Γνωμ. 153/2023/1993

Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Τρόπος τηρήσεως ημερολογίου με Η/Υ

Νο 153. Γνωμ. 2023/1993

Με το FAX σας, ημερομην. ........, αναφερόμενοι στη Γνωμάτευσή μας Γνωμ. 151/2004/1993, μας ερωτάτε "αν είναι απαραίτητο να εκτυπώνονται στο ημερολόγιο οι περιληπτικοί λογαριασμοί, ιδιαίτερα οι πρωτοβάθμιοι (λογ/σμοί γενικού καθολικού) πλήρως (κώδικας, περιγραφή) μαζί με τα αθροίσματα των αναλυτικών λογαριασμών που αφορούν.... γιατί από διάφορες ελεγκτικές εταιρίες και από προφορικές οδηγίες αρμοδίων του Κ.Β.Σ. θεωρείται απαραίτητο για λόγους σύνδεσης των εγγραφών του ημερολογίου με το γενικό καθολικό, κυρίως όταν δεν τηρείται συγκεντρωτικό ημερολόγιο ή φύλο ελέγχου και αναλύσεως". Στα παραπάνω η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

α) Η άποψή μας, για το πιο πάνω θέμα, διατυπώνεται με σαφήνεια στη Γνωμάτευσή μας 151/2004/1993 και συνεπώς είναι περιττό να επαναλάβουμε τα ίδια.

β) Είναι προφανές ότι γίνεται σύγχυση μεταξύ της χειρόγραφης και της μηχανογραφικής τήρησης των λογιστικών βιβλίων.
Η εκτύπωση από τον Η/Υ στο (ενοποιημένο) ημερολόγιο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών (κωδικοί, τίτλοι και ποσά) είναι περιττή, γιατί όλα τα στοιχεία τους καταγράφονται στο αρχείο εγγραφών του Η/Υ και εκτυπώνονται στα μηνιαία ισοζύγια, με την απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια ότι στο ημερολόγιο εκτυπώνονται οι κωδικοί και τα λοιπά στοιχεία των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας.
 Ο κωδικός του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικού) περιλαμβάνει και τους κωδικούς των λογαριασμών των προηγούμενων βαθμίδων (περιληπτικών), συνεπώς, με την εκτύπωση στο ημερολόγιο του κωδικού του αναλυτικού (τριτοβάθμιου) λογαριασμού, προσδιορίζονται συγχρόνως και οι περιληπτικοί στους οποίους ανήκει (πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος), αφού οι κωδικοί τους περιλαμβάνονται στον κωδικό του αναλυτικού (τριτοβάθμιου). Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 22-25 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των δεδομένων του αρχείου του Η/Υ, σας ερωτούμε: - η "σύνδεση των εγγραφών του ημερολογίου με το γενικό καθολικό", που θέλετε, δεν την έχετε με το μηνιαίο ισοζύγιο; - το μηνιαίο ισοζύγιο δεν περιέχει όλα τα στοιχεία του "φύλλου ελέγχου και αναλύσεως";

γ) Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγρ. 8 του Κ.Β.Σ. και την παραγρ. 18.7 της ερμηνευτικής του εγκυκλίου, "επιτρέπεται, για τα αγαθά και τους τίτλους των λογαριασμών, η χρήση κωδικών αριθμών την τήρηση των βιβλίων.... εφόσον τηρείται θεωρημένο μητρώο κωδικής αρίθμησης.... με εξαίρεση τους κωδικούς αριθμούς για την τήρηση των βιβλίων με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, για τους οποίους δεν απαιτείται η τήρηση μητρώου κωδικής αρίθμησης".

Taxheaven.gr