Γνωμ. 95/1694/1992

Δισκογραφικές Επιχειρήσεις

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Δισκογραφικές Επιχειρήσεις

Νο 95. Γνωμ. 1694/1992

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 1.01, 1.02, 2.2.200, 2.2.201, 2.2.202 (αριθ. 1) και 5.215 αριθ. 1-7 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.), τα αποθέματα απογραφής οι αγορές της χρήσεως, τα οργανικά έξοδα και τα οργανικά έσοδα καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 2, 6 και 7 κατ' είδος και στο τέλος της χρήσεως, μετά τη χρονική τους τακτοποίηση, μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 "λογ/σμός γενικής εκμεταλλεύσεως" (παρ. 2.2.803 του Γ.Λ.Σ.). Οτι μεταφέρεται στο λογ/σμό 90 "διάμεσοι αντικριζόμενοι λογαριασμοί" και των υπολογαριασμών τους και στους αρμόδιους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, δηλαδή: - στο λογ/σμό 94 "αποθέματα" (κάτω από τον οποίο εντάσσονται και οι μερίδες αποθήκης), μεταφέρονται τα δεδομένα των λογ/σμών της ομάδας 2, - στο λογ/σμό 92 "κέντρα (θέσεως) κόστους", μεταφέρονται τα έξοδα της ομάδας 6 (ενταγμένα στις οικείες θέσεις κόστους για τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους κ.λπ.), - στους υπολογισμούς του 96 "έσοδα - μικτά αναλυτικά αποτελέσματα", μεταφέρονται τα κατ' είδος έσοδα της ομάδας 7 για τον προσδιορισμό των κατ' είδος μικτών αποτελεσμάτων (σε υπολογισμούς του 96.22).

Η πιο πάνω ενημέρωση των λογ/σμών της ομάδας 9 επιτρέπεται να γίνεται και στο τέλος της χρήσεως, με τις προϋποθέσεις όμως να περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. Γνωμ. 88/1668/1992 γνωμάτευσή μας, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε. Με βάση τα προηγούμενα, προσήκουν οι ακόλουθες απαντήσεις στα ερωτήματά σας:

α) Οι αμοιβές μουσικών και οι λοιπές αμοιβές τρίτων, τα ενοίκια στούντιο και μουσικών οργάνων και τα λοιπά έξοδα, καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς κατ' είδος εξόδου της ομάδας 6, στους οποίους δύνασθε να αναλύετε περαιτέρω (τον 4ο βαθμό) κ.λπ. και κατά δίσκο και τούτο για να διευκολύνεσθε κατά τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής κάθε δίσκου στους υπολογισμούς του 93.
Αυτή η κατά δίσκο ανάλυση των εξόδων γίνεται πολύ πιο άνετα στο αρχείο εγγραφών του Η/Υ.

β) Οι αγορές υλικών ηχογραφήσεως καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 2.

γ) Η παραγωγή ηχογραφημένων δίσκων εξομοιώνεται με την παραγωγή προϊόντων και συνεπώς για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής τους (άσχετα από το ότι οι επιμέρους εργασίες, γίνονται από τρίτους) πρέπει να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα από τις παρ. 5.213, 5.214 και 5.215 του Γ.Λ.Σ.

δ) Τα πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα που καταβάλλετε σε πνευματικούς δημιουργούς (συνθέτες, στιχουργούς κ.λπ.) και υπολογίζονται επί των εκάστοτε πραγματοποιούμενων πωλήσεων, είναι ειδικά (άμεσα) έξοδα πωλήσεων και συνεπώς διαμορφωτικά στοιχεία του κόστους πωλήσεων και κατ' είδος μικτών αποτελεσμάτων. Για την ιδιαίτερη παρακολούθηση των εξόδων αυτών δύνασθε να χρησιμοποιήσετε τον κενό δευτεροβάθμιο 61.91, τον οποίο να τιτλοφορήσετε κατάλληλα (π.χ. "πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων") και να αναλύσετε σύμφωνα με τα αναφερόμενα προηγ. στην περίπτ. α'). Τα έξοδα αυτά μεταφέρονται (μέσω του 90.06) στη χρέωση του 92.03 "έξοδα λειτουργίας διαθέσεως" και του τριτοβάθμιου του 92.03.04 "άμεσα έξοδα πωλήσεων" και τελικά μεταφέρονται στη χρέωση των κατ' είδος υπολογαριασμών πωλήσεων 96.22 "μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως" (στη χρέωση των οποίων μεταφέρεται από το 94 το κόστος παραγωγής ή αγοράς των πωλημένων), για τον προσδιορισμό των κατ' είδος αποτελεσμάτων (π.χ. κατά δίσκο).

ε) Οπως αναφέρετε στην επιστολή σας, έχετε διασπάσει τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατ' είδος της ομάδας 6 σε περισσότερους τριτοβάθμιους, ανάλογα με το συντελεστή ΦΠΑ γιατί το μηχανογραφικό σας πρόγραμμα δεν έχει δυνατότητα δημιουργίας τεταρτοβάθμιων λογαριασμών. Σας υπογραμμίζουμε ότι αυτό είναι μία λύση ανάγκης και προσωρινή και πρέπει το συντομότερο να προσαρμόσετε ανάλογα το μηχανογραφικό σας πρόγραμμα.

Taxheaven.gr