Γνωμ. 248/2233/1995

Λογιστικός χειρισμός εσόδων φορολογηθέντων κατ ειδικό τρόπο

1 Ιαν 1995

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός εσόδων φορολογηθέντων κατ' ειδικό τρόπο
Νο 248. Γνωμ.2233/1995

Ι. Η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία "ΜΟΧΛΟΣ", με την επιστολή της 1824/31.5.1995 ερωτά εάν, τα εισοδήματα από τόκους, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.2238/1994 φορολογούνται στην πηγή με συντελεστή 15% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως του δικαιούχου, πρέπει να καταχωρούνται στα λογιστικά
βιβλία με το μικτό ποσό ή με το εισπρατόμενο από το δικαιούχο καθαρό ποσό.

ΙΙ. Επί των ανωτέρω η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:
α) Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2.2.304 αριθ. 10 περ. β' και 2.2.710 αριθ. 2 περ. γ' του Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), στους οικείους υπολογαριασμούς του 76 "έσοδα κεφαλαίων" καταχωρούνται τα πραγματοποιούμενα κατά τη διάρκεια της χρήσεως ονομαστικά (μικτά) ποσά εσόδων από τόκους, ενώ τα
παρακρατούμενα από τους τόκους αυτούς ποσά για φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καταχωρούνται στη χρέωση οικείων υπολογαριασμών του δευτεροβάθμιου 33.13 "Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι", όσα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά φορολογικές διατάξεις, συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της
κλειόμενης χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού 54.08, ενώ τα υπόλοιπα που δεν συμψηφίζονται μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 63.00 "φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος", υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα έσοδα περιλαμβάνονται στους οικείους λογαριασμούς εσόδων της Ομάδας 7, γιατί
διαφορετικά τα ποσά των φόρων αυτών χαρακτηρίζονται ως μη ενσωματούμενα στο λειτουργικό κόστος και μεταφέρονται απευθείας στο λογαριασμό 88 "αποτελέσματα προς διάθεση". Επισημαίνεται ότι, ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών της χρήσεως καταχωρείται στο λογ/σμό 88.08 και οι διαφορές φόρου εισοδήματος
προηγούμενων χρήσεων στο λογ/σμό 42.04 (ή 88.06) και όχι στο λογ/σμό 63.00.


β) Τα προηγούμενα εξακολουθούν να εφαρμόζονται και με την ισχύουσα σήμερα φορολογική νομοθεσία.
Ειδικότερα, τα προηγούμενα εφαρμόζονται και για τον παρακρατούμενο (σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.2238/1994) φόρο, προς 15%, από τους τόκους καταθέσεων, τους τόκους των τραπεζικών ομολόγων κ.λπ., από τον οποίο συμψηφίζεται μόνο ο αναλογών στα διανεμόμενα ποσά από τους τόκους αυτούς, όπως καθορίζεται στα
άρθρα 106 και 109 παρ. 4 του Ν.2238/1994. Δηλαδή, στο τέλος κάθε χρήσεως, το απομένον υπόλοιπο στο λογαριασμό 33.13.06 μεταφέρεται στο λογαριασμό 63.00 "φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος", ανεξάρτητα από το εάν, ένα μέρος ή το σύνολο των καθαρών κερδών, που προέρχεται από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντες
τόκους (ή άλλα έσοδα), αποθεματοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στον προβλεπόμενο από την απόφαση Υπ. Οικονομικών 1044770/10159/ΠΟΛ.1117/1993 λογ/σμό 41.91 "αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο". Με τη δημιουργία τέτοιου αποθεματικού διατηρείται μεν ανέπαφο το δικαίωμα σε μελλοντική διανομή του αποθεματικού αυτού να συμψηφισθεί αναλογία από τον παρακρατημένο προς 15% φόρο, αλλά συγχρόνως γεννιέται και υποχρέωση καταβολής (κατά τη διανομή), φόρου προς 35% ή 40% (που στην πραγματικότητα λόγω της αναγωγής "σε μικτό ποσό" ο συντελεστής φορολογίας αναβιβάζεται σε 53,85% ή 66,66%), επομένως είναι ανεπίτρεπτη η διατήρηση στις απαιτήσεις προς συμψηφισμό, του υπολοίπου του
παρακρατημένου φόρου (15%) του λογ/σμού 33.13.06, γιατί στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να σχηματισθεί και πρόβλεψη για τον καταβλητέο φόρο (με χρέωση του 83.12). Μόνο σε ειδικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως δύναται να παρακολουθείται, για πληροφοριακούς λόγους, ο παρακρατημένος φόρος που στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται στο λογ/σμό 63.00 "φόρο εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος".


Taxheaven.gr