Γνωμ. 224/2192/1994

Λογιστικός χειρισμός δανείων SWAPS, αγοραπωλησίας χρεογράφων REPOS και παρεμφερών πράξεων, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (Π.Δ.384/1992)

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός δανείων SWAPS, αγοραπωλησίας χρεογράφων REPOS και παρεμφερών πράξεων, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (Π.Δ. 384/1992)

Νο 224. Γνωμ.2192/1994

Αναφερόμενοι στα θέματα που περιλαμβάνονται στην επιστολή σας αριθμός 8774/21.9.94 σας γνωρίζουμε, κατά θέμα και με τη σειρά που παρατίθεται στην επιστολή σας, τα εξής:

1. Swaps δανείων (λαμβανομένων)
Ακολουθώντας τα παραδείγματα της επιστολής σας σημειώνουμε αναλυτικά τα ακόλουθα:
(α) παράδειγμα:
Το δάνειο των $36 εκατ., που συνήψε η Ε.Τ.Β.Α. από την Τράπεζα του Λονδίνου πρέπει να απεικονιστεί σε κατάλληλο υπολογαριασμό του 45.12 "Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα", σύμφωνα με τις παραγρ. 2.2.406, 2.3.100 και 2.3.503 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (ΚΛΣΤ) του Π.Δ. 384/1992.

Προς διευκόλυνσή σας υπενθυμίζουμε ότι η ανάπτυξη του λογαριασμού 45.12 θα γίνει ελεύθερα από την Τράπεζά σας και μεταξύ άλλων πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο λογαριασμός 45.12 στεγάζει τους λογαριασμούς δραχμών και τους λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το δάνειο των JPY 5 δις, που συνήψε η Ε.Τ.Β.Α. σε αντάλλαγμα της εκχωρήσεως του προϊόντος του προαναφερόμενου δανείου σε δολλάρια.

Το δάνειο των $36 εκατ. που χορήγησε η Ε.Τ.Β.Α. στην Τράπεζα του Λονδίνου, πρέπει να απεικονιστεί σε κατάλληλο υπολογαριασμό του 20.30.01 "Χορηγήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα", αφού ληφθεί υπόψη ότι ο λογαριασμός αυτός μπορεί να στεγάζει υπολογαριασμούς δραχμών και ξένου νομίσματος (βλέπε παραγρ. 2.3.504
ΚΛΣΤ).

Κατά το λογισμό των τόκων σε ξένο νόμισμα στις δύο πρώτες περιπτώσεις (δάνειο $36 εκατ. και δάνειο JPY 5 δις) πιστώνονται σε ξένο νόμισμα οι κατάλληλοι υπολογαριασμοί του 45.12, που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και χρεώνονται οι κατά ξένο νόμισμα κατάλληλοι υπολογαριασμοί του 46.00 "Συναλλαγματική θέση της Ε.Τ.Β.Α.". Ταυτόχρονα όμως γίνεται εγγραφή σε δραχμές (= τρέχουσα ισοτιμία ξένου νομίσματος) των κατάλληλων υπολογαριασμών του 65.12.04 με πίστωση σε δραχμές των αντιθέτων - δραχμικών υπολογαριασμών του 46.00 της Συναλλαγματικής θέσεως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγρ. 2.3.101 και επόμενες και ειδικότερα στην παραγρ. 2.3.503 του Π.Δ. 384/1992 (ΚΛΣΤ).

Ως προς τους τόκους της τρίτης περιπτώσεως (εκχωρηθέντος δανείου των $36 εκατ.) σημειώνουμε ότι πρέπει να χρεωθεί ο κατάλληλος σε ξένο νόμισμα υπολογαριασμός της απαιτήσεως του τριτοβάθμιου 20.30.01 με πίστωση του κατάλληλου σε ξένο νόμισμα υπολογαριασμού της Συναλλαγματικής θέσεως της Ε.Τ.Β.Α., δηλαδή του
λογαριασμού 46.00. Ταυτόχρονα όμως με την σε δραχμές τρέχουσα ισοτιμία του ξένου νομίσματος πιστώνεται ο κατάλληλος υπολογαριασμός του 70.30.01 "Εσοδα από τόκους χορηγήσεων σε πιστωτικά ιδρύματα" με χρέωση του κατάλληλου αντιθέτου - δραχμικού υπολογαριασμού του 46.00, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγρ.
2.3.101 και επόμενες του Π.Δ. 384/1992.

Για την αποτίμηση των σε ξένο νόμισμα λογαριασμών υποχρεώσεων και απαιτήσεων, ως και για τις προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές ισχύουν και εφαρμόζονται οι παραγρ. 2.3.101 κ.ε. του Π.Δ. 384/1992.

(β) παράδειγμα:
Τα αναφερόμενα ανωτέρω για το (α) παράδειγμα ισχύουν κατ' αναλογία και για το (β) παράδειγμα. Σημειώνουμε με συντομία τα εξής:
Το δάνειο των ΥΕΝ 7,175 δις που συνήψε η Ε.Τ.Β.Α. από Τράπεζα του Τόκιο θα απεικονιστεί σε κατάλληλο υπολογαριασμό σε ξένο νόμισμα του 45.12. Το ίδιο ισχύει και για το δάνειο των $50 εκατ.

Το εκχωρηθέν δάνειο των ΥΕΝ 7,175 δις από την Ε.Τ.Β.Α. σε Τράπεζα του Λονδίνου να απεικονιστεί σε κατάλληλο υπολογαριασμό σε ξένο νόμισμα του 20.30.01 Χορηγήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Ως προς τους τόκους και την αποτίμηση των σε ξένο νόμισμα λογαριασμών ισχύουν τα όσα προαναφέραμε στο παράδειγμα (α).

2. Δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Τα δάνεια αυτά πρέπει να παρακολουθούνται σε κατάλληλους υπολογαριασμούς σε ξένο νόμισμα του λογαριασμού 45.12. Κατά την ανάπτυξη του λογαριασμού 45.12 πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιορρυθμία των επιτοκίων, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας.

Η ανάληψη του δανείου σημαίνει αντίστοιχη αναγνώριση της Ε.Τ.Β.Α. στο εξωτερικό και συνεπώς χρέωση του κατάλληλου υπολογαριασμού του 38.05 Ανταποκριτές Εξωτερικού.

Οπως αναφέρετε στην επιστολή σας, το ποσό του σε ξένο νόμισμα δανείου εκχωρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει σταθερής ισοτιμίας σε σχέση με τις δρχ. Κατά συνέπεια πρέπει να χρεωθεί ο κατάλληλος σε Ξ.Ν. υπολογαριασμός του 30.16 "Κεντρική Τράπεζα - εκχωρημένο συνάλλαγμα σε σταθερές τιμές" και να πιστωθεί ο λογ/σμός 38.05, λόγω της εκχωρήσεως. Η Τράπεζα Ελλάδος χορηγεί το ισόποσο σε δραχμές στην Ε.Τ.Β.Α. Αυτό σημαίνει χρέωση του λογαριασμού 38.06.00 "Κεντρική Τράπεζα - Τρεχούμενος λογαριασμός" με το ποσό των δρχ. και πίστωση του αντίθετου δραχμικού υπολογαριασμού του 30.16.

Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα τυχόν έξοδα και προμήθειες χρεώνονται στους δραχμικούς υπολογαριασμούς του 69 και του 65.74, αντίστοιχα. Κατά το λογισμό των τόκων χρεώνεται σε δραχμές ο κατάλληλος υπολογαριασμός του 65.12.04 και πιστώνεται ο λογαριασμός 38.06.00 "Κεντρική Τράπεζα - Τρεχούμενος λογαριασμός".

Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί το αντίστοιχο συνάλλαγμα με αναγνώριση της Ε.Τ.Β.Α. στο εξωτερικό. Για τη χορήγηση αυτή η Ε.Τ.Β.Α. χρεώνει τον κατάλληλο υπολογαριασμό σε Ξ.Ν. του 38.05 "Ανταποκριτές εξωτερικού" και πιστώνει το λογαριασμό του σε Ξ.Ν. δανείου, δηλαδή τον αρμόδιο υπολογαριασμό του 45.12. Η εξόφληση του δανείου γίνεται καταβάλλοντας η Ε.Τ.Β.Α. στην Τράπεζα Ελλάδος τις δραχμές με τη σταθερή ισοτιμία, που σημαίνει πίστωση του λογαριασμού 38.06.00 "Κεντρική Τράπεζα - Τρεχούμενος λογαριασμός" με χρέωση του δραχμικού
υπολογαριασμού του 30.16 (είχε πιστωθεί με το δραχμικό ισόποσο κατά την εκχώρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος του συναλλάγματος). Η Τράπεζα Ελλάδος αναγνωρίζει στο εξωτερικό την Ε.Τ.Β.Α. Συνεπώς, πρέπει να χρεωθεί ο κατάλληλος υπολογαριασμός του 38.05 "Ανταποκριτές του εξωτερικού" και να πιστωθεί ο σε ξένο νόμισμα υπολογαριασμός του 30.16 (είχε χρεωθεί κατά την εκχώρηση του συναλλάγματος). Η εξόφληση του δανείου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπως και των οφειλομένων τόκων αυτού γίνεται σε ξένο νόμισμα με χρέωση του οικείου
υπολογαριασμού του 45.12 και πίστωση του αρμοδίου υπολογαριασμού του 38.05 "Ανταποκριτές Εξωτερικού". Για την λειτουργία του λογαριασμού 30.16 παραπέμπουμε και στην παραγρ. 2.3.502 (περίπτωση 3) του Π.Δ. 384/1992.

3. Συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων (Swaps)
Κατά τη σύναψη των συμφωνιών είναι σκόπιμο να διενεργούνται κατάλληλες εγγραφές στους αρμόδιους λογαριασμούς τάξεως. Εφόσον πρόκειται για συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων, που αφορούν στοιχεία που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Π.Δ.Τ.Ε. αριθ. 2054/1992, τότε η καταχώρηση αυτών
πρέπει να γίνεται στο ζεύγος των λογαριασμών τάξεως 02 "Συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων" και 06 "Ενδεχόμενες σταθμισμένες υποχρεώσεις". Η ένταξη στον κατάλληλο υπολογαριασμό εξαρτάται από τη στάθμιση του κινδύνου (βλ. σχετικά και παραγρ. 3.2.107 του Π.Δ. 384/1992). Σε κάθε άλλη περίπτωση,
πρόκειται για αμφοτεροβαρή σύμβαση που πρέπει να καταχωρηθεί στους κατάλληλους υπολογαριασμούς του ζεύγους 03.18 "Προαγοραστές συναλλάγματος" και 07.18 "Προπωλήσεις συναλλάγματος" (για την πράξη της 3.12.1993) και 03.16 "Προαγορές συναλλάγματος" και 07.16 "Προπωλητές συναλλάγματος" (για την πράξη της
3.2.1994).

Ως προς τη λογιστική αντιμετώπιση των πράξεων αυτών κατά την 3.12.1993 και 3.2.1994 ισχύουν τα ακόλουθα:
Κατά την 3.12.1993 η Ε.Τ.Β.Α. πώλησε στην BAYBRISCHE το ποσό των JPY 620.000.000 αντί δρχ. 1.404.300.000. Συνεπώς, πρέπει να χρεωθεί ο κατάλληλος σε ξένο νόμισμα υπολογαριασμός της συναλλαγματικής θέσεως 46.00 και να πιστωθεί ο κατάλληλος λογαριασμός σε Ξ.Ν. του 38.05 "Ανταποκριτές Εξωτερικού" για τηναναγνώριση. Ταυτόχρονα, θα χρεωθεί ο κατάλληλος υπολογαριασμός του 38.00 "Ταμείο" ή άλλου λογαριασμού χρηματικών διαθεσίμων με το ποσό των δρχ. 1.404.300.000 και θα πιστωθεί ο αντίθετος - δραχμικός υπολογαριασμός του 46.00 με το ίδιο ακριβώς ποσό των δραχμών 1.404.300.000. Κατά τις 3.2.1994 η Ε.Τ.Β.Α. θα αγοράσει από την BAYBRISCHE το ποσό των JPY 620.000.000 αντί δρχ. 1.456.752.000. Αυτό σημαίνει χρέωση του κατάλληλου
λογαριασμού σε ξένο νόμισμα του 38.05 "Ανταποκριτές εξωτερικού" με πίστωση του κατάλληλου σε Ξ.Ν. υπολογαριασμού του 46.00. Ταυτόχρονα θα χρεωθεί ο αντίθετος - δραχμικός υπολογαριασμός του 46.00 με πίστωση του αρμοδίου υπολογαριασμού 38.00 ή άλλου λογαριασμού διαθεσίμων.

Οι προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα αποτιμούνται περιοδικά και οπωσδήποτε στο τέλος της χρήσεως στην τρέχουσα τιμή FIXING, και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.3.500 (περίπτωση 5) του Π.Δ. 384/1992. Οταν εκτελεστούν οι προθεσμιακές πράξεις σε συνάλλαγμα αντιλογίζονται και οι
αντίστοιχοι λογαριασμοί τάξεως.

4. Repos (Συμφωνία εκχώρησης - επαναγοράς τίτλων) σταθερού εισοδήματος Οι πράξεις των Repos είναι στην ουσία πράξεις προθεσμιακών καταθέσεων ολίγων

-συνήθως- ημερών, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με τίτλους σταθερού εισοδήματος (βλ. παράγρ. 7 άρθρου 15 Ν.3632/1928 που προστέθηκε με το άρθρο 74 Ν.1969/1991).

Ο λογιστικός χειρισμός των πράξεων αυτών πρέπει να σχεδιασθεί σύμφωνα και με τις διατάξεις του νέου άρθρου 117 κωδ. Ν.2190/1920, που προστίθεται σ' αυτόν με το προωθούμενο προς δημοσίευση Π.Δ. προσαρμογής του νόμου αυτού με τις διατάξεις της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ περί των οικονομικών καταστάσεων των Τραπεζών,
το άρθρο 12 της οποίας έχει περιληφθεί αυτούσιο στο προστιθέμενο στο Ν.2190/1920 νέο άρθρο 117.

Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις και τα προβλεπόμενα από το ΚΛΣΤ, η λογιστική παρακολούθηση των πράξεων REPOS επιβάλλεται να είναι η ακόλουθη:

4α. Λογιστικά βιβλία πωλήτρια Τράπεζας (REPOS)
Πρώτη περίπτωση: Υποχρεωτική επαναγορά σε συμφωνημένη τιμή (νέο άρθρο 117 παρ. 2 και 4 κωδ. Ν.2190/1920):
Στην περίπτωση αυτή, επειδή η επαναγορά (των πωληθέντων χρεογράφων) είναι υποχρεωτική, τα πωλούμενα χρεόγραφα εξακολουθούν να εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς της πωλήτριας Τράπεζας και η υποχρέωση επαναγοράς που απορρέει από τη σύμβαση απεικονίζεται σε υπολογαριασμούς του ζεύγους λογαριασμών τάξεως 02 "συμβάσεις και συμφωνίες σταθμισμένων κινδύνων" και 06 "ενδεχόμενες
σταθμισμένες υποχρεώσεις", σύμφωνα με τις παραγρ. 3.2.103 και 3.2.107 του ΚΛΣΤ. Το εισπραττόμενο από την πώληση αυτή τίμημα καταχωρείται στην πίστωση του νεοδημιουργούμενου λογαριασμού 59.91 "Αγοραστές χρεογράφων μας με συμβάσεις REPOS" (ο οποίος αναλύεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας). Ο πιστούμενος αυτός λογαριασμός χρεώνεται, κατά την επαναγορά, με το καταβαλλόμενο για την επαναγορά ποσό και το προκύπτον χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο αντιπροσωπεύει αποτέλεσμα (τόκο), καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 65.73 "Λοιποί τόκοι" και του τριτοβάθμιού του 65.73.01 "τόκοι από πωλήσεις χρεογράφων μας με συμβάσεις REPOS".

Ακολουθεί η τακτοποίηση των λογαριασμών τάξεως, με τη διενέργεια της γνωστής αντίστροφης εγγραφής.
Δεύτερη περίπτωση: Προαιρετική επαναγορά σε συμφωνημένη τιμή (νέο άρθρο 117 παρ. 3 και 5 κωδ. ν.2190/1920)
Στην περίπτωση αυτή, επειδή η επαναγορά είναι προαιρετική, τα πωλούμενα χρεόγραφα παύουν να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία της πωλήτριας Τράπεζας, παραδίνονται στον αγοραστή και καταχωρούνται στα λογιστικά του βιβλία (νέο άρθρο 117 παρ. 5 Ν.2190/1920). Η υποχρέωση της πιθανής επαναγοράς με το συμφωνηθέν τίμημα, καταχωρείται σε ειδικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως, όπως αναφέρεται προηγούμενα για την πρώτη περίπτωση.

Για την πώληση αυτή θα διενεργηθεί η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:
38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00 Ταμείο
εις 31 Εντοκα Γραμμάτια Δημοσίου
(ακολουθούν οι οικείοι υπολογαριασμοί)
34 Χρεόγραφα
(ακολουθούν οι οικείοι υπολογαριασμοί)

Η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσεως των τίτλων και του τιμήματος πωλήσεώς τους, αντιπροσωπεύει αποτέλεσμα από πώληση χρεογράφων, το οποίο καταχωρείται (μεταφερόμενο από τους υπολογαριασμούς του 31 ή 34):
- εάν είναι πιστωτικό (κέρδος), στην πίστωση του λογαριασμού 73.73 "κέρδη από πώληση χρεογράφων"
- εάν είναι χρεωστικό (ζημία), στη χρέωση του λογαριασμού 64.73 "ζημίες από πώληση χρεογράφων".
Εξυπακούεται ότι, η αξία κτήσεως των τίτλων πρέπει να έχει καθορισθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 94/1680/1992 του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ), την οποία βλ. στο Δ.Φ.Ν. 1992 σελ. 502.

Σε περίπτωση επαναγοράς των χρεογράφων, θα γίνει η ακόλουθη λογιστική εγγραφή, η οποία πρέπει να σχεδιασθεί με βάση τα όσα ορίζονται στην πιο πάνω Γνωμ. του ΕΣΥΛ (94/1680/1992):

31 Εντοκα Γραμμάτια Δημοσίου
(ακολουθούν οι οικείοι υπολογαριασμοί)
34 Χρεόγραφα
(ακολουθούν οι οικείοι υπολογαριασμοί)
εις 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00 Ταμείο

Και στη συνέχεια θα γίνει η γνωστή αντίστροφη εγγραφή στους λογαριασμούς
τάξεως.
5. Λογιστικά βιβλία αγοράστριας Τράπεζας (REVERSE REPOS) Πρώτη Περίπτωση: Υποχρεωτική επαναγορά σε συμφωνημένη τιμή (νέο άρθρο 117 παρ. 2 και 4 κωδ. Ν.2190/1920)
Οπως αναφέρεται και στην αρχή της προηγ. παρ. 4α, τα πωλούμενα χρεόγραφα θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του πωλητή, μη δικαιούμενου του αγοραστή να τα απεικονίσει στα δικά του λογιστικά βιβλία, παρά μόνο σε ζεύγος λογαριασμών τάξεως απεικονίζει (ο αγοραστής) τη σχετική σύμβαση.
Η αγοράστρια Τράπεζα, για το τίμημα που καταβάλει, θα διενεργήσει την εξής λογιστική εγγραφή:

39 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί
39.91 Πωλητές χρεογράφων με σύμβαση ΥREVERSE REPOSΦ
39.91.00 ................... (πωλητής Κ)
εις 38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00 Ταμείο

Κατά την επαναγορά (από την πωλήτρια Τράπεζα) των χρεογράφων (στη συμφωνημένη προθεσμία και τιμή), θα γίνει η ακόλουθη λογιστική εγγραφή:

38 Χρηματικά διαθέσιμα
38.00 Ταμείο
εις 39 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί
39.91 Πωλητές χρεογράφων με σύμβαση "REVERSE REPOS"
39.91.00 .............. (πωλητής Κ')
Ακολουθεί η τακτοποίηση των λογαριασμών τάξεως με τη διενέργεια της γνωστής αντίστροφης εγγραφής.
Το πιστωτικό υπόλοιπο που θα απομείνει στο λογαριασμό 39.91.00 αντιπροσωπεύει αποτέλεσμα, το οποίο καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 71.98 "λοιποί τόκοι-έσοδα" (και του τριτοβάθμιου του 71.98.01 "τόκοι από αγορές Χρεογράφων με σύμβαση REVERSE REPOS").

Δεύτερη Περίπτωση: Προαιρετική επαναγορά σε συμφωνημένη τιμή (νέο άρθρο 117 παρ. 3 και 5 κωδ. Ν.2190/1920).
Εφαρμόζονται, ανάλογα, τα όσα αναφέρουμε προηγούμενα στην παρ. 4α "Δεύτερη περίπτωση".

6. Αναδοχή έκδοσης ομολογιακού δανείου Ε.Ι.Β.
Σύμφωνα με όσα αντιληφθήκαμε από το περιεχόμενο της επιστολής σας καταλήγουμε ότι η Ε.Τ.Β.Α. παρίσταται με διπλό ρόλο, ως διαχειρίστρια του ομίλου των Τραπεζών που ανέλαβαν να διαθέσουν τις ομολογίες του δανείου της Ε.Ι.Β. και ως πωλήτρια για τις ομολογίες του δανείου που αναλογούν στο μερίδιό τους. Βέβαια, η Ε.Τ.Β.Α. κατά τη διάρκεια της προ της εκδόσεως περιόδου αγόρασε και πώλησε και άλλες ομολογίες, πέραν του μεριδίου της.
6.α. Εχοντας υπόψη μας τα ανωτέρω, σημειώνουμε ως προς τν αναδοχή έκδοσης του ομολογιακού δανείου της Ε.Τ.Β.Α. τα ακόλουθα: (α) Πρέπει να απεικονιστεί στα βιβλία η αναληφθείσα από την Ε.Τ.Β.Α. υποχρέωση
συγκεντρώσεως των κεφαλαίων από τις άλλες Τράπεζες του ομίλου και η ισόποση απαίτηση αυτής κατά της Ε.Ι.Β. για τις αντίστοιχες ομολογίες. Η αναδοχή διαθέσεως μετοχών, ομολογιών και άλλων συναφών πράξεων διαχειρίσεως για λογαριασμό πελατών μπορεί να απεικονιστεί σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του 39 και 59 όπως π.χ.

39.92 Απαιτήσεις από πράξεις διαχειρίσεως
59.92 Εισπράξεις από πράξεις διαχειρίσεως

Η περαιτέρω ανάπτυξη των λογαριασμών αποτελεί ευχέρεια της Τράπεζας, αναλόγως των αναγκών της.
(β) Η με Telex αναγγελία στην Ε.Τ.Β.Α., από τις άλλες Τράπεζες του ομίλου, ότι ενέβασαν στους λογαριασμούς που έχει η Ε.Τ.Β.Α. στις CEDEL και EURO CLEAR τα κεφάλαια από τις υποχρεώσεις καλύψεως του μεριδίου συμμετοχής τους στο υπό έκδοση ομολογιακό δάνειο της Ε.Ι.Β., σημαίνει:

- Χρέωση καταλλήλων υπολογαριασμών του 38.05 "Ανταποκριτές εξωτερικού" (όπου μπορεί να ενταχθούν οι λογαριασμοί των CEDEL και EUROCLEAR) και

- Πίστωση των οικείων λογαριασμών των Τραπεζών που ενέβασαν τα κεφάλαια, σε καταλλήλους υπολογαριασμούς του 59.06 "Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα".
Ευνόητο τυγχάνει ότι οι εγγραφές στους λογαριασμούς των περιπτώσεων (α) και (β) γίνονται με βάση τον αριθμό των εκδοθησομένων ομολογιών και την ορισθείσα αξία διαθέσεώς του στις Τράπεζες του ομίλου. Η ανάπτυξη των σχετικών λογαριασμών πρέπει να μας δίνει και την εικόνα των δοσοληψιών κάθε Τράπεζας.

(γ) Η Ε.Τ.Β.Α. δίνει εντολή προς τις CEDEL και EUROCLEAR να μεταφέρουν στους λογαριασμούς των Τραπεζών τις αντίστοιχες ομολογίες.

Η απεικόνιση της υποχρεώσεως προς κάθε Τράπεζα στο λογαριασμό 59.06 καλύπτει και την υποχρέωση παραδόσεως σε αυτές ορισμένου αριθμού ομολογιών, που σχετικά εύκολα προκύπτει, αν διαιρεθεί η αξία των κεφαλαίων που ενέβασαν οι Τράπεζες με την αξία διαθέσεως κάθε ομολογίας. (Θα μπορούσε να ανοιχθεί ένας άλλος
λογαριασμός στο 59.92 π.χ. 59.92.90 με περαιτέρω ανάλυση κατά Τράπεζα, όπου θα απεικονιζόταν η αξία των ομολογιών που έχει καλύψει κάθε Τράπεζα. Ο λογαριασμός αυτός θα χρεωνόταν με ισόποση πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών στον 59.06, που θα εξισώνονται. Φρονούμε ότι είναι περιττή η δημιουργία του λογαριασμού αυτού και θα ήταν προτιμότερο η υποχρέωση ποσοτικής παραδόσεως των ομολογιών να
απεικονιζόταν σε κατάλληλο ζεύγος υπολογαριασμών τάξεως των 03 και 07).

(δ) Οι εταιρίες CEDEL και EUROCLEAR καταθέτουν τα κεφάλαια που έχουν συγκεντρώσει στο θεματοφύλακα. Συνεπώς, οι λογαριασμοί αυτών πιστώνονται καιχρεώνεται ένας νέος λογαριασμός -προφανώς- στο λογαριασμό 38.05 "Ανταποκριτές εξωτερικού". Οι εταιρίες CEDEL και EUROCLEAR λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους, που
θα αντικατασταθούν σε λίγες ημέρες με οριστικούς. Ιδιαίτερες λογιστικές εγγραφές δεν απαιτούνται, γιατί οι τηρούμενοι κατά τα ανωτέρω λογαριασμοί παρέχουν την αναγκαία πληροφόρηση ότι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη οι οριστικοί τίτλοι των ομολογιών.

(ε) Η κατάθεση των κεφαλαίων στο θεματοφύλακα σημαίνει και εκπλήρωση της υποχρεώσεως της Ε.Τ.Β.Α. για τη συγκέντρωση των κεφαλαίων. Συνεπώς, πρέπει να χρεωθεί ο λογαριασμός 59.92 (βλ. ανωτέρω περίπτωση (α) και να πιστωθεί ο λογαριασμός του θεματοφύλακα στον 38.05.

(στ) Η παραλαβή και διάθεση (παράδοση) των οριστικών τίτλων των ομολογιών γίνεται με χρέωση των λογαριασμών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απεικονίζονται στο λογαριασμό 59.06 (ή αν έχει δημιουργηθεί άλλος λογαριασμός π.χ. 59.92.90) και πίστωση του λογαριασμού της απαιτήσεως 39.92 (βλ. ανωτέρω
περίπτωση (α).

Σημειώνεται εδώ ότι τυχόν προμήθειες, έξοδα κ.λπ. που θα κρατηθούν από το προϊόν του δανείου θα αχθούν στους κατάλληλους λογαριασμούς εσόδων 74.34.11 "Εσοδα από προμήθειες εργασιών underwriting μετοχών - ομολογιών".

6.β. Τα ανωτέρω αφορούν το ρόλο της Ε.Τ.Β.Α. ως διαχειρίστριας του ομολογιακού δανείου της Ε.Ι.Β. Πρέπει να αναφερθούμε όμως και στον άλλο ρόλο αυτής της πωλητρίας των ομολογιών σε πελάτες της. Για το ρόλο αυτό σημειώνουμε τα εξής: (α) Η Ε.Τ.Β.Α. με το ποσό του μεριδίου συμμετοχής της στο ομολογιακό δάνειο
(ομολογίες Χ τιμή εκδόσεώς τους) χρεώνει τον κατάλληλο λογαριασμό του 34.21 "Προεγγραφές σε υπό έκδοση ομολογιακό δάνειο" και πιστώνει λογαριασμό διαθεσίμων (38.00 "Ταμείο", 38.05 "Ανταποκριτές εξωτερικού" κ.λπ.).
(β) Για τις προπωλήσεις που κάνει χρεώνει τον κατάλληλο λογαριασμό διαθεσίμων (38.00 κ.λπ.) και πιστώνει κατάλληλο υπολογαριασμό υποχρεώσεως κατά πελάτη στο λογαριασμό 59.98 για το εισπραττόμενο από κάθε πελάτη ποσό. Παράλληλα σε κατάλληλο ζεύγος υπολογαριασμών τάξεως απεικονίζει την απαίτηση κατά της Ε.Ι.Β.
για τους οριστικούς τίτλους των ομολογιών και την αντίστοιχη υποχρέωση προς κάθε πελάτη.

Αν υποθέσουμε ότι η Ε.Τ.Β.Α. προαγόρασε και άλλους τίτλους ομολογιών από άλλη Τράπεζα και κατέβαλε ένα άλλο ποσό, πρέπει και στην περίπτωση αυτή να χρεώσει κατάλληλο και ιδιαίτερο υπολογαριασμό του 34.21 και να πιστώσει λογαριασμό διαθεσίμων (38.00 "Ταμείο", 38.05 "Ανταποκριτές Εξωτερικού" κ.λπ.). Εφόσον και την ποσότητα αυτών διαθέσει - πωλήσει σε πελάτες της, σκόπιμο είναι να επαναληφθεί η εγγραφή χρήσεως του κατάλληλου λογαριασμού διαθεσίμων (38.00 κ.λπ.) και πιστώσεως κατάλληλου ιδιαιτέρου υπολογαριασμού υποχρεώσεως κατά πελάτη στο λογαριασμό 59.98. Η εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως κρίνεται
απαραίτητη για την απεικόνιση της υποχρέωσης παραδόσεως των τίτλων των ομολογιών και της αντίστοιχης απαίτησης κατά του οφειλέτη των τίτλων αυτών. (γ) Οταν ολοκληρωθεί η παράδοση των οριστικών τίτλων στους πελάτες, τότε αντιλογίζονται οι σχετικές εγγραφές στους λογαριασμούς τάξεως, ενώ γίνεται μεταφορά του χρεωστικού υπολοίπου των υπολογαριασμών του 34.21 (που δημιουργήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε) στη χρέωση του λογαριασμού των εισπράξεων από τους πελάτες (κατάλληλοι υπολογαριασμοί του 59.92), οπότε το τυχόν αποτέλεσμα μεταφέρεται στον κατάλληλο υπολογαριασμό του 73.73 (κέρδος) ή 64.73 (ζημία). Η τυχόν εισπραττόμενη προμήθεια για το underwriting των ομολογιών του μεριδίου της συμμετοχής της Ε.Τ.Β.Α. απεικονίζεται στον 74.34.11.

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των όσων αναφέρουμε στην παρούσα παράγρ. 6, επειδή ενδέχεται να μην εκτιμήσαμε σωστά κάποια δεδομένα της επιστολής σας.

7. Χρησιμοποίηση του λογαριασμού 38.00 ως ενδιάμεσου για την καταχώρηση συναλλαγών με επιταγές.
Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του λογαριασμού 38.00 είναι ελεύθερη για κάθε Τράπεζα, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Το περιεχόμενο και η λειτουργία του λογαριασμού "Ταμείο" δεν ορίζονται λεπτομερώς από το Π.Δ. 384/1992 ή το Π.Δ. 1123/1980 (παραγρ. 2.2.309), αλλά καθορίζονται από τις βασικές λογιστικές αρχές.

Αν προς στιγμή δεχθούμε ότι, για τις συγκεκριμένες συναλλαγές που αναφέρει η Τράπεζα στην επιστολή της, εκδίδεται επιταγή επί λογαριασμού όψεως που αναλαμβάνει ο Ταμίας και στη συνέχεια διενεργεί την προς τον πελάτη πληρωμή δεν θα ήταν παράδοξο, λόγω της συμπτώσεως στο πρόσωπο του Ταμία και της ιδιότητας
του κομιστή της επιταής, να θεωρηθεί η επιταγή αυτή ως είσπραξη μετρητών (ανάληψη μετρητών από λογαριασμό καταθέσεων). Αυτό όμως δεν συμβαίνει, γιατί η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή του πελάτη. Η καταχώρηση της επιταγής αυτής σε χρέωση και σε πίστωση του "Ταμείου" προκαλεί διόγκωση της αξίας των πραγματικώνταμιακών συναλλαγών και εάν η έκδοση και καταχώριση του γραμματίου εισπράξεως  και του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής δεν είναι ταυτόχρονη, δημιουργούνταικαι διαχειριστικοί κίνδυνοι.

Κατά συνέπεια, μόνο σε ιδιαίτερο υπολογαριασμό του λογαριασμού 38.00 μπορεί να απεικονιστούν οι εισπράξεις και πληρωμές με επιταγές επί λογαριασμών καταθέσεων της Τράπεζας, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή γνωστό το ύψος των πραγματικών ταμιακών συναλλαγών και του πραγματικού ταμιακού υπολοίπου. Ο ιδιαίτερος αυτόςυπολογαριασμός του 38.00 πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση πάντοτε εξισωμένος.

Ευνόητο τυγχάνει ότι ο ιδιαίτερος υπολογαριασμός του Ταμείου θα λειτουργεί και αυτός με βάση τα εκδιδόμενα γραμμάτια εισπράξεως και εντάλματα πληρωμής και οι εκδιδόμενες επιταγές θα είναι πάντοτε σε διαταγή του πελάτη και όχι του Ταμία.


Taxheaven.gr