Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 91/1683/1992 Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως των σχηματισμένων προβλέψεων εκμεταλλεύσεως

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 91/1683/1992
Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως των σχηματισμένων προβλέψεων εκμεταλλεύσεως


Γνωμ. 91/1683/1992 Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως των σχηματισμένων προβλέψεων εκμεταλλεύσεως

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός της χρησιμοποιήσεως των σχηματισμένων προβλέψεων εκμεταλλεύσεως

Νο 91. Γνωμ. 1683/1992

Ι. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο προβλέπει στην παράγρ. 2.2.405 περίπτ. 5 εδ. β' τους εξής δύο λογιστικούς χειρισμούς για τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων προβλέψεων εκμεταλλεύσεως:

Πρώτος Χειρισμός: Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών του 44 με τον τίτλο "χρησιμοποιημένες προβλέψεις". Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση εξόδου επακολουθεί τακτοποίηση των λογαριασμών ως εξής:

α) Εάν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μεγαλύτερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως, με χρέωση των υπολογαριασμών του 44 "σχηματισμένες προβλέψεις", μεταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού 84.00 "έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων".

β) Εάν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μικρότερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, με το ελλείπον ποσό της προβλέψεως, χρεώνεται σχετικός υπολογαριασμός του 82.00 "έξοδα προηγούμενων χρήσεων". Ο παραπάνω χειρισμός έχει το πλεονέκτημα, ότι είναι απλούστερος από τον επόμενο Δεύτερο Χειρισμό και οι κίνδυνοι των λαθών είναι σημαντικά λιγότεροι, μειονεκτεί, όμως, στο ότι τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων καταχωρούνται τη χρήση λογαριασμού του ισολογισμού (του 44 και του υπολογαριασμού του "χρησιμοποιημένες προβλέψεις") και αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην κατάρτιση του ταμειακού απολογισμού καθώς και του πίνακα πηγών και διαθέσεως κεφαλαίων (γνωστού και ως "κατάσταση μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσεως") και ίσως και να προκύψουν και τυπικοφορολογικά θέματα, από υπερβολική (και εσφαλμένη βέβαια) προσήλωση του φορολογικού ελέγχου στους "τύπους" κ.λπ. (γιατί στη φορολογική δήλωση θα περιλαμβάνονται προς έκπτωση και ποσά εξόδων που θα έχουν καταχωρηθεί στη χρέωση λογαριασμού του ισολογισμού και όχι των αποτελεσμάτων χρήσεως).


Δεύτερος Χειρισμός: Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς εξόδων της Ομάδας 6.
Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση εξόδου, το ποσό της προβλέψεως που είχε σχηματισθεί για το έξοδο αυτό μεταφέρεται, από τον οικείο υπολογαριασμό του 44, στην πίστωση του λογ/σμού 78.05 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως" και στη συνέχεια γίνονται οι ακόλουθες τακτοποιήσεις:

α) Εάν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μεγαλύτερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως, με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 44, μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 84.00 "έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων".
Εάν όμως είχε προηγηθεί η μεταφορά ολόκληρου του ποσού της σχηματισμένης προβλέψεως στην πίστωση του 78.05, τότε το επιπλέον ποσό μεταφέρεται (υπό μορφή αντιλογισμού) στον 84.00.

β) Στην περίπτωση που είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μικρότερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, τότε: - είτε το ακάλυπτο (από τη σχηματισμένη πρόβλεψη) τμήμα του εξόδου καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 "έξοδα προηγούμενων χρήσεων", - είτε με χρέωση του λογ/σμού 83.13 "προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων" και πίστωση του λογ/σμού 78.05, σχηματίζεται συμπληρωματική πρόβλεψη, ίση με το ακάλυπτο τμήμα του εξόδου.

 γ) Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων (δραστηριότητας προηγουμένων χρήσεων) που με το χειρισμό αυτό καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, (για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις), κατά τη μεταφορά τους (με πίστωση του 90.06) στην Αναλυτική Λογιστική, δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος των υπολογαριασμών του 92 (γιατί σ' αυτό έχουν περιληφθεί οι αντίστοιχες προβλέψεις που σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις), αλλά καταχωρούνται στη χρέωση οικείων υπολογαριασμών του 97 "διαφορές ενσωματώσεως και καταλογισμού (βλ. την παράγρ. 5.218 περίπτ. 1-8 του Γ.Λ.Σ.). Και ο παραπάνω όμως, δεύτερος χειρισμός εμφανίζει το ακόλουθο μειονέκτημα:
Στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (λογ.86), που δημοσιεύεται (βλ. το υπόδειγμα στην παράγρ. 4.1.202 του Γ.Λ.Σ.), το ποσό του λογαριασμού 78.05 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως" περιλαμβάνεται στο κονδύλι. "Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως" ενώ, λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας προσδιορισμού των μικτών αποτελεσμάτων εκμεταλλεύσεως στον λογαριασμό 80.01 (βλ. παράγρ. 2.2.803 περ. 5 του Γ.Λ.Σ.), τα καλυπτόμενα από τις προβλέψεις του λογαριασμού 78.05 έξοδα της Ομάδας 6, αυξάνουν το κονδύλι "Κόστος πωλήσεων", με συνέπεια να επηρεάζεται ισόποσα και το κονδύλι "Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως", με περαιτέρω συνέπεια τα δύο αυτά κονδύλια ("Κόστος πωλήσεων" και "Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως" να μη συμφωνούν με το άθροισμα των αντίστοιχων κονδυλίων των υπολογαριασμών 96.22.00 - 96.22.10 του δευτεροβάθμιου 96.22 "Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως" της Αναλυτικής Λογιστικής.

ΙΙ. Για να παρακαμφθούν τα μειονεκτήματα των δυο προηγούμενων λογιστικών χειρισμών, υποδεικνύουμε να ακολουθείται ο πιο κάτω τρίτος χειρισμός, ο οποίος είναι και πολύ απλούστερος των προηγούμενων.

Τρίτος Χειρισμός:

α) Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 "έξοδα προηγουμένων χρήσεων" και σε ανοιγόμενους τριτοβάθμιους λογαριασμούς, αντίστοιχους των κατ' είδος εξόδων της ομάδας 6 (ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες).

β) Οι σχηματιζόμενες για κάθε (καταβαλλόμενο) έξοδο προβλέψεις, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με χρέωση του λογαριασμού 44 και των οικείων υπολογαριασμών του, μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84 "έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων" και του νεοδημιουργούμενου δευτεροβάθμιου του 84.91 "έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους, αντίστοιχους των δευτεροβάθμιων 44.00 και 44.09.

ΙΙΙ. Οπως σαφώς προκύπτει από τα προηγούμενα, ο πιο πάνω Τρίτος Χειρισμός είναι ο πλέον απλούστερος και με δίχως μειονεκτήματα, άρα και ο σωστότερος. Πάντως, μέχρι τη νομοθετική τροποποίηση του Γ.Λ.Σ., κάθε οικονομική μονάδα έχει την ευχέρεια να επιλέξει έναν, από τους προηγούμενους τρεις χειρισμούς.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης