Γνωμ. 214/2168/1994

Λογιστικός χειρισμός αγορών και πωλήσεων που διακανονίζονται σε Ξ.Ν. χωρίς να μεσολαβεί δραχμοποίησή του

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός αγορών και πωλήσεων που διακανονίζονται σε Ξ.Ν. χωρίς να μεσολαβεί δραχμοποίησή του

Νο 214. Γνωμ.2168/1994

Ι. Με την επιστολή σας, ημερομ. 17.5.1994, μας γνωρίζετε ότι:
- η εταιρία σας εισάγει εμπορεύματα από το εξωτερικό και τα εξάγει σε ανατολικές χώρες του εξωτερικού,
- τα εμπορεύματα αυτά δεν εκτελωνίζονται στην Ελλάδα, αλλά διέρχονται από αυτή "TRANZITO",
- η αξία των πωλούμενων εμπορευμάτων στους πελάτες των ανατολικών χωρών εισπράττεται (συνήθως προκαταβολικά) σε δολλάρια ΗΠΑ, τα οποία δεν δραχμοποιούνται αλλά καταθέτονται σε εγκεκριμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό συναλλάγματος, από τον οποίο αντλείται η απαιτούμενη κάθε φορά ποσότητα δολλαρίων και εμβάζεται στους προμηθευτές εξωτερικού για εξόφληση της αξίας των εμπορευμάτων τους που πωλούν και αποστέλλουν στην εταιρία σας, και μας ερωτάτε:

με ποία δραχμική αξία πρέπει να τηρήσετε τους οικείους λογαριασμούς στα λογιστικά σας βιβλία, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει χώρα δραχμοποίηση των δολλαρίων και συνεπώς δεν προκύπτει συναλλαγματική διαφορά.

ΙΙ. Η απάντησή μας είναι ότι, από τις κείμενες διατάξεις και τις βασικές λογιστικές αρχές, προκύπτουν οι ακόλουθοι υποχρεωτικής εφαρμογής κανόνες:

α) τα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα της δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα (άρθρο 2 παρ. 6 Κ.Β.Σ. του Π.Δ.186/1992 και άρθρο 43 παρ. 1 κωδ. Ν.2190/1920).

β) Κατά την κατάρτιση της απογραφής και του ισολογισμού τέλους χρήσεως, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, καθώς και τα διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, αποτιμούνται και καταχωρούνται στην απογραφή και στον ισολογισμό "με το ποσό των δραχμών που προκύπτει από την μετατροπή του κάθε ξένου νομίσματος
με βάση την επίσημη τιμή του κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού" (άρθρο 43 παρ. 8 περ. β' κωδ. Ν.2190/1920, άρθρο 28 παρ. 6 περ. α' και παρ. 7 Κ.Β.Σ. και Παρ. 2.3.2. του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου).

γ) Η δραχμική αξία των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αγαθών, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της συναλλαγματικής τους αξίας, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή (πωλήσεως) του ξένου νομίσματος της ημέρας παραλαβής των αγαθών (παρ. 2.3.1. περ. 1 Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Γνωμάτευσή μας 159/2035/1993 και άρθρο 7 Κ.Β.Σ.).

δ) Η δραχμική αξία πωλήσεως των πωλούμενων στο εξωτερικό αγαθών, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της συναλλαγματικής τους αξίας, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα τιμή (αγοράς) του ξένου νομίσματος της ημέρας εκδόσεως του τιμολογίου πωλήσεως και παραδόσεως (φορτώσεως κ.λπ.) των
πωλούμενων (παρ. 2.3.1. περ. 2 Γ.Λ.Σ. και άρθρα 7 και 12 παρ. 1 Κ.Β.Σ.).

ε) Από τα προηγούμενα (α'-δ') σαφώς συνάγεται ότι, η μη πραγματική δραχμοποίηση του ξένου νομίσματος κατά το διακανονισμό της αξίας αγορών από το εξωτερικό και πωλήσεων προς το εξωτερικό, δεν επηρεάζει τους προαναφερθέντες κανόνες, οι οποίοι πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι εφικτό να καταρτίζονται σωστά ο ισολογισμος και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως.


Taxheaven.gr