Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 243/2162/1995 Λογιστική του Φ.Π.Α. και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Γνωμ. 243/2162/1995
Λογιστική του Φ.Π.Α. και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
Λογιστική του Φ.Π.Α. και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

Νο 243. Γνωμ.2162/1995

Μετά την αλλαγή των εντύπων της περιοδικής εκκαθάρισης και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με το Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125Α/21.8.86), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2093/1992 και όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους και
οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, η Γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής ΕΛ/ΛΣ/138/1923/1993 αντικαθίσταται με την παρούσα.

Στη νέα γνωμάτευση, σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής τυποποίησης του Λογιστικού Σχεδίου, δεν γίνεται αλλαγή κωδικών του Σχεδίου Λογαριασμών για το ΦΠΑ, ούτε αλλαγή της δομής τους. Γίνεται συσχέτιση των λογαριασμών αυτών με τους κωδικούς της περιοδικής εκκαθάρισης και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης
ΦΠΑ και συμπληρώνεται το υπόδειγμα Λογαριασμών Τάξεως για την παροχή εναλλακτικής δυνατότητας παρακολούθησης των απαλλασσόμενων από το ΦΠΑ συναλλαγών.


Α. ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τη διάταξη του τελ. εδαφ. της παρ. 2.2.505 περ. 2 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) "Σε περίπτωση που ο φόρος κύκλου εργασιών αντικατασταθεί από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο λογαριασμός 54.00 θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του νέου αυτού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά".

Για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των εσόδων τους (ομάδες 2 και 7) το Ε.Γ.Λ.Σ. περιέλαβε διατάξεις απόλυτα ελαστικές, ώστε οι ενδιαφερόμενες οικονομικές μονάδες να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να λειτουργούν τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, οι οποίες είναι δυνατό να προέρχονται και από φορολογικούς νόμους. Με βάση τη σχετική φορολογική νομοθεσία, κάθε μονάδα μπορεί και πρέπει, στο σχέδιο λογαριασμών της, να αναπτύσσει τους λογαριασμούς εκείνους που θα παρέχουν τις αναγκαίες
πληροφορίες για ικανοποίηση και των φορολογικών αναγκών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καταστρατήγηση των βασικών αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. (Κεφ. 1.1. Π.Δ. 1123/1980) και των άλλων διατάξεων αυτού, καθώς και των διεθνώς παραδεγμένων λογιστικών αρχών. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις πιο πάνω αρχές, στους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής των ομάδων 2 και 7 αναπτύσσονται και λειτουργούν κατ' είδος μόνο λογαριασμοί αποθεμάτων και εσόδων αντίστοιχα, καθώς και αντίθετοι αυτών (λογ/σμοί μειωτικοί των κανονικών), ενώ στο λογαριασμό 54.00 αναπτύσσονται και λειτουργούν μόνο λογαριασμοί υποχρεώσεων καθώς και αντίθετοι αυτών. Σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις οι σχετικοί λογαριασμοί δέχονται λογιστικές εγγραφές ανταποκρινόμενες σε λογιστικά γεγονότα και βασιζόμενες σε δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας, σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. 1.103 του Π.Δ.1123/1980.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, κάθε οικονομική μονάδα έχει υποχρέωση να οργανώσει τους λογαριασμούς των ομάδων 2 και 7, καθώς και το λογαριασμό 54.00, κατά τρόπο που η οργάνωση αυτή να παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού και συγκέντρωσης και των αναγκαίων πληροφοριών προς συμπλήρωση των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, προβλέπουν ως αναγκαίες και αξίες μη πραγματικές (πλασματικές), καθώς και διαφορές μεταξύ πραγματικών και πλασματικών αξιών. Επίσης, οι ίδιες οδηγίες προβλέπουν και πληροφορίες εξειδικευμένες σχετικά με απαλλαγές και εξαιρέσεις του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις διεθνώς παραδεγμένες λογιστικές αρχές, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με αξίες πραγματικές, με εξαίρεση άκρως ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά. Στη γενική λογιστική είναι δυνατό να γίνονται εγγραφές με πλασματικές αξίες μόνο σε λογαριασμούς τάξεως ή σε αντίθετους (μειωτικούς των κανονικών). Στην περίπτωση των αντίθετων λογαριασμών με πλασματικές αξίες πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να αναπτύσσονται κάτω από τον ίδιο υποχρεωτικό λογαριασμό (πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο) και να συλλειτουργούν ανά ζεύγη ώστε να αποφεύγεται η νόθευση των πραγματικών αξιών με τις πλασματικές.

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 54.00
Για την ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00 με την αριθμ. 243/1995 Γνωμ. του Ε.ΣΥ.Λ. υποδεικνύεται το παρακάτω υπόδειγμα, από το οποίο προκύπτουν τόσο ο ΦΠΑ κατά κατηγορία συναλλαγών και συντελεστή (όταν υπάρχει ΦΠΑ), όσο και οι μετ' αναγωγή αντίστοιχες φορολογητέες αξίες. Το υπόδειγμα είναι ένα από τα υποδείγματα
ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00 και η εφαρμογή του θα γίνεται με ευθύνη κάθε οικονομικής μονάδας, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της.

