Γνωμ. 225/2198/1994

Λογιστικός χειρισμός των διατιθέμενων στο κοινό, από τις Τράπεζες, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός των διατιθέμενων στο κοινό, από τις Τράπεζες, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών


Νο225. Γνωμ.2198/225/1994

Με την επιστολή σας, ημερομ. 10.10.1994, μας γνωρίζετε τα ακόλουθα:

"Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ) στην παράγραφο 2.2.302 περίπτ. 4 ορίζει ότι ο λογαριασμός 31.02 "έντοκα γραμμάτια Δημοσίου για διάθεση στο κοινό" χρεωπιστώνεται με την ονομαστική αξία των εντόκων γραμματίων.


Στην πράξη όμως, η Κεντρική Τράπεζα χρεώνει, κάθε μεσολαβούσα Τράπεζα στην πώληση εντόκων γραμματίων, με την παρούσα αξία αυτών κατά την πρώτη ημέρα της εκδόσεώς τους, ενώ η μεσολαβούσα Τράπεζα θεωρεί ως δικό της έσοδο το ποσό που εισπράττει από τον πελάτη πέραν της παρούσας αξίας της πρώτης ημέρας εκδόσεως,
όταν φυσικά ο πελάτης αγοράζει έντοκα γραμμάτια τη δεύτερη, τρίτη κ.λπ. ημέρα από την έκδοσή τους.
Η χρεωπίστωση του λογαριασμού 31.02 στην ονομαστική αξία προϋποθέτει και αντίστοιχη πιστοχρέωση λογαριασμού μη δουλευμένων τόκων για να προκύψει η παρούσα αξία με την οποία πιστώνει τελικά η μεσολαβούσα τράπεζα τον πελάτη της. Είναι όμως περιττή, κατά τη γνώμη μας, η λειτουργία του λογαριασμού των μη δουλευμένων τόκων, ενώ το ποσό των εισπραττομένων τόκων για τη δεύτερη, τρίτη κ.λπ. ημέρα από την έκδοση, ως έσοδο της μεσολαβούσας Τράπεζας, πρέπει να καταχωρείται σε λογαριασμό εσόδου της (π.χ. τον 71.31.02). Τα έσοδα αυτά αντισταθμίζουν το βάρος των τόκων που φέρει η μεσολαβούσα Τράπεζα, γιατί η Κεντρική Τράπεζα τη χρεώνει με την παρούσα αξία της πρώτης ημέρας εκδόσεως".

Το ΕΣΥΛ, εκτιμώντας τα ανωτέρω πραγματικά γεγονότα, εγκρίνει τα ακόλουθα: α) Ο λογαριασμός 31.02 να χρεωπιστώνεται με την παρούσα αξία της πρώτης ημέρας εκδόσεως, με την οποία χρεώνει η Κεντρική Τράπεζα τις μεσολαβούσες Τράπεζες (και όχι με την ονομαστική αξία).

β) Τα εισπραττόμενα, ως έσοδα, μετά την πρώτη ημέρα εκδόσεως των εντόκων γραμματίων να καταχωρούνται στο νεοδημιουργούμενο λογαριασμό 71.31.02 "ενδιάμεσοι τόκοι εντόκων γραμματίων Δημοσίου διατιθέμενων στο κοινό".

γ) Τα καταβαλλόμενα ποσά από τους πελάτες για την αγορά, για λογαριασμό τους, εντόκων γραμματίων και γενικά τίτλων ή τη διενέργεια άλλων πράξεων για λογαριασμό τους, καταχωρούνται στην πίστωση του λογ/σμού 59.92 "εισπράξεις από πράξεις διαχειρίσεως για λογ/σμό πελατών", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας.


Taxheaven.gr