Γνωμ. 158/2038/1993

Λογιστικός χειρισμός εισπραττομένων προκαταβολών έναντι παραγγελιών πελατών

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός εισπραττομένων προκαταβολών έναντι παραγγελιών πελατών

Νο 158. Γνωμ. 2038/1993

Με την επιστολή σας, ημερομ. 14.6.93, μας γνωρίζετε ότι: - κατά την είσπραξη της προκαταβολής πελάτη σας έναντι παραγγελίας του (ή την προείσπραξη του συνολικού αντιτίμου της παραγγελίας), χρεώνεται το Ταμείο με πίστωση του λογαριασμού διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων, - κατά την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος, αφενός χρεώνεται το Ταμείο με πίστωση των πωλήσεων του Φ.Π.Α. και αφετέρου χρεώνεται το λογαριασμό διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων με πίστωση του ταμείου, και μας ερωτάτε εάν οι χειρισμοί αυτοί είναι σωστοί. Η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

α) Οι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) πρέπει παντού να αναφέρονται και με τους κωδικούς τους και όχι μονο με τους τίτλους τους, όπως πράττεται εσείς στην επιστολή σας.

β) Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. είναι υποχρεωτικό να τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας τους, που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του Γ.Λ.Σ. και όχι σύμφωνα με τις απόψεις καθενός που εφαρμόζει το Γ.Λ.Σ.

γ) Ο λογιστικός χειρισμός που ακολουθείτε για τις προκαταβολές των πελατών σας, είναι αντίθετος των κανόνων του Γ.Λ.Σ. καθώς και των βασικών λογιστικών αρχών (το Ταμείο πρέπει να χρεώνεται και να πιστώνεται μόνο με πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές κ.λπ.).

δ) Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.306 του Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 35 "λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων" και στους υπολογαριασμούς του παρακολουθούνται, οι απαιτήσεις της επιχειρήσεως κατά των υπαλλήλων της και των λοιπών συνεργατών της (εκτελωνιστών, δικηγόρων κ.λπ.), που προέρχονται από προκαταβολές ποσών που γίνονται σ' αυτούς προσωρινά, "επί αποδόσει λογαριασμού", για την εκτέλεση, για λογαριασμό της, συγκεκριμένου έργου ή εργασίας (ταξίδι για λήψη παραγγελιών, εκτελωνισμός κ.λπ.). Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται στο λογαριασμό 35 οι εισπραττόμενες προκαταβολές από πελάτες, έναντι παραγγελιών τους.

ε) Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.301 περίπτ. 6 του Γ.Λ.Σ., οι προκαταβολές που εισπράττει η επιχείρηση από τους πελάτες της έναντι παραγγελιών τους (καθώς και οι προεισπράξεις του συνολικού αντιτίμου των παραγγελιών), καταχωρούνται, με χρέωση του λογαριασμού 38.00 "Ταμείο", στην πίστωση προσωπικού λογαριασμού του πελάτη, ο οποίος (κατ' επιλογή της επιχειρήσεως) ανοίγεται, είτε κάτω από το λογαριασμό 30.00 "πελάτες εσωτερικού", είτε κάτω από το λογαριασμό 30.05 "προκαταβολές πελατών". Ο προσωπικός αυτός λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται, κατά την παράδοση σ' αυτόν του παραγγελθέντος προϊόντος, με πίστωση του λογαριασμού 71 "πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών" (και σχετικού υπολογαριασμού του) και του 54.00 "Φ.Π.Α." (και αρμόδιου υπολογαριασμού του).

Taxheaven.gr