Γνωμ. 241/2228/1995

Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων και αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων

1 Ιαν 1995

Taxheaven.gr


Κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων και αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων
Νο 241. Γνωμ.2228/1995

Σε απάντηση του εγγράφου σας 83874/28.2.95, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Ποιά ποσά καταχωρούνται στο λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. 43 "ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου" και τους υπολογαριασμούς του, καθορίζεται με σαφήνεια στην παραγρ. 2.2.404 του Γ.Λ.Σ., από τις διατάξεις της οποίας σαφώς προκύπτει ότι η προς κεφαλαιοποίηση διαφορά αναπροσαρμογής ακινήτων του λογαριασμού 41.07 δεν
συντρέχει λόγος να μεταφέρεται "την προηγούμενη της κεφαλαιοποιήσεως χρήση" σε υπολογαριασμό του 43.

β) Από τη φορολογική νομοθεσία η κεφαλαιοποίηση πραγματικών αποθεματικών, δηλαδή αποθεματικών προερχόμενων αποκλειστικά από μη διανεμηθέντα σε προηγούμενες χρήσεις λογιστικά (πραγματικά) κέρδη, εξομοιώνεται με διανομή μερίσματος στους μετόχους και αποτελεί εισόδημα από κινητές αξίες (άρθρο 26
παρ. 1 Ν.Δ. 3323/1955 που εντάχθηκε στο άρθρο 25 παρ. 1 Ν.2238/1995. Επομένως και ο λογιστικός χειρισμός πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τις διατάξεις αυτές. Ειδικότερα, ο λογιστικός χειρισμός της κεφαλαιοποιήσεως αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων, (θέμα που περιλαμβάνεται στα ερωτήματα του πιο
πάνω εγγράφου μας), συνοψίζεται ως ακολούθως:

βα) Μεταφορά του προς κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, από τον οικείο υπολογαριασμό του 41, στην πίστωση του λογαριασμού 88.07 "λογ/σμός αποθεματικών προς διάθεση". Η μεταφορά αυτή γίνεται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, προκειμένου να εγκριθεί η κεφαλαιοποίηση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (όχι από έκτακτη Γ.Σ.) μαζί με την έγκριση του ισολογισμού της χρήσεως.

ββ) Ακολουθεί η λογιστική εγγραφή υπολογισμού του τυχόν αναλογούντος φόρου, όταν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις επιβάλλεται φόρος (όπως π.χ. άρθρο 101 παρ. 2 Ν.1892/1990, οπότε χρεώνεται ο λογαριασμός 88.08 με πίστωση του λογαριασμού 54.07).

βγ) Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές μεταφοράς του λογ/σμού 88.07 "Λογ/σμός αποθεματικών προς διάθεση" στην πίστωση του λογ/σμού 88.99 "κέρδη προς διάθεση" και από αυτόν (τον 88.99) μεταφέρεται το προς κεφαλαιοποίηση ποσό του αποθεματικού στην πίστωση του λογ/σμού 43.90 "αποθεματικά διατιθέμενα για
αύξηση κεφαλαίου".

βδ) Μετά την έγκριση του ισολογισμού από την Τακτική Γενική Συνέλευση και αφού πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 7β του κωδ. Ν.2190/1920 δημοσιότητα, διενεργούνται οι γνωστές λογιστικές εγγραφές αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, με τη διαφοροποίηση ότι, επειδή τα σχετικά ποσά για την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν εισφέρονται (σε χρήμα ή σε είδος) από τους μετόχους, αλλά λαμβάνονται από τα αποθεματικά, δύναται να μην χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 33.04 "οφειλόμενο κεφάλαιο" καθώς και οι λογαριασμοί 40.02 και 40.03.

βε) Οταν συντρέχει και η περίπτωση, μαζί με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού, να γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με καταβολή μετρητών από τους μετόχους (όπως π.χ. άρθρο 13 παρ. 1 Ν.1473/1984 ή
προαιρετικά), τότε για την αύξηση αυτή διενεργούνται όλες οι γνωστές λογιστικές εγγραφές αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.


Taxheaven.gr