Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 247/40037/1995 Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 247/40037/1995
Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης


Γνωμ. 247/40037/1995 Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογιστικός χειρισμός μεταβιβάσεως τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης
Νο 247. Γνωμ.40037/1995

Απαντώντας στην επιστολή σας υπ' αριθμ. 43/24.5.95, σχετικά με το ανωτέρω θέμα και μετά από σχετική γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Νομικό Καθεστώς Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
Με το Ν.2300/1955 "Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ τ.Α' 69/12.4.1995) που ισχύει από της δημοσιεύσεώς του (12.4.95), εισάγεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και αντικαθίστανται οι αντίστοιχες διατάξεις (του άρθρου 2) του Ν.880/1979, ορίζεται όμως στο άρθρο 21 παρ. 2 ότι "εξακολουθούν να ισχύουν τίτλοι Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου".

Στο νέο αυτό νόμο (2300/1995) ρυθμίζονται συστηματικά τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση του τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, το περιεχόμενο του ενσωματούμενου σ' αυτόν δικαιώματος, τους όρους της μεταβιβάσεώς του και τα λοιπά σχετικά θέματα. Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες δεν διαφέρουν ουσιωδώς
εκείνων του προϊσχύσαντος Ν.880/1979, συνοψίζονται ως ακολούθως:

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3:

"Βαρυνόμενα ακίνητα" είναι εκείνα τα ακίνητα για τα οποία δύναται να χορηγηθεί "Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης" γιατί τα κτίριά τους έχουν χαρακτηρισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως διατηρητέα ή ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως διατηρητέοι αρχαιολογικοί χώροι.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1:
- "Οφελούμενο ακίνητο είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο".
- "Μεταφορά συντελεστή δόμησης είναι η αφαίρεση συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο".
- "Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι ο τίτλος που χορηγείται στους δικαιούχους βαρυνόμενων ακινήτων και στον οποίο ενσωματώνεται το εγκριθέν δικαίωμα αυτών για μεταφορά συντελεστή δόμησης".

- "Βιβλίο Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης" είναι το τηρούμενο βιβλίο, στο οποίο καταχωρούνται οι εκδιδόμενοι τίτλοι και οι μεταβολές αυτών".
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2:
- "Η μεταφορά συντελεστή δόμησης γίνεται επ'ωφελεία των εχόντων δικαίωμα κυριότητας στο βαρυνόμενο ακίνητο, στους οποίους ανήκει και το αντάλλαγμα για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Η παροχή του ανταλλάγματος αυτού, καθώς και η πρώτη μεταβίβασή του, δεν υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή σε
οποιονδήποτε άλλο φόρο ........ κ.λπ.".
- "Ο μεταφερόμενος συντελεστής δόμησης αφαιρείται παγίως από το βαρυνόμενο ακίνητο και προστίθεται στο ωφελούμενο ακίνητο".
δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 12, και 13:
- "Η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο, σημειώνεται στο περιθώριο των οικείων μερίδων του βιβλίου μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου στο οποίο υπάγεται το βαρυνόμενο ακίνητο".
- "Για την παράσταση του εγκριθέντος δικαιώματος των κυρίων ή συγκυρίων του βαρυνόμενου ακινήτου, επί του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, εκδίδεται "Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης" στον οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό".

- "Η συμβατική μεταβίβαση των ονομαστικών τίτλων δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και ταυτόχρονη πράξη οπισθογράφησης του Τίτλου".

ΙΙ. Λογιστική Αντιμετώπιση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
1. Από την προηγούμενη συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου, που διέπει τη δημιουργία και μεταβίβαση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, προκύπτει σαφώς ότι, ο χαρακτηρισμός ενός κτιρίου ως διατηρητέου και η συνεπεία τούτου απαγόρευση της ανοικοδομήσεώς του, συνεπιφέρει και ανάλογη μείωση της
αξίας του οικείου οικοπέδου ("βαρυνόμενου οικοπέδου"), με την οποία αυξάνεται η αξία του "ωφελούμενου οικοπέδου", δηλαδή του οικοπέδου στο οποίο μεταφέρεται ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης. Συνεπώς, η περιλαμβανόμενη στα λογιστικά βιβλία αξία κτήσεως του βαρυνόμενου οικοπέδου πρέπει να καταναμηθεί αναλογικά, μεταξύ του συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί στο διατηρητέο κτίριο του οικοπέδου αυτού και του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης, για τον οποίο εκδόθηκε "Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης". Συγκεκριμένα, η αναλογική αυτή κατανομή θα γίνει με βάση τα μ2 της δομημένης επιφάνειας του διατηρητέου
κτιρίου και τα μ2 της μεταφερόμενης δομήσιμης επιφάνειας του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης.

2. Με βάση τα προηγούμενα, η απάντησή μας στα συγκεκριμένα ερωτήματα της επιστολής σας, είναι η ακόλουθη:

Στο ερώτημα α': Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια του βαρυνόμενου οικοπέδου ανώνυμος εταιρία πωλήσει σε τρίτο τον Τίτλο δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, η σύμφωνα με τα προηγούμενα αναλογούσα στο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης λογιστική αξία του βαρυνόμενου οικοπέδου, προσαυξημένη με τα τυχόν
πραγματοποιούμενα ειδικά έξοδα πωλήσεως, συγκρίνεται με το αντίτιμο της πωλήσεως και το προκύπτον αποτέλεσμα καταχωρείται σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, που ανοίγονται κάτω από τους λογαριασμούς 81.03 "έκτακτα κέρδη" ή 81.02 "έκτακτες ζημίες" ανάλογα με τη φύση του αποτελέσματος. Οι σχετικές λογιστικές εγγραφές δύνανται να γίνουν, είτε στον τηρούμενο κάτω από το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 10.00 "Γήπεδα-Οικόπεδα" οικείο υπολογαριασμό του οικοπέδου, είτε σε δημιουργούμενο κάτω από τον ίδιο δευτεροβάθμιο ιδιαίτερο υπολογαριασμό, στον οποίο θα μεταφερθεί και η αναλογούσα στο μεταφερόμενο
συντελεστή δόμησης λογιστική αξία κτήσεως του βαρυνόμενου οικοπέδου. Για την επιχείρηση που αγοράζει τον τίτλο δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, το αντικείμενο της αγοράς προσαυξάνει την αξία κτήσεως του ωφελούμενου οικοπέδου της.

Στο ερώτημα β': Σε περίπτωση που η ιδιοκτήτρια του βαρυνόμενου οικοπέδου εταιρία κάνει η ίδια χρήση του δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης και μεταφέρει αυτόν σε άλλο οικόπεδό της, η αναλογούσα στο μεταφερόμενο συντελεστή δόμησης λογιστική αξία του βαρυνόμενου οικοπέδου προσαυξάνει την αξία κτήσεως
του ωφελούμενου οικοπέδου της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης