Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 252/2244/1995 Λογαριασμοί Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται ορισμένα έξοδα τεχνικών εταιριών

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 252/2244/1995
Λογαριασμοί Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται ορισμένα έξοδα τεχνικών εταιριών

Γνωμ. 252/2244/1995 Λογαριασμοί Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται ορισμένα έξοδα τεχνικών εταιριών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογαριασμοί Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται ορισμένα έξοδα τεχνικών εταιριών
Νο 252. Γνωμ.2244/1995

Σε καθένα από τα ερωτήματα της από 25.7.95 επιστολής της Τεχνικής Εταιρίας .... Α.Ε., η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

1. Ο λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου 15%, από τους τόκους καταθέσεων, του τόκους τραπεζικών ομολόγων κ.λπ., καθορίζεται στη γνωμάτευσή μας 248/2233/1995.

2. Τα ποσά του Δωρόσημου των οικοδόμων, που καταβάλλονται από την ερωτώσα εταιρία στο ΙΚΑ, καταχωρούνται:

α) Στη χρέωση του λογαριασμού 60.04 "Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομισθίου προσωπικού" και του τριτοβάθμιου του 60.04.03 "Δωρόσημο οικοδομών" (με πίστωση του 55.00.03 "Λογ/σμός δωρόσημου ημερομισθίων οικοδομικών εργασιών") εάν οι οικοδόμοι προσλαμβάνονται απευθείας από την ανωτέρω εταιρία.

β) Στις περιπτώσεις που οι οικοδόμοι έχουν προσληφθεί από υπεργολάβο, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση (για λογαριασμό της εν λόγω εταιρίας) τμήματος του τεχνικού έργου, με τη συμφωνία οι εισφορές υπέρ ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων να βαρύνουν αυτή, τα σχετικά ποσά καταχωρούνται στη χρέωση του κενού δευτεροβάθμιου λογαριασμού 61.94, ο οποίος συμπληρώνεται με κατάλληλο τίτλο και αναπτύσσεται σε ανάλογους τριτοβάθμιους, ως εξής:

61.94 "Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα".
61.94.00 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων.
61.94.01 Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών έργων.
61.94.02 ...............................
61.94.05 Κρατήσεις - εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ
61.94.06 Κρατήσεις - εισφορές υπέρ ΤΠΕΔΕ
61.94.07 Κρατήσεις - εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ
61.94.08 ................................

Διευκρινίζεται ότι, στους πιο πάνω τριτοβάθμιους λογαριασμούς 61.94.05 - 61.94.07 και στους ανοιγόμενους παρόμοιους για ανάλογες περιπτώσεις, καταχωρούνται οι καταβαλλόμενες εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών που, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, βαρύνουν την ανωτέρω τεχνική εταιρία και υπολογίζονται με βάση ορισμένα ποσοστά επί της αξίας του εκτελούμενου Τεχνικού Εργου.

3. Τα καταβαλλόμενα υπέρ τρίτων διάφορα τέλη, εκτός των εισφορών υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, όπως π.χ. υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που υπολογίζονται με ποσοστό επί της αξίας του εκτελούμενου Τεχνικού Εργου,
καταχωρούνται στο νεοδημιουργούμεν  δευτεροβάθμιο λογ/σμό 63.90 "Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Εργων" και σχετικούς τριτοβάθμιούς του.

4. Οι καταβαλλόμενες αμοιβές σε εταιρίες μελετών κ.λπ. από τις οποίες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην επιστολή της εταιρίας, έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών 1123927/10906/1995, δεν προβλέπεται υποχρέωση
παρακρατήσεως φόρου, για καλύτερη εξυπηρέτηση δύνανται να καταχωρούνται σε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιο, τον 61.90 "Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος", ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

5. Τα τιμολόγια των υπεργολάβων, στους οποίους τίθεται η εκτέλεση τμημάτων του Τεχνικού έργου που αναλαμβάνονται, καταχωρούνται στη χρέωση του νεοδημιουργούμενου δευτεροβάθμιου λογαριασμού 61.93 "Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Εργων", ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους
σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

6. Οι καταβαλλόμενες αμοιβές σε εταιρίες μελετών του εξωτερικού, από τις οποίες διενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 5%, καταχωρούνται σε ιδιαίτερο τριτοβάθμιο του δευτεροβάθμιου 61.01 "Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος".

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης