ΣΔΟΕ/106030/23.06.04

Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)Σχόλια:


23 Ιούν 2004

Taxheaven.gr


Α.Π. 106030 23 Ιουνίου 2004

Οδηγός ελέγχου επιτηδευματιών που τηρούν πρόσθετα βιβλία του Aρθρου 10 του Κ.Β.Σ.» (συμπληρωματικό)

ΣΧΕΤ: Το αριθ. Α.Π.105061/27.05.2004  έγγραφό μας.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1) Στην παράγραφο 5.4 Α (σελ. 9) που αφορά το «βιβλίο πελατών ξενοδοχείων - ξενώνα - ενοικιαζομένων δωματίων» εκ παραδρομής δεν συμπληρώθηκαν, οι ημερομηνίες στην στήλη «πιθανή ημερομηνία αναχώρησης», οι οποίες στο παράδειγμά μας συμπίπτουν με τις ημερομηνίες αναχώρησης, δηλαδή 31/7/03 και 25/8/03 αντίστοιχα (Επαναλαμβάνεται το υπόδειγμα στο ορθό).
Επισημαίνεται ότι, παρέλκει η καταχώρηση της ημερομηνίας αναχώρησης (πραγματική) όταν αυτή συμπίπτει με την αναγραφόμενη πιθανή ημερομηνία αναχώρησης (εγγρ. 10040004/4.2.2003)
- Ενδεικτικά υποδείγματα βιβλίου κίνησης πελατών (πόρτας)

Α. Βιβλίο πελατών ξενοδοχείου, ξενώνα, ενοικιαζομένων δωματίων

α/α Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Ημερομηνία Αριθμός δωματίου Πιθανή ημερ/νια αναχώρησης Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
Πελάτη (ενοίκου) Πελάτη (εντολέα τρίτου) 'Αφιξης Αναχώρησης
1 Δάρας Νίκος

-

20.7.03 31.7.03 108 31.7.03 Με πρωϊνό
2* Μαυρίδης Κων/νος Κοσμίδης TOURS ΕΠΕ 10.8.03 25.8.03** 215 25.8.03 Με γεύμα
*Το τουριστικό γραφείο καταβάλλει την αμοιβή για τον πελάτη του (Μαυρίδη Κων/νο)
**Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας αναχώρησης, διενεργείται σχετική καταχώριση
με νέα ημερομηνία αναχώρησης

2) Στην παράγραφο 5.4 Β (σελ. 9) στο υπόδειγμα που αφορά το "βιβλίο πελατών κάμπιγκ" προστίθεται η στήλη "πιθανή ημερομηνία αναχώρησης" και επαναλαμβάνεται το υπόδειγμα στο ορθό.

Β. Βιβλίο πελατών κάμπιγκ
.

α/α Ονομ/νυμο πελάτη Αριθμός ατόμων Ημερομηνία Είδος μέσου Παρατηρήσεις Αριθμός & αξία ΑΠΥ
'Αφιξης

Πιθανής Αναχώρησης

Αναχώρησης Κατασκηνωτικού Μεταφορικού

1 Δεσύλας Παύλος 5 5.6.03 18.6.03 18.6.03 Τροχόσπιτο - -
2 Γεωργιάδης Πέτρος 3 12.9.03 30.9.03 30.9.03 Μεγάλη σκηνή Αυτοκίνητο Με γεύμα3) Στη παράγραφο 6.5 η έκτη περίπτωση, (σελ. 12) κατόπιν νεωτέρας εγκυκλίου διαταγής της Διεύθυνσης Φ.Π.Α. αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
- «Επί παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης με Η/Υ σε παιδιά προσχολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έστω και αν αυτές θεωρούνται ως εκπαίδευση ψυχαγωγικού χαρακτήρα, πρέπει να τηρείται μητρώο μαθητών και εκδίδονται Α.Π.Υ. χωρίς Φ.Π.Α. (εγκ. Φ.Π.Α. ).»

4) Στη παράγραφο 12.4 η προτελευταία περίπτωση, (σελ. 21) συμπληρώνεται και επαναλαμβάνεται ως εξής:
- «Επί μηχανογραφικής τήρησης βιβλίου αποθήκευσης, παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσής του ή εγγραφής του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο (CD ROM τεχνολογίας WORD) μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν (Α.Υ.Ο. ).»

Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας
Ηλίας Αργυρός


Taxheaven.gr