Γνωμ. 229/2205/1994

Λογιστικός χειρισμός χορηγούμενων δώρων μεγάλης αξίας

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός χορηγούμενων δώρων μεγάλης αξίας
Νο 229. Γνωμ. 2205/1994

Σε απάντηση της από 21.11.94 επιστολής σας, με την οποία ερωτάτε σε ποίους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. πρέπει να καταχωρίσετε δώρα μεγάλης αξίας (δρχ. 10.000.000, αυτοκίνητο, σπίτι και Η/Υ) που "κατόπιν κληρώσεως θα δωρήσετε σε πελάτες σας", σας γνωρίζουμε ότι η αξία των δώρων αυτών καταχωρείται στη χρέωση σχετικού υπολογαριασμού του δευτεροβάθμιου λογ/σμού 64.02 "έξοδα προβολής και διαφήμισης".

Για το θέμα της εκπτώσεως της αξίας των πιο πάνω δώρων από τα φορολογητέα έσοδα της εταιρείας σας αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


Taxheaven.gr