Αποτελέσματα live αναζήτησης

Eγκ. IKA Αρ. 77/11.06.04 Διευκρινιστικές οδηγίες μετά την συγχώνευση του τ. ΤΕΑΠΑΕ στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Eγκ. IKA Αρ. 77/11.06.04
Διευκρινιστικές οδηγίες μετά την συγχώνευση του τ. ΤΕΑΠΑΕ στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).


Eγκ ΙΚΑ Αρ.77/11.06.04 Διευκρινιστικές οδηγίες μετά την συγχώνευση του τ. ΤΕΑΠΑΕ στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).


Σε συνέχεια της αρ. 43/8.4.04 εγκυκλίου της Δ/νσης μας με την οποία σας κοινοποιήσαμε το ΠΔ 34/2004(ΦΕΚ 29/6.2.04) σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, το ΤΕΑΠΑΕ από 1/4/04 συγχωνεύθηκε στο ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), σας παρέχουμε διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τα ποσοστά ασφαλίστρων (τ. ΤΕΑΠΑΕ νυν ΕΤΕΑΜ) όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την προσαύξηση της συνολικής μηνιαίας εισφοράς ΕΤΕΑΜ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 18 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004, καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αρ.πρωτ. Φ.20021/7472/314/23.4.04 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (την οποία και σας επισυνάπτουμε).

Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις προσαύξηση επί της καθοριζόμενης από την παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 997/79 μηνιαίας συνολικής εισφοράς του ΕΤΕΑΜ είναι η εξής για τις κατωτέρω κατηγορίες:

α) Ιπτάμενοι συνοδοί- φροντιστές ασφαλισμένοι Ολυμπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοΐας κατά 4% .

β) Λοιπό ιπτάμενο προσωπικό και διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους 1,8%.


ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

Η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων στο τ. Ταμείο καθώς και των αεροπορικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ορίζετο σε:
Ποσοστό ασφαλίστρου 8% (4% εργ/τη και 4% ασφ/νου) από 1/10/63 -31/5/89, σύμφωνα με το Β.Δ 571/63 (ΦΕΚ158/27.9.63τ.Α) όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 276/1979 (ΦΕΚ79/19.4.79 τ.Α).
Για τον υπολογισμό των εισφορών ίσχυαν 8 ασφαλιστικές κλάσεις βάσει των οποίων καθορίζονταν οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές (σύνολο αποδοχών και μέχρι ποσού ίσου με το 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη -ως ο συν/νος πίνακας).
Για την παρακράτηση και απόδοση των εισφορών, υπόχρεος ήταν ο εργοδότης, ο οποίος και τις απέδιδε στο τ. Ταμείο εντός του πρώτου 15νθημέρου του επομένου της καταβολής των αποδοχών μηνός.
Ως προς την καταβολή προσθέτων τελών, εφαρμόζονταν οι διατάξεις του ΙΚΑ.
Με το Π.Δ.301/1989-ΦΕΚ138/31.5.89) τα ποσοστά ασφαλίστρων του τ. ΤΕΑΠΑΕ διαμορφώθηκαν ως κατωτέρω:
Από 1/6/89-31/12/89 ποσοστό 14% (7% εργ/τη και 7% ασφ/νου)
Από 1/1/90-31/12/90 ποσοστό 16% (8% εργ/τη και 8% ασφ/νου)
Από 1/1/91και μετά ποσοστό 18% (9%εργ/τη και 9% ασφ/νου)

Προκειμένου για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στις διατάξεις των άρθρων 5-10 του ν.1759/88 (συν/κό καθεστώς Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας) σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΠΑΕ, τα ποσοστά ασφαλίστρων διαμορφώθηκαν ως εξής:
Από 1.5.88 σε 12% (6% ασφ/νου και 6% εργ/τη).
Από 1.1.89 σε 14% (7% ασφ/νου και 7% εργ/τη).
Από 1.1.90 σε 16% (8% ασφ/νου και 8% εργ/τη).
Από 1.1.91 σε 18% (9% ασφ/νου και 9% εργ/τη).
Τα ανωτέρω ποσοστά ίσχυαν για τον υπολογισμό των εισφορών, για τους παλαιούς ασφαλισμένους.
Για τον ως άνω υπολογισμό λαμβάνετο υπόψη το σύνολο των αποδοχών των ασφαλισμένων του τ. Ταμείου και μέχρι ποσού ίσου με το 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ίσχυε κάθε φορά με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Τα Δώρα Εορτών και το Επίδομα Αδείας υπόκειντο σε αυτοτελή εισφορά μέχρι ποσού ίσου με τις τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές.
Για τους νέους ασφαλισμένους (Από 1/1/93 και μετά) το ποσοστό ασφαλίστρου του τ. ΤΕΑΠΑΕ ήταν 8% ( εργοδότη 3,75- Ασφ/νου 4,25 ) όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 23 και 32 του Ν. 2084/1992.


ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΕΩΣ 31.12.92):

1) Ιπτάμενοι Συνοδοί-Φροντιστές που απασχολούνται στις Ολυμπιακές Αερογραμμές και προήλθαν από την Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα: (προσαύξηση) κατά 4 %.
Σύνολο ασφαλίστρου ΕΤΕΑΜ 10%
Επιμεριζόμενο ισόποσα (5% εργοδότη και 5% ασφ/νου ).
Το ανωτέρω ποσοστό ασφαλίστρου προέκυψε από:
6% ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) (3% ασφ/νου και 3% εργ/τη )
συν προσαύξηση 4% (παρ.18 άρθρου 22 του Ν.3232/04).

2) Λοιπό Ιπτάμενο προσωπικό και Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους : προσαύξηση 1,8% .
Σύνολο ασφαλίστρου ΕΤΕΑΜ 7,8%
(3,9% ασφ/νου και 3,9% εργοδότη).
όπως διαμορφώθηκε από τα ποσοστά:
6% ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ) (3% εργ/τη και 3% ασφ/νου)
συν προσαύξηση 1,8% (ν.3232/04).

Στο λοιπό ιπτάμενο προσωπικό και διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό εδάφους περιλαμβάνονται οι χειριστές των Ολυμπιακών Αερογραμμών και το λοιπό προσωπικό του ομίλου της Ολυμπιακής, (πλην των ιπταμένων συνοδών-φροντιστών των Ολυμπιακών Αερογραμμών που προήλθαν από την Ολυμπιακή Αεροπορία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα) καθώς και όλο το προσωπικό που απασχολείται στις λοιπές Ελληνικές και Ξένες Αεροπορικές Επιχειρήσεις και υπαγόταν στην ασφάλιση του τ. ΤΕΑΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του.


ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

Οι εισφορές υπολογίζονται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα παροχές και με περιορισμό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως ισχύει κάθε φορά.
Το ανώτατο όριο μέχρι του οποίου υπολογίζονται εισφορές, διαμορφώνεται για το έτος 2004 σε 2.058,25 Ευρώ (25Χ82,33).


ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1/1/93)

Για της προαναφερόμενες κατηγορίες ασφαλισμένων (1 και 2) του τ. ΤΕΑΠΑΕ τα ισχύοντα ποσοστά ασφαλίστρων είναι:
Σύνολο ασφαλίστρου ΕΤΕΑΜ 8%
( εργοδότη 3,75- Ασφ/νου 4,25 ).
όπως αυτό αναλύεται κατωτέρω:
6% ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) (3% εργ/τη και 3% ασφ/νου).
συν 2% (πρόσθετη ειδική εισφορά όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 23 και 32 του ν.2084/1992 με τα οποία προβλέπεται πρόσθετη ειδική εισφορά για τους απασχολούμενους στα ειδικά επαγγέλματα των αεροπορικών εταιρειών κατά 2% -1,25% ασφαλισμένου και 0,75% εργοδότη -).

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 3232/2004 θεσπίσθηκε ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους του Ν. 2084/1992 ( σχ. εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 50/19.4.04).
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τους νεοασφαλισμένους (από 1/1/93 και μετά) του τ. ΤΕΑΠΑΕ, από την ημερομηνία συγχώνευσης του εν λόγω Ταμείου στο ΕΤΕΑΜ (1/4/04), για τον υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των Δώρων Εορτών (Χριστουγέννων , Πάσχα , επίδομα αδείας).
Το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων θα υπολογίζονται οι εισφορές ΕΤΕΑΜ, (αντίστοιχα με τα όσα ισχύουν για τον Κύριο φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) ανέρχεται για το έτος 2004 σε 4.693,52 Ευρώ.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του τ. ΤΕΑΠΑΕ, από 1/4/04 και μετά, αποδίδονται στο ΕΤΕΑΜ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα και όχι στο πρώτο 15νθήμερο του επόμενου μήνα ως ίσχυε στο τ. Ταμείο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Ως προς την καταβολή προσθέτων τελών για την μη εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπόχρεους εργοδότες για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, σας γνωρίζουμε ότι οι διαφορές που θα προκύψουν από τα νέα ποσοστά ασφαλίστρων, επί των ήδη καταβληθεισών εισφορών μηνών Απριλίου-Μαΐου

2004, Δώρο Πάσχα, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν καταβληθούν έως 30/7//04 ή θα συμψηφισθούν με επόμενες εισφορές.
Εφόσον καταβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα τέλη.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η καταχώριση της επικουρικής ασφάλισης κλάδου σύνταξης ΕΤΕΑΜ (τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) των εργαζομένων στις αεροπορικές επιχειρήσεις, θα γίνεται από 1/4/04 και μετά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με τους κωδικούς που περιέχονται στους συνημμένους "Πίνακες V & X" όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν λόγω των αλλαγών στην ασφάλιση των εργαζομένων στις αεροπορικές επιχειρήσεις.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Μετά την ημερομηνία συγχώνευσης (1/4/04) του τ. ΤΕΑΠΑΕ στο ΕΤΕΑΜ ο Λογαριασμός στην Α.Τ.Ε με αρ. 0170300225204, για καταβολές εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου, έκλεισε και ανοίχθηκε λογαριασμός όψεως (στο Κεντρικό Κατάστημα της Α.Τ.Ε) με τίτλο "ΙΚΑ-Εισφορές τ. ΤΕΑΠΑΕ" με αρ. Λογ. 0170300282538, (σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Γ28/349/29.3.04 έγγραφο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών προς την Τράπεζα), στον οποίο και κατατίθενται (μέχρι νεωτέρων οδηγιών της Δ/σης) τρέχουσες εισφορές (από 1/4/04) και καθυστερούμενες οφειλές, από τους υπόχρεους εργοδότες, προς το τ. Ταμείο του οποίου την είσπραξη των εσόδων έχει αναλάβει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στο Καταστατικό του συγχωνευθέντος Ταμείου δεν υπήρχε ειδική διάταξη για την παραγραφή του δικαιώματος του να βεβαιώσει και να εισπράξει τις οφειλόμενες σ΄ αυτό εισφορές.
Γενικά είχε εφαρμογή το άρθρο 249 του Α.Κ, που ως γνωστόν ορίζει 20ετή παραγραφή.
Επομένως το ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) σήμερα (διάδοχη κατάσταση του τ. ΤΕΑΠΑΕ), για οφειλόμενες εισφορές που αναφέρονται σε χρονικές περιόδους πριν την ημερομηνία συγχώνευσης, θα εφαρμόζει το ανωτέρω άρθρο 249 του Α.Κ, ενώ για τις αντίστοιχες εισφορές που αναφέρονται μετά τη συγχώνευση θα ισχύει η οριζόμενη από τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 10ετής παραγραφή του άρθρου 27 παρ. 7 του α.ν.1846/51, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.
Σε περίπτωση όμως που έχουμε έναρξη της παραγραφής πριν τη συγχώνευση (δηλ. πριν την 1/4/04) και χωρίς κατά το χρόνο αυτό να έχει αυτή συμπληρωθεί, τότε ειδικά για την περίπτωση αυτή θα έχει εφαρμογή το άρθρο 18 του εισαγωγικού Νόμου του Α.Κ (διαχρονικό δίκαιο).ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Χρονικές περίοδοι
καθυστερουμένων εισφορών Παραγραφή

α) από την ημερομηνία συγχ/σης 10ετής, όπως και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
και μετά, δηλ. 1/4/04 και μετά.


β) Πριν τη συγχ/ση, αλλά
η 20ετής παραγραφή Κανονικά θα παραγράφονται με
συμπληρώνεται πριν την τη συμπλήρωση της 20ετίας.
παρέλευση της 10ετίας από
1/4/04, δηλ. πριν την
31.12.2014.


γ) Πριν την συγχώνευση αλλά η Παραγραφή στα τέλη της 10ετίας
20της παραγραφή συμπληρώνε- δηλαδή την 31.12.2014.
ται μετά την παρέλευση 10ετίας
από την 1/4/04 δηλαδή μετά την
31.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------


ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Οι πόροι του Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ήταν:
1. α) Οι μηνιαίες εισφορές ασφαλισμένων (στο τ. ΤΕΑΠΑΕ) και
β)οι μηνιαίες εισφορές Εργοδοτών (Αεροπορικών επιχειρήσεων).
2.) Εφάπαξ εισφορά κάθε νέου ασφαλισμένου ίση με το 1/20 του πρώτου συνολικού μηνιαίου μισθού του που καταβάλλετο σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
3.) Εφάπαξ εισφορά κάθε εγγάμου ασφαλισμένου ίση με το 1/20 των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του κατά την υποβολή της αίτησης, που καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση υποβάλετο μέσα σε τρεις μήνες από την τέλεση του γάμου.
Η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης είχε σαν συνέπεια την επιβολή προσθέτων τελών.
4.) Κάθε πρόσοδο που προέρχεται από χαριστική αιτία.
5.) ΟΙ τόκοι κεφαλαίων και κάθε φύσης πρόσοδοι από την περιουσία του Ταμείου.


Από την ημερομηνία συγχώνευσης και μετά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΕΤΕΑΜ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 997/79. Επομένως οι πόροι 2 και 3 καταργούνται.
Περαιτέρω οδηγίες σε λοιπά θέματα Ασφάλισης και Εσόδων (π.χ. προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση ασφάλισης, αναγνωρίσεις, διαδικασία ελέγχου, κλπ) θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο μας.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης