Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 233/2213/1994 Λογαριασμοί που πρέπει να τηρούνται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια για το διαχωρισμό και απεικόνιση της αξίας εξαγοράς των μεριδίων. Πρότυπο καταστάσεων Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων και Διανομής Κερδών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Γνωμ. 233/2213/1994
Λογαριασμοί που πρέπει να τηρούνται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια για το διαχωρισμό και απεικόνιση της αξίας εξαγοράς των μεριδίων. Πρότυπο καταστάσεων Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων και Διανομής Κερδών


Γνωμ. 233/2213/1994 Λογαριασμοί που πρέπει να τηρούνται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια για το διαχωρισμό και απεικόν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Λογαριασμοί που πρέπει να τηρούνται από τα Αμοιβαία Κεφάλαια για το διαχωρισμό και απεικόνιση της αξίας εξαγοράς των μεριδίων. Πρότυπο καταστάσεων Ισολογισμού - Αποτελεσμάτων και Διανομής Κερδών


Νο 233. Γνωμ.2213/233/1994

Στην σχετική επιστολή σας της 19.12.1994, αναφέρετε ότι η αξία εξαγοράς των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που καταβάλλετε στους μεριδιούχους αποτελείται από το κεφάλαιο και την αναλογία των κερδών μέχρι την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης εξαγοράς.

Ζητάτε δε να σας υποδείξουμε τους αρμόδιους λογαριασμούς που πρέπει να τηρούνται από την ΑΕΔΑΚ για τα Αμοιβαία Κεφάλαια με σκοπό να παρακολουθείται διακεκριμένα το τμήμα της αξίας εξαγοράς που αφορά το κεφάλαιο και το τμήμα πουαφορά τα κέρδη.

Επιπρόσθετα ζητάτε να σας δώσουμε τους τύπους των λογιστικών καταστάσεων:

α) Ισολογισμού, β) Αποτελεσμάτων χρήσεως, γ) Διάθεσης των κερδών που
δημοσιεύουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια.
Επί των ανωτέρω αιτημάτων σας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:
1) Το ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Α.Κ.) συγκροτείται σύμφωνα με το νόμο από τις καταθέσεις των μεριδιούχων σε μετρητά ή χρεώγραφα. Ο μεριδιούχος λαμβάνει ως αποδεικτικό της κατάθεσής του ονομαστικό Τίτλο (τίτλος μεριδίου) ο οποίος εκδίδεται από την ΑΕ Διαχειρίσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και προσυπογράφεται από την Τράπεζα - Θεματοφύλακα της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Νόμος 1969/91 Αρθρο 17 α παρ. 1 και άρθρο 19). Η τιμή διάθεσης των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς αυτούς που επιθυμούν να το αγοράσουν και η τιμή εξαγοράς (πώλησης) που καταβάλλεται σε όποιον επιθυμεί να πουλήσει το μερίδιό του προσδιορίζεται καθημερινά και δημοσιεύεται δια του τύπου. Η τιμή αυτή υπολογίζεται με βάση την καθαρή αξία του Αμοιβαίου Κεφαλα ίου και τον αριθμό των εν κυκλοφορία μεριδίων (Νόμος 1969/91 άρθρο 20 παρ. 2
και άρθρο 38).

2) Η αξία εξαγοράς του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαμορφώνεται καθημερινά με βάση την καθαρή περιουσία του, η οποία αποτελείται από το κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα πραγματοποιηθέντα μέχρι της ημέρας εκείνης κέρδη.

Για τον προσδιορισμό των κερδών καθημερινά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πρέπει να
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Τα έξοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία το βαρύνουν σύμφωνα με τον ισχύοντα εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του, λογιστικοποιούνται καθημερινά. Η λογιστικοποίηση αυτών των εξόδων γίνεται, μετά την αναγκαία χρονική τακτοποίησή τους, με ΧΡΕΩΣΗ των οικείων λογαριασμών της ομάδας 6 του ΕΓΛΣ. (Η χρονική αυτή τακτοποίηση γίνεται με τη χρησιμοποίηση του λογαριασμού 58). β) Τα έσοδα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου λογιστικοποιούνται καθημερινά μετά την αναγκαία χρονική τακτοποίησή τους (που γίνεται με τη χρήση του λογαριασμού 58). Η λογιστικοποίηση των εσόδων γίνεται με ΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών της ομάδας 7 του ΕΓΛΣ.

γ) Τα τυχόν έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα λογιστικοποιούνται επίσης καθημερινά με ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΗ των λογαριασμών της ομάδας 8 του ΕΓΛΣ.

δ) Από τον συσχετισμό των εξόδων, εσόδων και ανόργανων αποτελεσμάτων προσδιορίζεται το καθαρό αποτέλεσμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως εξής:

Αθροισμα λογ/σμών ομάδας 7 Χ Χ Χ Χ Χ
μείον
Αθροισμα λογ/σμών " 6 (Χ Χ Χ Χ Χ)
Αθροισμα υπολοίπων
λογ/σμών " 8 (+-) Χ Χ Χ Χ Χ Χ
ή
(Χ Χ Χ Χ Χ Χ)
Καθαρό Αποτέλεσμα Περιόδου
(Κέρδος) Χ Χ Χ Χ Χ Χ
μείον
Κέρδη Εξαγορασθέντων Μεριδίων Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Κέρδη των εν κυκλοφορία Μεριδίων
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Χ Χ Χ Χ Χ Χ

3) Για τον λογιστικό προσδιορισμό του σωρευτικού Αποτελέσματος, καθημερινά, υποδεικνύουμε την εφαρμογή της ακολούθου διαδικασίας.

α) Να μεταφέρονται καθημερινά τα καταχωρούμενα στους λογαριασμούς της ομάδας 6 ποσά εξόδων στο λογαριασμό 92.00 "Εξοδα Λειτουργίας Αμοιβαίων Κεφαλαίων με κατανομή στους λογαριασμούς 92.00.00 "έξοδα κτήσεως προσόδων" και 92.00.01 "έξοδα αγοραπωλησίας χρεωγράφων", με πίστωση του λογαριασμού 90.06 "οργανικά έξοδα κατ'είδος λογισμένα" και των υπολογαριασμών του.

β) Να μεταφέρονται καθημερινά τα καταχωρούμενα στους λογαριασμούς της ομάδας 7 ποσά στον λογαριασμό 96 και τους οικείους υπολογαριασμούς του με χρέωση του λογαριασμού 90.07 "οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισθέντα" και των υπολογαριασμών του.

γ) Να μεταφέρονται καθημερινά στο λογαριασμό 98.00 "Καθαρά Αποτελέσματα Αμοιβαίου Κεφαλαίου" ο οποίος θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των Αμοιβαίων Κεφαλαίων τα ποσά που καταχωρούνται στους λογαριασμούς της ομάδας 8 με χρεωπίστωση του λογαριασμού 90.08 "Αποτελέσματα Λογισθέντα".

δ) Να μεταφέρεται καθημερινά στον λογαριασμό 96.20 "Εξοδα Αμοιβαίου Κεφαλαίου" το υπόλοιπο του λογαριασμού 92.00 ο οποίος και θα εξισώνεται.

ε) Να μεταφέρεται καθημερινά στον λογαριασμό 98.00 το υπόλοιπο του λογαριασμού 96. Μετά τις εγγραφές αυτές το υπόλοιπο του λογαριασμού 98.00 εμφανίζει το πραγματοποιηθέν σωρευτικό κέρδος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καθημερινή βάση.

Το κέρδος που καταβάλεται στους μεριδιούχους κατά την εξαγορά των μεριδίων τους καταχωρείται εκτός από τον λογαριασμό 88.99 και στην χρέωση του 98.00 πιστώσει του 90.08 έτσι ώστε ο λογαριασμός 98.00 να δείχνει κάθε φορά με το υπόλοιπό του τα κέρδη που αντιστοιχούν στα εν κυκλοφορία μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Εγγραφές στη Γενική Λογιστική
4) Κατά την εξαγορά των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων προσδιορίζεται η αξία τους κατόπιν αποτίμησης της περιουσίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία (άρθρα 38 και 43 του νόμου 1969/91). Η αξία αυτή περιλαμβάνει το κεφάλαιο και τα κέρδη μέχρι της ημερομηνίας εξαγοράς. Για το διαχωρισμό τους αφαιρούμε από την καθαρή αξία εξαγοράς τα κέρδη που αντιστοιχούν στα εξαγοραζόμενα μερίδια όπως αυτά έχουν προσδιορισθεί στον λογαριασμό 98.00 και η διαφορά αποτελεί το κεφάλαιο των μεριδίων που
εξαγοράζεται.
Με βάση αυτόν το διαχωρισμό το ποσό που καταβάλλεται στον μεριδιούχο και αντιστοιχεί στο κεφάλαιο καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασμού 40.90 Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το ποσό που αντιστοιχεί στο κέρδος καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 88.99 "κέρδη προς διάθεση".

Στο τέλος της χρήσης προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για ολόκληρη τη χρήση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το ΕΓΛΣ (παράγρ. 2.2.809 και 2.2.811).

Το ολικό ετήσιο καθαρό κέρδος είναι ήδη διαχωρισμένο, με βάση την παραπάνω διαδικασία σ' αυτό που καταβλήθηκε στους μεριδιούχους που απεχώρισαν κατά τη διάρκεια της χρήσης από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την διαδικασία της εξαγοράς και σ' αυτό που αφορά τους μεριδιούχους που μένουν στο τέλος της χρήσης και που
αντιστοιχεί στα εν κυκλοφορία μερίδια.

5) Λογιστικές καταστάσεις Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων και διανομής κερδών των ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει προηγούμενα, σας συνιστούμε τον ακόλουθο τύπο των καταρτιζομένων και δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ για τα ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης