Γνωμ. 206/2138/1994

Λογιστικός χειρισμός κόστους και εσόδων επιχορηγούμενων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός κόστους και εσόδων επιχορηγούμενων ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού

Νο 206. Γνωμ.2138/1994

Σε απάντηση της από 31.1.94 επιστολής σας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι εφόσον, όπως αναφέρθηκε στην επιστολή σας αυτή, επιθυμείτε να συγκεντρώνετε σε ιδιαίτερο λογαριασμό το κόστος επιμορφώσεως του προσωπικού σας και να εμφανίζετε ιδιαιτέρως στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως τη δική σας συμμετοχή, πρέπει να εφαρμόσετε τα ακόλουθα:

α) Οπως έχει γίνει δεκτό με την 47/1228/1989 γνωμάτευσή μας, τα ποσά επιχορηγήσεων που λαμβάνονται από κοινοτικά προγράμματα απευθείας ή μέσω φορέων κ.λπ., για εκπαίδευση του προσωπικού, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 74.03 "ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις", ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως.

β) Τα πραγματοποιούμενα για την επιμόρφωση του προσωπικού διάφορα έξοδα (οργάνωσης και διεξαγωγής Σεμιναρίων κ.λπ.), καταχωρούνται στους κατ' είδος εξόδου αρμόδιους λογαριασμούς της Ομάδας 6.

γ) Η συγκέντρωση του κόστους επιμορφώσεως του προσωπικού πραγματοποιείται στην Αναλυτική Λογιστική, με τη δημιουργία ιδιαίτερης θέσης κόστους κάτω από το λογαριασμό 92.01 "έξοδα διοικητικής λειτουργίας" χρησιμοποιούμενου προς τούτο του κενού τριτοβάθμιου 92.01.10 "έξοδα προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού" στη χρέωση του οποίου μεταφέρονται (με πίστωση του 90.06), από τα κατ' είδος έξοδα της Ομάδας 6, τα ποσά που αφορούν εκπαίδευση προσωπικού.

δ) Το διαμορφούμενο στον πιο πάνω λογαριασμό 92.01.10 κόστος μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 96.22.74.03 "(αποτελέσματα) επιχορηγουμένων προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού", στην πίστωση του οποίου μεταφέρεται (με χρέωση του 90.07) το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 74.03 (προηγ. περίπτ. α'). Το
καταλειπόμενο χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασμό 96.22.74.03 αντιπροσωπεύει τη δική σας συμμετοχή και μεταφέρεται στο λογαριασμό 98.99 "αποτελέσματα χρήσεως" (της αναλυτικής λογιστικής).

ε) Για την ιδιαίτερη εμφάνιση της ίδιας συμμετοχής στην κατάσταση του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσεως" της Γενικής Λογιστικής, πρέπει, κατά τη σύμφωνα με την παράγρ. 22.803 περ. 5 του Γ.Λ.Σ. διενέργεια της εγγραφής
μεταφοράς, από τον λογ/σμό 80.01 "μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως" στη χρέωση του λογ/σμού 80.02, των μη προσδιοριστικών των μικτών αποτελεσμάτων εξόδων, να μεταφερθεί και το κόστος που έχει συγκεντρωθεί στο λογ/σμό 92.01.10 "έξοδα προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού", καταχωρούμενο στη χρέωση του υπολογαριασμού 80.02.10 και μεταφερόμενο στη συνέχεια στη χρέωση του 86.00.10.

στ) Στην κατάσταση του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (του υποδείγματος της παραγρ. 4.1.202 του Γ.Λ.Σ.) τα ποσά των λογαριασμών 92.01.10 και 74.03 πρέπει να εμφανισθούν ιδιαιτέρως και ενδεικνυόμενα προς τούτο θέση είναι αμέσως πριν από το υπόλοιπο με τον τίτλο "Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως". Η καταχώριση, στη θέση αυτή, θα γίνει ως εξής:

Μείον: Ιδια συμμετοχή στα έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού
86.00.10 (92.01.10) Εξοδα προγραμμάτων επιμορφώσεως προσωπικού ΧΧΧΧΧ
86.00.01 (74.03)
Μείον: Επιχορηγήσεις για προγράμματα επιμορφώσεως προσωπικού ΧΧΧ ΧΧΧΧ
Διευκρινίζεται ότι στη θέση "πλέον: άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως", το υπόλοιπο του πρωτοβάθμιου 74 θα καταχωριθεί μειωμένο κατά το πιο πάνω υπόλοιπο του δευτεροβάθμιου του 74.03.


Taxheaven.gr