Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 138/1923/1993 Λογιστική του ΦΠΑ και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ Ν.1642/1986 (όπως ισχύει)

Σχόλια: * Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 243 Γνωμ. 2162/1995.


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Γνωμ. 138/1923/1993
Λογιστική του ΦΠΑ και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ Ν.1642/1986 (όπως ισχύει)


Γνωμ. 138/1923/1993 Λογιστική του ΦΠΑ και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική του ΦΠΑ και πληροφορίες αναγκαίες για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ Ν.1642/1986 (όπως ισχύει)

Νο 138. Γνωμ. 1923/1993*

Μετά την τροποποίηση του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125Α/21.8.86) με το Ν.2093/1992 (ΦΕΚ 181Α/25.11.92), που ρυθμίζει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992, τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, και τα έντυπα (φόρμες) των προσωρινών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ, οι Γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής Γνωμ. 14 /882/1987  και Γνωμ. 66/1446/1990 αντικαθίστανται με την παρούσα.

Α. Γενικά
Σύμφωνα με τη διάταξη του τελ. εδαφ. της παρ. 2.2.505 περ. 2 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980) "Σε περίπτωση που ο φόρος κύκλου εργασιών αντικατασταθεί από το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο λογαριασμός 54.00 θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του νέου αυτού φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά".
Για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και των αποθεμάτων και των εσόδων (ομάδες 2 και 7), το Ε.Γ.Λ.Σ. περιέλαβε διατάξεις απόλυτα ελαστικές, ώστε οι ενδιαφερόμενες οικονομικές μονάδες να έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να λειτουργούν τους αναγκαίους λογαριασμούς σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις, οι
οποίες είναι δυνατό να προέρχονται και από φορολογικούς νόμους. Με βάση τη σχετική φορολογική νομοθεσία, κάθε μονάδα μπορεί και πρέπει, στο σχέδιο λογαριασμών της, να αναπτύσσει τους λογαριασμούς εκείνους που θα παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για ικανοποίηση και των φορολογικών αναγκών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καταστρατήγηση των βασικών αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. (Κεφ. 1.1 Π.Δ.1123/1980) και των άλλων διατάξεων αυτού, καθώς και των διεθνώς παραδεγμένων λογιστικών αρχών. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις πιο πάνω αρχές, στους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής των ομάδων 2 και 7 αναπτύσσονται και λειτουργούν κατ' είδος μόνο λογαριασμοί αποθεμάτων και εσόδων αντίστοιχα, καθώς και αντίθετοι αυτών (λογ/σμοί μειωτικοί των κανονικών), ενώ στο λογαριασμό 54.00 αναπτύσσονται και λειτουργούν μόνο λογαριασμοί υποχρεώσεων καθώς και αντίθετοι αυτών. Σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις οι
σχετικοί λογαριασμοί δέχονται λογιστικές εγγραφές ανταποκρινόμενες σε λογιστικά γεγονότα και βασιζόμενες σε δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας, σύμφωνα με την περ. 2 της παρ. 1.103 του Π.Δ.1123/1980.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω, κάθε οικονομική μονάδα έχει υποχρέωση να οργανώσει τους λογαριασμούς των ομάδων 2 και 7, καθώς και το λογαριασμό 54.00, κατά τρόπο που η οργάνωση αυτή να παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισμού και συγκέντρωσης και των αναγκαίων πληροφοριών προς συμπλήρωση των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ, προβλέπουν ως αναγκαίες και αξίες μη πραγματικές (πλασματικές), καθώς και διαφορές μεταξύ πραγματικών και πλασματικών αξιών. Επίσης, οι ίδιες οδηγίες προβλέπουν και πληροφορίες εξειδικευμένες σχετικά με
απαλλαγές και εξαιρέσεις του ΦΠΑ. Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. και τις διεθνώς παραδεγμένες λογιστικές αρχές, οι λογιστικές εγγραφές γίνονται με αξίες πραγματικές, με εξαίρεση άκρως ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά. Στη γενική λογιστική είναι δυνατό να γίνονται εγγραφές με πλασματικές αξίες μόνο σε λογαριασμούς τάξεως ή σε αντίθετους (μειωτικούς των κανονικών). Στην περίπτωση των αντίθετων λογαριασμών με πλασματικές αξίες πρέπει οι λογαριασμοί αυτοί να αναπτύσσονται κάτω από τον ίδιο υποχρεωτικό λογαριασμό (πρωτοβάθμιο ή
δευτεροβάθμιο) και να συλλειτουργούν ανά ζεύγη ώστε να αποφεύγεται η νόθευση των πραγματικών αξιών με τις πλασματικές.

Β. Υπόδειγμα ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00
Για την ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00, υποδεικνύεται το παρακάτω υπόδειγμα, από το οποίο προκύπτουν τόσο ο ΦΠΑ κατά κατηγορία συναλλαγών και συντελεστή (όταν υπάρχει ΦΠΑ), όσο και οι μετ' αναγωγή αντίστοιχες φορολογητέες αξίες. Το υπόδειγμα είναι ένα από τα υποδείγματα ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00 και η εφαρμογή του θα γίνεται με ευθύνη κάθε οικονομικής μονάδας, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της.

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
54.00.20 ΦΠΑ Εισροών/Εμπορευμάτων Λ/.20 (Λ/. Παρεμβαλλόμενος)

(ΚΩΔ.351/335) 54.00.20.02 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακέρ. Συντ.
(" 350/334) 03 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 352/336) 04 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
05 " " " " ΚΛ.5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.357/341) 12 Εισροών από το εσωτερικό ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 356/340) 13 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 358/342) 14 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
15 " " " " ΚΛ.5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.351/335) 22 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
(" 350/334) 23 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 352/336) 24 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
25 " " " " ΚΛ.5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.357/341) 32 Εισαγ. από τρίτες χώρες ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 356/340) 33 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 358/342) 34 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
35 " " " " ΚΛ.5 (καταργήθηκε)

(Κ.354/338/328) 42 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
(" 353/337/328) 43 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 355/339/328) 44 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
45

(Κ.360/344/328) 52 " " " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 359/343/328) 53 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 361/345/328) 54 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
55

(Κ.354/338/329) 62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
(" 353/337/329) 63 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 355/339/329) 64 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
65

(Κ.360/344/329) 72 " " " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 359/343/329) 73 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 361/345/329) 74 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
75

(Κ.354/338/333) 82 Πράξεων λήπτη ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
(" 353/337/333) 83 " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 355/339/333) 84 " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
85

(Κ.360/344/333) 92 Πράξεων λήπτη ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 359/343/333) 93 " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 361/345/333) 94 " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
95

54.00.24 ΦΠΑ Εισροών/Πρώτων και Βοηθητικών υλών Λ/.24
(Λ./Παρεμβαλλόμενος)
54.00.24.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ./54.00.20

54.00.25 ΦΠΑ Εισροών/Λοιπών αγορών λογ/σμών 25, 26 και 28
(Λ./Παρεμβαλλόμενος)
54.00.25.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ./54.00.20
95

54.00.28 ΦΠΑ Εισροών/Πάγιων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1
(Λ./Παρεμβαλλόμενος)
54.00.28.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ./54.00.20
95

54.00.29 ΦΠΑ Εισροών/Εξόδων-Δαπανών λ/σμών ομάδων 6 και 8
(Λ./Παρεμβαλλόμενος)
54.00.29.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.20
95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και τη συνδεσμολογία των λογαριασμών 50.00.χχ.02-95 (όπου χχ=20 ή 24 ή 25 ή 28 ή 29):
1. Στους λογαριασμούς 54.00.χχ.02-15 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος ΦΠΑ εισροών από τις αγορές και λήψεις υπηρεσιών από το εσωτερικό. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (πιστώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών-ακυρώσεων αγορών και υπηρεσιών εσωτερικού.

2. Στους λογαριασμούς 54.00.χχ.22-35 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος ΦΠΑ των εισαγωγών από τρίτες (εκτός Κοινότητας) χώρες. Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (πιστώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν επιστροφών σε τρίτες χώρες, όταν ο ΦΠΑ αυτός επιστρέφεται κατά την εξαγωγή των επιστρεφομένων. Αν ο
ΦΠΑ των επιστρεφομένων σε τρίτες χώρες δεν επιστρέφεται κατά την εξαγωγή τους, οι επιστροφές εισαγωγών τρίτων χωρών, φορολογικώς, αντιμετωπίζονται ως προσθετικές των εξαγωγών σε τρίτες χώρες (ΚΩΔ.308 χωρίς ΦΠΑ). Η αξία των επιστροφών αυτών προκύπτει, είτε από ιδιαίτερους λογαριασμούς της ομάδας 2 αν
ζητούνται σε πραγματικές αξίες, είτε από σχετικούς λογαριασμούς τάξεως αν ζητούνται σε πλασματικές αξίες, είτε από οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

3. Οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.42-95 είναι λογαριασμοί μειωτικοί (αντίθετοι) των λογαριασμών 54.00.χχ.42-95 (όπου χχ=80 ή 84 ή 85 ή 88 ή 89) και συλλειτουργούν μόνο κατά ζεύγη με τους λογαριασμούς αυτούς. Στους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28.42-75 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος ΦΠΑ των
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και στους λογαριασμούς 54.00.29.82-95 καταχωρείται (χρεώνεται) ο συμψηφιζόμενος ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών ή και άλλων εξόδων. Το περιεχόμενο όλων των λογαριασμών της παραγράφου αυτής (3) καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το ΦΠΑ
και από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

Οταν το μεταβατικό σύστημα του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αλλάξει (προβλέπεται αλλαγή από 1.1.1997) και καθιερωθεί η καταβολή του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών παραδόσεων στη χώρα προέλευσης, οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.42-95 θα χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση (χρέωση) του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και θα λειτουργούν όπως και οι λογαριασμοί 54.00.20/24/25/28/29.02-35.

4. Από τους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.02-95 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ.350-363 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ, και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ.334-345 και 328/329/333 δι' αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/φορολογητέα αξία = (100 Χ αξία ΦΠΑ): συντελεστής ΦΠΑ.

Παράδειγμα: Στο μήνα Ιανουάριο το υπόλοιπο του λογ. 54.00.20.43 είναι 640.000
Αξία ΦΠΑ ΚΩΔ.353 = 640.000
Φορολογητέα
αξία ΚΩΔ.337 = 8.000.000
(640 Χ 100) = 8.000.000
-----------
8
Αξία ΚΩΔ.328 = 8.000.000
5. Οι ΚΩΔ. που φαίνονται αριστερά σε κάθε υπολογαριασμό του 54.00.20 είναι οι
ΚΩΔ. της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύουν
σήμερα. Ο πρώτος κωδικός ανταποκρίνεται στην αξία ΦΠΑ, ο δεύτερος στην
αντίστοιχη φορολογητέα αξία και ο τρίτος, αν υπάρχει, ανταποκρίνεται στις
φορολογητέες αξίες των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών.

54.00.70 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Εμπορευμάτων
Λ/.70 (Λ/.Παρεμβαλλόμενος)

(ΚΩΔ.322/302) 54.00.72.02 Εκροών προς το εσωτερικό ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακέρ. Συντ.
(" 321/301) 03 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 323/303) 04 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
05 ΚΛ.5 (καταργήθηκε)

(ΚΩΔ.325/305) 12 " " " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 324/304) 13 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 326/306) 14 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
15 ΚΛ.5 (καταργήθηκε)

22 Εξαγ. προς τρίτες χώρες ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακέρ. Συντ.
23 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
24 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
25
(Κ.32-35/Μελ) 32
33
34
35
42 Ενδοκ. παραδ. αγαθών ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
43 " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
44 " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
45
(Κ.52-55/Μελ) 52
53
54
55
62 Πράξεων λήπτη ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακέρ. Συντ.
63 " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
64 " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
65
(Κ.72-75/Μελ)
72
73
74
75

Διευκρίνιση: Οι λογαριασμοί 54.00.70.32-75 θα εξυπηρετήσουν μελλοντικές ανάγκες, όπως π.χ., όταν ο ΦΠΑ για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και για τις πράξεις λήπτη θα καταβάλεται στη χώρα προέλευσης.

(ΚΩΔ.322/302) 82 Αυτοπαραδόσεις αγαθών
και υπηρεσιών ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακέρ. Συντ.
(" 321/301) 83 " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 323/303) 84 " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
85

(ΚΩΔ.325/305) 92 " " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 324/304) 93 " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 326/306) 94 " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
95

54.00.71 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Ετοίμων Προϊόντων
Λ/.71 (Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.71.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70
95

54.00.72 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Λοιπών Αποθεμάτων
Λ/.72 (Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.72.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70
95

54.00.73 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Υπηρεσιών
Λ/.73
(Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.73.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70
95

54.00.78 ΦΠΑ Εκροών/Πωλήσεων Πάγιων Στοιχείων
Λ/.ομάδας 1
(Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.78.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70
95

54.00.79 ΦΠΑ Εκροών/Λοιπών εσόδων Λ/.74-78
(Λ/.Παρεμβαλλόμενος) 54.00.79.02
...Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.54.00.70 κατά περίπτωση και με ανάλογη εφαρμογή
95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των λογαριασμών 54.00.χχ.02-95 (όπου χχ=70 ή
71 ή 72 ή 73 ή 78 ή 79)
1. Στους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-75 καταχωρείται (πιστώνεται) ο
οφειλόμενος ΦΠΑ πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
Στους ίδιους λογαριασμούς καταχωρείται (χρεώνεται) ο ΦΠΑ των τυχόν
επιστροφών-ακυρώσεων πωλήσεων και υπηρεσιών.
2. Στους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.82-95 καταχωρείται (πιστώνεται) ο
οφειλόμενος ΦΠΑ για αυτοπαραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών, όταν οφείλεται τέτοιος
φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, με χρέωση των
λογαριασμών 63.98.08 "ΦΠΑ εκπιπτόμενος φορολογικώς" και 63.98.09 "ΦΠΑ μη
εκπιπτόμενος φορολογικώς", κατά περίπτωση.
3. Από τους λογαριασμούς 54.00.70/71/72/73/78/79.02-15 και 82-95 προκύπτουν οι
αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ.321-323 και 324-326 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι
αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ.301-303 και 304-306 δι' αναγωγής των
αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/Φορολογητέα αξία = 100 Χ
αξία ΦΠΑ): συντελεστής ΦΠΑ.