54.00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)
54.00.20 ΦΠΑ Εισροών/Εμπορευμάτων Λ/.20-Παρεμβαλλόμενος
(ΚΩΔ.351/335-646/630) 54.00.20.02 Εισροών από το εσ/κό ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
( " 350/334-645/629) 03 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 352/336-647/631) 04 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
05 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.357/341-652/636) 12 " " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 356/340-651/635) 13 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 358/342-653/637) 14 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
15 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.351/335-646/630) 22 Εισαγ. από τρ. χώρες ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
( " 350/334-645/629) 23 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 352/336-647/631) 24 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
25 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.357/341-652/636) 32 " " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 356/340-651/635) 33 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 358/342-653/637) 34 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
35 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.354/338-649/633) 42 Ενδ. αποκτ.χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
( " 353/337-648/632) 43 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 355/339-650/634) 44 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
45 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.360/344-655/639) 52 " " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 359/343-654/638) 53 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 361/345-656/640) 54 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
55 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.354/338-649/633) 62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
( " 353/337-648/632) 63 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 355/339-650/634) 64 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
65 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.360/344-655/639) 72 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 359/343-654/638) 73 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 361/345-656/640) 74 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
75 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.354/338-649/633) 82 Ενδοκ.λήψεων υπ/σιών ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακερ. Σ.
&άλλων πράξεων λήπτη
( " 353/337-648/632) 83 " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 355/339-650/634) 84 " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
85 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.360/344-655/639) 92 Ενδοκ.λήψεων υπ/σιών ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
&άλλων πράξεων λήπτη
( " 359/343-654/638) 93 " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 361/345-656/640) 94 " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
95 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

54.00.24 ΦΠΑ Εισροών/Πρώτων και βοηθητικών υλών Λ/.24 - Παρεμβαλλόμενος
54.00.24.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20
95

54.00.25 ΦΠΑ Εισροών/Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28 - Παρεμβαλλόμενος
54.00.25.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 54.00.20
95

54.00.28 ΦΠΑ Εισροών/Πάγιων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1. Παρεμβαλλόμενος
54.00.28.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20
95

54.00.29 ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων-Δαπανών λ/σμών ομάδων 6 και 8-Παρεμβαλλόμενος
54.00.29.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 54.00.20
95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και τη συνδεσμολογία των λογαριασμών
54.00.ΧΧ.02-95 (όπου ΧΧ = 20 ή 24 ή 25 ή 28 ή 29):
1. Στους λογαριασμούς 54.00.ΧΧ.02-15 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος ΦΠΑ εισροών από τις αγορές και λήψεις υπηρεσιών από το εσωτερικό. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (πιστώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών - ακυρώσεων αγορών και υπηρεσιών εσωτερικού.

2. Στους λογαριασμούς 54.00.ΧΧ.22-35 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος ΦΠΑ των εισαγωγών από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (πιστώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών σε τρίτες χώρες, όταν ο ΦΠΑ αυτός επιστρέφεται κατά την εξαγωγή των επιστρεφομένων. Αν ο ΦΠΑ των επιστρεφομένων σε τρίτες χώρες δεν επιστρέφεται κατά την εξαγωγή τους, οι επιστροφές εισαγωγών τρίτων χωρών, φορολογικώς, αντιμετωπίζονται ως προσθετικές των εξαγωγών σε τρίτες χώρες (ΚΩΔ. 308 χωρίς ΦΠΑ). Η αξία των επιστροφών αυτών προκύπτει είτε από ιδιαίτερους λογαριασμούς της ομάδας 2, αν τηρούνται σε
πραγματικές αξίες, είτε από σχετικούς λογαριασμούς τάξεως, είτε από οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

3. Οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.42-95 είναι λογαριασμοί μειωτικοί (αντίθετοι) των λογαριασμών 54.00.ΧΧ.42-95 (όπου ΧΧ = 80 ή 84 ή 85 ή 88 ή 89) και συλλειτουργούν μόνο κατά ζεύγη με τους λογαριασμούς αυτούς. Στους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.42-95 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος πλασματικός ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, καθώς και ο πλασματικός ΦΠΑ τυχόν λήψεων αγαθών από τρίτες χώρες. Το περιεχόμενο όλων των λογαριασμών της παραγράφου αυτής (3) καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το ΦΠΑ και από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

Οταν το μεταβατικό σύστημα του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλλάξει (προβλέπεται αλλαγή από 1.1.1997) και καθιερωθεί η καταβολή του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών παραδόσεων στη χώρα αποστολής, οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.42-95 θα χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση (χρέωση) του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και θα λειτουργούν όπως και οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.02-35.

4. - Από τους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.02-95 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 350-363 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 334-345 και 328/329/333 δι' αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ / φορολογητέα αξία = (100, αξία ΦΠΑ) : συντελεστής ΦΠΑ:

Παράδειγμα: Στο μήνα Ιανουάριο το υπόλοιπο του λογ. 54.00.20.43 είναι 640.000.-
Αξία ΦΠΑ ΚΩΔ. 353 = 640.000
Φορολογητέα αξία ΚΩΔ.337 = 8.000.000
(640.000 * 100)8

Αξία ΚΩΔ. 328 = 8.000.000

- Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.02-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 645-658 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 629-640 και 625/626/627 δι' αναγωγής των συνολικών αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους
συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναλύεται πιο πάνω.

5. Οι ΚΩΔ. που φαίνονται αριστερά σε κάθε υπολογαριασμό του 54.00.20 είναι οι ΚΩΔ. της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύουν σήμερα. Ο πρώτος κωδικός ανταποκρίνεται στην αξία ΦΠΑ και ο δεύτερος μετά την κάθετη γραμμή στην αντίστοιχη φορολογητέα αξία της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ. Ο τρίτος κωδικός που ακολουθεί μετά την παύλα ανταποκρίνεται στην αξία ΦΠΑ και ο τέταρτος στην αντίστοιχη φορολογητέα αξία της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

54.00.70 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Εμπορευμάτων Λ/.70-Παρεμβαλλόμενος
(ΚΩΔ.322/302-619/602) 54.00.70.02 Εκροών προς το εσ/κό ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
( " 321/301-618/601) 03 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 323/303-620/603) 04 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
05 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.325/305-622/405) 12 Εκροών προς το εσ/κό ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 324/304-621/604) 13 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%). " "
( " 326/306-623/606) 14 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%). " "
15 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

22 Εξαγ.προς τρίτ.χώρες ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
23 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
24 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
25 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.22-35/Μελλοντικά) 32
33
34
35

42 Ενδοκ.παρ/σεων αγαθ. ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακέρ. Σ.
43 " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
44 " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
45 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.42-55/Μελλοντικά) 52
53
54
55

62 Ενδ. παροχών υπ/σιών ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακέρ. Σ.
63 " " " ΚΛ. 3 ( " 8%). " "
64 " " " ΚΛ. 4 ( " 18%). " "
65 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.62-75/Μελλοντικά) 72
73
74
75

Διευκρίνιση: Οι λογαριασμοί 54.00.70.22-75 θα εξυπηρετήσουν μελλοντικές ανάγκες, όπως π.χ., όταν ο ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών θα καταβάλλεται στη χώρα αποστολής.

(ΚΩΔ.322/302-619/602) 82 Αυτοπαρ/σεις αγαθών ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακέρ. Σ.
και υπηρεσιών
( " 321/301-618/601) 83 " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 323/303-620/603) 84 " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
85 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.325/305-622/605) 92 " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 324/304-621/604) 93 " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 326/306-623/606) 94 " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
95 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

54.00.71 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Ετοιμων Προϊόντων Λ/.71 - Παρεμβαλλόμενος
54.00.71.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70
95

54.00.72 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Λοιπών Αποθεμάτων Λ/.72 - Παρεμβαλλόμενος
54.00.72.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70
95

54.00.73 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Υπηρεσιών Λ/.73 - Παρεμβαλλόμενος
54.00.73.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 54.00.70
95

54.00.78 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Πάγιων Στοιχείων Λ/. ομάδας 1. - Παρεμβαλλόμενος
54.00.78.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 54.00.70

54.00.79 ΦΠΑ Εκροών/Λοιπών Εσόδων Λ/. 74-76 - Παρεμβαλλόμενος
54.00.79.02
.. Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 54.00.70
95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των λογαριασμών 54.00.ΧΧ.02-95 (όπου ΧΧ = 70 ή 71 ή 72 ή 73 ή 78 ή 79)

1. Στους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-75 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος ΦΠΑ πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (χρεώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών - ακυρώσεων πωλήσεων και υπηρεσιών.

2. Στους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.82-95 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος ΦΠΑ για αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, όταν οφείλεται τέτοιος φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, με χρέωση των λογαριασμών 63.98.08 και 63.98.09, κατά περίπτωση.

3. - Από τους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-15 και 82-95 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 321-323 και 324-326 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 301-303 και 304-306 δι' αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/Φορολογητέα αξία = (100 .
αξία ΦΠΑ): συντελεστής ΦΠΑ.

- Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-15 και 82-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 618-620 και 621-623 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 601-603 και 604-606 δι' αναγωγής των συνολικών αξιών ΦΠΑ με βάση τους
αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναλύεται πιο πάνω.

54.00.80 ΦΠΑ Εμπορευμάτων Λ/.20/Οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών/λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος
(ΚΩΔ.322/302-619/602) 54.00.80.42 Ενδ.αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Σ.
( " 321/301-618/601) 43 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 323/303-620/603) 44 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%). " "
45 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.325/305-622/605) 52 " " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 324/304-621/604) 53 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 326/306-623/606) 54 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
75 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.322/302-619/602) 62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
( " 321/301-618/601) 63 " " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 323/303-620/603) 64 " " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
65 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.325/305-622/605) 72 " " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 324/304-621/604) 73 " " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 326/306-623/606) 74 " " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
75 " " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.322/302-619/602) 82 Ενδοκ.λήψεων υπ/σιών ΚΛ. 2 (σημ.4%) Ακ. Συντ.
&άλλων πράξεων λήπτη
( " 321/301-618/601) 83 " " " ΚΛ. 3 ( " 8%) " "
( " 323/303-620/603) 84 " " " ΚΛ. 4 ( " 18%) " "
85 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.325/305-622/605) 92 " " " ΚΛ. 2 (σημ.3%) Μειωμ. Σ.
( " 324/304-621/604) 93 " " " ΚΛ. 3 ( " 6%) " "
( " 326/306-623/606) 94 " " " ΚΛ. 4 ( " 13%) " "
95 " " " ΚΛ. 5 (καταργήθηκε)

54.00.84 ΦΠΑ Πρώτων και βοηθητικών υλών Λ/.24/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών/λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος
54.00.84.42
.. Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

54.00.85 ΦΠΑ Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος
54.00.85.42
.. Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

54.00.88 ΦΠΑ Πάγιων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος
54.00.88.42
.. Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

54.00.89 ΦΠΑ Εξόδων - Δαπανών λ/σμών ομάδων 6 και 8/οφειλόμενος ΦΠΑ
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - λήψεων υπηρεσιών - Παρεμβαλλόμενος
54.00.89.42
.. Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών 54.00.80/84/85/88/89.42-95:

1. Στους λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος πλασματικός ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, καθώς και ο πλασματικός ΦΠΑ τυχόν άλλων πράξεων λήπτη με χρέωση των αντίστοιχων αντίθετων (μειωτικών) λογαριασμών 54.00.20/24/25/28/29.42-95. Οι
λογαριασμοί 54.00.80/84/88/89 λειτουργούν μόνο κατά ζεύγη με τους αντίστοιχους λ/σμούς 54.00.20/24/25/28/29.42-95.

2. Μετά τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (πιθανόν την 31.12.1996), οι λογαριασμοί 54.00.80/84/85/88/89 θα παύσουν να ισχύουν.

3. - Από τους λογαριασμούς 54.00.84/85/88/89.42-95 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 321-323 και 324-326 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 301-303 και 304-306, δι' αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/Φορολογητέα αξία = (100 . αξία ΦΠΑ):
συντελεστής ΦΠΑ.

- Από τους ίδιους πιο πάνω λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88/89.42-95 προκύπτουν οι συνολικές αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ. 618-620 και 621-623 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες συνολικές φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ. 601-603 και 604-606 δι' αναγωγής των συνολικών αξιών ΦΠΑ με βάση του αντίστοιχους
συντελεστές ΦΠΑ, όπως αναλύεται πιο πάνω.

54.00.98 Προπληρωμές και Προκαταβολές ΦΠΑ - Παρεμβαλλόμενος
54.00.98.01 Προπληρωμή ΦΠΑ
Καταχωρούνται (χρεώνονται) οι κατά οποιοδήποτε τρόπο καταβαλλόμενοι στο Δημόσιο ΦΠΑ αν και εφόσον συμψηφίζονται με το ΦΠΑ εκροών. Π.χ., ΦΠΑ εισαγόμενων από χώρες της ΕΟΚ επιβατικών αυτοκινήτων, ο οποίος προπληρώνεται στα τελωνεία. Συμψηφίζεται στην περίοδο καταβολής του με τη μεταφορά του στο λ/σμό 54.00.99.ΧΧ (ΧΧ = 01-12).


54.00.98.99 Προκαταβολή ΦΠΑ
Καταχωρείται (χρεώνεται) ο τυχόν προκαταβαλλόμενος ΦΠΑ για την επόμενη φορολογική περίοδο. Συμψηφίζεται στην περίοδο καταβολής του με τη μεταφορά του στο λ/σμό 54.00.99.ΧΧ (ΧΧ = 01-12).

54.00.99 Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ Λ/σμός παρεμβαλλόμενος
54.00.99.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 " Φεβρουαρίου
03 " Μαρτίου
04 " Απριλίου
05 " Μαϊου
06 " Ιουνίου
07 " Ιουλίου
08 " Αυγούστου
09 " Σεπτεμβρίου
10 " Οκτωβρίου
11 " Νοεμβρίου
12 " Δεκεμβρίου

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία του λ/σμού 54.00.99:

1. Στο τέλος κάθε μήνα τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών 54.00.20 - 54.00.98 μηδενίζονται με τη μεταφορά τους στη χρέωση ή στην πίστωση, κατά περίπτωση, του λογαριασμού 54.00.99.ΧΧ (όπου ΧΧ = μήνας 01-12 της φορολογικής περιόδου).

2. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00.99.ΧΧ (ΧΧ = μήνας φορολογικής περιόδου) είναι πιστωτικό, με την καταβολή του στο Δημόσιο χρεώνεται ο λ/σμός αυτός και μηδενίζεται.

3. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00.99.ΧΧ (ΧΧ = μήνας φορολογικής περιόδου) είναι χρεωστικό (περίπτωση αρνητικής δήλωσης ΦΠΑ), το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.00.99.ΧΧ (ΧΧ = επόμενος μήνας φορολογικής περιόδου) προς συμψηφισμό του στην εκκαθάριση της επόμενης φορολογικής περιόδου ΦΠΑ.

4. Τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ του λογαριασμού 54.00 στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται στο λογαριασμό 33.13.90 "συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ" και αμέσως μετά το άνοιγμα της νέας χρήσεως επαναφέρεται στον 54.00.99, στον υπολογαριασμό 01 του πρώτου μήνα της χρήσεως.

Γενική διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα λειτουργεί το Σχέδιο Λογαριασμών της σε τρεις βαθμούς, είναι δυνατό οι πιο πάνω υπολογαριασμοί τρίτου και τέταρτου βαθμού να γίνουν τριτοβάθμιοι, ως ακολούθως:

54.00.2002
2003
2004
....
54.00.9912

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 7
Οι αξίες εκροών που προβλέπονται για τη συμπλήρωση των περιοδικών / εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, στις οποίες δεν αντιστοιχούν ποσά ΦΠΑ, είναι δυνατό να λαμβάνονται από αντίστοιχους υπολογαριασμούς των λογαριασμών της ομάδας 7. Ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγών αυτών υποδεινύεται το παρακάτω υπόδειγμα ανάπτυξης των λογαριασμών της ομάδας 7. Το υπόδειγμα αυτό είναι ένα από τα υποδείγματα ανάπτυξης των λογαριασμών της ομάδας 7 και η εφαρμογή του θα γίνεται με ευθύνη κάθε οικονομικής μονάδας, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της.

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
70.ΧΧ (όπου ΧΧ = 01-99 για οποιαδήποτε ανάλυση)
70.ΧΧ.ΧΧ (όπου ΧΧ = 01-99 για οποιαδήποτε υποανάλυση)
70.ΧΧ.ΧΧ.01 Πωλήσεις προς το Εσωτερικό
.. Αναπτύσσεται κατά περίπτωση
11 Πωλήσεις προς το Εξωτερικό
(ΚΩΔ.308/608) 11.01 Εξαγωγές σε τρίτες χώρες
( " 308/608) 11.02 Πωλήσεις καταστημάτων αφορολόγητων ειδών
( " 309/609) 11.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις
11.04
11.05
( " 311/611) 11.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών μεταφ. μέσων σε
πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ
( " 310/610) 11.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών
11.08
( " 312/612) 11.09 Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός Ελλάδος σε
κράτος μέλος της ΕΟΚ.
( " 313/613) 11.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης
( " 314/614) 11.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70.
72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70.
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70.
75-76 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ/ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Αναπτύσσεται κατά τις ανάγκες και κατά περίπτωση.

Διευκρινίσεις:

1. Το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του ΚΩΔ. 11 "πωλήσεις προς το εξωτερικό" καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το ΦΠΑ και από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι ΚΩΔ. 308-314 προβλέπονται στην περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν σήμερα.

3. Οι πληροφορίες των κωδικών 308-314 της περιοδικής εκκαθάρισης (αντίστοιχοι κωδ. 608-614 της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης) περιλαμβάνονται, είτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των λ/σμών της ομάδας 7 αν τηρούνται σε πραγματικές αξίες, είτε σε σχετικούς λ/σμούς τάξεως, είτε σε οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

4. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω (Α), οι λογιστικές εγγραφές στους υπολογαριασμούς 70.ΧΧ.ΧΧ.11.01-11 γίνονται με πραγματικές αξίες.

Γ. ΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ
1. Στην περίπτωση που ενεργούνται πράξεις για τις οποίες φορολογικώς παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από τα ακαθάριστα έσοδα, ο ΦΠΑ αυτός χρεώνεται απευθείας στο λογαριασμό 63.98.08 "Μη συμψηφιζόμενοι φόροι προστιθέμενης αξίας, εκπιπτόμενοι φορολογικώς". Αν στις εισροές περιλαμβάνονται
και πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι δαπάνες λειτουργίας και αποσβέσεών τους δεν εκπίπτονται φορολογικώς, ή εκπίπτονται κατά μέρος (π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα), ο ΦΠΑ χρεώνεται στο λογαριασμό 63.98.09 "Μη συμψ/νοι ΦΠΑ που δεν εκπίπτονται φορολογικώς" κατά το μέρος που δεν εκπίπτεται φορολογικώς από τα ακαθάριστα έσοδα και στο λογαριασμό 63.98.08 κατά το μέρος που εκπίπτεται φορολογικώς από τα ακαθάριστα έσοδα.

2. Στην περίπτωση που προσδιορίζεται αναλογία ΦΠΑ (PRORATA) μη συμψηφιζόμενου (π.χ. αν ενεργούνται πράξεις υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη υποκείμενες), η αξία αυτού του ΦΠΑ χρεώνεται στους λογαριασμούς της πιο πάνω παρ. Γ1, κατά περίπτωση, με πίστωση των οικείων λ/σμών του ΦΠΑ εισροών του 54.00.


Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ, τις επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες και τις επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ και με ΕΦΚ τις θεωρούν ως προσθετικές των εξαγωγών προς τρίτες χώρες και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι επιστροφές αγορών-εισαγωγών θεωρούνται πάντοτε ως μειωτικές των λογαριασμών αποθεμάτων της ομάδας 2.

Οι πληροφορίες για τις θεωρούμενες ως προσθετικές των εκροών επιστροφές προς τρίτες χώρες και προς χώρες της Ε.Ε. (ΚΩΔ. 308/608 και 309/609), περιλαμβάνονται, είτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των λογ/σμών της ομάδας 2 αν τηρούνται (μόνο σε αξίες πραγματικές), είτε στους πιο κάτω λογαριασμούς τάξεως, είτε σε οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04.90 Επιστροφές εισαγωγών από το εξωτερικό
04.90.01 Επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες που γίνονται προς τις χώρες αυτές
02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.
03 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
08.90. Προσθετικές εξαγωγών Επιστροφές Εισαγωγών από το εξωτερικό
(ΚΩΔ. 308) 08.90.01 Επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες που γίνονται προς τις χώρες αυτές
(ΚΩΔ. 309) 02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.
(ΚΩΔ. 309) 03 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ που γίνονται προς άλλες χώρες της Ε.Ε.

