Γνωμ. 226/2197/1994

Λογιστικός χειρισμός, κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ), της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός, κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ), της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς

Νο 226. Γνωμ.2197/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας 09539/12.10.94 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Αξία κτήσεως των αποκτώμενων από πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων είναι το ποσό με το οποίο κατακυρώνονται στην Τράπεζα τα στοιχεία αυτά, με το οποίο (ποσό) μειώνεται η απαίτηση της Τράπεζας κατά του οφειλέτη της.

β) Τα καταβαλλόμενα ποσά σε προνομιούχους δανειστές καθώς και για έξοδα αυξάνουν την απαίτηση της Τράπεζας κατά του οφειλέτη της.

γ) Υποκείμενο σε απόσβεση ποσό, από την απαίτηση της Τράπεζας είναι εκείνο που απομένει μετά τις προηγούμενες (α' και β') πράξεις και εφόσον το ποσό αυτό κρίνεται ανεπίδεκτο εισπράξεως.

δ) Ο σχεδιασμός των επιμέρους λογιστικών εγγραφών ανήκει στα καθήκοντα των υπευθύνων του Λογιστηρίου της Τράπεζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής αφενός έχει άλλες αρμοδιότητες, αφετέρου είναι και πρακτικά αδύνατο να συνδυάζει δι' αλληλογραφίας τις λογιστικές εγγραφές των διαφόρων θεμάτων της Τράπεζας.


Taxheaven.gr