Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1066/15.4.2003 Ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ για την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών συλλογών / σωματείων /επιμελητηρίων / καθώς και όλων των πολιτών για τις νέες απλοποιήσεις.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2003 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1066/15.4.2003
Ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ για την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών συλλογών / σωματείων /επιμελητηρίων / καθώς και όλων των πολιτών για τις νέες απλοποιήσεις.


Αθήνα, 15 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1036780/891/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 15η ΚΒΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Β-Γ
2. 16η Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1066

ΘΕΜΑ: Ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ για την ενημέρωση των τοπικών επαγγελματικών συλλογών / σωματείων /επιμελητηρίων / καθώς και όλων των πολιτών για τις νέες απλοποιήσεις.


Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τις Υπουργικές Αποφάσεις, που σας κοινοποιούμε, προέβη σε απλούστευση ορισμένων φορολογικών διαδικασιών, που αναφέρονται σε θέματα Μητρώου, Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και Είσπραξης.

Με τις πρόσφατα θεσμοθετημένες απλοποιήσεις προσαρμόζονται οι διαδικασίες:

- υποβολής δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών

- υποβολής δηλώσεων γνωστοποιήσεων του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και

- είσπραξης στις απαιτήσεις, που δημιουργούνται, από τις νέες πολιτικές και διοικητικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αύξηση του παραγωγικού χρόνου των υπηρεσιών και των πολιτών.

Οι νέες ρυθμίσεις κινούνται στην κατεύθυνση της απλούστευσης ή κατάργησης διαδικασιών και δικαιολογητικών και της μείωσης των επισκέψεων στη ΔΟΥ στις απολύτως αναγκαίες. Με τα παραπάνω μειώνεται η γραφειοκρατία και γίνεται καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Πέραν των ανωτέρω έχει διαπιστωθεί κατά καιρούς ότι η σωστή και ομοιόμορφη ενημέρωση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα συμμόρφωσης των φορολογουμένων στις εκάστοτε φορολογικές μεταβολές κυρίως στις περιπτώσεις που, αυτή η ενημέρωση, γίνεται από τα αρμόδια φορολογικά όργανα της πολιτείας.

Στο πνεύμα αυτό κρίθηκε αναγκαίο και σκόπιμο οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ να αναλάβουν την ενημερωτική εκστρατεία των επαγγελματικών φορέων της τοπικής τους κοινωνίας για τις νέες ρυθμίσεις.

Η ενημέρωση πρέπει να κινηθεί σε τρεις άξονες:

- ταχυδρόμηση επιστολής στα μέλη των τοπικών επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 1. Για το σκοπό αυτό θα ζητήσετε καταλόγους των μελών τους για να τους στείλετε ατομική ενημερωτική επεξηγηματική επιστολή σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις.

- έκδοση και αποστολή δελτίου τύπου στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες/ραδιόφωνα/τηλεόραση), όπως το συνημμένο Υπόδειγμα 2.

- Διοργάνωση ημερίδων για την παρουσίαση των νέων ρυθμίσεων σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3.

Τα υποδείγματα κρίθηκαν απαραίτητα για την ενιαία και ομοιόμορφη παρουσίαση των νέων απλοποιήσεων.

Τέλος, πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της υπηρεσίας σας για ενημέρωση όλων των συναλλασσομένων - πολιτών σχετική ανακοίνωση για όλες τις απλοποιήσεις.

Οι νέες ρυθμίσεις αναλύονται πιο κάτω ανά θεματολογία:

Ειδικότερα:

1. Κατά την έναρξη αλλά και τη μεταβολή δραστηριότητας φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και ενώσεων προσώπων (ημεδαπών και αλλοδαπών) δε θα προσκομίζονται στις ΔΟΥ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της αρχικής Υπουργικής απόφασης (1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634/Β').

Τα δικαιολογητικά θα φυλάσσονται με ευθύνη των υπόχρεων στην έδρα της επιχείρησης και θα επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, που μπορεί να διενεργηθεί αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών, σύμφωνα με τη ρητή αναφορά των άρθρων 1, 4 και 5 της νέας Υπουργικής απόφασης 1021848/454/ΔΜ/ΠΟΛ.1043/5.3.2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 319/Β'/17.3.2003.

Επομένως οι υπάλληλοι των τμημάτων Μητρώου των ΔΟΥ θα καταχωρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Υποσύστημα Μητρώου, όπως αυτά αναγράφονται και δηλώνονται στις σχετικές έντυπες δηλώσεις, όπως τα καταχωρούσαν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό θα απαιτείται οι δηλώσεις να είναι συμπληρωμένες με όλες τις πληροφορίες, που απαιτούνται για την ορθή καταχώρηση τους, πλέον της αναγραφής είτε επί του εντύπου είτε σε χωριστή απλή κατάσταση των στοιχείων των δικαιολογητικών (α/α, ημερομηνία και αρχή έκδοσης) που δεν προσκομίζονται.

Εξακολουθούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν.2965/2001 και της παρ. 10 του άρθρου 3 του Π.Δ. 340/1998 που προβλέπουν την προσκόμιση άδειας εγκατάστασης και άδειας λογιστή - φοροτεχνικού αντίστοιχα.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, παραμένει η υποχρέωση προσκόμισης της άδειας παραμονής και εργασίας τους, με ισχύ τουλάχιστον ενός έτους σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.2910/2001, όπως ισχύει. Επίσης, οι ίδιες άδειες συνεχίζουν να προσκομίζονται και για τη συμμετοχή των αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον ορισμό τους ως διαχειριστών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων.

2. Καταργείται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

3.Καταργείται η υποχρέωση διενέργειας αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών. Οι βεβαιώσεις αυτές πλέον θα χορηγούνται άμεσα.

Η αυτοψία μπορεί να διενεργείται είτε αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη των προϊσταμένων των ΔΟΥ και με βάση κριτήρια, που αντικειμενικά, παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον (φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης εν γένει, αντικείμενο εργασιών, τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν βάσιμη πεποίθηση μη φερεγγυότητας κ.λπ.).

Κατά τον έλεγχο αυτό θα επαληθεύονται τα στοιχεία της δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, κατά περίπτωση, καθώς και η ύπαρξη ή μη των δικαιολογητικών των άρθρων 3 και 4 της ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, υποχρεούνται οι φορολογούμενοι να φυλάσσουν στην έδρα της επιχείρησης.

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστωθεί η μη ύπαρξη κάποιου από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2948/2001, δηλαδή επιβάλλεται πρόστιμο αυτοτελώς για κάθε ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ εκατόν δεκαεπτά (117) και χίλια εκατόν εβδομήντα (1.170) ευρώ.

4. Σε συνέχεια της 1021847/453/ΔΜ/ΠΟΛ.1042/4.3.2003 εγκυκλίου μας, με την οποία σας παρασχέθηκαν οδηγίες, για την ευχέρεια υποβολής της δήλωσης μεταβολής για την αλλαγή του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φαξ, διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει την αυτοπρόσωπη μετάβαση στη ΔΟΥ για όσους το επιθυμούν.

Επισημαίνεται πάντως ότι ιδιαίτερο κριτήριο περαιτέρω ελέγχου για την κατηγορία αυτή των μεταβολών που δε δηλώθηκαν αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ αποτελεί το γεγονός της επιστροφής "ως αγνώστου διαμονής" του συστημένου φακέλου με τον οποίο έχει σταλεί στον φορολογούμενο ταχυδρομικά η βεβαίωση μεταβολής.

5. Καταργείται η υποχρέωση πριν από την καταχώρηση στο υποσύστημα Μητρώου της σχετικής μεταβολής ή διακοπής εργασιών, να απαιτείται η υπογραφή των προϊσταμένων των τμημάτων ή γραφείων Ελέγχου, Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΒΣ, Εμμέσων και Ειδικών Φόρων που να πιστοποιεί ότι έλαβαν γνώση της μεταβολής ή διακοπής και δε συντρέχει λόγος μη χορήγησης της σχετικής βεβαίωσης.

Η γνωστοποίηση στα ανωτέρω τμήματα της ΔΟΥ της μεταβολής ή διακοπής εργασιών, θα πραγματοποιείται πλέον με ευθύνη των υπαλλήλων του τμήματος Μητρώου μετά τη χορήγηση στον ενδιαφερόμενο της βεβαίωσης μεταβολής ή διακοπής εργασιών, και ει δυνατόν, εντός της ίδιας ημέρας της χορήγησης της.

Ειδικά, όμως, όσον αφορά τη διακοπή εργασιών, και προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός της ακύρωσης των στοιχείων του ΚΒΣ, η ακύρωση αυτών θα προηγείται της έκδοσης της βεβαίωσης διακοπής εργασιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν δηλώσεις Μητρώου, που υποβάλλονται από 17.3.2003 (έναρξη ισχύος της απόφασης) και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο που είχε δημιουργηθεί η υποχρέωση για υποβολή της σχετικής δήλωσης. Δηλαδή και στις περιπτώσεις που η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της 17.3.2003, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, εφόσον υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή, θα γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

6. Στο ΦΕΚ 311/Β'/14.3.2003 δημοσιεύθηκε η υπ' αριθ. 1022120/273/0015/ΠΟΛ.1045/4.3.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθιερώνεται η υποβολή των γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ), καθώς και από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις στις ΔΟΥ και μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή επιστολής στις ΔΟΥ παράλληλα με την αυτοπρόσωπη παρουσία για όσους το επιθυμούν.

Α. Οι γνωστοποιήσεις για τις οποίες παρασχέθηκε η παραπάνω δυνατότητα υποβολής τους, αφορούν τις κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες είκοσι (20) περιπτώσεις.