Διευκρινίσεις: 1. Οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι δυνατό να τηρούνται και σε πλασματικές αξίες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.
2. Οι κωδ. 308 και 309 περιλαμβάνονται στην περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ όπως ισχύει σήμερα.

Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ
- ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων/Εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ προβλέπουν τη συμπλήρωσή τους και με τις διαφορές (+ ή -) της φορολογητέας (ή πλασματικής) αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής.

Οι φορολογούμενοι, στα πιο πάνω έντυπα (φόρμες), πρέπει να καταχωρούν τις διαφορές (+ ή -) των φορολογητέων και των πραγματικών αξιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η λογιστική συμφωνία των δηλούμενων αξιών με τις πραγματικές αξίες των βιβλίων τους. Για να επιτυγχάνεται μια τέτοια λογιστική συμφωνία, λόγω του ετεροχρονισμού των εγγραφών, με πλασματικές και με πραγματικές αξίες και λόγω και της ύπαρξης ίδιων διαφορών και τις εισαγωγές-εξαγωγές από και προς τρίτες χώρες, πρέπει, σε κάθε οικονομική μονάδα, να οργανωθεί λογιστική υπηρεσία αξιώσεων και μεγάλου λειτουργικού κόστους, το οποίο θα τελεί σε δυσαρμονία σε σχέση με το πρακτικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας λογιστικής παρακολούθησης. Αντί για την πολυδάπανη και δυσεφάρμοστη αυτή λύση προτείνεται η πιστή εφαρμογή των βασικών αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την τήρηση των πιο πάνω αναφερόμενων λογαριασμών (54.00, ομάδων 2 και 7, τάξεως), ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα οι ελεγκτικές επαληθεύσεις με την παράδοση σε κάθε ελεγκτή του Κράτους όλων των αναλυτικών παραστατικών τα οποίο υποστηρίζουν τις εγγραφές.

Για όσο χρονικό διάστημα, στις περιοδικές εκκαθαρίσεις/Εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ θα καταχωρούνται οι πιο πάνω διαφορές (+ ή -), προτείνεται ο προσδιορισμός τους να γίνεται από οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή), το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Δεν αποκλείεται η παρακολούθηση των πιο πάνω διαφορών σε λογαριασμούς τάξεως, στους οποίους προτείνουμε το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγμα:

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04.91 Διαφορές Φορολογητέων (πλασματικών) και πραγματικών αξιών
Εισαγωγών - Εξαγωγών
(ΚΩΔ.348) 04.91.11 Εισαγωγών από τρίτες χώρες
04.91.11.1993 Ετους 1993
04.91.11.1993.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 Μηνός Φεβρουαρίου
03 Μηνός Μαρτίου
04 Μηνός Απριλίου
05 Μηνός Μαϊου
06 Μηνός Ιουνίου
07 Μηνός Ιουλίου
08 Μηνός Αυγούστου
09 Μηνός Σεπτεμβρίου
10 Μηνός Οκτωβρίου
11 Μηνός Νοεμβρίου
12 Μηνός Δεκεμβρίου
04.91.11.1994 Ετους 1994
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11.1993
κ.ο.κ.

(ΚΩΔ. 348/643) 04.91.12 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11
(ΚΩΔ. 314/614) 04.91.13 Εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11
(ΚΩΔ. 341/614) 04.91.14 Ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11
........
(ΚΩΔ. 314/614) 04.91.21 Επιστροφών εισαγωγών από τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 94.91.11
(Κωδ. 314/614) 04.91.22 Επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11
(ΚΩΔ. 314/614) 04.91.23 Επιστροφών εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11
(ΚΩΔ. 314/614) 04.91.24 Επιστροφών ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.91.11
08.91 Συγκέντρωση διαφορών φορολογητέων (πλασματικών)
και πραγματικών αξιών εισαγωγών-εξαγωγών
(ΚΩΔ. 171) 08.91.11 Εισαγωγών από τρίτες χώρες
08.91.11.1993 Ετους 1993
1994 Ετους 1994
κ.ο.κ.
(ΚΩΔ. 171) 08.91.12 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11
(ΚΩΔ. 112) 08.91.13 Εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11
(ΚΩΔ. 112) 08.91.14 Ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11
(ΚΩΔ. 171) 08.91.21 Επιστροφών εισαγωγών από τρίτες χώρες
(ΚΩΔ. 171) 08.91.22 Επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11
(ΚΩΔ. 112) 08.91.23 Επιστροφών εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11
(ΚΩΔ. 112) 08.91.24 Επιστροφών ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.91.11

Διευκρινίσεις:
1. Οι λογαριασμοί 04.91 και 08.91 χρησιμεύουν για τη λογιστικοποίηση και τη συγκέντρωση των διαφορών μεταξύ των φορολογητέων (πλασματικών) και των πραγματικών αξιών των κάθε φύσεως εισαγωγών και εξαγωγών.

2. Από τους υπολογαριασμούς του 04.91 παρέχονται κατά έτος/μήνα οι πληροφορίες που χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση της μηνιαίας περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

3. Από τους υπολογαριασμούς του 08.91 παρέχονται κατ' έτος οι πληροφορίες που χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

4. Οταν μία εισαγωγή από τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική απόκτηση ή εξαγωγή προς τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική παράδοση ή αντίστοιχη επιστροφή των κατηγοριών αυτών λογιστικοποιείται (με πραγματική αξία) στους οικείους υπολ/σμούς των ομάδων αποθεμάτων (2) ή εσόδων-πωλήσεων (7), αν προηγήθηκε η καταχώρηση της ίδιας πράξεως με τη φορολογητέα (πλασματική) αξία της, όταν αυτή η καταχώρηση είναι υποχρεωτική, συγχρόνως προσδιορίζεται η διαφορά μεταξύ της φορολογητέας αξίας (πλασματικής) και της αντίστοιχης πραγματικής και,

α) αν η διαφορά είναι αρνητική (-), δηλαδή φορολογητέα αξία > πραγματικής, με τη διαφορά αυτή πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 04.91 και χρεώνεται ο αντίστοιχος οικείος υπολ/σμός του 08.91,

β) αν η διαφορά είναι θετική (+), δηλαδή φορολογητέα αξία < πραγματικής, με τη διαφορά αυτή χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 04.91 και πιστώνεται ο αντίστοιχος οικείος υπολ/σμός του 08.91.

5. Για τη συμπλήρωση των ΚΩΔ. 314/614 και 348/643 της μηνιαίας περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, τα υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 04.91 απεικονίζουν το συμψηφιστικό υπόλοιπο (αν χρεωστικά/+, αν πιστωτικά/-) των διαφορών και αυτό το υπόλοιπο καταχωρείται
στους πιο πάνω κωδικούς προσθετικά (+) ή αφαιρετικά (-).

6. Για τη συμπλήρωση των ΚΩΔ. 112 και 171 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, τα υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 08.91 απεικονίζουν τα συμψηφιστικά υπόλοιπα των διαφορών με αντίθετα πρόσημα (+ ή -). Για τη διόρθωση του προσήμου αυτού τα πιο πάνω υπόλοιπα πολλαπλασιάζονται με το (-1) και τα γινόμενα
καταχωρούνται στους κωδικούς 112 και 171 προσθετικά (+) ή αφαιρετικά (-).

ΣΤ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα δεν επιθυμεί να εφαρμόσει τα υποδεικνυόμενα στην πιο πάνω παρ. Β για την ανάπτυξη της ομάδας 7, προτείνουμε το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγμα λογαριασμών τάξεως για την παρακολούθηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και για τη συγκέντρωση των λοιπών αναγκαίων
πληροφοριών για τη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ.

04. ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
04.92 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ

(ΚΩΔ. 309/609) 04.92.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
04.92.03.1993 Ετους 1993
04.92.03.1993.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 Μηνός Φεβρουαρίου
03 Μηνός Μαρτίου
04 Μηνός Απριλίου
05 Μηνός Μαϊου
06 Μηνός Ιουνίου
07 Μηνός Ιουλίου
08 Μηνός Αυγούστου
09 Μηνός Σεπτεμβρίου
10 Μηνός Οκτωβρίου
11 Μηνός Νοεμβρίου
12 Μηνός Δεκεμβρίου

04.92.03.1994 Ετους 1994
Αναπτύσσεται πως ο Λ/. 04.92.03.1993
κ.ο.κ.
04.92.04 .........
04.92.05 .........
(ΚΩΔ.311/611) 04.92.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών μεταφορικών
μέσων σε πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.310/610) 04.92.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
04.92.08 ...........
(ΚΩΔ.312/612) 04.92.09 Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός
Ελλάδος σε κράτος μέλος της ΕΟΚ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.313/613) 04.92.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.314/614) 04.92.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.

04.93 ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ
(ΚΩΔ.348/643) 04.93.03 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χωρίς ΕΦΚ
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.348/643) 04.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
........
(ΚΩΔ.348/643) 04.93.08 Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και
εξωτερικού)
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.348/643) 04.93.09 Πράξεις λήπτης (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.)
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.

04.94 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΑΓΑΘΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ
(ΚΩΔ.308/608) 04.94.06 Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ εξαγωγές προς τρίτες χώρες
με δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.313/613) 04.94.07 Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού (εκροές) με
δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.314/614) 04.94.08 Απαλλασσόμενες εξαγωγές προς τρίτες χώρες,
ενδοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού
(εκροές), χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.

04.95 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ/ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ
(ΚΩΔ.348/643) 04.95.01 Επιστροφές εξαγωγών σε τρίτες χώρες απαλλασσό-
μενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.
(ΚΩΔ.348/643) 04.95.02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών παραδόσεων απαλλασσό-
μενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 04.92.03.

08. ΔΙΑΦΟΡΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
08.92 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ
(ΚΩΔ. 609) 08.92.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
08.92.03.1993 ΕΤΟΥΣ 1993
08.92.03.1994 ΕΤΟΥΣ 1994
κ.ο.κ.
08.92.04 .........
08.92.05 .........
(ΚΩΔ. 611) 08.92.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών
μεταφορικών μέσων σε πρόσωπα χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
(ΚΩΔ. 610) 08.92.07 Ενδοκοινοτικές τριγωνικές παραδόσεις αγαθών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
08.92.08 ..........
(ΚΩΔ. 612) 08.92.09 Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός
Ελλάδος σε κράτος μέλος της ΕΟΚ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
(ΚΩΔ. 613) 08.92.10 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα
έκπτωσης
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03
(ΚΩΔ. 614) 08.92.11 Λοιπές εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.

08.93 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ/ΑΓΟΡΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ
(ΚΩΔ. 643) 08.93.03 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών χωρίς ΕΦΚ
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
(ΚΩΔ. 643) 08.93.04 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών με ΕΦΚ
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
........
(ΚΩΔ. 643) 08.93.08 Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και
εξωτερικού)
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
(ΚΩΔ. 643) 08.93.09 Πράξεις λήπτη (αποκτήσεις υπηρεσιών, κ.λπ.)
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ./ 08.92.03.

08.94 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΑΓΑΘΩΝ
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ
(ΚΩΔ. 608) 08.94.06 Απαλλασσόμενες από ΦΠΑ εξαγωγές προς τρίτες
χώρες με δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
(ΚΩΔ. 613) 08.94.07 Απαλλασσόμενες πράξεις εσωτερικού (εκροές) με
δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
(ΚΩΔ. 614) 08.94.08 Απαλλασσόμενες εξαγωγές προς τρίτες χώρες,
ενδοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις
εσωτερικού (εκροές) χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού
ΦΠΑ εισροών
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.

08.95 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ/
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ
08.95.01 Επιστροφές εξαγωγών σε τρίτες χώρες
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.
08.95.02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών παραδόσεων
απαλλασσόμενες από ΦΠΑ
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/. 08.92.03.

Διευκρίνιση: Οπως και στις προηγούμενες παραγράφους, οι κωδικοί που φαίνονται αριστερά, σε κάθε υπολογαριασμό είναι οι κωδικοί της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Στους υπολογαριασμούς του 04 αριστερά φαίνονται δύο κωδικοί. Ο πρώτος είναι της περιοδικής εκκαθάρισης και ο
δεύτερος είναι της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Στους υπολογαριασμούς του 08 (συγκέντρωσης) αριστερά φαίνεται ένας μόνο κωδικός, αυτός της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 36α και 36β ΤΟΥ Ν.1642/1986
Για την εξασφάλιση των ελεγκτικών επαληθεύσεων με λογαριασμούς της λογιστικής και στις περιπτώσεις εφαρμογής από οικονομικές μονάδες του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 36α και 36β του Ν.1642/1986, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για μεταχειρισμένα αγαθά και διάφορα ειδικά αντικείμενα, προτείνουμε
και την εφαρμογή του υποδείγματος των Λογαριασμών Τάξεως της πιο πάνω παρ. ΣΤ', ως εξής:

1. Αγορές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αγαθών, κ.λπ. του πιο πάνω ειδικού καθεστώτος.
Παρακολουθούνται σε πραγματικές αξίες αγοράς ή πώλησης σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς (π.χ. μεταχειρισμένα οχήματα) των οικείων πρωτοβάθμιων λογαριασμών των ομάδων 2/αποθέματα και 7/οργανικά έσοδα κατ' είδος του Σχεδίου Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980), οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας.

2. ΦΠΑ επί της φορολογητέας αξίας (περιθωρίου κέρδους) Εφαρμόζεται το υπόδειγμα ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00 της πιο πάνω παρ. Β.

3. Μη υποκείμενες σε ΦΠΑ αξίες αγοράς και πώλησης

Εφαρμόζεται το υπόδειγμα ανάπτυξης των οικείων λογαριασμών τάξεως της πιο πάνω
παρ. ΣΤ', ως εξής:
α. Σε κάθε αγορά από το εσωτερικό ή από χώρες της Ε.Ε. ή εισαγωγή από τρίτες χώρες μεταχειρισμένων αγαθών, κ.λπ. του ειδικού ως άνω καθεστώτος, με την αξία αγοράς:
- Χρεώνεται ο Λ/σμός 04.93.08 "Απαλλασσόμενες λοιπές εισροές (εσωτερικού και εξωτερικού).
Αναπτύσσεται κατ' έτος/μήνα.
- Πιστώνεται ο Λ/σμός 08.93.08 "Συγκέντρωση απαλλασσόμενων λοιπών εισροών (εσωτερικού και εξωτερικού).
Αναπτύσσεται κατ' έτος.
β. Σε κάθε πώληση μεταχειρισμένων αγαθών, κ.λπ., του ειδικού καθεστώτος, με την απαλλασσόμενη από ΦΠΑ αξία αγοράς:
- Χρεώνεται ο Λ/σμός 04.94.08 "Απαλλασσόμενες, εξαγωγές προς τρίτες χώρες, ενδοκοινοτικές παραδόσεις και πράξεις εσωτερικού (εκροές), χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών".

Αναπτύσσεται κατ' έτος/μήνα.
- Πιστώνεται ο Λ/σμός 08.94.08 "Συγκέντρωση απαλλασσόμενων, εξαγωγών προς τρίτες χώρες, ενδοκοινοτικών παραδόσεων και πράξεων εσωτερικού (εκροών), χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού ΦΠΑ εισροών". Αναπτύσσεται κατ' έτος.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης