Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 254/2241/1995 Λογιστικός χειρισμός προθεσμιακών και μη πράξεων αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων και δυνατότητα περιοδικής συγκεντρωτικής λογιστικοποίησης

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 254/2241/1995
Λογιστικός χειρισμός προθεσμιακών και μη πράξεων αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων και δυνατότητα περιοδικής συγκεντρωτικής λογιστικοποίησης


Γνωμ. 254/2241/1995 Λογιστικός χειρισμός προθεσμιακών και μη πράξεων αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων και ξένω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογιστικός χειρισμός προθεσμιακών και μη πράξεων αγοραπωλησίας πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων και δυνατότητα περιοδικής συγκεντρωτικής λογιστικοποίησης

Νο 254. Γνωμ.2241/1995

Ι. Στην υπ' αριθ. 648/14.9.1995 επιστολή της εταιρίας με την επωνυμία "...." αναφέρονται, μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα:

"Η επιχείρησή μας με νομική μορφή Α.Ε., τηρώντας βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και δραστηριοποιούμενη, σύμφωνα με το καταστατικό της, στην εμπορία πολύτιμων μετάλλων στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο, αντιμετωπίζει προβληματισμούς για τη σωστή λογιστική απεικόνιση πράξεων, οι οποίες έχουν σχέση με την
καθημερινή θέση της εταιρίας μας, η οποία λόγω της μορφής του αντικειμένου που διαπραγματεύεται εναλλάσσεται καθημερινά, ως ακολούθως αναφέρουμε. Γνωρίζοντας όλοι ότι, εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε συνεχείς διακυμάνσεις τιμών και τα οποία διαπραγματεύονται στα Διεθνή Χρηματιστήρια, ενέχουν τον κίνδυνο μεγάλων ζημιών ή κερδών και ως εκ τούτου, το οποιοδήποτε εμπορικό κέρδος είναι αδύνατο να εξασφαλισθεί εάν δεν χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί οι οποίοι δίδουν τη δυνατότητα διασφάλισης του κέρδους αυτού, σκοπού και στόχου
κάθε Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ενας τέτοιος μηχανισμός, που έχει θεσμοθετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος είναι και το HEDGING.
Ο προαναφερθής μηχανισμός (HEDGING) μας δίδει τη δυνατότητα να αγοράζουμε και να πωλούμε προθεσμιακά τα πολύτιμα μέταλλα (χρυσό, άργυρο, πλατίνα, παλλάδιο κ.λπ.), τα οποία διαπραγματευόμεθα, καθώς επίσης και τα νομίσματα τα οποία καθορίζουν ανά πάσα στιγμή την αξία των εν λόγω μετάλλων στις διεθνείς και εγχώριες αγορές.
Οι πράξεις αυτές, ως εκ της φύσεώς τους, του όγκου τους, της ταχύτητάς τους και των μεταβολών που υφίστανται κατά τη διάρκεια του χρόνου, είναι αδύνατο να αποτυπωθούν λογιστικά λόγω ελλείψεως τεχνικής υποδομής εκ μέρους μας, την οποία διαθέτουν οι εξειδικευμένες εταιρίες ανά τον κόσμο, με τις οποίες και εμείς
είμεθα υποχρεωμένοι να συναλλασσόμεθα.

Αναλυτικότερα, η εταιρία μας έχει εμβάσει ένα συγκεκριμένο ποσόν, σε έναν από αυτούς τους εξειδικευμένους οίκους, ως εγγύηση για την κάλυψη χρηματιστηριακών πράξεων αναλόγων των αναγκών της εταιρίας μας.
Το προαναφερθέν έμβασμα τηρείται από τον ξένο οίκο σε λογαριασμό USD στο όνομα της εταιρίας μας και απεικονίζεται στα λογιστικά μας βιβλία. Δυστυχώς όμως, οι καθημερινές χρηματιστηριακές μεταβολές, διαφοροποιούν κάθε στιγμή τη θέση του λογαριασμού αυτού, θετικά ή αρνητικά, χωρίς να μας δίδουν τη δυνατότητα απεικονίσεως των μεταβολών αυτών.

Ο προαναφερθής ξένος οίκος μας ενημερώνει ανελλιπώς για τις μεταβολές που προαναφέραμε, αποστέλλοντάς μας αντίγραφο των μεταβολών του λογαριασμού μας για να παρακολουθείται και να ελέγχεται το ύψος της εγγυήσεως, ως προς τις ανοιχτές θέσεις της εταιρίας μας, μέχρι της οριστικοποιήσεως των εν λόγω συναλλαγών.
Κατά την οριστικοποίηση των εν λόγω συναλλαγών επέρχεται ένα χρηματιστηριακό αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό, το οποίο δεν επηρεάζει καθόλου την πραγματική μας θέση, λόγω του ότι εάν είναι αρνητικό χρηματιστηριακό αποτέλεσμα έχουμε αυξημένο εμπορικό κέρδος το οποίο αντισταθμίζει το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα. Εάν έχουμε θετικό χρηματιστηριακό αποτέλεσμα, έχουμε μειωμένο εμπορικό κέρδος. Και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν, το εμπορικό μας κέρδος ευρίσκεται σε ισορροπία και εξασφαλίζεται χωρίς να τίθεται ουδόλως σε κίνδυνο από τις προαναφερόμενες χρηματιστηριακές μεταβολές.

Δια ταύτα προτείνουμε στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου να εγγράφουμε στα βιβλία μας εφάπαξ το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει από την κίνηση των προαναφερομένων χρηματιστηριακών συναλλαγών, έχοντας στη διάθεση κάθε ελεγκτικού οργάνου, ανά πάσα στιγμή, ολόκληρο φάκελο του ξένου οίκου, όπου
εμφανίζονται όλες οι κινήσεις αυτές και το τελικό αποτέλεσμα".

ΙΙ. Επί του ανωτέρω αιτήματος και μετά από συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που δόθηκαν από την αιτούσα εταιρία, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:

1. Σύμφωνα με τις γενικά παραδεγμένες βασικές λογιστικές αρχές, όλες οι επιμέρους συναλλακτικές πράξεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οποιασδήποτε επιχειρήσεως, πρέπει, με βάση τα σχετικά αποδεικτικά της
πραγματοποιήσεώς τους έγγραφα (δηλαδή τα γνωστά "δικαιολογητικά") και εκφρασμένες σε ενιαίο νόμισμα, να καταχωρούνται στα λογιστικά της βιβλία συστηματικά και αναλυτικά (δηλαδή σε κατάλληλα σχεδιασμένους λογαριασμούς, στην τελευταία βαθμίδα των οποίων καταχωρούνται αναλυτικά, κατά την πραγματοποίησή
τους, οι επιμέρους συναλλακτικές πράξεις, όπως προβλέπεται και στην παρ. 1.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου). Συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτο η ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων να γίνεται μόνο "στο τέλος εκάστης διαχειριστικής περιόδου εφάπαξ, με το τελικό αποτέλεσμα ...... έχοντας στη διάθεση κάθε ελεγκτικού οργάνου ανά πάσα στιγμή ολόκληρο το φάκελο ......", όπως ζητά με την επιστολή της η πιο πάνω εταιρία, γιατί οι φάκελοι των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν αντικαθιστούν τους λογαριασμούς, αλλά μόνο στηρίζουν τις
διενεργούμενες σ' αυτούς εγγραφές για τις επί μέρους συναλλακτικές πράξεις.

2. Από τα αντίγραφα των μεταβολών των λογαριασμών που στέλνονται από τους χρηματιστηριακούς οίκους του εξωτερικού, στην ανωτέρω εταιρία, προκύπτουν δύο κατηγορίες συναλλαγών.

α) Κλεισμένες αγοραπωλησίες (χρηματιστηριακές πράξεις) πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων, από τις οποίες προκύπτει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς και μεταβολή του λογαριασμού της που τηρείται σε δολάρια ΗΠΑ. β) Ανοικτές χρηματιστηριακές πράξεις (προαγορές και προπωλήσεις πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων), καθώς και λοιπά στατιστικά στοιχεία όπως, ενιαία αναφορά στο ίδιο νόμισμα (δολάρια ΗΠΑ), μετατροπή σε τιμές spot όλων των νομισμάτων τη στιγμή εκτύπωσης της κίνησης του λογαριασμού, το υπόλοιπο της εγγύησης για την κάλυψη προθεσμιακών χρηματιστηριακών πράξεων κ.λπ.

3. Εκτιμώντας τα προεκτεθέντα, καθώς και τις ειδικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η εταιρία από τις ιδιαιτερότητες του τρόπου διεξαγωγής των συναλλαγών των συγκεκριμένων ειδών, εγκρίνουμε τον ακόλουθο λογιστικό χειρισμό των συγκεκριμένων συναλλακτικών γεγονότων:

α) Οι συναλλαγές που αναφέρονται σε κλεισμένες χρηματιστηριακές πράξεις να λογιστικοποιούνται και καταχωρούνται στους κατάλληλα ανοιγόμενους λογαριασμούς ουσίας, μέσα στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992) προθεσμίες.

β) Οι συναλλαγές που αναφέρονται σε ανοικτές χρηματιστηριακές πράξεις (προαγορές και προπωλήσεις πολύτιμων μετάλλων και ξένων νομισμάτων), δύνανται να καταχωρούνται εφάπαξ, στο τέλος κάθε μήνα, σε κατάλληλα ανοιγόμενους λογαριασμούς τάξεως, με λογιστικό ισότιμο και να απεικονίζονται έτσι οι εκάστοτε ανοικτές θέσεις στη δεδομένη στιγμή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης