Γνωμ. 259/2253/1995

Τρόπος τήρησης του βιβλίου Αποθήκης στην περίπτωση εφαρμογής του πρότυπου κόστους

31 Δεκ 1995

Taxheaven.gr


Τρόπος τήρησης του βιβλίου Αποθήκης στην περίπτωση εφαρμογής του πρότυπου
κόστους 2253/ΑΡ. ΓΝΩΜ. 259/31.12.1995

(Ι) Στην παραπάνω αίτηση περιλαμβάνονται τα εξής ερωτήματα:

1. Σε περίπτωση εφαρμογής πρότυπου κόστους για τα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες, με λογιστικοποίησή τους σε πρότυπες τιμές (λογ/μός 94) κατά την αγορά τους, οι καρτέλλες αποθήκης (βιβλίο αποθήκης ΚΒΣ) θα ενημερώνονται κατΆ αξία με τις ίδιες πρότυπες τιμές ή με τις πραγματικές (τιμολογιακή αξία); Στην περίπτωση που η ενημέρωση των καρτελλών πρέπει να γίνεται σε πραγματικές αξίες, με ποιόν τρόπο θα επιτυγχάνεται συμφωνία με τον λογαριασμό 94 της Αναλυτικής Λογιστικής;

2. Σε περίπτωση εφαρμογής πρότυπου κόστους για τα παραγόμενα προϊόντα, οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος που αντιστοιχούν στα μένοντα πρέπει να καταχωρούνται στην απογραφή διακεκριμένα κατΆ είδος ή συγκεντρωτικά (κατά ομάδες ειδών ή για όλα τα είδη);

3. Οι συνολικές αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος, οι οποίες προορίζονται για επιμερισμό στα μένοντα και πωληθέντα και αφορούν τα παραγόμενα, εμπορεύματα, πρώτες ύλες κ.λπ., πρέπει να καταχωρούνται και στις κατΆ είδος μερίδες του βιβλίου αποθήκης;

4. Eάν κατά την προηγούμενη χρήση είχαν αποτιμηθεί αποθέματα σε πρότυπο κόστος με ιδιαίτερη εμφάνιση των αποκλίσεων στην αντίστοιχη απογραφή λήξης, οι καρτέλλες αποθήκης με ποιό κόστος έναρξης πρέπει να ενημερωθούν (πρότυπο ή πρότυπο συν αποκλίσεις);

(ΙΙ) Επί των ερωτημάτων της πιο πάνω εταιρίας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

# · Επί του ερωτήματος 1.


Όταν εφαρμόζεται, εσωλογιστικά, το σύστημα του πρότυπου κόστους και για τα αγοραζόμενα αποθέματα (Εμπορεύματα Λ/20, Πρώτες Ύλες Λ/24, κ.λπ.) ακολουθείται η μέθοδος προσδιορισμού της «απόκλισης τιμής» κατά την λογιστικοποίηση του τιμολογίου αγοράς, στην Αναλυτική Λογιστική οι λογαριασμοί αποθηκών (οι μερίδες αποθήκης) τηρούνται στο πρότυπο κόστος και οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου κόστους αγοράς και πραγματικού κόστους αγοράς των αποθεμάτων καταχωρούνται στο λογαριασμό 95 «Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος» και τους υπολογαριασμούς του. Στο τέλος της χρήσης τα μένοντα αποθέματα των αγοραζόμενων ειδών (η τελική απογραφή τους) μπορεί να αποτιμώνται στις πρότυπες τιμές τους. Η ολική όμως απόκλιση «τιμής αγοράς» κατΆ είδος αποθέματος θα κατανέμεται ανάλογα μεταξύ μενόντων και διατεθέντων (πωληθέντων ή αναλωθέντων) και θα συνυπολογίζεται (θετικά ή αρνητικά) στο πρότυπο κόστος της απογραφής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.205 περίπτωση 5 και 7ζ του ΠΔ 1123/80.

Το ολικό ποσό της απόκλισης, που αφορά τα μένοντα κατά το τέλος της χρήσεως, αναγράφεται χωριστά, κάτω από το ολικό πρότυπο κόστος της απογραφής, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό (20, 24, 25, 26, 28) και με την προσθαφαίρεσή του μεταβάλει το ολικό κόστος των αποθεμάτων της απογραφής από πρότυπο σε πραγματικό.

Οι αποθήκες τηρούνται πάντοτε και αποκλειστικά στην αναλυτική λογιστική και για τον λόγο αυτό είναι απόλυτα εφικτή η χρεωπίστωσή τους σε τιμές πρότυπου ή προϋπολογιστικού κόστους. Επισημαίνεται ότι, όπως διευκρινίζεται και στην γνωμάτευσή μας 161/2042/1993 καθώς και στις παραγρ. 3.2 και 3.3 της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών Η 1033737/232/Πολ. 1155/1993, δεν είναι άλλες οι μερίδες αποθήκης του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. και άλλοι οι κατΆ είδος, ποσότητα και αξία υπολογαριασμοί του 94, όπως αναφέρεται στο ερώτημα της εταιρείας, αλλά ταυτίζονται απόλυτα.

# · Επί του ερωτήματος 2.


Όταν εφαρμόζεται η πρότυπη κοστολόγηση στα παραγόμενα προϊόντα, στις μεταποιητικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, η αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής (η τελική απογραφή τους) μπορεί να αποτιμάται στις πρότυπες τιμές τους. Οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και πραγματικού κόστους προσδιοριζόμενες κατΆ είδος προϊόντος κατανέμονται ανάλογα μεταξύ μενόντων - διατεθέντων (πωληθέντων ή αναλωθέντων). Το σύνολο των αποκλίσεων αυτών, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό (21, 22, 23), που αφορά τα μένοντα καταχωρείται με ένα ποσό κάτω από το άθροισμα του πρότυπου κόστους των αποθεμάτων της απογραφής, του οικείου πρωτοβαθμίου (π.χ. Λ/21 Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή) και με την προσθαφαίρεσή του μεταβάλλει το ολικό πρότυπο κόστος των μενόντων αποθεμάτων σε πραγματικό κόστος.

# · Επί του ερωτήματος 3.


Οι αποκλίσεις, μεταξύ προτύπου και πραγματικού κόστους, που βαρύνουν τα μένοντα αποθέματα (εμπορεύματα, προϊόντα, πρώτες ύλες κ.λπ.) της απογραφής τέλους χρήσεως, δεν καταχωρούνται στους λογαριασμούς αποθήκης (τους αναλυτικούς δηλαδή του πρωτοβαθμίου 94) οι οποίοι, λογαριασμοί, τηρούνται στο πρότυπο κόστος. Για να υπάρχει όμως συμφωνία μεταξύ του πρωτοβαθμίου 94, ο οποίος χρεώνεται με το ποσό των αποκλίσεων που βαρύνει τα μένοντα στο τέλος της χρήσεως και των αναλυτικών λογαριασμών Αποθήκης που τηρούνται στο πρότυπο κόστος, ανοίγουμε σε κάθε δευτεροβάθμιο λογαριασμό του πρωτοβαθμίου 94 έναν αναλυτικό λογαριασμό στο επίπεδο των λογαριασμών αποθηκών, ο οποίος χρεώνεται αλγεβρικά κατΆ αξία με το ολικό ποσό των αποκλίσεων που βαρύνει τα μένοντα που ανήκουν στον δευτεροβάθμιο αυτό λογαριασμό και έτσι εξασφαλίζεται η λογιστική συμφωνία του περιληπτικού 94 και των δευτεροβαθμίων του και των αναλυτικών τους λογαριασμών (των μερίδων αποθήκης).

# · Επί του ερωτήματος 4.


Με την έναρξη της χρήσεως οι αναλυτικοί λογαριασμοί Αποθήκης του πρωτοβαθμίου 94 «Αποθέματα» εμφανίζουν την ίδια ακριβώς εικόνα που είχαν κατά το κλείσιμό τους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Επειδή όμως ο λογαριασμός 94 «Αποθέματα» και οι αναλυτικοί του - οι λογαριασμοί αποθηκών - τηρούνται στο πρότυπο κόστος και για να εξασφαλισθεί αυτό, μεταφέρουμε το ποσό της αποκλίσεως που περιλαμβάνεται στην αξία αρχικής απογραφής που είναι καταχωρημένη στον πρωτοβάθμιο 94 και στους οικείους αναλυτικούς του, στον λογαριασμό 95 «Αποκλίσεις από το Πρότυπο Κόστος».

Στον λογαριασμό αυτό (τον 95) καταχωρούνται και οι αποκλίσεις μεταξύ πρότυπου και πραγματικού κόστους αποθεμάτων της τρέχουσας χρήσης και το αλγεβρικό τους άθροισμα κατανέμεται στο τέλος της χρήσης στα μένοντα και τα διατεθέντα με την λογιστική διαδικασία που αναφέραμε προηγούμενα (σχετική με τα παραπάνω είναι και η υπΆ αριθ. 245/2230/1995 γνωμάτευσή μας).

Taxheaven.gr