54.00.80 ΦΠΑ Εμπορευμάτων Λ/.20/Οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
αγαθών/παρεπόμενων εξόδων απόκτησης(Λ/.παρεμβαλλόμενος)

(ΚΩΔ.322/302) 54.00.80.42 Ενδοκ. αποκτ. χωρίς ΕΦΚ ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακέρ. Συντ.
(" 321/301) 43 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 323/303) 44 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
45

(ΚΩΔ.325/305) 52 " " " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 324/304) 53 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 326/306) 54 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
55

(ΚΩΔ.322/302) 62 Ενδοκ. αποκτ. με ΕΦΚ ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
(" 321/301) 63 " " " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 323/303) 64 " " " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "
65

(ΚΩΔ.325/305) 72 " " " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 324/304) 73 " " " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 326/306) 74 " " " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
75

(ΚΩΔ.322/302) 82 Πράξεων λήπτη ΚΛ.2 (σήμερα 4%) Ακερ. Συντ.
(" 321/301) 83 " " ΚΛ.3 ( " 8%) " "
(" 323/303) 84 " " ΚΛ.4 ( " 18%) " "

(ΚΩΔ.325/305) 92 " " ΚΛ.2 (σήμερα 3%) Μειωμ.Συντ.
(" 324/304) 93 " " ΚΛ.3 ( " 6%) " "
(" 326/306) 94 " " ΚΛ.4 ( " 13%) " "
95

54.00.84 ΦΠΑ Πρώτων και βοηθητικών υλών Λ/.24/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών/Παρεπόμενων εξόδων απόκτησης
(Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.84.42
...Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

54.00.85 ΦΠΑ Λοιπών αγορών Λ/.25/26/28/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων αγαθών/Παρεπόμενων εξόδων απόκτησης (Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.85.42
...Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

54.00.88 ΦΠΑ Πάγιων στοιχείων λ/σμών ομάδας 1/οφειλόμενος ΦΠΑ ενδοκοινοτικών
αποκτήσεων/παρεπόμενων εξόδων απόκτησης (Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.88.42
...Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 54.00.80
95

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών 54.00.80/84/85/88/89.42-95:

1. Στους λογαριασμούς 54.00.80/84/85/88.42-75 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και στους λογαριασμούς 54.00.89.82-95 καταχωρείται (πιστώνεται) ο οφειλόμενος ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών. Και στις δύο περιπτώσεις η πίστωση των πιο πάνω λογαριασμών γίνεται με χρέωση των αντίστοιχων αντίθετων (μειωτικών) λογαριασμών 54.00.20/24/25/28/29.42-95. Οι λογαριασμοί 54.00.80/84/85/88/89.42-95 λειτουργούν μόνο κατά ζεύγη με τους αντίστοιχους λογαριασμούς 54.00.20/24/25/28/29.42-95.

2. Σε περίπτωση απόκτησης αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από πρόσωπα που δεν εκδίδουν παραστατικά, οπότε ο αποκτών οφείλει να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς, ο τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ (π.χ. αγορά από αλλοδαπό χωρίς εγκατάσταση στο εσωτερικό) καταχωρείται (πιστώνεται) στους οικείους λογαριασμούς 54.00.80.84/85/88.82-95
με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών 54.00.20/24/25/28.82-95. Αυτό γίνεται επειδή οι πιο πάνω αποκτήσεις με τιμολόγιο αγοράς θεωρούνται πράξεις λήπτη του Κωδ.333 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ.

3. Μετά τη λήξη του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών (πιθανόν την 31.12.1996), οι λογαριασμοί 54.00.80/84/85/88/89 θα παύσουν να ισχύουν.

4. Από τους λογαριασμούς 54.00.84/85/88/89 προκύπτουν οι αξίες ΦΠΑ των ΚΩΔ.321/323 και 324-326 της περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ και οι αντίστοιχες φορολογητέες αξίες των ΚΩΔ.301-303 και 304-306, δι' αναγωγής των αξιών ΦΠΑ με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ/Φορολογητέα αξία = (100 Χ αξία ΦΠΑ):
συντελεστής ΦΠΑ/.

54.00.98 Προπληρωμές και Προκαταβολές ΦΠΑ
(Λ/.Παρεμβαλλόμενος)
54.00.98.01 Προπληρωμή ΦΠΑ

Καταχωρούνται (χρεώνονται) οι κατά οποιοδήποτε τρόπο καταβαλλόμενοι στο Δημόσιο ΦΠΑ αν και εφόσον συμψηφίζονται με το ΦΠΑ εκροών. Π.χ., ΦΠΑ εισαγομένων από άλλα κράτη επιβατικών αυτοκινήτων, εφόσον προπληρώνεται στα τελωνεία. Συμψηφίζεται στην περίοδο καταβολής του με τη μεταφορά του στο λ/σμό
54.00.99.χχ (χχ=01-12).

54.00.98.99 Προκαταβολή ΦΠΑ
Καταχωρείται (χρεώνεται) ο προκαταβαλλόμενος ΦΠΑ (25%) για την επόμενη φορολογική περίοδο. Συμψηφίζεται στην περίοδο καταβολής του με τη μεταφορά του στο λ/σμό 54.00.99.χχ (χχ=01-12).

54.00.99 Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ/Λ/σμός παρεμβαλλόμενος
54.00.99.01 Μηνός Ιανουαρίου 08 Μηνός Αυγούστου
02 " Φεβρουαρίου 09 " Σεπτεμβρίου
03 " Μαρτίου 10 " Οκτωβρίου
04 " Απριλίου 11 " Νοεμβρίου
05 " Μαϊου 12 " Δεκεμβρίου
06 " Ιουνίου 13 Λ/σμός εκκαθάρισης
07 " Ιουλίου ετήσιας εκκαθαριστικής
δήλωσης ΦΠΑ

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία του λ/σμού 54.00.99:

1. Στο τέλος κάθε μήνα τα υπόλοιπα όλων των υπολογαριασμών των 54.00.20-54.00.98 μηδενίζονται με τη μεταφορά τους στη χρέωση ή στην πίστωση, κατά περίπτωση, του λογαριασμού 54.00.99.χχ (όπου χχ=μήνας 01-12 της φορολογικής περιόδου).

2. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00.99.χχ (χχ=μήνας φορολογικής περιόδου) είναι πιστωτικό, με την καταβολή του στο Δημόσιο χρεώνεται ο λ/σμός αυτός και μηδενίζεται.

3. Αν το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.00.99.χχ (χχ=μήνας φορολογικής περιόδου) είναι χρεωστικό (περίπτωση αρνητικής δήλωσης ΦΠΑ), το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.00.99.χχ (χχ=επόμενος μήνας φορολογικής περιόδου) προς συμψηφισμό του στην εκκαθάριση της επόμενης
φορολογικής περιόδου ΦΠΑ ή στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.91 "Επιστρεπτέος ΦΠΑ" προς επιστροφή του.

4. Τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ του λογαριασμού 54.00 στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται στο λογαριασμό 33.13.90 "συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση ΦΠΑ" και αμέσως μετά το άνοιγμα της νέας χρήσεως επαναφέρεται στον 54.00.99, στον υπολογαριασμό 01 του πρώτου μήνα της χρήσεως. Σε περίπτωση ύπαρξης επιστρεπτέου
ΦΠΑ το αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.91 "Επιστρεπτέος ΦΠΑ".

5. Στο λογαριασμό 54.00.99.13 μεταφέρονται συγκεντρωτικά όλες οι χρεώσεις και οι πιστώσεις ΦΠΑ που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους στο οποίο αναφέρεται η εκκαθαριστική δήλωση. Στον ίδιο λογαριασμό χρεώνονται ή πιστώνονται οι διαφορές ΦΠΑ που προκύπτουν κατά την τελική εκκαθάριση (π.χ. pro rata, πάγιων στοιχείων,
επαναφορά ήδη συμψηφισθέντος ΦΠΑ, κ.λπ.). Το υπόλοιπο του λ/σμού 54.00.99.13 μεταφέρεται ή στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως ή στο κόστος αγαθών ή προς συμψηφισμό του σε επόμενη φορολογική περίοδο ή σε λογαριασμό επιστρεπτέου ΦΠΑ ή προς καταβολή του στο Δημόσιο, κατά περίπτωση, και πάντοτε σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Ειδικά για τα πάγια στοιχεία, τα οποία
είχαν αποκλειστεί από το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ κατά το χρόνο απόκτησής τους και εντός 5 ετών (περίοδος διακανονισμού) από την έναρξη λειτουργίας τους αλλάζουν προορισμό που παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, στη χρέωση του λογαριασμού 54.00.99.13 μεταφέρεται το ποσό ΦΠΑ που αναλογεί στο συγκεκριμένο
έτος εκκαθάρισης.


Γενική διευκρίνιση: Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα λειτουργεί το Σχέδιο Λογαριασμών της σε τρεις βαθμούς, είναι δυνατό οι πιο πάνω υπολογαριασμοί τρίτου και τέταρτου βαθμού να γίνουν τριτοβάθμιοι, ως ακολούθως:

54.00.2002
2003
2004
....
54.00.9912

Γ. Υπόδειγμα ανάπτυξης των Λογ/σμών εσόδων της Ομάδας 7 Οι αξίες εκροών που προβλέπονται για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων/εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, στις οποίες δεν αντιστοιχούν ποσά
ΦΠΑ, αν ζητούνται σε πραγματικές αξίες, είναι δυνατό να λαμβάνονται από αντίστοιχους υπολογαριασμούς των λογαριασμών της ομάδας 7. Ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών υποδεικνύεται το παρακάτω υπόδειγμα ανάπτυξης των λογαριασμών της ομάδας 7. Το υπόδειγμα αυτό είναι ένα από τα υποδείγματα ανάπτυξης των λογαριασμών της ομάδας 7 και η εφαρμογή του θα γίνεται με ευθύνη κάθε οικονομικής μονάδας, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της.

70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων
70.χχ (όπου χχ=01-99 για οποιαδήποτε ανάλυση)
70.χχ.χχ (όπου χχ=01-99 για οποιαδήποτε υποανάλυση)
70.χχ.χχ.01 Πωλήσεις προς το Εσωτερικό
Αναπτύσσεται κατά περίπτωση

11 Πωλήσεις προς άλλα κράτη
(ΚΩΔ.308) 11.01 Εξαγωγές σε τρίτες χώρες
(ΚΩΔ.308) 11.02 Πωλήσεις καταστημάτων αφορολόγητων ειδών
(ΚΩΔ.309) 11.03 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις χωρίς ΕΦΚ
(ΚΩΔ.310) 11.04 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις με ΕΦΚ
(ΚΩΔ.311) 11.05 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών με ΕΦΚ σε πρόσωπα χωρίς
ΑΦΜ/ΦΠΑ
(ΚΩΔ.312) 11.06 Ενδοκοινοτικές παραδόσεις καινουργών μεταφ. μέσων σε πρόσωπα
χωρίς ΑΦΜ/ΦΠΑ
(ΚΩΔ.313) 11.07 Οιονεί ενδοκοινοτικές, τριγωνικές παραδόσεις αγαθών
(ΚΩΔ.314) 11.08 Παραδόσεις αγαθών από απόσταση ή αγαθών που εγκαθίστανται σε
άλλο κράτος-μέλος της ΕΟΚ
(ΚΩΔ.315) 11.09 Αλλες παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται εκτός Ελλάδος σε
κράτος-μέλος της ΕΟΚ

71 Πωλήσεις Προϊόντων Ετοιμων και Ημιτελών
Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70
72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και Αχρηστου Υλικού
Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70
73 Πωλήσεις (Παροχή) Υπηρεσιών
Αναπτύσσεται όπως ο λ/σμός 70
75/76 Εσοδα από Παρεπόμενες Ασχολίες/Εσοδα Κεφαλαίου
Αναπτύσσεται κατά τις ανάγκες και κατά περίπτωση

Διευκρινίσεις:

1. Το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του ΚΩΔ.11 "πωλήσεις προς άλλα κράτη" καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για το ΦΠΑ και από τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι ΚΩΔ.308-315 προβλέπονται στην περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύουν σήμερα.

3. Οι πληροφορίες των κωδικών 316-317 της περιοδικής εκκαθάρισης περιλαμβάνονται, είτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των λ/σμών της ομάδας 7 αν ζητούνται σε πραγματικές αξίες, είτε σε σχετικούς λ/σμούς τάξεως αν ζητούνται σε πλασματικές αξίες, είτε σε οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. ΗλεκτρονικούΥπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη  διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

4. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω (Α), οι λογιστικές εγγραφές στους υπολογαριασμούς 70.χχ.χχ.11.01-09 γίνονται με πραγματικές αξίες.

Δ. Μη συμψηφιζόμενος ΦΠΑ

1. Στην περίπτωση που ενεργούνται πράξεις για τις οποίες φορολογικώς δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από τα ακαθάριστα έσοδα (δηλαδή από το ΦΠΑ εκροών), ο ΦΠΑ αυτός χρεώνεται απευθείας στο λογαριασμό 63.98.08 "ΦΠΑ εκπιπτόμενοι φορολογικώς". Αν στις εισροές περιλαμβάνονται και πάγια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι δαπάνες λειτουργίας και αποσβέσεώς τους δεν εκπίπτονται φορολογικώς, ή εκπίπτονται κατά μέρος (π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα), ο ΦΠΑ χρεώνεται στο λογαριασμό 63.98.09 "ΦΠΑ μη συμψηφιζόμενος
φορολογικώς" κατά το μέρος που δεν εκπίπτεται φορολογικώς από τα ακαθάριστα έσοδα και στο λογαριασμό 63.98.08 κατά το μέρος που εκπίπτεται φορολογικώς από τα ακαθάριστα έσοδα.

2. Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του έτους, προσδιορίζεται αναλογία ΦΠΑ (pro rata) μη συμψηφιζόμενου (π.χ. αν ενεργούνται πράξεις υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη υποκείμενες), η αξία αυτού του ΦΠΑ χρεώνεται στους λογαριασμούς της πιο πάνω παρ. Δ1, κατά περίπτωση, με πίστωση των οικείων λ/σμών του ΦΠΑ εισροών του
54.00.

Ε. Υπόδειγμα ανάπτυξης πληροφοριακών λογαριασμών τάξεως

Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων ΦΠΑ, τις επιστροφές εισαγωγών από τρίτες χώρες και τις επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ και με ΕΦΚ τις θεωρούν ως προσθετικές των εξαγωγών προς τρίτες χώρες και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αντίστοιχα.
Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. οι επιστροφές αγορών - εισαγωγών θεωρούνται πάντοτε ως μειωτικές των λογαριασμών αποθεμάτων της ομάδας 2. Οι πληροφορίες για τις θεωρούμενες ως προσθετικές των εκροών επιστροφές προς
τρίτες χώρες και προς χώρες της ΕΟΚ (ΚΩΔ.308, 309 και 310), περιλαμβάνονται, είτε σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς των λογ/σμών της ομάδας 2 αν ζητούνται σε πραγματικές αξίες, είτε στους πιο κάτω λογαριασμούς τάξεως αν ζητούνται σε πλασματικές αξίες, είτε σε οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή) το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

04. Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί
04.90 Επιστροφές εισαγωγών από άλλο κράτος
04.90.01 Επιστροφές εισαγωγών από το εξωτερικό (τρίτες χώρες) που γίνονται προς
τις χώρες αυτές
02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ που γίνονται προς άλλα
Κράτη - Μέλη
03 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ που γίνονται προς άλλα
Κράτη - Μέλη
08 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Πιστωτικοί
08.90 Επιστροφές εισαγωγών από άλλο κράτος/Προσθετικές Εξαγωγών
(ΚΩΔ.308) 08.90.01 Επιστροφές εισαγωγών από το εξωτερικό (τρίτες χώρες) που
γίνονται προς τις χώρες αυτές
(ΚΩΔ.309) 02 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων χωρίς ΕΦΚ που γίνονται
προς άλλα Κράτη - Μέλη
(ΚΩΔ.310) 03 Επιστροφές ενδοκοινοτικών αποκτήσεων με ΕΦΚ που γίνονται
προς άλλα Κράτη - Μέλη

Διευκρινίσεις:

1. Οι πιο πάνω λογαριασμοί είναι δυνατό να τηρούνται και σε πλασματικές αξίες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

2. Οι κωδ. 308, 309 και 310 περιλαμβάνονται στην περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.
Στ. Διαφορές μεταξύ πλασματικών και πραγματικών αξιών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων - παραδόσεων
Οι οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των περιοδικών εκκαθαρίσεων/Εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ προβλέπουν τη συμπλήρωσή τους και με τις διαφορές (+ ή -) της φορολογητέας (ή πλασματικής) αξίας και του πραγματικού κόστους της εισαγωγής.

Αν τελικά κριθεί ότι οι φορολογούμενοι, στα πιο πάνω έντυπα (φόρμες), πρέπει να καταχωρούν τις διαφορές (+ ή -) των φορολογητέων και των πραγματικών αξιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η λογιστική συμφωνία των δηλούμενων αξιών με τις πραγματικές αξίες των βιβλίων των φορολογουμένων, πρέπει να διευκρινιστεί σε
ποια περίοδο θα αναφέρονται οι διαφορές αυτές. Για να επιτυγχάνεται μια τέτοια λογιστική συμφωνία, λόγω του ετεροχρονισμού των εγγραφών με πλασματικές και με πραγματικές αξίες και λόγω και της ύπαρξης ίδιων διαφορών και στις εισαγωγές - εξαγωγές από και προς τρίτες χώρες, πρέπει σε κάθε οικονομική μονάδα, να οργανωθεί λογιστική υπηρεσία αξιώσεων και μεγάλου λειτουργικού κόστους, το οποίο θα τελεί σε δυσαρμονία σε σχέση με το πρακτικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας λογιστικής παρακολούθησης. Αντί για την πολυδάπανη και δυσεφάρμοστη αυτή λύση θα ήταν προτιμότερο το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών να απαιτήσει την πιστή εφαρμογή των βασικών αρχών του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά την τήρηση των πιο πάνω αναφερόμενων λογαριασμών (54.00, ομάδων 2 και 7, τάξεως) ώστε να διασφαλίζονται απόλυτα οι ελεγκτικές επαληθεύσεις με την παράδοση σε κάθε ελεγκτή του Κράτους
όλων των αναλυτικών παραστατικών τα οποία υποστηρίζουν τις εγγραφές.
Σε περίπτωση που τελικά αποφασιστεί, στις περιοδικές εκκαθαρίσεις/ Εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ να καταχωρούνται οι πιο πάνω διαφορές (+ ή -), υποδεικνύεται ο προσδιορισμός τους από οποιοδήποτε σύστημα (π.χ. Ηλεκτρονικού Υπολογιστή), το οποίο πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Δεν αποκλείεται η παρακολούθηση των πιο πάνω διαφορών σε λογαριασμούς τάξεως, στους οποίους υποδεικνύουμε το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγμα.


04. Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί
04.91 Διαφορές Φορολογητέων (πλασματικών) και πραγματικών αξιών Εισαγωγών -
Εξαγωγών
(ΚΩΔ.348) 04.91.11 Εισαγωγών από τρίτες χώρες
04.91.11.1993 Ετους 1993
04.91.11.1993.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 " Φεβρουαρίου
03 " Μαρτίου
04 " Απριλίου
05 " Μαϊου
06 " Ιουνίου
07 " Ιουλίου
08 " Αυγούστου
09 " Σεπτεμβρίου
10 " Οκτωβρίου
11 " Νοεμβρίου
12 " Δεκεμβρίου
04.91.11.1994 Ετους 1994
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11.1993
κ.ο.κ.
(ΚΩΔ.348) 04.91.12 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
(ΚΩΔ.317) 04.91.13 Εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
(ΚΩΔ.317) 04.91.14 Ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
(ΚΩΔ.317) 04.91.21 Επιστροφών εισαγωγών από τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
(ΚΩΔ.317) 04.91.22 Επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
(ΚΩΔ.317) 04.91.23 Επιστροφών εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
(ΚΩΔ.317) 04.91.24 Επιστροφών ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.04.91.11
08.91 Συγκέντρωση διαφορών φορολογητέων (πλασματικών) και πραγματικών αξιών
εισαγωγών - εξαγωγών
(ΚΩΔ.171) 08.91.11 Εξαγωγών από τρίτες χώρες
08.91.11.1993 Ετους 1993
1994 " 1994
κ.ο.κ.
(ΚΩΔ.171) 08.91.12 Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11
(ΚΩΔ.113) 08.91.13 Εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11
(ΚΩΔ.113) 08.91.14 Ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11
(ΚΩΔ.171) 08.91.21 Επιστροφών εισαγωγών από τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11
(ΚΩΔ.171) 08.91.22 Επιστροφών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11
(ΚΩΔ.113) 08.91.23 Επιστροφών εξαγωγών προς τρίτες χώρες
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11
(ΚΩΔ.113) 08.91.24 Επιστροφών ενδοκοινοτικών παραδόσεων
Αναπτύσσεται όπως ο Λ/.08.91.11

Διευκρινίσεις:

1. Οι λογαριασμοί 04.91 και 08.91 χρησιμεύουν για τη λογιστικοποίηση και τη συγκέντρωση των διαφορών μεταξύ των φορολογητέων (πλασματικών) και των πραγματικών αξιών των κάθε φύσεως εισαγωγών και εξαγωγών.

2. Από τους υπολογαριασμούς του 04.91 παρέχονται κατά έτος/μήνα οι πληροφορίες που χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση της μηνιαίας περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

3. Από τους υπολογαριασμούς του 08.91 παρέχονται κατ' έτος οι πληροφορίες που χρησιμεύουν για τη συμπλήρωση της ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα.

4. Οταν μία εισαγωγή από τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική απόκτηση ή εξαγωγή προς τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτική παράδοση ή αντίστοιχη επιστροφή των κατηγοριών αυτών, λογιστικοποιείται στους οικείους υπολ/σμούς των ομάδων αποθεμάτων (2) ή εσόδων - πωλήσεων (7), αν προηγήθηκε η καταχώρηση της ίδιας πράξεως με τη
φορολογητέα (πλασματική) αξία της, όταν αυτή η καταχώριση είναι υποχρεωτική, συγχρόνως προσδιορίζεται η διαφορά μεταξύ της φορολογητέας αξίας (πλασματικής) και της αντίστοιχης πραγματικής και

α) αν η διαφορά είναι αρνητική (-), δηλαδή φορολογητέα αξία > πραγματικής, με τη διαφορά αυτή πιστώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 04.91 και χρεώνεται ο αντίστοιχος οικείος υπολ/σμός του 08.91,

β) αν η διαφορά είναι θετική (+), δηλαδή φορολογητέα αξία < πραγματικής, με τη διαφορά αυτή χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 04.91 και πιστώνεται ο αντίστοιχος οικείος υπολ/σμός του 08.91.

5. Για τη συμπλήρωση των ΚΩΔ.317 και 348 της μηνιαίας περιοδικής εκκαθάρισης ΦΠΑ, τα υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 04.91 απεικονίζουν το συμψηφιστικό υπόλοιπο (αν χρεωστικά/+, αν πιστωτικά/-) των διαφορών και αυτό το υπόλοιπο καταχωρείται στους πιο πάνω κωδικούς προσθετικά (+) ή αφαιρετικά (-).

6. Για τη συμπλήρωση των ΚΩΔ.113 και 171 της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, τα υπόλοιπα των οικείων υπολογαριασμών του 08.91 απεικονίζουν τα συμψηφιστικά υπόλοιπα των διαφορών με αντίθετο πρόσημο (+ ή -). Για τη διόρθωση του προσήμου αυτού τα πιο πάνω υπόλοιπα πολλαπλασιάζοντι με το (-1) και τα γινόμενα
καταχωρούνται στους κωδικούς 113 και 171 προσθετικά (+) ή αφαιρετικά (-).

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 243 Γνωμ. 2162/1995.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης