Γνωμ. 112/1833/1992

Τήρηση Κ.Λ.Σ.Τ. από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Τήρηση Κ.Λ.Σ.Τ. από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών

Νο 112. Γνωμ. 1833/1992 Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 2.11.1992, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελικό κείμενο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών (που διαβιβάστηκε στην Ενωση Ελληνικών Τραπεζών με το έγγραφό μας 1765/14.7.1992), τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών δεν υποχρεούνται (εφόσον εννοείται δεν έχουν την μορφή Α.Ε.), να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτό. Στις σχετικές Οδηγίες, όμως, της ΕΟΚ (86/635/ΕΟΚ,89/117/ΕΟΚ) περιλαμβάνονται ορισμένες διατάξεις για τα υποκαταστήματα αυτά, αλλά είναι άγνωστο με ποιο τρόπο θα περιληφθούν στην Ελληνική Νομοθεσία, κατά την προσαρμογή της προς τις διατάξεις των Οδηγιών αυτών. Κατά τη γνώμη μας, εάν τα λειτουργούντα στην Ελλάδα Υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών δεν εφαρμόσουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών θα πρέπει να εφαρμόσουν τη διάταξη του άρθρου 7 παράγρ. 2 εδάφιο α' του Π.Δ.186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων", σύμφωνα με την οποία "ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας βιβλίων εφαρμόζει υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ.1123/1980), μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, οι οποίοι δεν τηρούνται. Η ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων λογαριασμών, σε επίπεδο τριτοβάθμιων λογαριασμών, γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του".

Taxheaven.gr