Γνωμ. 102/1781/1992

Λογιστικός χειρισμός πώλησης Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Λογιστικός χειρισμός πώλησης Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας

Νο 102. Γνωμ. 1781/1992 Κύριοι,

Σε απάντηση της από 21.7.1992 (Αρ. Πρ. 69043) επιστολής, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το θέμα που αναφέρετε στην επιστολή σας, δηλαδή η πώληση Η/Υ με παρακράτηση κυριότητας και ο χαρακτηρισμός της ως πώλησης εμπορεύματος ή ενοικίασής του (δηλ. Leasing) δεν είναι θέμα λογιστικό, αλλά νομικό, αφού μας ρωτάτε για το νομικό χαρακτηρισμό της πράξεως (εάν είναι πώληση εμπορεύματος ή χρηματοδοτική μίσθωση).

Πάντως, κατά τη γνώμη μας, στην προκειμένη περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται περί χρηματοδοτικής μισθώσεως (Leasing), η παρακράτηση της κυριότητας αποβλέπει στην κατοχύρωση του πωλητή απέναντι στον κίνδυνο απωλειών από αφερεγγυότητα του αγοραστή.

Το ενοίκιο που πληρώνει ο αγοραστής - πελάτης, αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τρόπο εξοφλήσεως του συμφωνηθέντος τιμήματος πώλησης. Οταν η αξία του Η/Υ εξοφληθεί τότε αίρεται η παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή και ο αγοραστής γίνεται όχι μόνο κάτοχος αλλά και κύριος του Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή ο λογιστικός χειρισμός είναι ο συνήθης που γίνεται όταν πουλάτε ένα αγαθό και η εξόφληση της αξίας του γίνεται τμηματικά (με δόσεις). Δηλαδή με την παράδοση του Η/Υ εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης με την συμφωνημένη αξία και το Φ.Π.Α. και ακολουθούν οι σχετικές εγγραφές:

30 Πελάτες
30.02 Ελληνικό Δημόσιο χχχχ
70 πωλήσεις Εκπτ/των
70.00 πωλήσεις Εσωτερικού χχχχ
54 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
54.70 ΦΠΑ επί πωλήσεων χχχχ

Ως το Τιμ. Πωλ. Νο... Και κατά τις Τμηματικές Εξοφλήσεις

38 Χρηματικά Διαθέσιμα

38.00 Ταμείο χχχχ
30 Πελάτες
30.02 Ελληνικό Δημόσιο χχχχ
Μετρητά έναντι λογ/σμού

Taxheaven.gr