Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ Α2.1149/14.6.2004 Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α30.10.2003).(Περί Αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων για τη διεξαγωγή και τον τρόπο των ελέγχων στο υπαίθριο εμπόριο, στάσιμο και πλανόδιο)


Σχόλια: Καταργήθηκε με την Α2-797/29.8.2014.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2004 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΑ Α2.1149/14.6.2004
Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α30.10.2003).(Περί Αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων για τη διεξαγωγή και τον τρόπο των ελέγχων στο υπαίθριο εμπόριο, στάσιμο και πλανόδιο)


  ΥΑ Α2-1149/2004 ΦΕΚ Β/873/14.6.2004 Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α30.10.2003).(Περί Αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων για τη διεξαγωγή και τον τρόπο των ελέγχων στο υπαίθριο εμπόριο, στάσιμο και πλανόδιο)

1149

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α-137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α-19) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας-Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/ 2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003).

6. Την απόφαση Δ15/Α/Φ19/Οικ.4889/24.3.2004 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».

7. Την ανάγκη έκδοσης Διοικητικής Πράξης με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναφορικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 (παράγρ.2) και 7 (παραγρ. 6) του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 3190/2003 και άλλα μέτρα σχετικά με το κεφάλαιο αυτό.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1. Επί ασκουμένων ελέγχων στους χώρους λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου και στάσιμου) και των Λαϊκών Αγορών, προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Νόμου 2323/1995, τα ελεγκτικά όργανα των κατά περίπτωση αρμοδίων υπηρεσιών αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστο υπαλλήλους. Τα ελεγκτικά κλιμάκια του άρθρου 7α του Ν. 2323/1995 ενεργούν μόνα ή από κοινού με ελεγκτικά όργανα άλλων αρμοδίων υπηρεσιών.

2. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τη διεξαγωγή των ελέγχων στο υπαίθριο εμπόριο, στάσιμο και πλανόδιο, είναι:

α) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 κλιμάκια ελέγχου όπως ισχύει τροποποιηθείς,

β) η Δημοτική Αστυνομία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η ΕΛΑΣ. Για το σκοπό αυτό εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους η δημοτική αρχή με έγγραφο της προς την ΕΛΑΣ το οποίο κοινοποιεί και στο ΥΠ.ΑΝ. ενημερώνει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη συνδρομής από την ΕΛΑΣ.

3. Αρμόδια ελεγκτικά όργανα για τη διεξαγωγή των ελέγχων στις λαϊκές αγορές είναι:

α) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7α του Ν. 2323/1995 κλιμάκια ελέγχου όπως ισχύει τροποποιηθείς,

β) η Δημοτική Αστυνομία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η ΕΛΑΣ. Για το σκοπό αυτό εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους η δημοτική αρχή με έγγραφο της προς την ΕΛΑΣ το οποίο κοινοποιεί και στο ΥΠ.ΑΝ. ενημερώνει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη συνδρομής από την ΕΛΑΣ.

γ) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών για την περιοχή ευθύνης τους. Ο τρόπος ορισμού των υπαλλήλων που θα προβαίνουν στον έλεγχο ορίζεται με το άρθρο 7α του Ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003.

δ) υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Για το σκοπό αυτό εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους εκάστη Νομαρχιακή Αρχή εκδίδει πίνακα υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους και κοινοποιεί αυτόν στο ΥΠ.ΑΝ.

4. Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την συγκρότηση των κλιμακίων ελέγχων της ως άνω παραγράφου 1 ,είναι υποχρεωμένη να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία του ελεγκτή (ονοματεπώνυμο), ο χώρος άσκησης του ελέγχου (υπαίθριο εμπόριο ή Λαϊκές Αγορές),η ημερομηνία της εν λόγω εντολής καθώς και οι διατάξεις που θα εφαρμόσουν οι ελεγκτές (π.χ. άρθρο 5 παραγρ. 2 ή άρθρο 7 παράγρ.6 του Ν. 2323/ 1995).

5. Τα ως άνω ελεγκτικά όργανα, εφόσον το ζητήσει κάθε ελεγχόμενος, επιδεικνύουν την παραπάνω πράξη εντολής ελέγχου.

Αρθρο 2

1. Τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε εφαρμογή της παρούσης και του Ν. 2323/1995 όπως ισχύει, περιγράφονται στα άρθρα 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν μετά άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003.2. Τα πρόστιμα της παραπάνω παραγράφου επιβάλλονται άμεσα με την βεβαίωση τους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσης κατά την διάρκεια των ελέγχων που κατά περίπτωση γίνονται.

Αρθρο 3

1. Τα εντεταλμένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται όπως κατά την διάρκεια των κατά περίπτωση ελέγχων του άρθρου 1 του παρόντος βεβαιώνουν την παράβαση συντάσσοντας προσηκόντως την έκθεση βεβαίωσης εις τριπλούν στον χώρο άσκησης του ελέγχου. Το πρωτότυπο της έκθεσης βεβαίωσης παραδίδεται μόλις συμπληρωθεί κατά την άσκηση του ελέγχου, στον ελεγχόμενο.


