Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 152/2010/1993 Κωδικαρίθμηση τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ.

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 152/2010/1993
Κωδικαρίθμηση τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ.


Γνωμ. 152/2010/1993 Κωδικαρίθμηση τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Κωδικαρίθμηση τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ.

Νο 152. Γνωμ. 2010/1993

Με την επιστολή σας ...... μας γνωρίζετε ότι η εταιρία σας: - είναι ναυτιλιακή ανώνυμη εταιρία που ανήκει σε μεγάλο Ομιλο ναυτιλιακών εταιριών, συναλλάσσεται σε διεθνές επίπεδο και έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε όλα τα μεγάλα λιμάνια του κόσμου - παρότι έχει υπαχθεί στους Α.Ν.89/1967 και 378/1968 και σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) υποχρεούται να τηρεί βιβλία Δεύτερης κατηγορίας (δηλαδή μόνο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων), με δική της πρωτοβουλία τηρεί βιβλία Τρίτης κατηγορίας και πέρα από αυτό εφαρμόζει πλήρως και το Ελλ. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, με μοναδική εξαίρεση την κωδικαρίθμηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών του, για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι εφαρμοζόμενοι από το έτος 1978, κωδικοί ενός ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος της εταιρίας, με βάση το οποίο συνδέονται μηχανογραφικά οι δραστηριότητες των ανά τον κόσμο παραρτημάτων κ.λπ. του Ομίλου και η όλη διακίνηση των μεταξύ τους πληροφοριών.
Και ζητάτε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε τη δική σας κωδικαρίθμηση για τους τριτοβάθμιους και τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς, γιατί η αντικατάστασή της με την κωδικαρίθμηση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) λόγω του ότι οι δραστηριότητες του Ομίλου σας έχουν επεκταθεί σε όλα τα σημαντικά ναυτιλιακά και εμπορικά κέντρα του κόσμου, σας δημιουργεί πολλά προβλήματα κ.λπ.

Επί του ανωτέρω αιτήματός σας, η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

α) Η λογιστική τυποποίηση σε εθνική κλίμακα, που επιδιώκεται με την εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, αποβλέπει σε γενικότερους και πολύ σοβαρούς στόχους, ο σπουδαιότερος από τους οποίους είναι η εξασφάλιση της συγκεντρώσεως ομοιογενών και σωστών στοιχείων και πληροφοριών, σχετικά με την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση και την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα όλων των οικονομικών μονάδων της χώρας (κατά κλάδους και συνολικά).
Τα στοιχεία αυτά είναι πολλαπλώς χρήσιμα στις ίδιες τις επιχειρήσεις καθώς και στις επαγγελματικές - παραγωγικές οργανώσεις τους, αλλά πρωτίστως είναι πολύτιμα και απολύτως απαραίτητα για την ενημέρωση των Εθνικών Λογαριασμών, με βάση τα δεδομένα των οποίων προγραμματίζεται και ασκείται η οικονομική πολιτική της χώρας.

β) Για να είναι ταχεία, σωστή, εύκολη και ολιγοδάπανη η συγκέντρωση και αξιοποίηση των προαναφερθέντων στοιχείων και πληροφοριών, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες τεχνικές της μηχανογραφικής οργανώσεως, ώστε η συγκέντρωση και διακίνηση των πληροφοριών να γίνεται με σύγχρονα μαγνητικά μέσα κ.λπ. Προς την κατεύθυνση αυτή, από όσα έχουμε υπόψη μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ήδη έχει κάνει τα πρώτα σοβαρά βήματα. Οπως είναι όμως αυτονόητο, η πραγματοποίηση όλων αυτών προϋποθέτει την πιστή εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από όλες τις οικονομικές μονάδες της χώρας (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα), συνεπώς δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της κωδικαριθμήσεως των τριτοβάθμιων λογαριασμών του, ούτε και από το νόμο (άρθρα 2 και 3 Ν.1819/1988) παρέχεται τέτοιο δικαίωμα στο Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής. γ) Ειδικά η εταιρία σας επειδή εφαρμόζει προαιρετικά το ΓΛΣ, γιατί, σύμφωνα με όσα αναφέρετε στην επιστολή σας υπάγεται στους Α.Ν., 89/1967 και 378/1968 και με βάση το άρθρο 4 παραγρ. 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) υποχρεούται να τηρεί μόνο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει τη δική της κωδικαρίθμηση για τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς του Γ.Λ.Σ. Εχοντας, όμως, υπόψη τα προεκτεθέντα και το μέγεθος της εταιρίας σας και δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης άνεση χρόνου, σας συμβουλεύουμε να τροποποιήσετε τη δική σας κωδικαρίθμηση και να προσαρμοσθείτε πλήρως με το Γ.Λ.Σ.

Για το σκοπό αυτό δύνασθε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες λύσεις:

- να ακολουθήσετε την κωδικαρίθμηση του Γ.Λ.Σ.,

- να θέσετε κάθετο ή τελεία μετά από τους κωδικούς των τριτοβάθμιων λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. και στη συνέχεια να προσθέσετε τους δικούς σας κωδικούς,

- να ακολουθήσετε την κωδικαρίθμηση των τριτοβάθμιων του Γ.Λ.Σ. και να τους τηρήσετε όπως προβλέπει το Γ.Λ.Σ. Τους τριτοβάθμιους αυτούς να τους αναλύσετε σε τεταρτοβάθμιους, σύμφωνα με τις ανάγκες σας (π.χ. κατά κοστολογικό προορισμό κ.λπ.), και να τους κωδικαριθμήσετε με τους δικούς σας κωδικούς.

Διευκρινίζεται ότι, εκτός από τους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικούς) που ενημερώνονται καθημερινά και αναλυτικά, η ενημέρωση των περιληπτικών λογαριασμών, δηλαδή των λογαριασμών των προηγούμενων βαθμίδων (των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, εάν η τελευταία βαθμίδα είναι οι τριτοβάθμιοι), δύναται να γίνεται μόνο με τη συνολική κίνηση της χρεώσεως και της πιστώσεως των αντίστοιχων λογαριασμών τους της επόμενης (προτελευταίας ή τελευταίας κ.λπ.), βαθμίδας, με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα (βλ. παράγραφο 1.103 του Γ.Λ.Σ.).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης