Γνωμ. 199/2126/1994

Λογιστική παρακολούθηση χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστική παρακολούθηση χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17
Νο 199. Γνωμ. 2126/1994

Στο fax που μας απευθύνατε στις 19.1.1994 αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Παρακαλώ γνωρίσατέ μας τις λογιστικές εγγραφές για την παρακολούθηση των συναλαγών Leases σε συνδυασμό με την απόφαση 17 της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Νομίζουμε ότι οι υπάρχουσες μέχρι σήμερα αποφάσεις του Ε.Σ.Λ. είναι αρκετά απλοποιημένες και δεν καλύπτουν το πνεύμα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου". Σε απάντηση των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι, η εφαρμογή των περιλαμβανομένων στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 "Λογιστική των Μισθώσεων" δημιουργεί σοβαρά φορολογικά προβλήματα, γιατί ο Ν. 1665/1986 "συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης" (ΦΕΚ τ.Α 194/1986) ορίζει στο άρθρο 6 παραγρ. 4 και τα ακόλουθα:

"4. Τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στις εταιρείες.... θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες του και εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδά του".

"5. Η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει δικαίωμα να ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια ίσες με το σύνολο των αποσβέσεων που θα είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο μισθωτής, αν είχε προβεί στην αγορά τους".
Δηλαδή, οι αποσβέσεις διενεργούνται από την εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης και εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδά της, ο δε υπολογισμός τους γίνεται με βάση τους ισχύοντες συντελεστές και όχι ανάλογα με το χρόνο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Από τα προηγούμενα συνάγεται ότι οι σχετικές γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (106/1804/1992 και 111/1818/1992) έπρεπε να είναι ευθυγραμμισμένες με τις προαναφερθείσες φορολογικές διατάξεις.


Taxheaven.gr