Γνωμ. 230/2211/1994

Τρόπος και χρόνος αποσβέσεως συναλλαγματικών διαφορών δημιουργηθέντων μέχρι 31.12.1986 από δάνεια σε ξένο νόμισμα για αιτήσεις παγίων στοιχείων

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Τρόπος και χρόνος αποσβέσεως συναλλαγματικών διαφορών δημιουργηθέντων μέχρι 31.12.1986 από δάνεια σε ξένο νόμισμα για αιτήσεις παγίων στοιχείων
Νο 230. Γνωμ.2211/230/1994

Σε απάντηση του εγγράφου σας 1086371/620/0015/23.11.1994, με το οποίο ζητάτε τις απόψεις μας, σχετικά με τα θέματα των συναλλαγματικών διαφορών που περιλαμβάνονται στη συνημμένη στο έγγραφό σας, αυτό, αίτηση υπ' αριθ. 85/19.7.1994 της Ο.Ε. "Κωστουρής - Μιχαηλίδης & Σια", σας γνωρίζουμε τα

ακόλουθα:
α) Οι διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Π.Δ. 356/1986, με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 41 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/1977) και προστέθηκαν στο άρθρο αυτό και οι νέες παρ. 7, 8 και 9, ισχύουν από 1.1.1987 (άρθρο 16 παρ. 2 ΠΔ 356/1986).

Με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν περιληφθεί αυτούσιες και στο άρθρο 28 παρ. 6, 7, 8 και 9 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), καθορίστηκε νέος τρόπος αποσβέσεως των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από πιστώσεις ή δάνεια σε ξένο νόμισμα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για αποκτήσεις παγίων
περιουσιακών στοιχείων. Από 1.1.1987 ισχύουν και οι αντίστοιχες και ιδίου (με αυτές του Κ.Φ.Σ. και Κ.Β.Σ.) περιεχομένου διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 περ. γ' κωδ. Ν.2190/1920, που προστέθηκαν με το άρθρο 34 του Π.Δ. 409/1986. Επειδή, ούτε στον Κ.Φ.Σ. (Π.Δ. 356/1986) ούτε στον κωδ. Ν.2190/1920 περιλαμβάνεται ειδική διάταξη, που να προβλέπει τη συνέχιση της εφαρμογής των προ της 1.1.1987 ισχυουσών διατάξεων για την απόσβεση των μέχρι 21.12.1986 δημιουργηθέντων (και παραμενόντων αναπόσβεστων) συναλλαγματικών διαφορών, οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και για τις συναλλαγματικές διαφορές αυτές.

Συνεπώς, από 1.1.1987 και μετά πρέπει να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 41 παρ. 7 περ. αα' εδ. τρίτο του Κ.Φ.Σ. (που έχει περιληφθεί και στο άρθρο 28 παρ. 7 περ. αα' εδ. τρίτο του Κ.Β.Σ.), καθώς και η ίδιου περιεχομένου αντίστοιχη του κωδ. Ν.2190/1920, στις οποίες ορίζεται ότι "σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων πιστώσεων ή δανείων, κατά το όλο ή μέρος αυτών, τα υπόλοιπα των λογαριασμών πολυετούς απόσβεσης, που αντιστοιχούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος, αποσβένονται στο τέλος της χρήσεως μέσα στην οποία οι αντίστοιχες πιστώσεις ή τα αντίστοιχα
δάνεια έγιναν ληξιπρόθεσμα".

β) Στην επισυναπτόμενη στα πιο πάνω έγγραφό σας αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας αναφέρεται και το ότι "η δανειακή σύμβαση δεν προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως και εξοφλήσεως του δανείου αλλά προβλέπει ότι η πληρωμή του δανείου θα γίνεται τμηματικά εφόσον υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα του οφειλέτη".
Στην περίπτωση αυτή πρόκειται περί υποχρεώσεως σε ξένο νόμισμα που έχει τη μορφή ανοικτού (τρεχούμενου) λογαριασμού και συνεπώς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 παρ. 7 περ. β' του Κ.Φ.Σ. και από 1.7.1992 του άρθρου 28 παρ. 7 περ. β' του Κ.Β.Σ., καθώς και των ιδίου περιεχομένου αντίστοιχων του κωδ. Ν.2190/1920, οι προκύπτουσες από την αποτίμηση, στο τέλος κάθε χρήσεως χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, επιβαρύνουν εφάπαξ τα αποτελέσματα της οικείας χρήσεως.


Taxheaven.gr