Γνωμ. 209/2146/1994

Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι αγορές τροφίμων - ποτών και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους

1 Ιαν 1994

Taxheaven.gr


Λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. στους οποίους καταχωρούνται από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι αγορές τροφίμων - ποτών και τα έσοδα από τις πωλήσεις τους Νο 209. Γνωμ. 2146/1994

Σύμφωνα με τις παρ. 2.2.200-2.2.203 και 2.2.705 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, οι πραγματοποιιούμενες από τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αγορές τροφίμων και ποτών, για τα εστιατόρια και λοιπά τμήματά τους, καταχωρούνται στο λογαριασμό 24 "πρώτες και βοηθητικές ύλες - υλικά συσκευασίας", τα δε πραγματοποιούμενα έσοδα από την πώληση των αντίστοιχων ειδών (έτοιμων φαγητών κ.λπ.) καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 "πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών". Ο τρόπος λειτουργίας κ.λπ. των λογαριασμών 24 και 71 καθορίζεται στις πιο πάνω
παραγρ. του Γ.Λ.Σ.


Taxheaven.gr