Γνωμ. 146/1959/1993

Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους και των ξένων νομισμάτων

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Αρμόδιοι λογ/σμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση των αποθεμάτων που βρίσκονται σε τρίτους και των ξένων νομισμάτων

Νο 146. Γνωμ. 1959/1993

α) Τα εμπορεύματα και γενικά τα αποθέματα που αποστέλλονται προς πώληση (ή για ενέχυρο ή για επεξεργασία κ.λπ.) καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους ιδιαίτερους υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς του 94, που ανοίγονται και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. 13 της παραγράφου 5.215 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.). Σημειώνουμε ότι στη Γενική Λογιστική δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση της διακινήσεως των αποθεμάτων (για οποιαδήποτε αιτία, όπως πωλήσεις, αποστολές σε τρίτους κ.λπ.), ούτε ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής ή του κόστους πωληθέντων κ.λπ. Ολα αυτά παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής.

β) Τα Ξένα Νομίσματα (Ξ.Ν.) παρακολουθούνται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 38 "χρηματικά διαθέσιμα".

Taxheaven.gr