Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΟΦ. 3/304/10.06.2004 Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 16/824/19.7.2018.
Καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4569/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠΟΦ. 3/304/10.06.2004
Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων


ΑΠΟΦ. 3/304/10.6.2004 ΦΕΚ 901/Β/16.6.2004

Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άϋλων Τίτλων. (Β901)

3

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α/3.11.1998) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, Συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις (Ο.Α.Θ)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39 έως 58 του Ν, 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και αυλές μετοχές» όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 58 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α/11.11.1997) όπως ισχύει.

3. Την απόφαση 9820/154/16.3.1999 (ΦΕΚ 900 /26.5.1999) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αυλών Τίτλων» όπως ισχύει.

4. Το από 6.5.2004 απόσπασμα πρακτικών της 235/28.4.2004 συνεδριάσεως του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α. Ε.

5. Τις επιστολές με Αρ. Πρωτ. Ε.Κ 10062/7.5.2004 και 12002/28.5.2004 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύουν, αποφασίζει ομόφωνα:

Την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Αυλών Τίτλων, ο οποίος έχει ως εξής:

Αρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού νοούνται ως:

Ως Διαχειρίστρια Μεριδίων Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυομένων Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2533/1997, όπως ισχύει, Διαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α., για τα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. που διαχειρίζεται, τα οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Αγορών (Ε.ΑΓΑ.Κ.).

Ως Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. νοείται ο επενδυτής που κατέχει ΕΛ.ΠΙΣ. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή.

Ως Ειδικός Διαπραγματευτής νοείται εκείνος που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν. 2733/1999 ή το άρθρο 22 Α.Ν. 1806/1988 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων νοείται ο Ειδικός Διαπραγματευτής τύπου Β (market maker) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 Ν. 2533/1997 και του άρθρου 2 της απόφασης 53/25.7.2000 του Δ.Σ. του ΧΠΑ, όπως ισχύει.

Ως Εκδότρια νοείται η ανώνυμη εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε Χρηματιστήριο ή οργανωμένη αγορά ή έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ.

Ως Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.).

Ως Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας μέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 όπως ισχύει.

Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι αυλές κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.

Ως Μέλος νοείται κάθε ΕΠΕΥ που έχει την ιδιότητα του μέλους του Χ.Α.

Ως Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. νοούνται οι αυλές κινητές αξίες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του Ν. 2533/1997 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.Α.Γ.Α.Κ.

Ως Μεριδιούχος Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. νοείται ο επενδυτής που κατέχει Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. και τηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα Επενδυτή.

Ως Ομόλογα νοούνται οι αυλοί τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Παρακολούθησης.

Ως Ομολογίες νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα μετά άρθρα 3α έως 3γ ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 Ν. 2533/1997, όπως ισχύουν.

Ως Ομολογιούχος νοείται ο δικαιούχος των ομολογιών.

Ως Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νοείται η μηχανογραφική διαδικασία καταχώρησης των αυλών αξιών και παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, καθώς και το αντίστοιχο μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.).

Ως Σύστημα Παρακολούθησης νοείται το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής. Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αναφέρονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής.

Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήματος Παρακολούθησης κατά την έννοια του αρθρ. 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔΤΕ υπ' αριθμ. 314Α/30.5.1995, όπως κάθε φορά ισχύει).

Ως Χειριστής νοείται το Μέλος ή ο Θεματοφύλακας που έχει το δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή. Δικαίωμα να κινεί Λογαριασμό Χειριστή έχει και η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται για αυτήν στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλών Αξιών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Αρθρο 2

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε (Κ.Α.Α.) και Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

1. Οι αυλές αξίες, που τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.) καταχωρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.). Η τήρηση των αξιών στο Σ.Α.Τ. γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και Λογαριασμών σε αυτό.

2. Το Κ.Α.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών που συνάπτονται σε Χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις συναλλαγές επί παραγώγων. Επίσης το Κ.Α.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. των μεταβολών, που προκύπτουν στις αξίες ή στα πρόσωπα των δικαιούχων αξιών είτε λόγω εκκαθάρισης είτε επειδή έλαβαν χώρα εταιρικά γεγονότα ή διενεργήθηκαν πράξεις από τον μέτοχο ή τον δικαιούχο.

3. To K.A.A. έχει μόνο την υποχρέωση ορθής καταχώρησης των χορηγηθέντων σε αυτό στοιχείων.

Αρθρο 3

Προσδιορισμός Μερίδων και Λογαριασμών

1. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή και Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων. Σε κάθε μια από τις παραπάνω μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών:

α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση μη εμφανισθέντος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 56 στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός.

β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός.

γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

δ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

ε. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.

2. Κάθε Λογαριασμός Αξιών περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστών. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή αφορά συγκεκριμένο Μέλος ή Θεματοφύλακα, ο οποίος μπορεί να τον κινεί.

3. Κάθε Χειριστής τηρεί σε Τράπεζα, που καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και ορίζεται από το Δ.Σ. του Κ.Α.Α., χρηματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι διακρίνονται σε Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί Μετοχών και Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί Ομολόγων και χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των προκυπτουσών από την εκκαθάριση χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Χειριστή. Απεικόνιση των εν λόγω Λογαριασμών εμφανίζεται και στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Λογαριασμοί καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτούς.

4. Στο Σ.Α.Τ. τηρείται επιπλέον Λογαριασμός Εκκαθάρισης Χειριστή, στον οποίο δεν καταχωρούνται αξίες, αλλά απεικονίζεται το χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο του σε αξίες.
Αρθρο 4

Μερίδα Επενδυτή

1. Η Μερίδα Επενδυτή δημιουργείται από το Χειριστή, ύστερα από αίτηση του επενδυτή προς αυτόν. Ο επενδυτής δεν δικαιούται να τηρεί περισσότερες της μίας Μερίδες. Κατ' εξαίρεση, οι Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δικαιούνται να τηρούν διαφορετικές Μερίδες Επενδυτή για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζονται.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή είναι, κατά τις διακρίσεις των επομένων παραγράφων, τα παρακάτω στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή και τα γενικά στοιχεία αυτού:

α. Στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή είναι τα εξής:

αα. Για τα φυσικά πρόσωπα

i. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή το όνομα συζύγου.

ii. Το είδος και τα στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης (ενδεικτικά δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ημερομηνία εκδόσεως, εκδούσα αρχή).

iii. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

iv. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

ν. Η υπηκοότητα

νi. Η ένδειξη «φυσικό πρόσωπο»

νii. Η ημερομηνία γέννησης

viii. Η χώρα φορολογικής κατοικίας

ββ. Για τα νομικά πρόσωπα

i. Η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου

ii. Η έδρα

iii. Η εταιρική μορφή του νομικού προσώπου

iv. Αριθμός και ημερομηνία καταχώρησης του νομικού προσώπου στα οικεία βιβλία δημοσιότητας

ν. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

vi. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ

νii. Η εθνικότητα

viii. Η ένδειξη «νομικό πρόσωπο»

ix. Ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου έναντι του Κ.Α.Α. («Υπεύθυνος»), για τις πράξεις που προσδιορίζει το Κ.Α.Α.

x. Η χώρα φορολογικής κατοικίας

β. Γενικά στοιχεία του επενδυτή είναι τα εξής:

i. Η διεύθυνση του (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός και Τ.Κ.)

ii. Ο αριθμός τηλεφώνου

iii. Ο αριθμός fax

iv. To επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών

ν. Η ηλεκτρονική διεύθυνση

vi. To πρόσωπο επικοινωνίας.

3. Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το Κ.Α.Α. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α, αα(i), α, αα(ii), α, αα(iii), α, αα(iν), α, αα(ν), α, αα(νi) και της περίπτωσης β (i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Αν ο επενδυτής είναι ανήλικος που στερείται Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτών των στοιχείων και της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, αλλά συμπληρώνεται υποχρεωτικά το στοιχείο της ημερομηνίας γέννησης.

4. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού φυσικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το Κ.Α.Α. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α, αα(i), α, αα(ii), α, αα (ν), α, αα(νii) και β (i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, αναγράφονται υποχρεωτικά και ο αριθμός αυτός και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5. Η Μερίδα Επενδυτή ημεδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το Κ.Α.Α. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ(ii), α, ββ(iii), α, ββ(iν), α, ββ(ν), α, ββ(νi), α, ββ(νii), α, ββ(νiii), α, ββ(ix), α, ββ(x) και β(i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η Μερίδα Επενδυτή αλλοδαπού νομικού προσώπου που δημιουργείται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αποδεκτή από το Κ.Α.Α. ως καταχώρηση στο Σ.Α.Τ., εφόσον έχουν παρασχεθεί τα υπό στοιχεία των περιπτώσεων α, ββ(i), α, ββ(ii), α, ββ(iii), α, ββ(νii), α, ββ(νiii), α, ββ(ix) α, ββ(x) και β(i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.


7. To K.A.A. μπορεί να ορίζει πρόσθετα στοιχεία αναγνώρισης ή πρόσθετα γενικά στοιχεία, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναγκών της θεματοφυλακής και των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Αρθρο 5

Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ)

Κάθε Μερίδα Επενδυτή λαμβάνει από το Κ.Α.Α. μετά την καταχώρηση της στο Σ.Α.Τ. έναν Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ), ο οποίος είναι μοναδικός στο Σ.Α.Τ. και δεν μεταβάλλεται. Το Κ.Α.Α. αναγνωρίζει τον επενδυτή κατά πρώτο λόγο από τον ΚΑΜΕ και κατά δεύτερο λόγο από τα στοιχεία αναγνώρισης του.

Αρθρο 6

Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων

1. Αν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες και κάθε ένας από τους συγκυρίους διαθέτει αυτοτελή Μερίδα Επενδυτή, δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων. Η Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων προσδιορίζεται από τα πρόσωπα των συγκυρίων και από το ποσοστό συγκυριότητας τους στις αξίες. Στη Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυρίων και με το ποσοστό συγκυριότητας, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η Μερίδα.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία της Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων είναι τα εξής:

α. Η ένδειξη «ομάδα συγκυρίων»

β. Για κάθε συγκύριο τα απαραίτητα κατά το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού στοιχεία για τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και

γ. Το ποσοστό συγκυριότητας του κάθε συγκυρίου.

δ. Ο ορισμός ενός εκ των συγκυρίων ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου για όλους τους συγκύριους για τις πράξεις που προσδιορίζει το Κ.Α.Α.

3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των συγκυρίων ή του ποσοστού συγκυριότητας στις συγκεκριμένες αξίες, απαιτείται δημιουργία νέας Μερίδας Επενδυτή Συγκυρίων, η οποία προσδιορίζεται από τα νέα στοιχεία των συγκυρίων και από τα νέα ποσοστά συγκυριότητας όπως έχουν μεταβληθεί.

Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση θανάτου συγκυρίου το Κ.Α.Α. δύναται, αφού ακολουθηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 47 του παρόντος διαδικασία από όλες τις Εκδότριες και εφόσον τα στοιχεία των δικαιούχων και των ποσοστών συγκυριότητας συμπίπτουν, να τροποποιήσει τα πρόσωπα των συνδικαιούχων τοποθετώντας στη θέση του θανόντος τους κληρονόμους και μεταβάλλοντας αντίστοιχα τα ποσοστά συγκυριότητας.

4. Σε περιπτώσεις καταχώρησης σε Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων αυλών τίτλων για τους οποίους από το νόμο προβλέπεται η δυνατότητα τήρησης τους σε κοινό λογαριασμό κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 5638/1932 «Περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν», το ποσοστό συγκυριότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για τους συγκεκριμένους τίτλους.

Αρθρο 7

Ενοποίηση Μερίδων Επενδυτή

1. Εάν διαπιστωθεί μέσω των ελέγχων που διενεργούνται στο Σ.Α.Τ., ότι επενδυτής έχει δημιουργήσει και διατηρεί περισσότερες της μίας Μερίδες, το Κ.Α.Α. ειδοποιεί τους Χειριστές των Μερίδων αυτών προκειμένου να ενημερώσουν τον επενδυτή και να τον καλέσουν να προχωρήσει στην ενοποίηση τους.

2. Επενδυτής ο οποίος έχει δημιουργήσει και διατηρεί περισσότερες Μερίδες στο Σ.Α.Τ. υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα στο Κ.Α.Α. για την ενοποίηση τους, ακόμη και αν οι αυτόματοι έλεγχοι του Σ.Α.Τ. δεν έχουν διαπιστώσει την ύπαρξη των πολλαπλών Μερίδων. Εάν οι Μερίδες έχουν τον ίδιο μοναδικό Χειριστή, η ενοποίηση μπορεί να γίνει και με αίτημα του Χειριστή αυτού.

3. Η ενοποίηση των Μερίδων γίνεται από το Κ.Α.Α. με μεταφορά του συνόλου των αξιών της προς απορρόφηση Μερίδας από τον Ειδικό Λογαριασμό, στον οποίο οι αξίες έχουν μεταφερθεί από τον Χειριστή, στον Ειδικό Λογαριασμό της διατηρούμενης Μερίδας. Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω μεταφορά, η απορροφώμενη Μερίδα απενεργοποιείται στο Σ.Α.Τ.

4. Ο Δικαιούχος των Απορροφώμενων Μερίδων που έχει υποβάλλει στο Κ.Α.Α. αίτημα ενοποίησης τους δύναται να διενεργεί μόνο πωλήσεις ή μεταφορές των αξιών που είναι καταχωρημένες στις Μερίδες που θα απορροφηθούν προς τη Μερίδα που θα διατηρήσει, χωρίς να μπορεί να καταχωρήσει εκ νέου, με οποιονδήποτε τρόπο, αξίες στις Μερίδες αυτές.


Αρθρο 8


Μερίδα Εκδότριας


1. To K.A.A. δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας για κάθε εταιρεία της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες στο Χ. Α, καθώς και για κάθε εταιρεία της οποίας οι αξίες πρόκειται να εισαχθούν σε αυτό, εφόσον αυτή του έχει κοινοποιήσει την έγκριση του ενημερωτικού της δελτίου από το Χ. Α. για την εισαγωγή αξιών της.

2. Οι Εκδότριες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το Κ.Α.Α. για τυχόν μεταβολή των στοιχείων των Μερίδων τους και για οποιοδήποτε Εταιρικό Γεγονός.

3. Στη Μερίδα Εκδότριας καταχωρούνται, πέραν των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 4 και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την Εκδότρια, τις εισηγμένες αξίες αυτής και τα τυχόν δικαιώματα επ' αυτών:

α. Στοιχεία της Εκδότριας εταιρείας:

αα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας.

ββ. Ο οικονομικός κλάδος, στον οποίο έχει ενταχθεί η Εκδότρια, όπως αυτός προσδιορίζεται στον Πίνακα Συναλλαγών του Χ.Α. και στο Ημερήσιο Δελτίο του Χ.Α.

β. Στοιχεία της εισηγμένης αξίας:

αα. Κατηγορία αξίας (ονομαστικές, ανώνυμες, κοινές, προνομιούχες, μετά ή άνευ ψήφου κ.λ.π.).

ββ. Ονομαστική τιμή της αξίας και συνολικός αριθμός των αξιών που περιέχονται στην ίδια κατηγορία,

γγ. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α.

γ. Στοιχεία που αφορούν δικαιώματα επί των αξιών:

αα. Υποκείμενη αξία

ββ. Ημερομηνία εισαγωγής του δικαιώματος στο Χ.Α.

γγ. Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος

δδ. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος

εε. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α.

στστ. Αναλογία μετατροπής δικαιωμάτων προς αξίες

4. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου γνωστοποιούνται στο Κ.Α.Α. από το Χ.Α. Το Κ.Α.Α. εκδίδει τον Κωδικό Αξίας (ISIN) για την αξία ή το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις παραπάνω γνωστοποιήσεις.