2. Αντίγραφο της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης, οι ελεγκτές παραδίδουν αμελλητί στην αρμόδια οργανική μονάδα Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ το τρίτο αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης.

3. Με ευθύνη της ανωτέρω Υπηρεσίας, το αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης, αποστέλλεται κατά περίπτωση, μέσω συστημένου διαβιβαστικού εγγράφου, στην Δ.Ο.Υ., όπου υπάγεται ο ελεγχόμενος ή στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, που έχει δικαιοδοσία επί του χώρου λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου ή της Λαϊκής Αγοράς, όπου διαπιστώθηκε η παράβαση, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία είσπραξης του προστίμου, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της περίπτωσης (α) του άρθρου 7β του Ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε με τον Ν. 3190/2003. Το ανωτέρω αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης αποστέλλεται στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση του στις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης. Τα πρόστιμα που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο και τις Λαϊκές Αγορές, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, εκτός εάν τα πρόστιμα αυτά βεβαιώθηκαν από την Δημοτική Αστυνομία, οπότε αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων.

4. Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της παράβασης παραμένει στο Αρχείο της Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.


5. Μετά την εξάντληση των στελεχών βιβλιαρίου βεβαίωσης της παράβασης, τα στελέχη αυτά παραδίδονται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας που διενήργησαν τους βεβαιωθέντες ελέγχους, στην εκδούσα Υπηρεσία και παραμένουν στο Αρχείο της.

Αρθρο 4

1. Ο ελεγχόμενος, εφόσον ασκήσει κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης και επιβολής κυρώσεων, το ένδικο μέσο που του παρέχεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 (σε συνδυασμό με την παραγρ. 7) του άρθρου 7 του ίδιου Νόμου), υποχρεούται όπως καταθέσει στην Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Ν.Α. επίσημη πιστοποίηση του Διοικητικού Πρωτοδικείου «περί εμπρόθεσμης άσκησης του ως άνω ένδικου μέσου», κατάθεση που βεβαιώνεται μέσω του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας αυτής. Τέτοια κατάθεση λαμβάνει χώρα το αργότερο μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες, προσμετρούμενες από την ημερομηνία άσκησης του ένδικου μέσου, υποχρεωτικά.

2. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου πιστοποίηση «περί του εάν ασκήθηκε ή όχι εμπρόθεσμα το κατά τα παραπάνω ένδικο μέσο».

3. Η Υπηρεσία προβαίνει στις διαδικασίες της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου 3, αμέσως μετά την ενημέρωση της περί εμπρόθεσμης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Υπηρεσία μαζί με την αποστολή της πράξης βεβαίωσης της παράβασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσία του Δήμου, κατά περίπτωση, θέτει υπόψη των Αρχών αυτών και τα ακόλουθα:

α) Ότι το ένδικο μέσο ασκήθηκε εμπρόθεσμα ή β) Ότι το ένδικο μέσο δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα, οπότε βεβαιώνεται ολόκληρο το επιβληθέν πρόστιμο.

Αρθρο 5

Προσαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα Α' και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, υπόδειγμα εντύπου με τον τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ», που φέρουν και συμπληρώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά την διάρκεια των ελέγχων τους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παραγρ. 2) και άρθρου 7 (παραγρ. 6) του Ν. 2323/1995.

Αρθρο 6

1. Το αργότερο μέχρι 30.6.2004 τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, όπως αυτά μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας, πρέπει να έχουν στην διάθεση τους, προς χρήση, τα έντυπα μπλοκ «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Αμέσως μετά την λήψη της παρούσας απόφασης από τους ενδιαφερόμενους, κινούνται οι κατωτέρω διαδικασίες.

α) Οι Υπηρεσίες Εμπορίου Ν.Α. Χώρας πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία άμεσου χαρακτήρα με την Προϊσταμένη τους Αρχή, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία κάθε εργασίας περί την εκτύπωση κ.λ.π. των ως άνω έντυπων μπλοκ.

β) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών, οι Δήμοι της Χώρας στην δικαιοδοσία των οποίων λειτουργεί υπαίθριο εμπόριο και Λαϊκή Αγορά και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας στο μέρος που αφορά τα Κλιμάκια Ελέγχου, προβαίνουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτύπωση κ.λπ. των ως άνω έντυπων μπλοκ.

γ) Η Δ/νση Διοικητικού (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) του Υπουργείου μας, στο μέρος που αφορά τα Κλιμάκια Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης, προβαίνει άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την εκτύπωση των ως άνω έντυπων μπλοκ.


Αρθρο 7

Στην περίπτωση του υπαιθρίου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου),σε περίπτωση που ο παραβάτης, μετά την βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά, δεν απομακρύνει αμέσως τα είδη που διαθέτει προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παραγρ.5 του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003, τα αρμόδια όργανα ενημερώνουν εντός 24 ωρών τηλεφωνικά ή με επιτόπια μετάβαση την υπηρεσία τους η οποία στην συνέχεια ενημερώνει αρχικά κατά τον ίδιο ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ) τον οικείο Ο.Τ.Α., προκειμένου να μεριμνήσει για την μεταφορά των πραγμάτων κατά το ως άνω άρθρο του Ν. 3190/2003.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης