Γνωμ. 197/2121/1994

Λογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογιστικός χειρισμός πραγματοποιούμενων εξόδων για λογαριασμό πελατών

Νο 197. Γνωμ. 2121/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 10.1.94, σας γνωρίζουμε ότι, τα πραγματοποιούμενα για λογαριασμό των πελατών σας έξοδα δεν πρέπει να καταχωρούνται στους κατ' είδος λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6, αλλά σε χρέωση των προσωπικών λογαριασμών των πελατών, που τηρούνται κάτω από το λογαριασμό 30 "πελάτες". Για καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δύνασθε να χρησιμοποιήσετε ένα κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 30 ως διάμεσο, όπως τον 30.90 "έξοδα για λογαριασμό πελατών (λογ. διάμεσος)", που θα αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατά
πελάτη, οι οποίοι:

- θα χρεώνονται με τα πραγματοποιούμενα για λογαριασμό τους έξοδα,

- θα πιστώνονται με τα έξοδα που θα περιλαμβάνονται στο "Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Εκκαθάριση" που εκδίδετε για κάθε πελάτη, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας, με χρέωση του τρεχούμενου προσωπικού λογαριασμού κάθε πελάτη (που τηρείται κάτω από τον 30.00 ή 30.01 κ.λπ.),

- τυχόν απομένουσα προς όφελός σας διαφορά θα μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 73 "πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)", μαζί με την προμήθειά σας.

Διευκρινίζεται ότι, ο τρεχούμενος προσωπικός λογαριασμός του πελάτη θα χρεώνεται και με την περιλαμβανόμενη στο "Τιμολ. Παρ. Υπηρ. Εκκαθάριση" προμήθειά σας, με πίστωση του λογαριασμου 73 "πωλήσεις υπηρεσιών".


Taxheaven.gr