Αρθρο 9

Μερίδα Εκδότριας μη Εμφανισθέντων δικαιούχων ανωνύμων αξιών


1. To K.A.A. δημιουργεί, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του αρθρ. 56 του παρόντος Κανονισμού, Μερίδα Εκδότριας μη Εμφανισθέντων δικαιούχων ανωνύμων αξιών, στην περίπτωση κατά την οποία έχει λάβει χώρα εταιρικό ή άλλο γεγονός το οποίο απαιτεί καταχώρηση ανωνύμων αξιών χωρίς να είναι γνωστά τα στοιχεία των δικαιούχων τους.

2. Στη Μερίδα αυτή καταχωρούνται αποκλειστικά ανώνυμες αξίες που δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην Εκδότρια. Οι αξίες αυτές μεταφέρονται στις Μερίδες των δικαιούχων επενδυτών κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 56 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 10

Μερίδα Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή και Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων.

1. Για κάθε Μέλος τηρείται στο Σ.Α.Τ., πέραν της Μερίδας που αυτό τηρεί ως επενδυτής, μία ακόμη Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Μέλους και δημιουργείται από το Κ.Α.Α.

2. Το Μέλος που έχει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. μία επιπλέον Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή. Η Μερίδα αυτή δημιουργείται αποκλειστικά από το Κ.Α.Α., αφού το Μέλος προσκομίσει σε αυτό:

α. για μετοχές εισηγμένες στη ΝΕ.Χ.Α., τη σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 της υπ' αρ. 7Δ/182/25.1.2000 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 171 Β'/17.2.2000) απόφαση του Χ.Α., με την οποία το Μέλος έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ΝΕ.Χ.Α.

β. για μετοχές εισηγμένες στην Κύρια ή Παράλληλη αγορά του Χ.Α. την έγγραφη διαπίστωση του Χ.Α. ότι πληροί τις προϋποθέσεις ειδικής διαπραγμάτευσης.

3. Ο Λογαριασμός Αξιών της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή περιλαμβάνει έναν μόνο Λογαριασμό Χειριστή, ο οποίος είναι προσβάσιμος και τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του συγκεκριμένου Μέλους υπό την ιδιότητα του ως Ειδικού Διαπραγματευτή. Ο Λογαριασμός Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή συνδέεται με συγκεκριμένο Κωδικό ΟΑΣΗΣ, που το Μέλος έχει αποδώσει στον εαυτό του για τις ανάγκες της ειδικής διαπραγμάτευσης των αξιών όλων των Εκδοτριών, για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Κατ' εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, στον παραπάνω Λογαριασμό Αξιών δύναται να δημιουργηθεί και δεύτερος Λογαριασμός Χειριστή, ο οποίος, με ευθύνη του Ειδικού Διαπραγματευτή, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις μεταφορές αξιών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των συναλλαγών του άρθρου 29 του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλών Αξιών που το Μέλος διενεργεί υπό την ιδιότητα του ως Ειδικός Διαπραγματευτής.

4. Στο Λογαριασμό της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, καταχωρούνται με ευθύνη του Μέλους αποκλειστικά αξίες για τις οποίες αυτό έχει οριστεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής. Ο ορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Εκδότρια γνωστοποιείται στο Κ.Α.Α. από το Χ. Α. Αξίες για τις οποίες το Μέλος ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής δεν δύνανται, με ευθύνη του, να είναι καταχωρημένες σε άλλο Λογαριασμό Μερίδας του, εκτός από το Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή, που το Μέλος τηρεί και κινεί αποκλειστικά για τις ανάγκες ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α.

5. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων πέραν της μερίδας επενδυτή διατηρεί στο Σ.Α.Τ. Μερίδα, η οποία ονομάζεται Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, και δημιουργείται αποκλειστικά από το Κ.Α.Α., αφού ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων προσκομίσει σε αυτό βεβαίωση του Χ.Α. από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του ως Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων. Στη Μερίδα αυτή ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων καταχωρεί, με ευθύνη του αποκλειστικά, αξίες που προκύπτουν:

α. από την εκκαθάριση συναλλαγών που διενεργεί στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. υπό την ιδιότητα του αυτή και

β. από την εκκαθάριση συναλλαγών σε αξίες που διενεργεί για την κάλυψη κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει υπό την ιδιότητα του αυτή. Ως τέτοιες αξίες νοούνται αξίες που αποτελούν υποκείμενη αξία παραγώγων προϊόντων ή που συμμετέχουν σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία παραγώγων προϊόντων ως προς τα οποία ο Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων έχει αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης τύπου Β στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α.

6. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, Μέλος που ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων επί αξιών για τις οποίες έχει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ή επί δείκτη στον οποίο συμμετέχουν οι εν λόγω αξίες, καταχωρεί υποχρεωτικά και τηρεί με ευθύνη του αξίες τέτοιες στη Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτές δεν έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, συναλλαγές που το Μέλος διενεργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της απόφασης 1/216/17.5.2001 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει, εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά μέσω των αξιών που το Μέλος διαθέτει στην παραπάνω Μερίδα που τηρεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων.

7. Οι Λογαριασμοί της Μερίδας Μέλους, της Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή και Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και μπορούν να χρησιμοποιούνται από το Κ.Α.Α. για τους σκοπούς της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Αρθρο 11

Μερίδες ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.

Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να διατηρεί στο Σ.Α.Τ περισσότερες της μίας Μερίδες κατ' εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος. Η δημιουργία Μερίδας ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. γίνεται από το Κ.Α.Α. κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζεται η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π ως προς κάθε μία από τις Μερίδες της είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 12

Λογαριασμός Αξιών.

1. Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή, που ανήκουν σε Μερίδα.

2. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το Σ.Α.Τ. ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή. Το Σ.Α.Τ. δεν δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών σε περίπτωση που ο επενδυτής φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχείων, να έχει Μερίδα σε αυτό.


Αρθρο 13

Λογαριασμός Χειριστή

1. Ο Λογαριασμός Χειριστή δημιουργείται στο Λογαριασμό Αξιών και αφορά έναν μόνο Χειριστή, ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Δημιουργείται ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή, προς τον οποίον έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή και εφόσον υπάρχει ήδη Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών για τον επενδυτή. Λογαριασμός Χειριστή δεν δημιουργείται σε περίπτωση που υπάρχει ήδη Λογαριασμός Χειριστή για τον ίδιο Χειριστή και επενδυτή. Εάν ο Χειριστής είναι Μέλος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α. κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή και τον Αριθμό Μητρώου Εντολέα (Κωδικός ΟΑΣΗΣ) που του έχει αποδώσει.

2.

Κάθε αξία καταχωρείται στο Σ.Α.Τ. σε Λογαριασμό Χειριστή με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται για τον Ειδικό Λογαριασμό.

3. To K.A.A. δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση του Χειριστή, να αφαιρέσει, να επιβαρύνει ή να δεσμεύσει με οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό αυτό, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό.

4. Στο Λογαριασμό Χειριστή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή, ο Χειριστής δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή.


Αρθρο 14

Λογαριασμός Χειριστή ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.

Ο Λογαριασμός Χειριστή ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δημιουργείται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Κανονισμού, στο Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή -πελάτη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και αφορά μόνο την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η οποία επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. διαχειρίζεται στο Λογαριασμό αυτόν τις αξίες που της παρέχονται ως περιθώριο ασφάλισης.


Αρθρο 15

Ειδικός Λογαριασμός.

1. Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μερίδα και στον οποίο καταχωρούνται αξίες, τον χειρισμό των οποίων ο επενδυτής, η Εκδότρια ή ο Χειριστής αναθέτει στο Κ.Α.Α., για τις ενέργειες που προβλέπονται στο νόμο και στον παρόντα Κανονισμό.

2.

Ο Ειδικός Λογαριασμός δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας στο Σ.Α.Τ., είναι μοναδικός ανά Μερίδα και ο χειρισμός του γίνεται αποκλειστικά από το Κ.Α.Α. Στον Ειδικό Λογαριασμό μετά από αίτημα του επενδυτή, το Κ.Α.Α. δύναται να καταχωρεί αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό.

3. Καταχώρηση στον Ειδικό Λογαριασμό γίνεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις:

α. δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους

β. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης εν ζωή

γ. μεταβίβασης αξιών με κληρονομική διαδοχή,δ. σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί αξιών.

ε. μετατροπής αξιών αλλοδαπής Εκδότριας εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 33 του Ν. 1806/1988 όπως ισχύει, στη μορφή, με την οποία αυτές διαπραγματεύονται σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο Αξιών, στο οποίο οι αξίες της αλλοδαπής Εκδότριας εταιρείας έχουν προηγουμένως εισαχθεί.

στ. διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. β της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.

ζ. δέσμευσης αξιών εισηγμένων στη ΝΕ.Χ.Α. σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 2 Ν. 2733/1999 και στις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.

η. μεταφοράς αξιών μεταξύ μερίδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. β και ία της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού.

θ. δέσμευσης μετοχών Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) σύμφωνα μετά οριζόμενα στην περίπτωση ε του άρθρου 5 του Ν.3049/2002 και στο άρθρο 32 του παρόντος Κανονισμού.

4. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, καταχώρηση αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό μπορεί να γίνει οποτεδήποτε από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της ίδιας Μερίδας κατόπιν σχετικής εντολής του δικαιούχου προς τον Χειριστή αυτόν.

5. Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας Επενδυτή στο Μεταβατικό Λογαριασμό Μερίδας Εκδότριας γίνεται από το Κ.Α.Α., κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή, στις εξής περιπτώσεις:

α. στην περίπτωση ε της παρ. 3 του παρόντος άρθρου,

β. στην περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.

6. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, μεταφορά αξιών από Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό της ίδιας Μερίδας μπορεί να γίνει οποτεδήποτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου της Μερίδας προς το Κ.Α.Α. Μετά τη λήψη του αιτήματος, το Κ.Α.Α. εκτελεί τη μεταφορά των αξιών.

Αρθρο 16

Μεταβατικός Λογαριασμός

Στο Μεταβατικό Λογαριασμό διενεργούνται από το Κ.Α.Α. αποκλειστικά προσωρινές καταχωρήσεις που αφορούν αξίες, που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια. Η προσωρινή καταχώρηση στο Μεταβατικό Λογαριασμό αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώρηση αξιών είτε σε Λογαριασμό Μερίδας είτε σε Λογαριασμό Χειριστή της Εκδότριας.


Αρθρο 17

Ενεργοποίηση Μερίδων και Λογαριασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ


1. Η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών ενεργοποιούνται με την καταχώρηση των στοιχείων του επενδυτή από το Χειριστή. Πριν από την ενεργοποίηση το Κ.Α.Α. ελέγχει εάν υπάρχει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμός Αξιών με ταυτόσημα στοιχεία και είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Μετά από την ενεργοποίηση της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών ενεργοποιούνται και οι Λογαριασμοί Χειριστή της Μερίδας αυτής. Ο Ειδικός Λογαριασμός ενεργοποιείται αυτόματα με την ενεργοποίηση της Μερίδας. Ο Χειριστής που δημιούργησε τη Μερίδα Επενδυτή μπορεί να επιφέρει μεταβολή στα στοιχεία της Μερίδας μόνον εφόσον δεν έχουν γίνει χρεοπιστώσεις ή μεταφορές αξιών στη Μερίδα αυτή.

2. Οι Μερίδες Εκδότριας, Μέλους και Ειδικού Διαπραγματευτή ενεργοποιούνται από το Κ.Α.Α. αμέσως μετά τη δημιουργία τους.

3. Οι Λογαριασμοί Χειριστή ενεργοποιούνται αυτόματα με τη δημιουργία τους από Χειριστή, εάν η Μερίδα Επενδυτή και ο Λογαριασμός Αξιών είναι ήδη ενεργοποιημένοι. Ο Χειριστής που δημιούργησε Λογαριασμό Χειριστή, μπορεί να μεταβάλει τον δηλωθέντα κωδικό ΟΑΣΗΣ μόνον εφόσον δεν έχουν καταχωρηθεί αξίες και δεν έχουν γίνει χρεοπιστώσεις ή μεταφορές αξιών στο Λογαριασμό αυτό.


Αρθρο 18

Απενεργοποίηση Μερίδων και Λογαριασμών

1. Απενεργοποίηση Μερίδας Επενδυτή γίνεται αποκλειστικά από το Κ.Α.Α. υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τόσο ο Λογαριασμός Αξιών όσο και ο Ειδικός Λογαριασμός έχουν μηδενικό υπόλοιπο:

α. μετά από σχετική αίτηση του Επενδυτή στο Κ.Α.Α.,

β. αυτόματα από το Κ.Α.Α. στις εξής περιπτώσεις:

αα. στην περίπτωση που ο Λογαριασμός Αξιών και ο Ειδικός Λογαριασμός παραμείνουν ανενεργοί για χρονικό διάστημα, που ορίζεται από το Κ.Α.Α.

ββ. στην περίπτωση της Μερίδας αποβιώσαντος επενδυτή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 47 του παρόντος Κανονισμού

γγ. στην περίπτωση του άρθρου 61 του παρόντος Κανονισμού.

2. Η απενεργοποίηση Μερίδας συνεπάγεται την απενεργοποίηση των Λογαριασμών της.

3. Η Μερίδα Μέλους, σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Μέλους του Χ.Α., μετατρέπεται σε Μερίδα Επενδυτή.

4. Απενεργοποίηση Μερίδας Ειδικού Διαπραγματευτή γίνεται αυτόματα από το Κ.Α.Α. χωρίς αίτηση του Ειδικού Διαπραγματευτή στην περίπτωση που το Χ.Α. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α. ότι το Μέλος έχει απωλέσει την ιδιότητα του ως Ειδικού Διαπραγματευτή και εφόσον οι Λογαριασμοί της Μερίδας αυτής έχουν μηδενικό υπόλοιπο αξιών.

5. Η απενεργοποίηση Μεταβατικού Λογαριασμού Μερίδας Εκδότριας γίνεται από το Κ.Α.Α. σε περίπτωση διαγραφής των αξιών της από το Χ.Α. Μετά την απενεργοποίηση αυτή, η Μερίδα Εκδότριας μετατρέπεται σε Μερίδα Επενδυτή.

6. Απενεργοποίηση Λογαριασμού Χειριστή γίνεται:

α. από το Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού, εφόσον έχει μηδενικό υπόλοιπο αξιών και εφόσον ο Χειριστής έχει ενημερώσει τον επενδυτή από τον οποίο έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του εγγράφως.

β. από το Κ.Α.Α. μετά από αίτηση του επενδυτή και εφόσον ο Λογαριασμός αυτός έχει μηδενικό υπόλοιπο αξιών.

γ. αυτόματα από το Κ.Α.Α. χωρίς αίτηση του επενδυτή στην περίπτωση απενεργοποίησης της Μερίδας.


Αρθρο 19

Μεταβολή των στοιχείων Μερίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

1. To K.A.A. προβαίνει σε μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου Μερίδας, πλην του ΚΑΜΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου.

Τα Γενικά στοιχεία του άρθρου 4, παρ. 2β της Μερίδας Επενδυτή μπορούν να τροποποιούνται και από τον Χειριστή κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος του δικαιούχου.

2. To K.A.A. μπορεί να λάβει υπόψη του για τη μεταβολή των στοιχείων, όπως πιο πάνω ορίζεται, βεβαιώσεις είτε του Χειριστή του αντίστοιχου Λογαριασμού Χειριστή είτε της Εκδότριας.

3. Ειδικά σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της Μερίδας Εκδότριας, εκτός από την αίτηση της Εκδότριας, απαιτείται και σχετική έγγραφη γνωστοποίηση για τη μεταβολή από το Χ.Α.


Αρθρο 20

Μεταφορές αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας

1. Η μεταφορά αξιών μεταξύ Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του δικαιούχου της Μερίδας προς τον αρχικό Χειριστή ως εξής:

α. είτε απευθείας από τον αρχικό Χειριστή στο Λογαριασμό του νέου Χειριστή, εφόσον ο δικαιούχος της Μερίδας δηλώσει με την εντολή του τον Χειριστή στον οποίο θέλει να μεταφερθούν οι αξίες του.

β. είτε με την πληκτρολόγηση από το νέο Χειριστή στο Σ.Α.Τ. του Κωδικού Μεταφοράς, ο οποίος εκδίδεται από τον αρχικό Χειριστή, παραδίδεται από αυτόν στο δικαιούχο επενδυτή και από τον τελευταίο στο νέο Χειριστή.

2. Ειδικά η μεταφορά αξιών για την παροχή περιθωρίου ασφάλισης υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., γίνεται απευθείας από το Χειριστή στο Λογαριασμό του οποίου ευρίσκονται καταχωρημένες οι αξίες που πρόκειται να παρασχεθούν ως περιθώριο ασφάλισης στο Λογαριασμό Χειριστή ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.

Αρθρο 21

Μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων.
1. Μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων επιτρέπεται στις περιπτώσεις:

α. εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.
β. ενοποίησης Μερίδων.
γ. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης εν ζωή.
δ. κληρονομικής διαδοχής ή εκποίησης αξιών λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3632/1928 και το άρθρο 29 παρ. 5 του Ν. 2533/1997, όπως ισχύουν.
ε. εταιρικών γεγονότων.
στ. εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και των αντισυμβαλλομένων της στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. που απορρέουν από την εκκαθάριση παραγώγων προϊόντων.
ζ. διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.
η. μετατροπής αξιών αλλοδαπής εταιρείας σε αυλές αξίες, προκειμένου να εισαχθούν στο Χ.Α. και το αντίστροφο σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 33 του Ν. 1806/1988, όπως ισχύει.
θ. με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, μεταξύ μερίδων που ο Χειριστής διατηρεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
ι. Από και προς τη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή μόνο στις περιπτώσεις έναρξης ή λήξης διενέργειας ειδικής διαπραγμάτευσης κατόπιν σχετικού αιτήματος του Μέλους που θα συνοδεύεται από την απόφαση του Χ.Α. για την έναρξη ή την παύση της ειδικής διαπραγμάτευσης.
ια. μεταξύ των Μερίδων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., κατόπιν αιτήματος της προς το Κ.Α.Α. και μεταξύ της Μερίδας που το Μέλος τηρεί ως επενδυτής και εκείνης που τηρεί ως Μέλος.
2. Η μεταφορά στις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται εφόσον οι προς μεταφορά αξίες δεν υπόκεινται σε καμία δέσμευση ή βάρος κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Κατ' εξαίρεση βεβαρυμένες ή δεσμευμένες αξίες επιτρέπεται να μεταφέρονται από Ειδικό Λογαριασμό Μερίδας δικαιούχου στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του διαδόχου του με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται τα ίδια βάρη και δεσμεύσεις.

Αρθρο 22

Απόρρητο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1. Οι καταχωρήσεις στα αρχεία του Κ.Α.Α. που αφορούν αυλές αξίες είναι απόρρητες. Η ενημέρωση Εκδοτριών, Χειριστών, Επενδυτών και Χ.Α. επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού καθώς και όπου αλλού προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

2. To K.A.A. γνωστοποιεί στο δανειστή του αρθρ. 24 Ν. 2915/2001, μετά από σχετικό αίτημα του, τα εξής στοιχεία:

α. το είδος και τον εκδότη των αξιών που βρίσκονται καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό

β. τους Χειριστές των Λογαριασμών του επενδυτή στους οποίους βρίσκονται καταχωρημένες αξίες καθώς και το είδος και τον εκδότη των αξιών αυτών.
Αρθρο 23

Ενημέρωση επενδυτή

Ο επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις καταχωρήσεις και τις κινήσεις που έγιναν στους Λογαριασμούς του ως εξής:

α. Από τον αντίστοιχο Χειριστή, για καταχωρήσεις και κινήσεις σε Λογαριασμό Χειριστή.

β. Από το Κ.Α.Α., για κινήσεις και καταχωρήσεις είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Αξιών του. Τις πληροφορίες αυτές δύναται να λάβει απευθείας, είτε μέσω τρίτου προσώπου συμβεβλημένου με το Κ.Α.Α.

Αρθρο 24

Ενημέρωση Εκδότριας

To K.A.A. ενημερώνει την Εκδότρια σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος Κανονισμού. Επιπλέον μετά το πέρας της εκκαθάρισης κάθε ημέρας διαπραγμάτευσης στο Χ.Α., το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση των Εκδοτριών ονομαστικών μετοχών τις πράξεις μεταβίβασης, που έχουν λάβει χώρα επί των αξιών τους.

Αρθρο 25
Γεγονότα που αφορούν την Εκδότρια

ΜΕΡΟΣ Β'

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Α.Α.


1. Γεγονότα που αφορούν την Εκδότρια και επηρεάζουν τις καταχωρήσεις στο ΣΑΤ είναι ιδίως η τροποποίηση του καταστατικού της, η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η σύγκληση γενικής συνέλευσης, η διανομή κερδών και άλλα παρόμοια γεγονότα, τα οποία λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της εταιρείας (εταιρικά γεγονότα).
2. Στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα εταιρικά γεγονότα, το Κ.Α.Α. έχει υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων. Συγκεκριμένα, αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων, το Κ.Α.Α. προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια τη δημιουργία νέων αξιών ή δικαιωμάτων, το Κ.Α.Α. προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών. Αν τέλος πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, το Κ.Α.Α. προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δέσμευσή τους.


Αρθρο 26

Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων στο Κ.Α.Α.

1. Για τη διενέργεια από το Κ. Α. Α. οποιασδήποτε από τις παραπάνω μεταβολές εξαιτίας εταιρικού γεγονότος απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση του γεγονότος από την Εκδότρια και από το Χ.Α.

2. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία του εταιρικού γεγονότος, αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσης του και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από πλευράς Εκδότριας, καθώς και το χρόνο έναρξης ισχύος των μεταβολών που επιφέρει το εταιρικό γεγονός.

3. Η γνωστοποίηση από την Εκδότρια πρέπει να περιέλθει άμεσα στο Κ.Α.Α. και το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και έγκριση από Δημόσια Αρχή, η Εκδότρια οφείλει να γνωστοποιήσει την έγκριση ή την απόρριψη αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Επίσης οι γνωστοποιήσεις από το Χ.Α. στο Κ.Α.Α. γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Η Εκδότρια φέρει την πλήρη ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη, πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση στο Κ.Α.Α. εταιρικών γεγονότων.

Αρθρο 27

Η διαδικασία ενημέρωσης και λοιπών τροποποιήσεων των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σε περίπτωση κατά την οποία το εταιρικό γεγονός έχει ως συνέπεια τη μεταβολή κάποιου από τα στοιχεία των Μερίδων και Λογαριασμών, το Κ.Α.Α., μετά από τη σχετική γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος, προβαίνει στην αντίστοιχη καταχώρηση της μεταβολής του στοιχείου στο Σ.Α.Τ.


Αρθρο 28

Διαδικασία μεταβολής των υπολοίπων των Λογαριασμών


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Σε περίπτωση που το εταιρικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων αξιών ή δικαιωμάτων που πρέπει να εισαχθούν στο Σ.Α.Τ., το Κ.Α.Α., μετά από τη σχετική γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος, καταχωρεί προσωρινά το σύνολο των νέων αξιών στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας.

2. Στη συνέχεια, οι ως άνω προσωρινά καταχωρημένες αξίες μεταφέρονται από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας σε Λογαριασμό Αξιών του δικαιούχου. Η περαιτέρω διαδικασία μεταφοράς των αξιών εξαρτάται, κατά τις διακρίσεις των επόμενων άρθρων, από το αν η δημιουργία των νέων αξιών επιφέρει ή όχι και μεταβολή του αριθμού των εισηγμένων στο Σ.Α.Τ. αξιών και των δικαιούχων.

Αρθρο 29

Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων

Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων δημιουργείται από το Κ.Α.Α. και τίθεται στη διάθεση της Εκδότριας ονομαστικών μετοχών εταιρείας. Με το Αρχείο αυτό το Κ.Α.Α. γνωστοποιεί στην Εκδότρια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 37,38 και 39 του παρόντος Κανονισμού κατάσταση δικαιούχων:

α. Κλασματικών υπολοίπων αξιών

β. Δικαιωμάτων προτίμησης

γ. Μερίσματος

Αρθρο 30
Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων

1. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δημιουργείται από την Εκδότρια και διαβιβάζεται στο Κ.Α.Α. Το Αρχείο αυτό παραδίδεται στο Κ.Α.Α. πάντοτε συνοδευόμενο από έγγραφη κατάσταση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εκδότριας. Το Αρχείο και η συνοδευτική κατάσταση πρέπει να περιέχουν ταυτόσημα στοιχεία με ευθύνη της Εκδότριας. Το Κ.Α.Α. καθορίζει τις ειδικές προδιαγραφές που οι εφαρμογές λογισμικού και τα συστήματα των Εκδοτριών οφείλουν να πληρούν για τη δημιουργία Αρχείων Κατανομής Δικαιούχων.

2. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων περιέχει κατάλογο των δικαιούχων στους οποίους πρέπει να μεταφερθούν οι αξίες από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας. Ειδικότερα στο Αρχείο Κατανομής πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ) καθώς και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών της Μερίδας στον οποίο μεταφέρονται οι αξίες.

β. Τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε επενδυτή που αναφέρεται στο Αρχείο Κατανομής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ. Ο Λογαριασμός Χειριστή, στον οποίο θα μεταφερθούν οι αξίες, εφόσον ο επενδυτής επιθυμεί οι αξίες του να τεθούν υπό τον χειρισμό Χειριστή. Ο Λογαριασμός αυτός πρέπει να ανήκει στην αντίστοιχη Μερίδα Επενδυτή. Είναι δυνατή η κατανομή αξιών μεταξύ διαφορετικών Λογαριασμών Χειριστή της ίδιας Μερίδας Επενδυτή.

δ. Δήλωση του Ειδικού Λογαριασμού, εφόσον ο επενδυτής επιθυμεί οι συγκεκριμένες αξίες να καταχωρηθούν στο Λογαριασμό αυτόν.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το Κ.Α.Α. ότι το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου, το Κ.Α.Α. απορρίπτει το Αρχείο Κατανομής, ενημερώνει αμελλητί την Εκδότρια για την απόρριψη και θέτει στη διάθεση της το απορριφθέν Αρχείο μαζί με συνοδευτικό Αρχείο Απορρίψεων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εκδότρια οφείλει να επιστρέψει το Αρχείο χωρίς λάθη με τη διαδικασία που ορίζεται παραπάνω.


Αρθρο 31

Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Αξιών ΝΕ.Χ.Α.

1. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Αξιών ΝΕ.Χ.Α. δημιουργείται από την Εκδότρια της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες στη ΝΕ.Χ.Α. και διαβιβάζεται στο Κ.Α.Α. πάντοτε συνοδευόμενο από:


α. μία έγγραφη κατάσταση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εκδότριας.

β. δηλώσεις των δικαιούχων των αξιών αυτών ότι αποδέχονται τη δέσμευση, τόσο των καταχωρουμένων με το Αρχείο αυτό αξιών τους στον Ειδικό Λογαριασμό όσο και όσων άλλων αξιών τυχόν προκύψουν από αυτές κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2733/1999 και στις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.

2. Το Αρχείο και η συνοδευτική κατάσταση πρέπει να περιέχουν ταυτόσημα στοιχεία με ευθύνη της Εκδότριας. Το Κ.Α.Α. καθορίζει τις ειδικές προδιαγραφές που οι εφαρμογές λογισμικού και τα συστήματα των Εκδοτριών οφείλουν να πληρούν για τη δημιουργία των Αρχείων Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Αξιών ΝΕ.Χ.Α.

3. Το Αρχείο αυτό περιέχει κατάλογο των δικαιούχων στους οποίους πρέπει να μεταφερθούν οι αξίες από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας εταιρείας. Ειδικότερα στο Αρχείο αυτό πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ), στον Ειδικό Λογαριασμό της οποίας μεταφέρονται οι αξίες.

β. Η ρητή δήλωση του Ειδικού Λογαριασμού καθώς και η ένδειξη «δέσμευση ΝΕ.Χ.Α.».γ. Τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε επενδυτή που αναφέρεται στο Αρχείο Κατανομής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπίπτουν με τα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισμού.

4. Μετοχές δεσμευμένες υπέρ ΝΕ.Χ.Α., οι οποίες πρόκειται να μεταβιβαστούν στον Ειδικό Διαπραγματευτή σύμφωνα με το άρθρο 93 της υποενότητας 2Α του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, αποδεσμεύονται και μεταφέρονται από το Κ.Α.Α. υπό το χειρισμό του Μέλους που θα διενεργήσει τη συναλλαγή για λογαριασμό του μεταβιβάζοντα στο Χ.Α. εφόσον υποβληθεί στο Κ.Α.Α. από το Μέλος αυτό σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από την έγκριση, που το Χ.Α. έχει χορηγήσει για την κατάρτιση της συναλλαγής.


Αρθρο 32

Αρχείο Κατανομής δικαιούχων δεσμευμένων μετοχών Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.)

1. Το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Μετοχών Δ.Ε.Α. δημιουργείται από την Εκδότρια με αποκλειστική της ευθύνη και διαβιβάζεται στο Κ.Α.Α. πάντοτε συνοδευόμενο από μία έγγραφη κατάσταση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εκδότριας.

2. Το Αρχείο και η συνοδευτική κατάσταση πρέπει να περιέχουν ταυτόσημα στοιχεία με ευθύνη της Εκδότριας. Το Κ.Α.Α. καθορίζει τις ειδικές προδιαγραφές που οι εφαρμογές λογισμικού και τα συστήματα των Εκδοτριών οφείλουν να πληρούν για τη δημιουργία των Αρχείων Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Μετοχών Δ.Ε.Α.

3. Το αρχείο αυτό περιέχει κατάλογο των δικαιούχων στους οποίους πρέπει να μεταφερθούν οι μετοχές από τον Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας ή τον Λογαριασμό Αξιών του πωλητή. Ειδικότερα στο αρχείο αυτό πρέπει να περιέχονται τα εξής στοιχεία:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ), στον Ειδικό Λογαριασμό της οποίας μεταφέρονται οι μετοχές.

β. Η ρητή δήλωση για καταχώρηση των μετοχών στον Ειδικό Λογαριασμό καθώς και η ένδειξη «δέσμευση Δ.Ε.Α.».

γ. Τα στοιχεία αναγνώρισης κάθε επενδυτή που αναφέρεται στο Αρχείο Κατανομής. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμπίπτουν με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

δ. Η ημερομηνία αποδέσμευσης, κατάσταση των χειριστών στους λογαριασμούς των οποίων οι δικαιούχοι επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές αυτές μετά την ημερομηνία αποδέσμευσης, τυχόν επέκταση ή μη της δέσμευσης σε όσες άλλες μετοχές τυχόν προκύψουν από αυτές και οι λοιποί όροι της δέσμευσης.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το Κ.Α.Α. ότι το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισμού.

5. Το Κ.Α.Α. καταχωρεί τις μετοχές στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας των δικαιούχων με την ένδειξη «δεσμευμένα Δ.Ε.Α.» ενώ παράλληλα εισάγει και την καταληκτική ημερομηνία της δέσμευσης μετά την παρέλευση της οποίας οι μετοχές αυτόματα θα μεταφερθούν ελεύθερες στους λογαριασμούς χειριστή που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

6. Σε περίπτωση, που κατά την ημερομηνία αποδέσμευσης των μετοχών, δεν υφίσταται ο χειριστής (λόγω συγχώνευσης, απορρόφησης, κ.α.) οι μετοχές θα μεταφέρονται αυτόματα στον νέο χειριστή.


Αρθρο 33

Εισαγωγή νέων αξιών σε αντικατάσταση των ήδη εισηγμένων αξιών (χωρίς μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων αξιών)

Σε περίπτωση εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. νέων αξιών σε αντικατάσταση ήδη εισηγμένων αξιών, το Κ.Α.Α. μεταβάλλει τα καταχωρημένα στοιχεία κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 34

Εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων και χωρίς μεταβολή των προσώπων των δικαιούχων

1. Αν η εισαγωγή νέων αξιών επιφέρει τη μεταβολή του αριθμού τους, χωρίς να επιφέρει και μεταβολή των δικαιούχων, η μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών στο Σ.Α.Τ. γίνεται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των νέων αξιών ή δικαιωμάτων που καταχωρήθηκαν προσωρινά στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας είναι αποκλειστικά πρόσωπα ήδη καταχωρημένα στο Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι αξιών της ίδιας Εκδότριας και η αναλογία νέων αξιών ή δικαιωμάτων προς τις ήδη κατεχόμενες από τα παραπάνω πρόσωπα προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από την γνωστοποίηση της Εκδότριας, το Κ.Α.Α. μεταφέρει τις νέες αξίες από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας και τις καταχωρεί προσωρινά στους Λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων, εφαρμόζοντας αλγόριθμο κατανομής, ο οποίος αποτυπώνει την γνωστοποιηθείσα από την Εκδότρια ως άνω αναλογία. Ο αλγόριθμος κατανομής εφαρμόζεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, οι οποίες διενεργήθηκαν στο Χ.Α την ημέρα, που η γνωστοποίηση της Εκδότριας όρισε ως ημέρα επέλευσης των αποτελεσμάτων του εταιρικού γεγονότος.

3. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι των νέων αξιών είναι αποκλειστικά πρόσωπα ήδη καταχωρημένα στο Σ.Α.Τ. ως δικαιούχοι αξιών της ίδιας Εκδότριας αλλά η αναλογία νέων αξιών προς τις ήδη κατεχόμενες από τα παραπάνω πρόσωπα δεν προσδιορίζεται πλήρως και με ακρίβεια από τη γνωστοποίηση της Εκδότριας, το Κ.Α.Α. για τη μεταφορά των αξιών ζητά από την Εκδότρια Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων. Η μεταφορά στην περίπτωση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος Κανονισμού.

4. Αν από την εφαρμογή του αλγόριθμου κατανομής προκύπτουν κλασματικά υπόλοιπα αξιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος Κανονισμού.

5. Η οριστική καταχώρηση των αξιών, που μεταφέρθηκαν στους Λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, γίνεται σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 35

Εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων αξιών και μεταβολή των προσώπων των δικαιούχων

1. Αν η εισαγωγή νέων αξιών επιφέρει μεταβολή του αριθμού των αξιών και των προσώπων των δικαιούχων, η Εκδότρια οφείλει να αποστείλει στο Κ.Α.Α. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, προκειμένου να διενεργηθεί από το Κ.Α.Α. η μεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λογαριασμό αυτής στους Λογαριασμούς των Δικαιούχων. Ειδικά οι Εκδότριες, των οποίων οι αξίες είναι εισηγμένες στη ΝΕ.Χ.Α. αποστέλλουν στο Κ.Α.Α., εκτός του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων και Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Αξιών ΝΕ.Χ.Α., με το οποίο γνωστοποιούν τους δικαιούχους των αξιών που είναι δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στο Ν. 2733/1999 και τις οικείες διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.

2. Για δικαιούχους ονομαστικών αξιών τα πλήρη στοιχεία των οποίων δεν είναι γνωστά στην Εκδότρια, η καταχώρηση των αξιών διενεργείται σε Μερίδες μη Εμφανισθέντων Μετόχων με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 56 του παρόντος Κανονισμού. Η καταχώρηση ανωνύμων αξιών οι δικαιούχοι των οποίων δεν είναι γνωστοί στην Εκδότρια, διενεργείται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του αρθρ. 9 με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του αρθρ. 56 του παρόντος Κανονισμού.

3. To K.A.A. καταχωρεί προσωρινά τις αξίες ή τα δικαιώματα στους σχετικούς Λογαριασμούς, που προσδιορίζονται στο Αρχείο Κατανομής ή δημιουργούνται στις Μερίδες μη Εμφανισθέντων. Η καταχώρηση αφορά υποχρεωτικά τη συνολική ποσότητα των αξιών του Μεταβατικού Λογαριασμού, που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του εταιρικού γεγονότος.

4. Η οριστική καταχώρηση των αξιών που μεταφέρθηκαν στους Λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 36

Οριστική καταχώρηση αξιών

1. Οι αξίες που έχουν προσωρινά μεταφερθεί είτε με Αρχείο Κατανομής, είτε με εφαρμογή αλγορίθμου, από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων, καταχωρούνται οριστικά σε αυτούς την ημέρα εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Εάν έχει παρέλθει η ημέρα εισαγωγής των αξιών αυτών προς διαπραγμάτευση, η καταχώρηση θεωρείται οριστική αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά τους.

2. Πριν από την οριστική καταχώρηση και όσο διαρκεί η προσωρινή καταχώρηση των αξιών αυτών στους λογαριασμούς, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να μεταβιβάζουν ούτε να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή επί των αξιών αυτών. Η απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου δεν θίγει την εφαρμογή διαδικασίας Προαγοράς εφόσον διενεργείται με βάση τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή τους.

3. Μετά την οριστική καταχώρηση στο Σ.Α.Τ.:

α. μπορούν να ασκούνται από τον δικαιούχο τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από τις αξίες.

β. To K.A.A. δεν μπορεί να ακυρώσει ή να μεταβάλλει τις καταχωρήσεις που διενήργησε. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να γίνουν διορθώσεις στις εξής περιπτώσεις:

αα. Κατά το στάδιο της μετατροπής ενσώματων μετοχών σε αυλές, με αίτημα της Εκδότριας με το οποίο θα γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α. και τον αριθμό του αποθετηρίου εγγράφου, εάν οι μετοχές ήταν ενσωματωμένες σε τέτοιο έγγραφο.

ββ. Κατά την εισαγωγή αξιών η οποία έχει εγκριθεί από το Χ. Α., με αίτημα της Εκδότριας στο Χ.Α και κοινοποίηση του στο Κ.Α.Α., και μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καταχωρήσεις που έγιναν σύμφωνα με το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων που προσκόμισε η Εκδότρια δεν συμπίπτουν με τα υποβληθέντα στο Χ.Α. στοιχεία. To K.A.A. προχωρεί στην υλοποίηση του αιτήματος εφόσον έχει προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Χ.Α.

γγ. Κατά την εισαγωγή αξιών εταιρείας, η οποία εισάγεται για πρώτη φορά στο Χ.Α., με αίτημα της Εκδότριας και του κύριου αναδόχου προς το Κ.Α.Α., και το Χ.Α. και μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καταχωρήσεις που έγιναν σύμφωνα με το Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων που προσκόμισε η Εκδότρια δεν συμπίπτουν με τα υποβληθέντα στο Χ.Α. στοιχεία. To K.A.A. προχωρεί στην ικανοποίηση του αιτήματος εφόσον έχει προηγουμένως ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Χ.Α.

4. Διόρθωση δεν επιτρέπεται αν οι εσφαλμένα καταχωρηθείσες αξίες έχουν ήδη μεταβιβασθεί περαιτέρω σε τρίτον ή έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί αυτών, όπως η σύσταση βάρους και δουλείας. Η διόρθωση ενεργεί έναντι του Κ.Α.Α. μόνο για το μέλλον και δεν δύναται να έχει αναδρομικά αποτελέσματα στους Λογαριασμούς των δικαιούχων.

5. Εφόσον από την εφαρμογή του αλγορίθμου κατανομής έχουν προκύψει, πέραν των ακεραίων αξιών και κλασματικά υπόλοιπα, η οριστική καταχώρηση των ακεραίων αξιών στους Λογαριασμούς θα λαμβάνει χώρα μόνο μετά τη λήψη από το Κ.Α.Α. του Αρχείου Κατανομής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος Κανονισμού. Ύστερα από σχετική εντολή της Εκδότριας, το Κ.Α.Α. μπορεί να προβεί στην οριστική καταχώρηση των ακεραίων αξιών και πριν από τη λήψη του ως άνω Αρχείου Κατανομής.

Αρθρο 37

Εισαγωγή αξιών που προκύπτουν από κλάσματα νέων αξιών

1.Αν από την εφαρμογή του αλγορίθμου κατανομής, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος Κανονισμού, προκύψουν κλάσματα νέων αξιών σε δικαιούχους, το Κ.Α.Α., για την κατανομή των κλασμάτων αξιών στους δικαιούχους, ακολουθεί την εξής διαδικασία:

α. Τα κλάσματα νέων αξιών αθροίζονται συνολικά ανά Μερίδα Δικαιούχου.

β. Εφόσον από την άθροιση αυτών των κλασμάτων αξιών προκύπτουν ακέραιες μονάδες, αυτές πιστώνονται προσωρινά υπό τον χειρισμό Χειριστή της Μερίδας του δικαιούχου, ο οποίος εμφανίζεται να έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα αξιών και

γ. Τα κλασματικά υπόλοιπα, που έχουν απομείνει από την ως άνω άθροιση και είναι μικρότερα της μονάδας, παραμένουν στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας.

2. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. καταρτίζει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Κλασματικών Υπολοίπων, το οποίο απεικονίζει τους δικαιούχους των κλασματικών υπολοίπων της περ. γ της προηγουμένης παραγράφου. Σ' αυτό το αρχείο, οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:

α. Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

β. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γ. Τα κλασματικά υπόλοιπα, όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω παράγραφο 1 υπό γ του παρόντος άρθρου.

3. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, το Κ.Α.Α. εκδίδει στους δικαιούχους κλασματικών υπολοίπων βεβαιώσεις, τις οποίες αυτοί προσκομίζουν στην Εκδότρια, και παράλληλα καταρτίζει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας αυτής κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων. Η κατάσταση περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της εκδοθείσας βεβαίωσης και το κλασματικό υπόλοιπο που κάθε δικαιούχος δικαιούται.

4. Η Εκδότρια, με δική της ευθύνη, αποφασίζει τον τρόπο διανομής ακέραιων αξιών που θα προκύψουν από τα κλασματικά αυτά υπόλοιπα και αποστέλλει στο Κ.Α.Α. σχετικό Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 35 του παρόντος Κανονισμού. Η οριστική καταχώρηση των αξιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 38

Καταχώρηση δικαιωμάτων προτίμησης

1. Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων προτίμησης στο πρόσωπο των ήδη καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. μετόχων Εκδότριας, η μεν Εκδότρια γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α. τη σχετική απόφαση της και ιδίως την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, το δε Χ.Α. ενημερώνει το Κ.Α.Α. σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών.

2. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α. εισάγει τα δικαιώματα προτίμησης ως νέες αξίες στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας. Η εισαγωγή γίνεται σε αναλογία ένα δικαίωμα προς κάθε μετοχή από την οποία γεννήθηκαν τα δικαιώματα αυτά και εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 34 του παρόντος Κανονισμού. Τα δικαιώματα αυτά εμφανίζονται πάντοτε στο Σ.Α.Τ. ως ελεύθερα βαρών και δεσμεύσεων, ανεξαρτήτως εάν προέκυψαν από δεσμευμένες ή βεβαρυμένες μετοχές.

β. ο δικαιούχος δικαιωμάτων προτίμησης προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα του, λαμβάνει βεβαίωση της ιδιότητας του ως δικαιούχου, αφού προβεί σε δέσμευση των δικαιωμάτων του στο Σ.Α.Τ. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται και ο αριθμός των δικαιωμάτων που έχει δεσμεύσει ο δικαιούχος.

γ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο Χ.Α. την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αυτών, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων. Ειδικά για τις Εκδότριες ονομαστικών μετοχών, το Κ.Α.Α. εκδίδει και θέτει στη διάθεση τους Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Δικαιωμάτων Προτίμησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Τ+4) μετά την ημέρα της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών (Τ+3), οι οποίες καταρτίσθηκαν την ημέρα που καθόρισε η εταιρεία ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων. Το Αρχείο αυτό απεικονίζει τους δικαιούχους αυτούς με τα εξής στοιχεία:

αα. Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ).

ββ. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα.

γγ. Συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ανά Μερίδα δικαιούχου.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το μεν Κ.Α.Α. προβαίνει στην απενεργοποίηση των δικαιωμάτων προτίμησης στο Σ.Α.Τ. και η Εκδότρια οφείλει να αποστείλει στο Κ.Α.Α. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων, που περιλαμβάνει τους νέους μετόχους της. Μετά την αποστολή του Αρχείου, το Κ.Α.Α. προβαίνει στην καταχώρηση των σχετικών εγγραφών.


Αρθρο 39

Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος

1. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών, που καταρτίστηκαν την ημέρα που η εταιρεία είχε καθορίσει ως ημέρα προσδιορισμού των μετόχων που δικαιούνται μερίσματος, Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος.

2. Στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος, οι δικαιούχοι προσδιορίζονται με τα εξής στοιχεία:

α. Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ),

β. Στοιχεία αναγνώρισης επενδυτή, όπως αυτά εμφανίζονται στην αντίστοιχη Μερίδα,

γ. Συνολικό αριθμό αξιών ανά Μερίδα δικαιούχου.

3. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, το Κ.Α.Α. εκδίδει στους δικαιούχους μερίσματος βεβαιώσεις, τις οποίες αυτοί προσκομίζουν στην Εκδότρια, και παράλληλα καταρτίζει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας αυτής κατάσταση των εκδοθεισών βεβαιώσεων. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό της εκδοθείσας βεβαίωσης και το σύνολο των μετοχών κάθε δικαιούχου.


Αρθρο 40

Ακύρωση αξιών λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εκδότρια αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με απόκτηση από αυτή και ακύρωση μέρους εισηγμένων στο Χ.Α. αξιών της, οι αξίες αυτές μεταφέρονται από τους Λογαριασμούς Χειριστή της Μερίδας Εκδότριας στο Μεταβατικό Λογαριασμό και απενεργοποιούνται. Το Κ.Α.Α. ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 41

Διαγραφή αξιών από το Χ.Α.

1. Σε περίπτωση διαγραφής κατηγορίας αξιών, το Χ.Α. πληροφορεί το Κ.Α.Α. για τη διαγραφή αυτή.

2. To K.A.A. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση δικαιούχων των αξιών που έχουν διαγραφεί. Εφόσον πρόκειται για ανώνυμες αξίες, η κατάσταση αυτή τίθεται στη διάθεση της Εκδότριας χωρίς τα στοιχεία της αναγνώρισης των επενδυτών και με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ. Ο δικαιούχος ανωνύμων αξιών λαμβάνει από το Κ.Α.Α. βεβαίωση της μετοχικής του ιδιότητας.

3. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. προβαίνει σε απενεργοποίηση των αξιών που έχουν διαγραφεί. Το Κ.Α.Α. ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 42

Διαδικασία δέσμευσης αξιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΞΙΩΝ

1. Αν πρόκειται να λάβει χώρα σύγκληση γενικής συνέλευσης ή άλλο γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, η δέσμευση, μετά τη σχετική γνωστοποίηση του γεγονότος στο Κ.Α.Α., γίνεται κατά τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

2. Ειδικότερα ο δικαιούχος του δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση Εκδότριας, προκειμένου να συμμετάσχει σε αυτήν, πρέπει να ζητήσει τη δέσμευση των αξιών του. Η δέσμευση αυτή γίνεται ως εξής:

α. από τον Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι αξίες.

β. από το Κ.Α.Α., για αξίες που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου.

3. Μετά την ως άνω δέσμευση, το Κ.Α.Α. εκδίδει βεβαιώσεις, στις οποίες βεβαιώνεται η δέσμευση των αξιών και η ιδιότητα των μετόχων ως δικαιούχων συμμετοχής στη γενική συνέλευση.

4. Επιπλέον, το Κ.Α.Α. εκδίδει ύστερα από σχετικό αίτημα της Εκδότριας και θέτει στη διάθεση της δύο καταστάσεις: στην πρώτη αναφέρονται οι δικαιούχοι που δέσμευσαν τις αξίες τους για συμμετοχή στη γενική συνέλευση, η ημερομηνία δέσμευσης καθώς και ο αριθμός των αξιών, που ο καθένας έχει δεσμεύσει ενώ στη δεύτερη αναφέρονται οι δικαιούχοι, που έχουν προβεί σε αποδέσμευση των αξιών τους σύμφωνα με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση των Εκδοτριών ανωνύμων μετοχών, η κατάσταση αυτή δεν περιέχει τα στοιχεία αναγνώρισης των δικαιούχων, αλλά αναφέρει αυτούς με κωδικοποιημένο τον ΚΑΜΕ τους. Η Εκδότρια έχει την υποχρέωση να ελέγχει τη συμφωνία των εκδιδομένων βεβαιώσεων με τις ως άνω καταστάσεις.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 του παρόντος Κανονισμού, το Κ.Α.Α. αποδεσμεύει τις μετοχές την επομένη της Γενικής Συνέλευσης, είτε αυτή πραγματοποιηθεί είτε όχι, εκτός εάν λάβει, το αργότερο μέχρι την 10η πρωινή της ημέρας αυτής, ενημέρωση από την Εκδότρια για διατήρηση των δεσμεύσεων. Επιτρέπεται η αποδέσμευση δεσμευμένων αξιών και πριν από την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης, εφόσον το ζητήσει ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα αποδέσμευσης, είτε στο Χειριστή, που πραγματοποίησε τη δέσμευση, είτε στο Κ.Α.Α., για αξίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό. Μαζί με την αίτηση αποδέσμευσης επιστρέφεται υποχρεωτικά στο Κ.Α.Α. από τον αιτούντα την αποδέσμευση και η βεβαίωση, που το Κ.Α.Α. του έχει χορηγήσει σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 43

Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Πράξεις του μετόχου που μπορεί να επηρεάζουν τις καταχωρημένες αξίες μπορεί να είναι οποιεσδήποτε πράξεις που ενεργεί ο μέτοχος και που έχουν ως συνέπεια μεταβολές των καταχωρημένων στοιχείων. Τέτοιες πράξεις είναι ιδίως η άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, η πρόθεση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών, η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση αξιών εν ζωή ή αιτία θανάτου, η σύσταση ενεχύρου ή επικαρπίας ή η κατάσχεση αξιών.

2. Στις περιπτώσεις που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν χώρα πράξεις του μετόχου, το Κ.Α.Α. έχει υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων. Συγκεκριμένα αν η πράξη του μετόχου έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων, το Κ.Α.Α. προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων που είναι ήδη καταχωρημένα στο Σ.Α.Τ. Αν η πράξη του μετόχου έχει ως συνέπεια τη μεταβίβαση ή τη σύσταση βάρους ή δέσμευσης, το Κ.Α.Α. προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών. Αν τέλος πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, το Κ.Α.Α. προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τις δεσμεύσεις τους.


Αρθρο 44

Δέσμευση αξιών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας

1. Εφόσον ο δικαιούχος δικαιωμάτων μειοψηφίας επιθυμεί να ασκήσει τα προβλεπόμενα από το Ν. 2190/1920 δικαιώματα μειοψηφίας, οφείλει να ζητήσει τη δέσμευση των μετοχών του, η οποία γίνεται ως εξής:

α. Από τον Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι αξίες.

β. Από το Κ.Α.Α., για αξίες που έχουν καταχωρηθεί σε Ειδικό Λογαριασμό της μερίδας επενδυτή.

2. Η χρονική διάρκεια της δέσμευσης προσδιορίζεται από τον δικαιούχο. Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης των αξιών, ο δικαιούχος μπορεί να την ανακαλέσει κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο την προκάλεσε. To K.A.A., μετά από σχετικό αίτημα της Εκδότριας, την ενημερώνει σε κάθε περίπτωση δέσμευσης και αποδέσμευσης αξιών, που έγινε για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας.3. Το Κ.Α.Α. εκδίδει βεβαίωση δέσμευσης αξιών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας. Οι βεβαιώσεις αυτές περιέχουν, πέραν των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 51, και τον αριθμό των αξιών που δέσμευσε ο δικαιούχος.


Αρθρο 45

Δέσμευση αξιών λόγω δήλωσης πρόθεσης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αυτών ή σύστασης βάρους επί αυτών

1. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 48 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει, έγγραφη δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης αξιών ή σύστασης βάρους επί αυτών υποβάλλεται από τον δικαιούχο των προς μεταβίβαση ή επιβάρυνση αξιών προς το Κ.Α.Α. ως εξής:

α. Μέσω του Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι εν λόγω αξίες ή δικαιώματα. Ο Χειριστής προβαίνει σε δέσμευση των ως άνω αξιών ή δικαιωμάτων προκαλώντας μέσω του Σ.Α.Τ. τη μεταφορά τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του δικαιούχου. Η δήλωση πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση ή υπέρ του οποίου πρόκειται να συσταθεί το βάρος, το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των αξιών, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημέρα της δήλωσης, και το Λογαριασμό στον οποίο θα μεταφερθούν οι αξίες μετά την ανάκληση της δήλωσης ή τη λήξη της ημερομηνίας δέσμευσης.

β. Απευθείας στο Κ.Α.Α., εφόσον η πρόθεση μεταβίβασης ή σύστασης βάρους αφορά αξίες που είναι ήδη καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Α.Α. δεσμεύει άμεσα μετά τη λήψη της έγγραφης δήλωσης τις αξίες αυτές.

2. Η δέσμευση διενεργείται μόνο για τις αξίες ή τα δικαιώματα, που αναφέρονται στην έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, και αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σε αυτήν σκοπό. Επίσης η δέσμευση δεν επεκτείνεται σε νέες αξίες ή δικαιώματα, που τυχόν προκύπτουν από τις ήδη δεσμευμένες. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μετοχών δια της συνενώσεως περισσοτέρων μετοχών σε μία (περίπτωση reverse split), οι δεσμευμένες στον Ειδικό Λογαριασμό αξίες μπορούν να υποστούν ανάλογη μείωση.

3. Ο δηλών δικαιούχος μπορεί να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τη δήλωση κατά τον ίδιο τρόπο που την υπέβαλε, εφόσον στο έγγραφο της ανάκλησης διατυπώνεται η συναίνεση του κατονομαζόμενου προσώπου.

4. Ο δηλών δικαιούχος δύναται μετά από σχετικό αίτημα του να λάβει βεβαίωση δέσμευσης των αξιών. Η βεβαίωση αυτή περιέχει, πέραν των στοιχείων της παρ. 4 του άρθρου 51, και τον αριθμό των αξιών ή δικαιωμάτων που δέσμευσε ο δηλών δικαιούχος.


Αρθρο 46

Μεταφορά αξιών λόγω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης τους εν ζωή

1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών εν ζωή, απαιτείται:

α. Να προηγηθεί εντολή του μεταβιβάζοντος προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή, στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι μεταβιβασθείσες αξίες για μεταφορά των ως άνω αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του μεταβιβάζοντα.

β. Να υποβληθούν στο Κ.Α.Α. τα εξής έγγραφα:

αα. η έγγραφη σύμβαση με την οποία μεταβιβάζονται οι αξίες, με βεβαιωμένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων από αστυνομική αρχή ή διοικητική αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

ββ. αίτηση μεταφοράς των μεταβιβασθεισών αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντα σε Λογαριασμό του αποκτώντα. Η αίτηση αυτή υπογράφεται από αμφότερους τους συμβαλλομένους και περιέχει τα εξής:

i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ii. το αντικείμενο και η αιτιολογία της μεταβίβασης.

iii. τον Λογαριασμό Χειριστή στον οποίο ο αποκτών επιθυμεί να καταχωρηθούν οι μεταβιβασθείσες αξίες. Εάν ο αποκτών δεν δηλώσει Λογαριασμό Χειριστή, οι αξίες καταχωρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του.

iv. τη δήλωση αμφοτέρων των συμβαλλομένων περί της ύπαρξης ή ανυπαρξίας βαρών επί των μεταβιβασθεισών αξιών και

ν. τον αριθμό της δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση.

γγ. το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973, όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση λόγω δωρεάς.

γ. Να έχει παρέλθει διάστημα τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ως άνω υπό στοιχείο β, ββ αίτησης μεταφοράς.

2. Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 1 του παρόντος, για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών κατ' εφαρμογή του αρθρ. 15 παρ. II περ. στ. Ν. 3632/1928, όπως ισχύει, αρκεί έγγραφη αίτηση του μεταβιβάζοντα ή του πληρεξουσίου ή εντολοδόχου του με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής αυτών, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία αναγνώρισης του αποκτώντα που απαιτείτο Κ.Α.Α., το είδος και ο αριθμός των μεταβιβαζομένων μετοχών ή αξιών και η αιτιολογία μεταβίβασης.

Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος σε λογαριασμό του αποκτώντος διενεργείται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της υποβολής της ως άνω αίτησης.

Ομοίως για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών ή άλλων κινητών αξιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 11 περ. ζ του Ν. 3632/1928, όπως ισχύει, η μεταβίβαση από τον Ειδικό Λογαριασμό του Δημοσίου ή της ΔΕΚΑ Α.Ε. σε λογαριασμό του αποκτώντος διενεργείται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης.

3. Η μεταφορά από τον Ειδικό Λογαριασμό του μεταβιβάζοντος είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Χειριστή του αποκτώντος, που τυχόν έχει δηλωθεί, γίνεται από το Κ.Α.Α. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης, το Κ.Α.Α. προβαίνει στη μεταφορά των αξιών, εφόσον διαπιστώσει επιπροσθέτως και την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζόμενου στη δήλωση πρόθεσης μελλοντικού δικαιούχου μετά στοιχεία του αποκτώντα, όπως αυτά αναγράφονται στην προσκομισθείσα αίτηση μεταφοράς.


Αρθρο 47

Μεταφορά αξιών λόγω μεταβίβασης με κληρονομιά, κληροδοσία ή οιονεί καθολική διαδοχή

1. Για την καταχώρηση στο ΣΑΤ εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. To K.A.A. με την προσκόμιση από οποιονδήποτε ληξιαρχικής πράξης θανάτου δικαιούχου Μερίδας ειδοποιεί τους Χειριστές των Λογαριασμών Χειριστή της Μερίδας του κληρονομουμένου, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε άμεση μεταφορά των αξιών που διαχειρίζονται από τους Λογαριασμούς αυτούς στον Ειδικό Λογαριασμό της εν λόγω Μερίδας. Την ίδια υποχρέωση μεταφοράς των αξιών στον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό, καθώς και την υποχρέωση για σχετική ενημέρωση του Κ.Α.Α., έχουν οι Χειριστές, όταν προσκομισθεί σε αυτούς ληξιαρχική πράξη θανάτου επενδυτή, στη Μερίδα του οποίου διαχειρίζονται Λογαριασμό Χειριστή.

β. Στη συνέχεια οι κληρονομηθείσες αξίες μεταφέρονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου στους Λογαριασμούς Χειριστή (εφόσον δηλωθούν), ή στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κληρονόμων ή κληροδόχων. Προκειμένου να γίνει η παραπάνω μεταφορά αξιών ακολουθείται όποια από τις παρακάτω τρεις διαδικασίες επιλέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των ως άνω μεταφορών είναι η προσκόμιση στο Κ. Α.Α. του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.Δ. 118/1973, όπως ισχύει. Αναλυτικότερα:

βα. Το Κ.Α.Α. μεταφέρει τις αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του κληρονομουμένου στους Λογαριασμούς των Μερίδων των κληρονόμων ή κληροδόχων αφού του προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους ακριβή αντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη νομιμοποίηση τους:

1. Αν έχει εκδοθεί κληρονομητήριο:

i. Αντίγραφο κληρονομητηρίου

ii. Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/ακύρωσης του κληρονομητηρίου

2. Αν υπάρχει διαθήκη:

i. Αντίγραφο πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου περί δημοσίευσης της διαθήκης (ιδιόγραφης, μυστικής, έκτακτης) ή αντίγραφο της δημόσιας διαθήκης

ii. Αντίγραφο των πρακτικών του αρμόδιου δικαστηρίου, με τα οποία κηρύχθηκε η ιδιόγραφη διαθήκη κυρία (στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία κηρύχθηκε κυρία,

iii. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης,

iν. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος,

ν. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς.

3. Αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς η οποία να συμπεριλαμβάνει και μετοχές, αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντα,

4. Αν δεν υπάρχει κληρονομητήριο ή διαθήκη ή δεν έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς:

i. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντα

ii. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του αποβιώσαντα

iii. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα

iν. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος ν. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς

5. Αν έχει γίνει από τον κληρονόμο αποδοχή κληρονομιάς η οποία δεν συμπεριλαμβάνει και μετοχές:

i. Αντίγραφο του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής της κληρονομιάς του αποβιώσαντα

ii. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης του αποβιώσαντα (εφόσον έχει χωρήσει εξ αδιαθέτου διαδοχή,)

iii. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης του κληρονομικού δικαιώματος

6. Σε ειδικές περιπτώσεις το Κ.Α.Α. δύναται να ζητά από τους ενδιαφερόμενους πρόσθετα δικαιολογητικά.

ββ. Εφόσον το επιθυμεί, ο Χειριστής σε Λογαριασμό του οποίου υπήρχαν οι αξίες του κληρονομουμένου, μετά από αίτημα των κληρονόμων, αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο των παραπάνω υπό (βα) δικαιολογητικών, προσκομίζει στο Κ.Α.Α. επιστολή, την οποία συντάσσει με αποκλειστική του ευθύνη, και στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των κληρονόμων, ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, οι ποσότητες που έκαστος κληρονομεί ή το ποσοστό συγκυριότητας ενός εκάστου, καθώς και οι Λογαριασμοί Χειριστή, στους οποίους θα μεταφερθούν οι αξίες αυτές. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. μεταφέρει τις εν λόγω αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους Λογαριασμούς των Μερίδων των κληρονόμων ή κληροδόχων.

βγ. Η Εκδότρια ονομαστικών αξιών της οποίας οι αξίες υπήρχαν σε Λογαριασμό του κληρονομουμένου, μετά από αίτημα των κληρονόμων και αφού ολοκληρώσει των έλεγχο των παραπάνω υπό (βα) δικαιολογητικών, προσκομίζει στο Κ.Α.Α. επιστολή, την οποία συντάσσει με αποκλειστική της ευθύνη, και στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία αναγνώρισης των κληρονόμων, ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή, οι ποσότητες που έκαστος κληρονομεί ή το ποσοστό συγκυριότητας ενός εκάστου, καθώς και οι Λογαριασμοί Χειριστή, στους οποίους θα μεταφερθούν οι αξίες αυτές. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. μεταφέρει τις εν λόγω αξίες από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας στους Λογαριασμούς των Μερίδων των κληρονόμων ή κληροδόχων.

2. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. μεταβίβασης αξιών λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, εάν μεν η συγχώνευση γίνεται με απορρόφηση εφαρμόζονται τα άρθρα 30, 31, 35, και 36 του παρόντος Κανονισμού, εάν γίνεται δε με σύσταση νέας εταιρείας εφαρμόζονται τα άρθρα 18 παρ. 5, 41 και 57 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 48

Καταχώρηση σύστασης ενεχύρου επί αξιών

1. Για την καταχώρηση από το Κ.Α.Α. στο Σ.Α.Τ. ενεχύρου επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Προηγείται εντολή του ενεχυραστή προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι ενεχυρασθείσες αξίες για μεταφορά των ως άνω αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του ενεχυραστή και οι ως άνω αξίες μεταφέρονται στο Λογαριασμό αυτόν.

β. Στη συνέχεια υποβάλλονται στο Κ.Α.Α. τα εξής έγγραφα:

αα. η σύμβαση σύστασης του ενέχυρου στις αξίες.

ββ. αίτηση καταχώρησης ενεχύρου που συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο και υπογράφεται από αμφότερους τους συμβαλλομένους. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ii. περίληψη του περιεχομένου της σύμβασης του ενεχύρου.

iii. ο αριθμός της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Α.Α. προβαίνει στην καταχώρηση του ενεχύρου, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζομένου στη δήλωση ως μελλοντικού ενεχυρούχου δανειστή με τα στοιχεία του ενεχυρούχου δανειστή, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης ενεχύρου.

γ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το Κ.Α.Α. εισάγει ένδειξη ενεχύρου στις ως άνω αξίες που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ενεχυραστή.

2. Η ενεχύραση των αξιών ισχύει έναντι πάντων από την καταχώρηση της στα αρχεία του Κ.Α.Α.

3. To K.A.A. διαβιβάζει αμελλητί στην Εκδότρια κάθε έγγραφο συστατικό ενεχύρου επί αξιών της και ενημερώνει σχετικά τόσο τον ενεχυραστή όσο και τον ενεχυρούχο δανειστή κατόπιν αιτήματος τους.

4. Η άρση της καταχώρησης του ενεχύρου και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών γίνεται στο Σ.Α.Τ. συνεπεία αποσβέσεως του ενεχύρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

5. Σε περίπτωση εκποίησης λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης ενεχυρασμένων αξιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 3632/1928 ή του άρθρου 29 παρ. 5 του Ν. 2533/ 1997, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι προς εκποίηση αξίες μεταφέρονται, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση και αποκλειστικά για τη διενέργεια της εκποίησης, από το Κ.Α.Α. στο Λογαριασμό Αξιών του ενεχυρούχου δανειστή υπό τον χειρισμό του Μέλους του Χ.Α. που έχει οριστεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα ως υπεύθυνο για τη διενέργεια της εκποίησης. Μετά την εκποίηση των αξιών στο Χ.Α, ακολουθείται η διαδικασία εκκαθάρισης.

6. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση, άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας, απόληψης μερίσματος και προτίμησης, γεννώνται είτε στο πρόσωπο του ενεχυραστή είτε στο πρόσωπο του ενεχυρούχου δανειστή, δυνάμει των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στην αίτηση καταχώρησης του ενεχύρου.

7. Στην περίπτωση του άρθρου 34 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον προκύψουν νέες αξίες από τις ήδη ενεχυρασμένες, το ενέχυρο επεκτείνεται και στις αξίες αυτές, εάν αυτό προβλέπεται στην αίτηση καταχώρησης του ενεχύρου.


Αρθρο 49

Καταχώρηση επικαρπίας επί αξιών

1. Για την καταχώρηση από το Κ.Α.Α. στο Σ.Α.Τ. επικαρπίας επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Προηγείται εντολή του ψιλού κυρίου προς τον Χειριστή του συγκεκριμένου Λογαριασμού Χειριστή στον οποίο ευρίσκονται καταχωρημένες οι βεβαρυμένες αξίες για μεταφορά των ως άνω αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του ψιλού κυρίου και οι ως άνω αξίες μεταφέρονται στο Λογαριασμό αυτόν.

β. Στη συνέχεια υποβάλλονται στο Κ.Α.Α. τα εξής έγγραφα:

αα. η σύμβαση σύστασης επικαρπίας στις αξίες.


ββ. αίτηση καταχώρησης επικαρπίας που συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο και υπογράφεται από αμφότερους τους συμβαλλομένους. Η αίτηση αυτή περιέχει τα εξής:

i. τα στοιχεία αναγνώρισης των συμβαλλομένων (συμπεριλαμβανομένων και των Κωδικών Αριθμών Μερίδας Επενδυτή τους).

ii. περίληψη του περιεχομένου της σύμβασης επικαρπίας.

iii. ο αριθμός της δήλωσης πρόθεσης σύστασης βάρους, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί τέτοια δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Α.Α. προβαίνει στην καταχώρηση της επικαρπίας, εφόσον διαπιστώσει την πλήρη ταύτιση των στοιχείων του κατονομαζομένου στη δήλωση ως μελλοντικού επικαρπωτή με τα στοιχεία του επικαρπωτή, όπως αυτά αναγράφονται στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης επικαρπίας.

γ. Μετά την υποβολή των ως άνω εγγράφων, το Κ.Α.Α. εισάγει ένδειξη επικαρπίας στις ως άνω αξίες που βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ψιλού κυρίου.

2. Για την καταχώρηση από το Κ.Α.Α. στο Σ.Α.Τ. επικαρπίας επί αξιών, η οποία έχει συσταθεί με διάταξη τελευταίας βουλήσεως, η Εκδότρια ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 47 του παρόντος Κανονισμού αποστέλλει στο Κ.Α.Α., πέραν του φορολογικού πιστοποιητικού και της επιστολής που προβλέπονται στα στοιχεία 1.β. και 1.β.βγ. του άρθρου αυτού, την αίτηση καταχώρησης επικαρπίας, που προβλέπεται στο στοιχείο β, ββ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά. Η αίτηση αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από αμφότερους τους δικαιούχους.

3. Η σύσταση επικαρπίας επί αξιών ισχύει έναντι πάντων από την καταχώρηση της στα αρχεία του Κ.Α.Α.

4. Το Κ.Α.Α. διαβιβάζει αμελλητί στην Εκδότρια κάθε έγγραφο συστατικό επικαρπίας επί αξιών της και ενημερώνει σχετικά, τόσον τον ψιλό κύριο όσο και τον επικαρπωτή κατόπιν αιτήματος τους.

5. Η άρση της καταχώρησης της επικαρπίας και η συνακόλουθη αποδέσμευση των βεβαρυμένων αξιών γίνεται στο Σ.Α.Τ. συνεπεία αποσβέσεως της επικαρπίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

6. Τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση, άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας και προτίμησης, γεννώνται, είτε στο πρόσωπο του ψιλού κυρίου, είτε στο πρόσωπο του επικαρπωτή, δυνάμει των όρων της μεταξύ τους σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί με ευθύνη των συμβαλλομένων μερών στην υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης επικαρπίας.

7. Στην περίπτωση του άρθρου 34 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον προκύψουν νέες αξίες από τις ήδη βεβαρυμένες, η επικαρπία επεκτείνεται και στις αξίες αυτές, εάν αυτό προβλέπεται από την υποβληθείσα αίτηση καταχώρησης της επικαρπίας.


Αρθρο 50

Καταχώρηση κατάσχεσης επί αξιών και εκποίηση αυτών

1. Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. κατάσχεσης επί αξιών ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Κατασχετήριο έγγραφο υπό τους όρους του άρθρου 983 Κ.Πολ.Δ. επιδίδεται:

αα. στο Χειριστή, για αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή

ββ. στο Κ.Α.Α., για αξίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό

β. Μετά την επίδοση του ως άνω εγγράφου, το Κ.Α.Α. εισάγει ένδειξη κατάσχεσης επί των αξιών οι οποίες κατασχέθηκαν με το κατασχετήριο, ενώ αντίστοιχη ένδειξη εισάγει και ο Χειριστής μέσω του Σ.Α.Τ.

2. Εφόσον ακολουθήσει η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης των άρθρων 904 επ. του Κ.Πολ.Δ. και 24 του Ν. 3632/1928 για τις αξίες που έχουν κατασχεθεί, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. το Μέλος που ορίσθηκε από τα αρμόδια όργανα ως υπεύθυνο για την εκποίηση των αξιών στο Χ.Α., δημιουργεί στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας αυτής Λογαριασμό Χειριστή.

β. το Κ.Α.Α. και οι Χειριστές εις χείρας των οποίων έχει επιβληθεί η κατάσχεση μεταφέρουν από τον Ειδικό Λογαριασμό και τους Λογαριασμούς Χειριστή αντίστοιχα τις κατασχεθείσες αξίες στον ως άνω Λογαριασμό Χειριστή.

γ. ακολουθεί η εκποίηση των αξιών σύμφωνα με τη μέθοδο εκποιήσεως που προβλέπεται στον Κανονισμό του Χ.Α.

δ. μετά την εκποίηση των αξιών, ο Χειριστής υποχρεούται να προβεί σε απενεργοποίηση του Λογαριασμού Χειριστή που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω υπό α. περιγραφόμενα, με τη διαδικασία του αρθρ. 18 παρ. 6. περ. α. του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 51

Διαδικασία έκδοσης Βεβαιώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

1. Βεβαιώσεις που χορηγούνται στους δικαιούχους είναι οι εξής:

α. Οι βεβαιώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.

β. Λοιπές βεβαιώσεις όπως ενδεικτικά αυτές που χορηγούνται στο δικαιούχο δικαιωμάτων προτίμησης επί ανωνύμων μετοχών, στο δικαιούχο μερίσματος επί ανωνύμων μετοχών κ.λ.π.

γ. Βεβαιώσεις, που εκδίδονται στον μέτοχο σε περίπτωση διαγραφής αξιών από το Χ.Α.

2. Οι παραπάνω βεβαιώσεις εκδίδονται από το Κ.Α.Α. κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου απευθυνόμενου προς το Κ.Α.Α., είτε απευθείας σ' αυτό είτε μέσω Χειριστή. Οι βεβαιώσεις μπορεί να εκδίδονται και με μηχανικό μέσο ή άλλο μέσο της επιλογής του Κ.Α.Α.

3. Οι βεβαιώσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται επιπλέον απευθείας και από τους Χειριστές μέσω του Σ.Α.Τ., κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς αυτούς, με την προϋπόθεση ότι οι αξίες για τις οποίες χορηγείται η βεβαίωση ευρίσκονται υπό τον χειρισμό τους.4. Όλες οι βεβαιώσεις πρέπει να αναγράφουν τον ΚΑΜΕ, τα στοιχεία αναγνώρισης της Μερίδας δικαιούχου και τον ακέραιο ή κλασματικό αριθμό δικαιωμάτων ή αξιών, που είναι καταχωρημένα στους αντίστοιχους Λογαριασμούς και να έχουν το αντίστοιχο με τον προορισμό τους περιεχόμενο.5. Αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην ακύρωση και αντίστοιχη επανέκδοση, καθώς και στην επανεκτύπωση των ως άνω βεβαιώσεων συνεπεία χειριστικών σφαλμάτων, προσδιορίζονται από το Κ.Α.Α.


Αρθρο 52

Ανακοίνωση ημερομηνίας μετατροπής


ΜΕΡΟΣ Γ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΥΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.1. To K.A.A. ανακοινώνει στην Εκδότρια την ημερομηνία μετατροπής των μετοχών της, η οποία είναι δεσμευτική για αυτήν. Από την ημερομηνία μετατροπής των ενσώματων μετοχών κάθε Εκδότριας σε αυλές, η μεταβίβαση τους μπορεί να γίνεται μόνο μέσω των αντίστοιχων καταχωρήσεων σε Λογαριασμούς που τηρούνται στο Κ.Α.Α., όπως ειδικότερα προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.2. Η Εκδότρια οφείλει να καλέσει τους μετόχους της να καταθέσουν τους τίτλους ή/και τα αποθετήρια έγγραφα τους προκειμένου αυτά να μετατραπούν σε αυλή μορφή και να καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. Το διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται η κατάθεση των τίτλων ή των αποθετηρίων εγγράφων, αποφασίζεται και ανακοινώνεται από την Εκδότρια και πρέπει να είναι συμβατό με τις ημερομηνίες του προγράμματος μετατροπής που έχει καταρτίσει το Κ.Α.Α. Η πρόσκληση προς τους μετόχους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.


Αρθρο 53

Αρχείο Μετατροπής

1. Η Εκδότρια προσκομίζει στο Κ.Α.Α. Αρχείο Μετατροπής το οποίο περιέχει δύο τύπους μαγνητικού αρχείου:

α. Αρχείο μετόχων οι μετοχές των οποίων είναι ελεύθερες από ενέχυρο ή επικαρπία.

β. Αρχείο μετόχων, στις μετοχές των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο ή επικαρπία.

2. Κατά τα λοιπά, για το Αρχείο Μετατροπής, ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος Κανονισμού, με την εξαίρεση του στοιχείου γ της παρ. 2.

3. To K.A.A. καθορίζει τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές των αρχείων που οφείλουν να προσκομίζουν οι Εκδότριες.


Αρθρο 54

Εργασίες που προηγούνται της μετατροπής

To K.A.A. δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας πριν από την ημερομηνία μετατροπής. Στο Μεταβατικό Λογαριασμό αυτής καταχωρείται το σύνολο των προς μετατροπή μετοχών. Το υπόλοιπο του Μεταβατικού Λογαριασμού μειώνεται ισόποσα προς τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε Λογαριασμούς μετόχων της Εκδότριας, όπως αυτές προκύπτουν βάσει των στοιχείων που περιέρχονται στο Κ.Α.Α. κατά τις τμηματικές παραδόσεις των Αρχείων Μετατροπής από την Εκδότρια.

Αρθρο 55


Τμηματικές παραδόσεις Αρχείων Μετατροπής1. Πέντε ημέρες πριν από την ημέρα μετατροπής, η Εκδότρια οφείλει να παραδώσει στο Κ.Α.Α. το πρώτο τμηματικό αρχείο, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι μέτοχοι της που κατέθεσαν σε αυτήν τίτλους και αποθετήρια, καθώς και οι ποσότητες μετοχών ανά μέτοχο. Οι Εκδότριες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζονται από το Κ.Α.Α., οφείλουν να παραδίδουν το πιο πρόσφατο Αρχείο Μετατροπής των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν σε αυτές τίτλους και αποθετήρια. Πέντε ημέρες πριν από την παράδοση του αρχείου μη Εμφανισθέντων μετόχων, η Εκδότρια ονομαστικών μετοχών οφείλει να παραδώσει στο Κ.Α.Α. το τελευταίο Αρχείο Μετατροπής.2. Εκτός των παραπάνω Αρχείων Μετατροπής, οι Εκδότριες κοινοποιούν στο Κ. Α. Α. και τις συμβάσεις σύστασης των σχετικών βαρών και τις αιτήσεις καταχώρησης βαρών (ενεχύρου και επικαρπίας).


Αρθρο 56

Αξίες που δεν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα

1. Για τους μη εμφανισθέντες μετόχους, το Κ.Α.Α. δημιουργεί Μερίδα Επενδυτή που ονομάζεται Μερίδα μη Εμφανισθέντα Επενδυτή και καταχωρεί τον επενδυτή στο Σ.Α.Τ. με τα στοιχεία που περιέχονται στο αρχείο μη Εμφανισθέντων που προσκόμισε κατά τα ανωτέρω η Εκδότρια, κατά παρέκκλιση των άρθρων 3 και 4 του παρόντος Κανονισμού. Στη συνέχεια το Κ.Α.Α. καταχωρεί, σύμφωνα με την κατάσταση των μη Εμφανισθέντων μετόχων, τις μετοχές στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας μη Εμφανισθέντα Επενδυτή. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχών, η καταχώρηση των συγκυρίων γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε Μερίδα Επενδυτή Συγκυρίων.2. Προκειμένου για μετόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο μη Εμφανισθέντων μετόχων, οι Εκδότριες ονομαστικών μετοχών μπορούν να παραδίδουν, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, στο Κ.Α.Α., αρχείο μετόχων που στο μεταξύ προέβησαν στην κατάθεση των μετοχών τους. Ως προς το αρχείο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του παρόντος Κανονισμού. Οι μετοχές αυτές μετακινούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας μη Εμφανισθέντα Επενδυτή, σε Λογαριασμούς της Μερίδας Επενδυτή, που δηλώνεται στο ως άνω αρχείο. Η Μερίδα μη Εμφανισθέντα Επενδυτή απενεργοποιείται από το Κ.Α.Α., εφόσον ο Ειδικός Λογαριασμός αυτής παρουσιάζει μηδενικό υπόλοιπο.3. Οι ενσώματες ανώνυμες μετοχές, που δεν κατατέθηκαν στην Εκδότρια εντός των προβλεπομένων από το Νόμο προθεσμιών, υπόκεινται σε εκποίηση μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 44 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει.4. Μετατροπή ενσώματων τίτλων μετοχών σε αυλές αξίες αλλοδαπής Εκδότριας εταιρείας, της οποίας οι μετοχές έχουν προηγουμένως εισαχθεί σε Χρηματιστήριο Αξιών άλλου κράτους σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 33 Ν. 1806/1988, γίνεται οποτεδήποτε χωρίς χρονικό περιορισμό.


Αρθρο 56α

Παραλαβή αποθετηρίων από το Κ.Α.Α. -Επιστροφή ενσώματων τίτλων μετοχών στις

Εκδότριες1. To K.A.A. παραλαμβάνει τα ονομαστικά και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα με σκοπό την καταστροφή τους. Οι ημερομηνίες παραλαβής των αποθετηρίων, που βρίσκονται στην κατοχή των Εκδοτριών και επιστροφής σε αυτές των τίτλων των μετοχών τους, που φυλάσσονται στο Κ.Α.Α., καθορίζονται με πρόγραμμα που καταρτίζει το Κ.Α.Α. Για τα αποθετήρια, που παραλαμβάνει το Κ.Α.Α. εκδίδεται απόδειξη παραλαβής, όπου αναγράφονται οι αριθμοί των παραληφθέντων αποθετηρίων.

2. Η Εκδότρια και οι Χειριστές οφείλουν να προσκομίζουν μαζί με τα αποθετήρια και ενυπόγραφη κατάσταση αποθετηρίων. Η παραλαβή από το Κ.Α.Α. των αποθετηρίων εγγράφων δεν γεννά υποχρέωση του ούτε για έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων τους με τα στοιχεία των εμφανιζομένων ως μετόχων, ούτε για πιστοποίηση της εγκυρότητας ή γνησιότητας τους.

3. Το Κ.Α.Α. μπορεί να ακυρώνει την προσωρινή παραλαβή αποθετηρίων εγγράφων, που παρέλαβε. Στην περίπτωση αυτή, οι Χειριστές προβαίνουν με ευθύνη τους, στις αντίστοιχες ακυρώσεις εγγραφών, που έχουν κάνει στο Σ.Α.Τ. Ακύρωση προσωρινής παραλαβής αποθετηρίων χωρεί ενδεικτικά στην περίπτωση που το παραληφθέν αποθετήριο έχει χαρακτηριστεί από το Κ.Α.Α. ως ανίσχυρο λόγω δικαστικής κήρυξης του ως τέτοιου ή ως άκυρο για διάφορους λόγους.

4. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος ακύρωσης του αποθετηρίου, η παραλαβή τους θεωρείται ως οριστική.Αρθρο 57

Διαδικασία καταχώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ Χ.Α.

1. Για την εισαγωγή στο Σ.Α.Τ. αξιών εταιρειών που εισάγονται για πρώτη φορά στο Χ.Α. το Κ.Α.Α. δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού και καταχωρεί το σύνολο των αξιών της εταιρείας αυτής, που πρόκειται να εισαχθούν για διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Μερίδας αυτής. Για τη μεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων, η Εκδότρια αποστέλλει στο Κ.Α.Α. Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων σύμφωνα μετά οριζόμενα στα άρθρα 30 και 35 του παρόντος Κανονισμού. Μετά την έγκριση εισαγωγής των αξιών της Εκδότριας εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., καμία τροποποίηση των Αρχείων Κατανομής δεν επιτρέπεται, παρά μόνο με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού. Ειδικά για την Εκδότρια της οποίας οι αξίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ΝΕ.Χ.Α., η Εκδότρια αυτή αποστέλλει στο Κ.Α.Α. πέραν του Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων και Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων Δεσμευμένων Αξιών ΝΕ.Χ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 31 και 35 του παρόντος Κανονισμού.

2. Η μεταφορά των αξιών από το Μεταβατικό Λογαριασμό της Εκδότριας στους Λογαριασμούς των δικαιούχων διενεργείται από το Κ.Α.Α. δύο ημέρες πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των αξιών αυτών στο Χ. Α. Σε αυτό το χρονικό διάστημα των δύο ημερών, οι Χειριστές μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του Σ.Α.Τ. για τη μεταφορά των αξιών αυτών. Οι ως άνω μεταφερθείσες αξίες καταχωρούνται οριστικά στους Λογαριασμούς των δικαιούχων και γίνονται διαθέσιμες την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 36 του παρόντος Κανονισμού.3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου το Κ.Α.Α., κατόπιν εντολής της Εκδότριας, δύναται να προβαίνει σε τμηματική καταχώρηση υποψηφίων μετοχών με τις αντίστοιχες αναμενόμενες μετοχές (ενδείξεις). Για τις καταχωρήσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Οι καταχωρήσεις αυτές δεν επιδέχονται καμία τροποποίηση.Εάν δεν εγκριθεί από το Χ.Α. η αίτηση εισαγωγής των μετοχών των υποψηφίων μετοχών, οι ως άνω ενδείξεις διαγράφονται.Η οριστική μετατροπή τους σε μετοχές γίνεται το αργότερο την ημέρα έγκρισης της εισαγωγής των μετοχών στο Χ.Α.


Αρθρο 58

Καταχώρηση αποτελεσμάτων εταιρικών γεγονότων κατά το στάδιο της μετατροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Από την ημερομηνία μετατροπής που έχει ορισθεί για κάθε Εκδότρια και για διάστημα έξι μηνών από αυτήν, εφόσον το σύνολο των ενσώματων τίτλων της δεν έχει μετατραπεί σε αυλές αξίες, η καταχώρηση των αποτελεσμάτων εταιρικών γεγονότων για το τμήμα των τίτλων που έχουν μετατραπεί σε αυλές αξίες, γίνεται ως εξής:

α. Για κάθε εταιρικό γεγονός, που έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων αξιών με μεταβολή του αριθμού των ήδη εισηγμένων, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 34 του παρόντος Κανονισμού, αλλά απαιτείται η αποστολή στο Κ.Α.Α. Αρχείου Κατανομής Δικαιούχων από την Εκδότρια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 30 και 35 του παρόντος Κανονισμού, ανεξαρτήτως εάν μεταβάλλονται ή όχι τα πρόσωπα των δικαιούχων,

β. Προκειμένου για δέσμευση αξιών: αα. εάν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, το Κ.Α.Α. εκδίδει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, αντί της κατάστασης της παραγράφου 4 του άρθρου 42, δύο ηλεκτρονικά αρχεία, που περιέχουν τις πράξεις μεταβίβασης των μετοχών της. Παράλληλα εκδίδει βεβαίωση δέσμευσης για κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 42 και στο άρθρο 51 του παρόντος Κανονισμού.

ββ. εάν πρόκειται για ανώνυμες μετοχές, το Κ.Α.Α. εκδίδει μόνο βεβαίωση δέσμευσης για κάθε δικαιούχο.


γ. Προκειμένου για τα δικαιώματα προτίμησης και απόληψης μερίσματος, το Κ.Α.Α. προβαίνει στις εξής ενέργειες κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στα άρθρα 38 και 39 του παρόντος Κανονισμού:

αα. εάν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, εκδίδει και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, αντί των Αρχείου Προσδιορισμού Δικαιούχων των άρθρων 38 και 39 του παρόντος Κανονισμού, δύο ηλεκτρονικά αρχεία, που περιέχουν τις πράξεις μεταβίβασης των μετοχών της.

ββ. εάν πρόκειται για ανώνυμες μετοχές, το Κ.Α.Α. ή οι Χειριστές εκδίδουν μόνο σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 ή 39 και 51 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 59

Καταχώρηση ενεχύρου κατά το στάδιο της μετατροπής

Κατά το στάδιο της μετατροπής των αξιών σε αυλή μορφή, προκειμένου να καταχωρηθούν τα υφιστάμενα ήδη ενέχυρα, οι Εκδότριες οφείλουν να παρέχουν στο Κ.Α.Α. τις πληροφορίες, που περιέχονται στην υποβαλλόμενη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 αίτηση καταχώρησης ενεχύρου, η οποία κατά το στάδιο αυτό μπορεί να υπογράφεται μόνο από το ένα εκ των συμβαλλομένων μερών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για καταχώρηση υποκείμενων σε ήδη υφιστάμενο ενέχυρο αξιών, η δημιουργία Μερίδας του ενεχυραστή επενδυτή δύναται να γίνει και με πρωτοβουλία του ενεχυρούχου δανειστή.


Αρθρο 60

Καταχώρηση επικαρπίας κατά το στάδιο της μετατροπής

Κατά το στάδιο της μετατροπής των αξιών σε αυλή μορφή, προκειμένου να καταχωρηθούν τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα επικαρπίας, οι Εκδότριες οφείλουν να παρέχουν στο Κ.Α.Α. τις πληροφορίες, που περιέχονται στην υποβληθείσα στην παράγραφο 1 του άρθρου 49 αίτηση καταχώρησης επικαρπίας, η οποία κατά το στάδιο αυτό μπορεί να υπογράφεται μόνο από το ένα εκ των συμβαλλομένων μερών. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση αυτή και προκειμένου για καταχώρηση των ήδη βεβαρυμένων με επικαρπία αξιών, η δημιουργία Μερίδας του ψιλού κυρίου δύναται να γίνει και με πρωτοβουλία του επικαρπωτή.Αρθρο 61Μετατροπή κατασχεμένων μετοχών σε άϋλες αξίεςΓια τη μετατροπή κατασχεμένων ενσώματων μετοχών σε αυλές αξίες, ο υπέρ ου η κατάσχεση μπορεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον έχει οριστεί αρμόδιος για την εκποίηση χρηματιστής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 Ν. 3632/1928, να υποβάλει στο Μέλος αυτό αίτημα δημιουργίας Μερίδας στο όνομα και για λογαριασμό του καθ' ου η κατάσχεση και να καταχωρήσει στη Μερίδα αυτή και υπό το χειρισμό του Μέλους αυτού τις κατασχεμένες αξίες, προκειμένου αυτές να εκποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μετά την είσοδο των αξιών στη Μερίδα αυτή, η Μερίδα τίθεται υπό περιορισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. Το Μέλος στο Λογαριασμό Χειριστή του οποίου είναι καταχωρημένες οι προς εκποίηση αξίες είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διενέργεια της εκποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της εκποίησης, ο υπέρ ου η κατάσχεση οφείλει να υποβάλλει στο Κ.Α.Α. αίτημα απενεργοποίησης της Μερίδας αυτής. Εάν το αίτημα αυτό δεν υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της εκποίησης, το Κ. Α. Α. απενεργοποιεί αυτόματα τη Μερίδα.


Αρθρο 62

Μερίδα Διαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α.

ΜΕΡΟΣ Δ'

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Κ.Α.Α. ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ Ε.Κ.Α.Α.


1. Η Μερίδα Διαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α. δημιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.

2. Η Διαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.

3. Στη Μερίδα Διαχειρίστριας Ε.Κ.Α.Α. καταχωρούνται:

α. τα στοιχεία που αφορούν στη Διαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού και

β. τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. και τα τυχόν δικαιώματα επ' αυτών:

αα. Στοιχεία Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.:

i. Συνολικός αριθμός των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.

ii. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στην Ε.Α.Γ.Α.Κ.

ββ. Στοιχεία που αφορούν δικαιώματα επί των Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α.:

i. Υποκείμενο μερίδιο Ε.Κ.Α.Α.

ii. Ημερομηνία εισαγωγής του δικαιώματος στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

iii. Ημερομηνία λήξης διαπραγμάτευσης του δικαιώματος.

iν. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος.

ν. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στην Ε. ΑΓΑ Κ.

νi. Αναλογία μετατροπής δικαιωμάτων προς Μερίδια Ε.Κ.Α.Α.

Αρθρο 63


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ε.Κ.Α.Α. ΣΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Ε. Κ.Α.Α.Στα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓΑ.Κ. εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8, 12, 13, 15 έως 51 και 57 του παρόντος Κανονισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια» νοείται η Διαχειρίστρια Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Μεριδιούχος Μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα Μερίδια Ε.Κ.Α.Α.


Αρθρο 64

Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ.

ΜΕΡΟΣ Ε'

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛ.ΠΙΣ. ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΛ.ΠΙΣ.

1. Η Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. δημιουργείται κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.

2. Η Εκδότρια ΕΛΠΙΣ υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού.

3. Στη Μερίδα Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. καταχωρούνται:

α. τα στοιχεία που αφορούν στην Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού και

β. τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τα ΕΛ.ΠΙΣ. και τα τυχόν δικαιώματα επ' αυτών:αα. Στοιχεία ΕΛ.ΠΙΣ.:

i. Συνολικός αριθμός των ΕΛ.ΠΙΣ.


ii. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

ββ. Στοιχεία που αφορούν δικαιώματα που προκύπτουν από τα ΕΛ.ΠΙΣ. λόγω εταιρικών γεγονότων της Εκδότριας των Παριστώμενων Μετοχών:

i. Υποκείμενο ΕΛ.ΠΙΣ.ii. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.Αρθρο 65

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΛ.ΠΙΣ. ΣΤΑ ΕΛ.ΠΙΣ.Στην περίπτωση των ΕΛ.ΠΙΣ. που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8, 12, 13, 15 έως 37, 40, 41, 43 έως 51 και 57 του παρόντος Κανονισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια» νοείται η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. Όπου αναφέρεται ο όρος «επενδυτής» ή «μέτοχος» νοείται ο Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. και όπου αναφέρονται οι όροι «αξίες» ή «μετοχές» νοούνται τα ΕΛ.ΠΙΣ.


Αρθρο 66

Μεταφορά ΕΛ.ΠΙΣ. μεταξύ λογαριασμώνΣε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας των μετοχών που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλογικά οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 15 και το άρθρο 21 του παρόντος Κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Α.Α. ενημερώνει το Χ.Α.


Αρθρο 67Προσδιορισμός δικαιούχων δικαιώματος προτίμησης1. Στην περίπτωση της παραγράφου 8 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 όπως ισχύει, η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του παρόντος Κανονισμού, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων άσκησης του, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996, δικαιώματος.2. Το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ., την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού, ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισμού των Δικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ.


Αρθρο 68Προσδιορισμός δικαιούχων μερίσματος1. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 όπως ισχύει και κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 39 του παρόντος Κανονισμού, η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α., σύμφωνα μετά άρθρα 25 και 26 του παρόντος Κανονισμού, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος επί των παριστώμενων μετά ΕΛ.ΠΙΣ. μετοχών.2. To K.A.A. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ., την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν την ως άνω ημέρα προσδιορισμού, ηλεκτρονικό αρχείο προσδιορισμού των Δικαιούχων ΕΛ.ΠΙΣ.


Αρθρο 69

Διαδικασία δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ.1. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996, η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του παρόντος Κανονισμού, το εταιρικό γεγονός της Εκδότριας των Παριστώμενων Μετοχών.2. Μετά την ως άνω γνωστοποίηση, ο Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. πρέπει να ζητήσει τη δέσμευση των ΕΛ.ΠΙΣ. του. Η δέσμευση αυτή γίνεται ως εξής:α. είτε από τον Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή στον οποίο έχουν καταχωρηθεί τα ΕΛ.ΠΙΣ.β. είτε από το Κ.Α.Α. για ΕΛ.ΠΙΣ. που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό του Δικαιούχου ΕΛ.ΠΙΣ.3. Στη συνέχεια το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛ.ΠΙΣ. ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο αναφέρονται οι Δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που δέσμευσαν τα ΕΛ.ΠΙΣ. τους προκειμένου να προβούν στη διαδικασία που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 59 του Ν 2396/1996.4. Το Κ.Α.Α. αποδεσμεύει τα ΕΛ.ΠΙΣ. την επόμενη του εταιρικού γεγονότος, είτε αυτό πραγματοποιηθεί είτε όχι, εκτός εάν λάβει, το αργότερο μέχρι τη 10η πρωινή της ημέρας αυτής, ενημέρωση από την Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ. για παράταση της χρονικής διάρκειας του εταιρικού γεγονότος.5. Επιτρέπεται η αποδέσμευση δεσμευμένων ΕΛ.ΠΙΣ. και πριν από την πραγματοποίηση του εταιρικού γεγονότος, εφόσον το ζητήσει ο Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος ΕΛ.ΠΙΣ. υποβάλλει αίτημα αποδέσμευσης, είτε στο Χειριστή που πραγματοποίησε τη δέσμευση είτε στο Κ.Α.Α. για ΕΛ.ΠΙΣ. καταχωρημένα στον Ειδικό Λογαριασμό. Στη συνέχεια, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας ΕΛΠΙΣ συμπληρωματικό αρχείο, στο οποίο εμφανίζονται οι Δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. οι οποίοι αποδέσμευσαν τα δεσμευμένα ΕΛ.ΠΙΣ. τους.


Αρθρο 70Διαγραφή ΕΛ.ΠΙΣ.

Στις περιπτώσεις διαγραφής ΕΛ.ΠΙΣ. σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 59 του Ν. 2396/1996 εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 80 του παρόντος Κανονισμού.
Αρθρο 70αΛογαριασμός Πελατείας Κ.Α.Α., Κεντρικός Λογαριασμός Ομολόγων Κ.Α.Α. και Λογαριασμός Ιδίου ΧαρτοφυλακίουΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΓΕΝΙΚΑ


1. Ο Λογαριασμός Πελατείας του Κ.Α.Α. είναι ο Λογαριασμός Ομολόγων που το Κ.Α.Α. τηρεί στο Σύστημα Παρακολούθησης, για λογαριασμό των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Παρακολούθησης και την υπ' αρ. 79/23.2.2000 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.2. O Κεντρικός Λογαριασμός Ομολόγων Κ.Α.Α. λειτουργεί αυτόνομα στο Σ.Α.Τ., αποτελεί την απεικόνιση στο Σ.Α.Τ. του Λογαριασμού Πελατείας του Κ.Α.Α., ανήκει στο Κ.Α.Α. και τελεί υπό τη διαχείριση του και δεν συνδέεται με συγκεκριμένη Μερίδα. Στο Λογαριασμό αυτόν απεικονίζονται τα Ομόλογα που το Κ.Α.Α. διαχειρίζεται στο Σύστημα Παρακολούθησης για λογαριασμό επενδυτών, που τηρούν Μερίδα στο Σ.Α.Τ.3. O Λογαριασμός Ιδίου Χαρτοφυλακίου για Παράδοση Ομολόγων στην Ε.ΤΕ.ΣΕ.Π. είναι ο Λογαριασμός, που ο Φορέας τηρεί, σύμφωνα με την 78/23.2.2000 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Σύστημα Παρακολούθησης για τις ανάγκες εκκαθάρισης των συμβολαίων που ο ίδιος ο Φορέας συνάπτει στο Χ.Π.Α.


Αρθρο 71

Εγγραφές ΟμολόγωνΠροκειμένου να γίνει εγγραφή Ομολόγων ή Ομολογιών σε Λογαριασμό Μερίδας ακολουθούνται τα επόμενα:1. O Χειριστής διαβιβάζει στο Κ.Α.Α. μέσω του Σ.Α.Τ. τα στοιχεία των δικαιούχων.2. To K.A.A. μετά από έλεγχο των αρχείων ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του Σ.Α.Τ. για τα ομόλογα που πρόκειται να μετακινηθούν προς το Σ.Α.Τ. και τον Χειριστή από τον οποίο προέρχονται.3. Οι Χειριστές ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να μεταφέρει τα ομόλογα ή ομολογίες από τους λογαριασμούς που τηρούν στο Σύστημα παρακολούθησης, στο Λογαριασμό Πελατείας του Κ.Α.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος.4. Η Τράπεζα της Ελλάδος εγκρίνει τη μεταφορά των ομολόγων ή ομολογιών στο Κ.Α.Α. μέσω του Σ.Α.Τ.5. To K.A.A., μετά τα ανωτέρω, καταχωρεί τα ομόλογα ή ομολογίες στις Μερίδες Επενδυτών σύμφωνα με τα δεδομένα του εγκεκριμένου αρχείου.


Αρθρο 72

Διαγραφή Ομολόγων ή ομολογιών λόγω μεταφοράς τους σε άλλο Φορέα1. Ομόλογα ή ομολογίες που είναι εγγεγραμμένες σε Λογαριασμό Μερίδας, διαγράφονται από το Σ.Α.Τ. κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή στον Χειριστή υπό τον χειρισμό του οποίου είναι καταχωρημένα, το οποίο διαβιβάζεται από τον Χειριστή στο Κ.Α.Α. μέσω του Σ.Α.Τ. Για ομόλογα ή ομολογίες καταχωρημένα στον Ειδικό Λογαριασμό το αίτημα του Επενδυτή απευθύνεται στο Κ.Α.Α. Στο αίτημα πρέπει να προσδιορίζεται και ο Φορέας στον οποίο θα μεταφερθούν τα ομόλογα ή ομολογίες.2. To K.A.A. ενημερώνει μέσω του Σ.Α.Τ. την Τράπεζα της Ελλάδος για το αίτημα μεταφοράς.3. Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά από την έγκριση της ΤτΕ.


Αρθρο 73

Όταν ο Θεματοφύλακας τηρεί για λογαριασμό επενδυτή Ομόλογα για τα οποία κατά τους όρους έκδοσης τους υποχρεούται να ενημερώνει τη Μερίδα του επενδυτή στο Σ.Α.Τ. διενεργεί ηλεκτρονικά τις εγγραφές των ομολόγων σε Μερίδα Επενδυτή. Με την καταχώρηση ομολόγων από Θεματοφύλακα με Χειριστή τον ίδιο, ενεργοποιείται και η Εξουσιοδότηση Χρήσης.


Αρθρο 74

Μερίδα Εκδότριας ομολογιώνΜΕΡΟΣ Ζ

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α�

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


1. Η Μερίδα Εκδότριας ομολογιών δημιουργείται στο Σ.Α.Τ. κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 1 του αρθρ. 8 του Κανονισμού, εφόσον δεν υφίσταται ήδη Μερίδα Εκδότριας για την εταιρεία αυτή.2. Η Εκδότρια ομολογιών υπέχει τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του αρθρ. 8 του παρόντος Κανονισμού.3. Στη Μερίδα Εκδότριας ομολογιών καταχωρούνται:α. τα στοιχεία που αφορούν στην Εκδότρια, όπως αυτά προβλέπονται στο αρθρ. 4 του παρόντος Κανονισμού καιβ. τα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν τις ομολογίες:i. Συνολικός αριθμός ομολογιών,ii. Κωδικός διαπραγμάτευσης τους στο Χ.Α.iii. Αναλογία μετατροπής ομολογιών προς μετοχές, εφόσον πρόκειται για μετατρέψιμες ομολογίες,iv. Επιτόκιο.Αρθρο 75

Καταχώρηση Ομολογιών στο Σ.Α.Τ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΡΙΔΕΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΓια την καταχώρηση των ομολογιών στο Σ.Α.Τ. εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 24, 33 έως 37, 57 και 71 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 76Εταιρικά Γεγονότα - Πράξεις του ομολογιούχουΜε την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται παρακάτω, για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. των αποτελεσμάτων των εταιρικών γεγονότων και των πράξεων των ομολογιούχων εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 25 έως 30, 33 έως 37 και 39 έως 51 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 77

Πληρωμή τόκων - Παρακράτηση φόρου1. To K.A.Α. μεσολαβεί στην καταβολή των τόκων κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των τόκων διενεργείται ως εξής:α. η Εκδότρια γνωστοποιεί στο Κ.Α.Α. την ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων του τόκου.β. με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής και εφόσον έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του Κ.Α.Α. το συνολικό ποσό των τόκων, το Κ.Α.Α.:αα. παρακρατεί το φόρο που αναλογεί στους τόκους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρθρ. 12 παρ. Ν. 2238/1994, 26 Ν. 2789/2000 και 17 Ν. 2819/2000, όπως ισχύουν.ββ. αποδίδει στους Χειριστές για λογαριασμό των επενδυτών τα ποσά που αναλογούν σε ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμούς Χειριστή.γγ. αποδίδει στους ομολογιούχους το ποσό των τόκων για τίτλους καταχωρημένους στον Ειδικό Λογαριασμό.2. Οι βεβαιώσεις είσπραξης του φόρου για φορολογική χρήση χορηγούνται:α. από τους Χειριστές, για ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή.β. από το Κ.Α.Α., για ομολογίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό.


Αρθρο 78

Εξόφληση ομολογιών1. Για την εξόφληση των ομολογιών αποστέλλεται στο ΚΑ Α. από την εταιρεία και το Χ. Α. σχετική γνωστοποίηση της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης των τίτλων αυτών.2. Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών της ημέρας αυτής, το Κ.Α.Α. θέτει στη διάθεση της Εκδότριας τα στοιχεία των ομολογιούχων.3. Οι ομολογίες διαγράφονται σύμφωνα με το αρθρ. 41 παρ. 1 και 3 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 79

Μετατροπή ομολογίας - Εισαγωγή μετοχών στο Σ.Α.Τ.1. Εφόσον ο ομολογιούχος επιθυμεί να ασκήσει δικαίωμα του περί μετατροπής της ομολογίας του σε μετοχή, οφείλει να δεσμεύσει τον τίτλο του στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το αρθρ. 44 παρ. 1 (α) και (β), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.2.

Ο ομολογιούχος, που δέσμευσε τις ομολογίες του, λαμβάνει σχετική βεβαίωση δέσμευσης από το Χειριστή για ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή ή το Κ.Α.Α. για ομολογίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό ενώ κατάσταση δεσμεύσεων γνωστοποιείται από το Κ.Α.Α. στην Εκδότρια κατόπιν σχετικού αιτήματος της.3. Η δέσμευση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ομολογιούχο, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετικό αίτημα σε εκείνον που υλοποίησε τη δέσμευση στο Σ.Α.Τ. και παραδώσει τη σχετική βεβαίωση απευθείας ή μέσω του Χειριστή στο Κ.Α.Α.4. Για την εισαγωγή στο Σ.Α.Τ. τίτλων στους οποίους μετετράπησαν οι Ομολογίες, εφαρμόζονται τα αρθρ. 25 και 26 του παρόντος Κανονισμού και το Κ.Α.Α. προβαίνει ταυτόχρονα σε:α. καταχώρηση των νέων τίτλων στους Λογαριασμούς των δικαιούχων σύμφωνα με τα άρθρα 34 ή 35 κατ' επιλογή του Κ.Α.Α. και 57 του παρόντος Κανονισμού.β. διαγραφή των παλαιών τίτλων με εφαρμογή του αρθρ. 41 παρ. 1 και 3 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 80

Καταγγελία - Διαγραφή ομολογιών1. Εφόσον ο ομολογιούχος επιθυμεί να καταγγείλει τη δανειακή του σχέση προς την Εκδότρια, οφείλει να προβεί σε δέσμευση των τίτλων του στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το αρθρ. 44 παρ. 1 (α) και (β), που εφαρμόζεται αναλογικά.2. Ο ομολογιούχος, που δέσμευσε τις ομολογίες του, λαμβάνει σχετική βεβαίωση δέσμευσης από το Χειριστή για ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή ή το Κ.Α.Α. για ομολογίες καταχωρημένες στο Ειδικό Λογαριασμό ενώ κατάσταση δεσμεύσεων γνωστοποιείται από το Κ.Α.Α. στην Εκδότρια κατόπιν σχετικού αιτήματος της.

3. Η δέσμευση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ομολογιούχο, εφόσον αυτός υποβάλλει σχετικό αίτημα σε εκείνον που υλοποίησε τη δέσμευση στο Σ.Α.Τ. και παραδώσει τη σχετική βεβαίωση απευθείας ή μέσω του Χειριστή στο Κ.Α.Α.

4. Για τη διαγραφή ομολογιών που έχουν καταγγελθεί, εφαρμόζονται τα αρθρ. 25,26 και 41 παρ. 1 και 3 του παρόντος Κανονισμού.


Αρθρο 81

Εξ αποστάσεως Μέλος (Remote member)

ΜΕΡΟΣ Η'

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Μέλος του Χ.Α. που δεν έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εκτελεί τις προβλεπόμενες στον παρόντα Κανονισμό ενέργειες για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχει συνάψει στο Χ.Α., καθώς και κάθε σχετική δικαιοπραξία ή υλική πράξη για την οποία απαιτείται φυσική παρουσία, μέσω ενός και μόνου Θεματοφύλακα, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό του.
2. To K.A.A. κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του αντιπροσώπου κάθε εξ αποστάσεως Μέλους.

Αρθρο 82

Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

1. Αξίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χείριστη χαρακτηρίζονται και αποχαρακτηρίζονται στο Σ.Α.Τ. ως στοιχεία του κατ' αρθρ. 3 Ν. 2843/2000 Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας από το Χείριστη του Λογαριασμού αυτού και με αποκλειστική ευθύνη του, εφόσον ο Χείριστης είναι Μέλος και δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία του αρθρ. 2 παρ. 2(γ) του Ν. 2396/1996.

2. Το προβλεπόμενο στο Ν. 2843/2000 ενέχυρο του Μέλους σε αξία που έχει σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο χαρακτηρισθεί ως στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας εκτείνεται αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από το στοιχείο αυτό, εφόσον η νέα αξία καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το αρθρ. 34 του παρόντος Κανονισμού.

3. Το δικαίωμα της απόληψης μερίσματος ή τόκου από στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας γεννάται στο πρόσωπο του επενδυτή.

4. Το δικαίωμα προτίμησης που έχει γεννηθεί από στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφάλειας δεν μπορεί να αποτελέσει το ίδιο στοιχείο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και καταχωρείται σύμφωνα με το αρθρ. 38 του παρόντος Κανονισμού ελεύθερο στο Λογαριασμό Χειριστή.

Αρθρο 83

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η με αριθμό 9820/154/16.3.1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 900 Β'), όπως ίσχυε τροποποιηθείσα.

Αρθρο 84

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης