί ΚΕΔ στην κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης και στην κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της ΚΕΔ, οι δε λογαριασμοί ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε ιδιαίτερη εκμετάλλευση των πόρων του Δημοσίου «Λογαριασμός Διαχειρίσεως πόρων Δημοσίου».

Το υπόλοιπο των πόρων του Δημοσίου που παραμένει στο τέλος της χρήσεως αδιάθετο, εμφανίζεται στον Ισολογισμό της ΚΕΔ σαν υποχρέωση προς το ΔΗΜΟΣΙΟ στον λογ/σμό Γ, ΙΙ.13 του Παθητικού «Αδιάθετο υπόλοιπο πόρων Δημοσίου εις νέο».

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Παρακαλούμε να έχουμε την άποψή σας:

1. Επί της ορθότητας των ακολουθούμενων λογιστικών χειρισμών που περιγράψαμε.

2. Επειδή μας έχει γίνει σχετική υπόδειξη από ελεγκτές της εταιρίας οι κάτωθι λογαριασμοί:

α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ:

Γ-ΙΙΙ-7

Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

 

Δ-ΙΙ-1Α

Χρεώστες εκμισθώσεων - Εκποιήσεων

 

Δ-ΙΙ-9

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση

 

Ε-2

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

β) ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ:

Γ-Ι-8

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

 

Δ-1

Έσοδα επομένων χρήσεων

 

Δ-3

Λοιποί Μεταβατικοί Παθητικούοι οποίοι απεικονίζουν απαιτήσεις εκ της Διαχειρίσεως των Ακινήτων του Δημοσίου, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν προς το Δημόσιο, να παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως και όχι σε λογαριασμούς ουσίας στο Ενεργητικό και Παθητικό του Ισολογισμού, παρακαλούμε να μας απαντήσετε αν αυτό είναι επιτρεπτό.»

ΙΙ. Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η ακόλουθη:

α) Ορθώς παρακολουθούνται σε λογαριασμούς ουσίας του ενεργητικού και παθητικού όλοι οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από τις πράξεις διαχειρίσεως των ακινήτων του Δημοσίου, καθώς και από διενεργούμενες αγορές και κατασκευές ακινήτων κατΆ εντολή και για λογαριασμό του Δημοσίου.

β) Σύμφωνα με τις βασικές λογιστικές αρχές (βλ. και παράγρ. 3.2.102 Γ.Λ.Σ.), στους λογαριασμούς τάξεως καταχωρούνται και παρακολουθούνται μόνο τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της οικονομικής μονάδας για φύλαξη ή πώληση για λογαριασμό του τρίτου ή διαχείριση για λογαριασμό του τρίτου ή παρακαταθήκη ή χρήση κ.λπ.

Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα, που δημιουργούνται από πράξεις διαχειρίσεως ή πωλήσεως περιουσιακών στοιχείων κυριότητας τρίτου, για λογαριασμό του, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται σε λογαριασμούς τάξεως, αλλά μόνο σε λογαριασμούς ουσίας. Και τούτο γιατί πρόκειται περί δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν από την οικονομική μονάδα (την ΚΕΔ) από πράξεις που η ίδια διενήργησε για λογαριασμό μεν του τρίτου (Δημοσίου) αλλά στο όνομα της και με απευθείας συναλλαγές με τους αντισυμβαλλόμενους, έναντι των οποίων αυτή (η ΚΕΔ) είναι το υποκείμενο των δημιουργούμενων από τις συναλλαγές αυτές δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και συνεπώς η καταχώρηση και παρακολούθησή τους πρέπει να γίνεται μόνο στους οικείους λογαριασμούς ουσίας και σε καμία περίπτωση σε λογαριασμούς τάξεως.

Το ότι οι συναλλαγές αυτές γίνονται για λογαριασμό του Δημοσίου, αφορά τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ Δημοσίου και ΚΕΔ και όχι τους αντισυμβαλλόμενους με την ΚΕΔ τρίτους, οι οποίοι συναλλάσσονται απευθείας με την ΚΕΔ και στο όνομα της και επομένως οι εκ των συναλλαγών αυτών απορρέουσες απαιτήσεις, υποχρεώσεις και διαθέσιμα ανήκουν στην ΚΕΔ και, σύμφωνα με τις στοιχειώδεις λογιστικές αρχές, καταχωρούνται σε οικείους λογαριασμούς ουσίας των λογιστικών βιβλίων της ΚΕΔ και όχι σε λογαριασμούς τάξεως, στους οποίους, επαναλαμβάνουμε, καταχωρούνται μόνο ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων. Εξυπακούεται ότι και η υποχρέωση της ΚΕΔ, να αποδώσει τα εκ των πιο πάνω συναλλαγών αποτελέσματα στο Δημόσιο, απεικονίζεται σε οικείους λογαριασμούς ουσίας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης