Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 236/2221/1995 Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Γνωμ. 236/2221/1995
Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.


Γνωμ. 236/2221/1995 Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογιστικός χειρισμός παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο, Δημόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Δ.Δ.

Νο 236. Γνωμ.2221/1995

Τα ερωτήματα της επιστολής σας, ημερ. 8.2.95, είναι ασαφή, κυρίως από τη φράση "από το Υπουργείο Οικονομικών μας είπαν ότι ο παρακρατηθείς φόρος για τη χρήση 1994 οποτεδήποτε καταβλήθηκε πρέπει να εγγραφεί στη Δήλωση οικονομικού έτους 1995".

Πάντως, με βάση τα όσα μπορέσαμε να συμπεράνουμε, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: α) Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 περ. στ' Ν. 2238/1994 παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ., από την αξία των τιμολογίων πωλήσεως προς τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς αυτούς, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 33.13 "Ελλ. Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι" και του νεοδημιουργούμενου τριτοβάθμιου του 33.13.10 "παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από πωλήσεις προς Ελλ. Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ." (άρθρο 55 παρ. 1 στ' Ν. 2238/94).

β) Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2 Ν. 2238/1994, στο τέλος κάθε έτους και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους "όσοι παρακρατούν φόρο έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε". Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι πιο πάνω δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. (βλ. εγκ. Υπουρ. Οικονομ. 1060204/ΠΟΛ.1131/25.5.1994).

Με βάση τις βεβαιώσεις αυτές, γίνεται με οικεία Δήλωση Φόρου Εισοδήματος ο συμψηφισμός του παρακρατημένου φόρου με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, κατά τα γνωστά.

Προς τούτο μεταφέρεται το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.10 στη χρέωση του λογαριασμού 54.08 "λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων - τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος".

γ) Στο μέτρο που οι υπάρχοντες στο Γ.Λ.Σ. τριτοβάθμιοι λογαριασμοί δεν καλύπτουν ορισμένες ανάγκες των επιμέρους επιχειρήσεων, επιτρέπεται να δημιουργούν οι επιχειρήσεις νέους τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Πέρα από αυτό, η ανάπτυξη σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς (ή και σε τεταρτοβάθμιους κ.λπ.) των δευτεροβάθμιων εκείνων που δεν υπάρχει καμία ανάπτυξή τους στο Γ.Λ.Κ., γίνεται από τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης