Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΔΟΕ 106124/25.06.04 ΣΔΟΕ 106124/25.06.04


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-06-2004 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ 106124/25.06.04
Προληπτικός έλεγχος - Δεοντολογία - Χαρακτηριστικά αξιοπιστίας ελέγχου.


ΣΔΟΕ 106124/25.06.04 Προληπτικός έλεγχος - Δεοντολογία - Χαρακτηριστικά αξιοπιστίας ελέγχου.


Με αφορμή τους ελέγχους, προληπτικού χαρακτήρα, που πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη θερινή περίοδο, ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αξιόπιστη παρουσία της Υπηρεσίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων.


1. Γενικά - Σημασία προληπτικού ελέγχου

Η σημασία του προληπτικού ελέγχου και η συμβολή αυτού τόσο στην στήριξη των δημοσίων εσόδων, όσον και στην εξασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων είναι γνωστή και έχει επισημανθεί κατά καιρούς.

Στο φορολογικό σύστημα η ύπαρξη και η λειτουργία υπηρεσιών, με βασική κατεύθυνση τον περιορισμό της δασμοφοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, μέσα από τη προληπτική δράση και με κύρια χαρακτηριστικά την ευελιξία, την άμεση αντίδραση, την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα, αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα μεγιστοποίησης του βαθμού οικειοθελούς συμμόρφωσης.

Παράλληλα, ο προληπτικός έλεγχος παρέχει άμεσα στοιχεία συμπεριφοράς των επιχειρήσεων κατά κλάδο, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα, κατά τάξη μεγέθους και νομική μορφή, ώστε αυτά να συνεκτιμηθούν μαζί με ένα σύνολο επεξεργάσιμων στοιχείων στα πλαίσια ενός αδιάβλητου συστήματος επιλογής ελεγκτέων οικονομικών μονάδων.

2. Μετασχηματισμός Υπηρεσίας

Κυβερνητική δέσμευση αποτελεί η δημιουργία νέου οργάνου που θα αντικαταστήσει το σημερινό Σ.Δ.Ο.Ε. και προς την κατεύθυνση αυτή ήδη έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες, ώστε το Φθινόπωρο στα πλαίσια της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος να έχει συγκεκριμενοποιηθεί ο ρόλος και η φυσιογνωμία του νέου αυτού οργάνου.

Είναι σαφές ότι στη Διοίκηση δεν μπορεί να υπάρχουν κενά και οι υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. μέχρι τον μετασχηματισμό αυτού θα παρέχονται στα πλαίσια που αυστηρά καθορίζονται με βάση τις αρμοδιότητές του τις εγκυκλίους που εξειδικεύουν τις δράσεις του και τις οδηγίες της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας.

3. Δεοντολογία ελέγχων

3.1 Στην προσπάθεια περιορισμού της δασμοφοροδιαφυγής, μεταξύ των παραγόντων που έχουν σημαντικό ρόλο συγκαταλέγεται και η φορολογική συνείδηση των πολιτών, το αντιστάθμισμα της θυσίας τους που διαπιστώνουν στην εφαρμοζόμενη κάθε φορά δημοσιονομική πολιτική, και προς την κατεύθυνση αυτή κάθε επίπεδο της Φορολογικής Διοίκησης πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, αφού το υψηλό επίπεδο ηθικής, του αισθήματος τιμιότητας, της ακεραιότητας και υπευθυνότητας λειτουργούν θετικά στην ανταπόκριση και τη συμμόρφωση των φορολογουμένων και προάγουν τις σχέσεις εμπιστοσύνης προς τις Φορολογικές Αρχές.

3.2 Για τη βελτίωση της εικόνας της Φορολογικής Διοίκησης δεν αρκούν μόνο τα οργανωτικά σχήματα, η διάρθρωση του φορολογικού συστήματος και ο δείκτης φορολογικής δικαιοσύνης αλλά απαιτείται η βελτίωση των πρακτικών και των λειτουργιών της κάθε Ελεγκτικής Αρχής και του κάθε ελεγκτή ξεχωριστά.

Ο ανθρώπινος παράγων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχούς προσπάθειας και στον αγώνα κατά της δασμοφοροδιαφυγής και παραοικονομίας όλοι πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο και τη σημασία της υπηρεσιακής τους λειτουργίας, ώστε κάθε υπηρεσιακή ενέργεια να επιβεβαιώνει τη λειτουργία μιας συντεταγμένης, οργανωμένης και αξιόπιστης Υπηρεσίας.

Για τους ανωτέρω λόγους κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων επιβάλλεται:

-Το ήθος και η ευγένεια

-Η διαφάνεια των ενεργειών

-Η πίστη στη νομιμότητα και την ισονομία, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις

-Ο επαγγελματισμός και ο αυτοέλεγχος

Οι ανωτέρω αρχές είναι προαπαιτούμενο για την κοινωνική αποδοχή κάθε ελεγκτικής Αρχής που σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, εδραιώνουν το αίσθημα στους φορολογουμένους ότι οι έλεγχοι, όταν πραγματοποιούνται είναι ουσιαστικοί, γεγονός που επιδρά θετικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

4. Λειτουργία Προϊσταμένων

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν απαιτείται κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση με ευθύνη των Προϊσταμένων για το επόμενο διάστημα και ειδικότερα για το επόμενο τρίμηνο, που περιλαμβάνει και την περίοδο διεξαγωγής στην χώρα μας των Ολυμπιακών Αγώνων.

-Να ακολουθήσει πιστά τις κατευθύνσεις του νέου επιχειρησιακού προγράμματος για το τρίτο τρίμηνο του 2004.

-Οι έλεγχοι να είναι ουσιαστικοί και να μην εξαντλούνται στην διαπίστωση τυπικών παραλείψεων, να έχουν δε τη μέγιστη δυνατή διασπορά και να μη διενεργούνται χωρίς ουσιαστικό λόγο αλλεπάλληλοι έλεγχοι στις ίδιες επιχειρήσεις.

-Οι εντολές ελέγχου να εκδίδονται με ιδιαίτερη προσοχή και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.

-0ι στοχευμένοι έλεγχοι στο σύνολό τους να διενεργούνται μόνο με συγκεκριμένες εντολές.

5. Λειτουργία - Χαρακτηριστικά ελεγκτή

Το ελεγκτικό προσωπικό επιβάλλεται να λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία των Προϊσταμένων του και κάθε μέλος των συνεργείων ελέγχου να μετέχει ενεργά και ουσιαστικά στις διαδικασίες ελέγχου, ώστε να δημιουργείται η πεποίθηση πειθαρχημένης και συγκροτημένης ομάδας.

Η ευγένεια, το ήθος και η ευπρέπεια είναι τα αυτονόητα ελάχιστα χαρακτηριστικά κάθε ελεγκτή, στα οποία ουδεμία «έκπτωση» μπορεί να είναι αποδεκτή.

Ειδικότερα, ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου πρέπει:

-Να γνωρίζει τις μεθόδους φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας και τον τρόπο έρευνας για την αποκάλυψή τους.

-Να διαθέτει αυτοπεποίθηση, φαντασία, ευρηματικότητα, γρήγορη σκέψη και μεθοδοτικότητα.

-Οι ενέργειές του, οι ερωτήσεις του και η όλη του συμπεριφορά να δημιουργούν την αίσθηση ελεγκτή που γνωρίζει την αποστολή του.

-Να είναι ευγενής, διακριτικός και συγκεκριμένος.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργείται στο φορολογούμενο η αίσθηση ότι αντιμετωπίζεται με προκατάληψη ή με υποκειμενικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποφεύγονται υπαινιγμοί, χαρακτηρισμοί και εκφράσεις που δημιουργούν προσωπική αντιπαράθεση και να αγνοούνται τυχόν προκλήσεις εκ μέρους του φορολογουμένου, έτσι ώστε να εμπνέεται σεβασμός και αξιοπιστία, βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας του ελέγχου.

-Στις ερωτήσεις ή τις αιτιάσεις του ελεγχομένου να δίδονται απαντήσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις και να αποφεύγονται αξιολογικές κρίσεις οποιασδήποτε διαπιστούμενης παράβασης ή παρατυπίας.

6. Τελικά

Είναι σίγουρο ότι κανείς δεν διαφωνεί με τις αρχές που διατυπώνονται στην εγκύκλιο αυτή είναι όμως χρήσιμο να υπενθυμίζονται, ώστε να αποτελούν βίωμα και καθημερινή πρακτική, υπό την έννοια δε αυτή οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να ενημερώσουν με το περιεχόμενο της παρούσας όλους τους εργαζόμενους.

Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας
Ηλίας Αργυρός

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης