Γνωμ. 128/1874/1993

Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση ανεγειρόμενων οικοδομών προς πώληση

1 Ιαν 1993

Taxheaven.gr
Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. για την παρακολούθηση ανεγειρόμενων οικοδομών προς πώληση

Νο 128. Γνωμ. 1874/1993

Οι ανεγειρόμενες από κτηματικές - οικοδομικές επιχειρήσεις οικοδομές προς πώληση, εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα από βιομηχανική επιχείρηση και συνεπώς οι αγοραζόμενες εδαφικές εκτάσεις για την ανέγερση, σ' αυτές, οικοδομών προς πώληση, εξομοιώνονται με τις πρώτες ύλες των βιομηχανικών επιχειρήσεων και καταχωρούνται στο λογαριασμό 24 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, ο τίτλος του οποίου συμπληρώνετια ως εξής: "πρώτες και βοηθητικές ύλες (οικόπεδα και υλικά ανεγέρσεως οικοδομών προς πώληση)". Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους ανεγέρσεως των πιο πάνω οικοδομών κ.λπ. σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφα των γνωματεύσεών μας 30/1021/1988 και Γνωμ. 54/1291/1990

Taxheaven.gr