Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 258/2256/1995 (α) Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της προϋπολογιστικής κοστολόγησης(β) Ενοποίηση λογαριασμών (μερίδων) αποθηκεύσεως εμπορευμάτων με την μεταφορά των δεδομένων της χρεώσεώς τους σε δημιουργούμενο νέο λογαριασμό αποθήκης (γ) Λογιστικοποίηση διαπιστούμενων διαφορών εξ απογραφής αποθεμάτων κατά τις διενεργούμενες περιοδικές απογραφές κατά τη διάρκεια της χρήσεως

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 258/2256/1995
(α) Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της προϋπολογιστικής κοστολόγησης(β) Ενοποίηση λογαριασμών (μερίδων) αποθηκεύσεως εμπορευμάτων με την μεταφορά των δεδομένων της χρεώσεώς τους σε δημιουργούμενο νέο λογαριασμό αποθήκης (γ) Λογιστικοποίηση διαπιστούμενων διαφορών εξ απογραφής αποθεμάτων κατά τις διενεργούμενες περιοδικές απογραφές κατά τη διάρκεια της χρήσεως


Γνωμ. 258/2256/1995 (α) Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της προϋ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Θέματα:

(α) Τρόπος εμφάνισης του κόστους απογραφής αποθεμάτων όταν εφαρμόζεται το σύστημα της προϋπολογιστικής κοστολόγησης

(β) Ενοποίηση λογ/σμών (μερίδων) αποθηκεύσεως εμπορευμάτων με τη μεταφορά των δεδομένων της χρεώσεώς τους σε δημιουργημένο νέο λογαριασμό αποθήκης

(γ) Λογιστικοποίηση διαπιστούμενων διαφορών απογραφής αποθεμάτων κατά τις διενεργούμενες περιοδικές απογραφές κατά τη διάρκεια της χρήσεως

(Ι) Στην αίτηση της πιο πάνω εταιρείας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ερώτημα (α): Αποτίμηση Εμπορευμάτων:

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση της αποτίμησης των αποθεμάτων της στο τέλος της χρήσης έχουμε θεσπίσει τη μέθοδο που δίνεται από τον εξής τύπο:

(Αξία προηγούμενου υπολοίπου) + (Αξία νέας αγοράς στην τιμή αγοραστή)<>/center>
(Ποσότητα προηγ. υπολοίπου) + (Ποσότητα νέας αγοράς)


Τιμή δε αγοραστή είναι η τιμή της παραγγελίας αγοράς με την οποία έχει συμφωνήσει η εταιρία να αγοράσει από τον προμηθευτή τα εμπορεύματα και η οποία μπορεί να αλλάξει μέσα στη χρήση ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Επειδή λοιπόν η τιμή αγοραστή μπορεί να διαφέρει από την πραγματική τιμή του τιμολογίου αγοράς δημιουργούνται αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) μεταξύ αυτής και της πραγματικής, οι οποίες όμως δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής αποτιμήσεως.

Η παραπάνω μέθοδος αποτίμησης ακολουθείται από την εταιρεία μας καθώς και από άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις διεθνώς, γιατί παρέχει την δυνατότητα άμεσης κοστολόγησης και προσδιορισμού της τιμής πώλησης, πράγμα που δεν θα ήτο εφικτό εάν αναμένετο το τιμολόγιο του προμηθευτή.

Τα ερωτήματα στα οποία θα θέλαμε να μας απαντήσετε είναι:

α. Εάν η ανωτέρω μέθοδος αποτίμησης είναι αποδεκτή από το Ε.Γ.Λ.Σ.

β. Πώς θα αντιμετωπίσουμε λογιστικά στο τέλος της χρήσης τις αποκλίσεις

γ. Εάν η ανωτέρω μέθοδος αποτίμησης μπορεί να εφαρμοσθεί χωριστά για κάθε κατάστημα της εταιρείας μας (σήμερα υπάρχουν 3 καταστήματα), επειδή η τιμή αγοραστή διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα και από τα καταστήματα δεν εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

Ερώτημα (β): Eνοποίηση Κωδικών Εμπορευμάτων:

Πολλές φορές αγοράζουμε το ίδιο ακριβώς εμπόρευμα από διαφορετικούς προμηθευτές και με διαφορετικό κόστος αγοράς, το οποίο όπως πουλάμε στην ίδια τιμή. Κατά την εισαγωγή στην αποθήκη των εμπορευμάτων ανοίγονται διαφορετικοί κωδικοί, επειδή όμως κατά την πώληση δεν γνωρίζουμε από ποιόν προμηθευτή είναι το εμπόρευμα τοποθετούμε ενιαίο κωδικό πώλησης. Οπότε ο κωδικός πώλησης εμφανίζεται με αρνητικό υπόλοιπο στο βιβλίο αποθήκης ενώ το υπόλοιπο των κωδικών εισαγωγής εμφανίζεται με θετικό υπόλοιπο. Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω θέματος μεταφέρονται αυτομάτως οι αγορές κατά ποσότητα και αξία στον ενιαίο κωδικό πώλησης του βιβλίου αποθήκης.

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε εάν η ανωτέρω διαδικασία μπορεί και πρέπει να γίνεται.

Ερώτημα (γ): Διενέργεια φυσικών απογραφών κατά τη διάρκεια της χρήσεως Η εταιρεία μας επειδή εμπορεύεται πάρα πολλά είδη αναγκάζεται να διενεργεί περιοδικές απογραφές σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Οι τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τις απογραφές αυτές τακτοποιούνται αμέσως στο βιβλίο αποθήκης.

Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε εάν οι παραπάνω τακτοποιήσεις μπορούν και πρέπει να γίνονται.

(ΙΙ) Επί των ερωτημάτων σας αυτών η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

Στο Ερώτημα (α):

1. Τα εμπορεύματα (Λ/20) και γενικά τα αγοραζόμενα αποθέματα μπορεί να τα παρακολουθείτε, κατά τη διάρκεια της χρήσης, κατΆ αξίαν σε πρότυπες ή προϋπολογιστικές τιμές κόστους. Ως προϋπολογιστική τιμή κόστους θεωρείται και η τιμή «αγοραστή» που χρησιμοποιεί η εταιρία σας, κατά την λογιστικοποίηση της αξίας των παραλαμβανομένων εμπορευμάτων και την καταχώρησή τους στους αναλυτικούς λογαριασμούς αποθηκών του πρωτοβαθμίου 94 «Αποθέματα» της Αναλυτικής Λογιστικής.

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της πραγματικής τιμής του τιμολογίου του προμηθευτή και της προϋπολογιστικής τιμής (της τιμής του «αγοραστή»), δηλαδή η «απόκλιση τιμής αγοράς», καταχωρείται κατά την διάρκεια της χρήσεως στον λογαριασμό 95 «αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος» και τους υπολογαριασμούς του της Αναλυτικής Λογιστικής. Η εγγραφή αυτή λογιστικοποίησης της απόκλισης αξίας αγοράς γίνεται κατά την καταχώρηση της αξίας του τιμολογίου του προμηθευτή στη Γενική Λογιστική - στην οποία όπως είναι γνωστό καταχωρούνται μόνο πραγματικές αξίες αποθεμάτων - και τη μεταφορά της σχετικής πράξεως στην Αναλυτική Λογιστική.

Στο τέλος της χρήσεως τα μένοντα αποθέματα εμπορευμάτων (η τελική απογραφή τους) μπορεί να αποτιμώνται στις προϋπολογιστικές τιμές (τις τιμές του αγοραστή). Η ολική όμως απόκλιση τιμή αγοράς, κατΆ είδος εμπορεύματος, κατανεμόμενη ανάλογα μεταξύ μενόντων και πωληθέντων θα συνυπολογίζεται (θετικά ή αρνητικά) στο προϋπολογιστικό κόστος της απογραφής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.205 περιπτώσεις 5 και 7ζ του ΠΔ 1123/80. Το ολικό ποσό της απόκλισης που αφορά τα μένοντα κατά το τέλος της χρήσεως, αναγράφεται χωριστά με ένα ποσό, για όλα τα εμπορεύματα, κάτω από το ολικό προϋπολογιστικό κόστος της απογραφής κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό αποθέματος (π.χ. 20, 24 κ.λπ.) έτσι ώστε με την προσθαφαίρεσή του να μεταβάλλεται το ολικό κόστος των αποθεμάτων της απογραφής από προϋπολογιστικό σε πραγματικό κόστος. (Βλέπε σχετικά και γνωμάτευσή μας υπΆ αρ. 245/2230/1995).

2. Η ανωτέρω περιγραφόμενη μέθοδος (της παραγρ. 1) λογιστικής παρακολούθησης και αποτίμησης των αποθεμάτων μπορεί να εφαρμόζεται για κάθε κατάστημα της εταιρίας σας χωριστά, είτε σΆ αυτό εξάγεται είτε δεν εξάγεται αυτοτελές αποτέλεσμα, υπό τον όρο ότι οι τυχόν διακινήσεις εμπορευμάτων, μεταξύ των υποκαταστημάτων, αποτιμώνται σε τιμές κόστους του καταστήματος που αποστέλλει τα εμπορεύματα όπως αυτό (το κόστος) προκύπτει από τις τηρούμενες μερίδες αποθήκης.

Στο Ερώτημα (β):

Tα εμπορεύματα που παραλαμβάνονται από διαφορετικούς προμηθευτές τα οποία αν και δεν διαφέρουν μεταξύ τους αγοράζονται σε διαφορετικές τιμές και καταχωρούνται σε διαφορετικές μερίδες αποθήκης κατά την παραλαβή τους πρέπει, όταν πωλούνται με διαφορετικό κωδικό αριθμό είδους, να μεταφέρονται από τους επί μέρους αναλυτικούς λογαριασμούς αποθήκης σε νέα μερίδα αποθηκεύσεως που θα έχει τον κωδικό αριθμό με τον οποίο αυτά πωλούνται. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται η δημιουργία λογιστικών πιστωτικών υπολοίπων στις μερίδες αποθήκευσης αλλά και σημαντικές διαφορές κατά τις διενεργούμενες περιοδικές απογραφές κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Εξάλλου δύνανται εξΆ υπΆ αρχής κατά την αγορά να καταχωρούνται σε μία μερίδα αποθήκης (και όχι κατά προμηθευτή), εκτός εάν οι πολλές μερίδες αποθήκης τηρούνται για λόγους πληροφόρησης.

Στο Ερώτημα (γ):

Οι διαπιστούμενες διαφορές, υπό μορφή ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, των αποθεμάτων κατά τις διενεργούμενες περιοδικές πραγματικές απογραφές τους, διαρκούσης της χρήσεως, πρέπει να λογιστικοποιούνται ποσοτικά και κατΆ αξία με χρεωπίστωση των λογαριασμών (μερίδων) των αποθηκών και αντίστοιχη χρεωπίστωση των λογαριασμών 97.10.00.00 «Ελλείμματα» και 97.10.00.01 «Πλεονάσματα» της Αναλυτικής Λογιστικής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.218 Α' στ. του ΠΔ 1123/1980.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης