Γνωμ. 160/2040/1993

Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

Νο 160. Γνωμ. 2040/1993 Σε απάντηση ....., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα,

με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.):

α) Οι κινηματογραφικές ταινίες που ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται ως στοιχείο πάγιας εκμετάλλευσης, υποκείμενες σε τμηματική κατ'έτος απόσβεση, καταχωρούνται, με το κόστος ιδιοπαραγωγής τους, στη χρέωση του λογαριασμού 14.09 "Λοιπός εξοπλισμός" (και σε σχετικούς τριτοβάθμιούς του), με πίστωση του λογαριασμού 78.00 "ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων" και αρμόδιου υπολογαριασμού του (βλ. παραγρ. 2.2.109 του Γ.Λ.Σ.).

Διευκρινίζεται ότι το κόστος ιδιοκατασκευής (ιδιοπαραγωγής) των πάγιων στοιχείων, υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες προσδιορισμού του κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι τα ιδιοπαραγόμενα πάγια εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα (βλ. παραγρ. 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ.).

β) Εφόσον, όπως αναφέρετε στην πιο πάνω αίτησή σας, στις ιδιοπαραγόμενες ταινίες συμμετέχει ως συμπαραγωγός κατά 50% και τρίτος, η συμμετοχή αυτή του τρίτου καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 14.09 (και οικείου υπολογαριασμού του).

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του τρίτου εισπράττεται προκαταβολικά ή τμηματικά, τα εισπραττόμενα ποσά καταχωρούνται προσωρινά στην πίστωση του λογαριασμού 53.98 "λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.", από τον οποίο μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 14.09 ευθύς μετά την ολοκλήρωση του κόστους της ιδιοπαραγόμενης ταινίας (και χρεώσεώς του στον 14.09).

Taxheaven.gr