Γνωμ. 106/1804/1992

Η λογιστική καταχώριση ενοικίων λήζινγκ

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Η λογιστική καταχώριση ενοικίων λήζινγκ

Νο 106. Γνωμ. 1804/67022/1992

α) Τα καταβαλλόμενα ενοίκια μισθώσεως (κινητών) πάγιων στοιχείων βάσει του Ν.1665/1986 (σύστημα Leasing), καταχωρούνται στο λογ/σμό του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) 62.04 "ενοίκια" και σε ιδιαίτερους (κατά κατηγορία ή είδος παγίου στοιχείου κ.λπ.) τριτοβαθμίους του, που ανοίγονται σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμητές πληροφορίες, όπως π.χ.: 62.04.20 ενοίκια μισθώσεως leasing, μηχανημάτων 62.04.21 ενοίκια μισθώσεως leasing, μηχανημάτων 62.04.25 ενοίκια μισθώσεως μεταφορικών μέσων (ή φορτηγού αυτοκινήτου Νο...) κ.λπ.

β) Τα σχηματιζόμενα με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αφορολόγητα αποθεματικά, καταχωρούνται στο λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. 41.08 "αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων", κάτω από τον οποίο ανοίγονται τριτοβάθμιοι λογ/σμοί κατά διάταξη του νόμου κ.λπ. γ) Για τον τρόπο τηρήσεως του εξωλογιστικού βιβλίου "παραγωγικών επενδύσεων" που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992) καθώς και για τις προϋποθέσεις σχηματισμού των αφορολογήτων αποθεματικών αρμοδιότητα έχει το υπουργείο Οικονομικών.

Taxheaven.gr