1. Για τη μη τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος όταν μεταβιβάζονται οι εγγραφές με απευθείας σύνδεση στο κεντρικό (on line).

2. Για την ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων, εκτός έδρας.

3. Για τη χρησιμοποίηση περισσότερων σειρών συγχρόνως για κάθε είδος στοιχείου.

4. Για την αφαίρεση ή αντικατάσταση μνήμης των φορολογικών μηχανισμών.

5. Για την επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

6. Για την περίπτωση βλάβης του Η/Υ ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού, για δεκαήμερη παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.

7. Για την παρακολούθηση των λογιστικών στοιχείων όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην κεντρική μονάδα της έδρας.

8. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας, αλλά εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΔΟΥ.

9. Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάσταση τους εντός του ιδίου νομού.

10. Για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης ΔΟΥ της ίδιας πόλης, εκτός Αττικής - Θεσσαλονίκης.

11. Για την ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

12. Για την αρχική εγκατάσταση - προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.

13. Για τη χρησιμοποίηση από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων μεταφοράς υπαλλήλων προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

14. Για τη μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

15. Για την από παραδρομή έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

16. Για την επανάληψη της αρίθμησης κατά την έκδοση στοιχείων από παραδρομή (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

17. Για την επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων, που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

18. Για την πρώτη αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

19. Για την πρώτη αλλαγή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής Κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.

20. Για την αλλαγή του τόπου χρήσης των φορολογικών ταμειακών μηχανών από μία εγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλη.

Β. Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης οι επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που υποβάλλουν τις γνωστοποιήσεις με τους τρόπους που ορίζονται με αυτή, συμπληρώνουν τις σχετικές ενδείξεις των εντύπων ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κ.Β.Σ. Β1 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Τ.Μ. Β2 κατά περίπτωση. Τα εν λόγω έντυπα διατίθενται από τις ΔΟΥ, καθώς και μέσω του ιστοχώρου της Γ.Γ.Π.Σ. στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

α) http://www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/entypa/entypa_pdf/B1.pdf

β) http://www.e-oikonomia.gr/odigos_politi/entypa/entypa_pdf/B2.pdf

Μέχρι τη λήψη του σχετικού αποδεικτικού υποβολής από την αρμόδια ΔΟΥ, ο επιτηδευματίας - αποστολέας διαφυλάσσει τα ανωτέρω έντυπα και το αποδεικτικό της αποστολής τους (απόδειξη FAX O.K. ή απόδειξη συστημένης επιστολής) και τα επιδεικνύει σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Το αποδεικτικό της ΔΟΥ, με το οποίο γνωστοποιείται στον επιτηδευματία η λήψη της γνωστοποίησης, επισυνάπτεται με τη λήψη του στα ανωτέρω, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών και επιδεικνύεται επίσης σε οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Γ. Με βάση επίσης τη διάταξη της παρ. 3 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, οι αρμόδιες ΔΟΥ στις οποίες υποβάλλονται οι γνωστοποιήσεις, τις καταχωρούν στο υποσύστημα TAXIS Κ.Β.Σ. και αποστέλλουν άμεσα στον επιτηδευματία - αποστολέα το εκτυπωμένο αποδεικτικό της γνωστοποίησης, με τηλεομοιοτυπία (FAX) ή με συστημένη επιστολή.

7. Με την υπ' αριθ. 1013229/959-7/ΠΟΛ.1023/10.2.2003 υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 923/Β'/12.3.2003 με έναρξη ισχύος τις 7.4.2003, ορίζεται ότι:

Οι εταιρείες ή οι ενώσεις προσώπων (χωρίς νομική προσωπικότητα, όπως κοινοπραξίες, κοινωνίες), που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και είναι υπόχρεοι για καταβολή φόρων/τελών προσκομίζουν ισόποση επιταγή (ιδιωτική ή τραπεζική) αντί των μετρητών, που είχαν υποχρέωση μέχρι σήμερα. Στο εκδιδόμενο, κάθε φορά, αποδεικτικό είσπραξης σημειώνονται ο αριθμός και η χρονολογία έκδοσης της επιταγής, το κατάστημα της Τράπεζας και το ποσόν αυτής.

Στις περιπτώσεις, που κατά την έκδοση της επιταγής, δεν έχει υπολογισθεί η τυχόν προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ή το σχετικό πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης απόδοσης φόρων, το επιπλέον αυτό ποσό μπορεί να καταβληθεί και με μετρητά με ανώτατο όμως όριο ποσού τα 1.500 Ευρώ. [1114260/6631/ΠΟΛ.1383/24.12.2001 (ΦΕΚ 11/B'/2002) υπουργική απόφαση].

Για τις ακάλυπτες επιταγές εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Ν.1819/1951. (Εγκ.ΠΟΛ.1062/1999).


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης