Γνωμ. 228/2206/1994

Προσδιορισμός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού 30 "πελάτες" κατά τον υπολογισμό της προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες σύμφωνα με άρθρο 17 παρ. 2 Ν.2214/1994

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Προσδιορισμός χρεωστικού υπολοίπου λογαριασμού 30 "πελάτες" κατά τον υπολογισμό της προβλέψεως για επισφαλείς πελάτες σύμφωνα με άρθρο 17 παρ. 2 Ν.2214/1994
Νο 228. Γνωμ.2206/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομ. 14.11.94, σας γνωρίζουμε ότι, όπως σαφώς προκύπτει από τον τίτλο του σχετικού λογαριασμού του υποδείγματος ισολογισμού της παραγρ. 4.1.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), στο λογαριασμό του παθητικού του ισολογισμού Γ-ΙΙ-4 Υπροκαταβολές πελατών καταχωρούνται τα
πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 30 "πελάτες" που αφορούν αποκλειστικά προκαταβολές των πελατών έναντι παραγγελιών τους (βλ. παραγρ. 2.2.301 περ. 6 του Γ.Λ.Σ.), ενώ οι χορηγούμενες στους πελάτες εκπτώσεις είναι διαμορφωτικό στοιχείο των καταχωρούμενων στο ενεργητικό του ισολογισμού χρεωστικών υπολοίπων
και συγκεκριμένα στη θέση του ενεργητικού Δ-ΙΙ-1 "πελάτες". Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τον προσδιορισμό του "συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "πελάται", που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2
Ν.2214/1994 (και άρθ. 31 παρ. 1 περ. 8 Ν.2238/1994), συναθροίζονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των εξής λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. που πρέπει να προέρχονται από πωλήσεις προς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα:

30.00 Πελάτες εσωτερικού
Μείον: 30.07 Πελάτες-αντίθετος λογ/σμός αξίας ειδών συσκευασίας
30.01 Πελάτες εξωτερικού
30.97 Πελάτες επισφαλείς
30.99 Λοιποί πελάτες-λογ/σμός επίδικων απαιτήσεων

Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα των πιο πάνω λογαριασμών πρέπει να έχουν μειωθεί με τις επιστροφές και τις εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών αποχωρίζονται από αυτά (όπως προαναφέρθηκε) και καταχωρούνται στο παθητικό του ισολογισμού.Taxheaven.gr