Γνωμ. 109/1816/1992

Η λογιστική απεικόνιση κατατιθέμενων ποσών σε συνάλλαγμα

1 Ιαν 1992

Taxheaven.gr
Η λογιστική απεικόνιση κατατιθέμενων ποσών σε συνάλλαγμα

Νο 109. Γνωμ. 1816/65194/1992

Σε απάντηση σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε ότι, εφόσον κατατέθηκαν στην τράπεζα για λογαριασμό σας χρήματα, με τα οποία έχετε αναλάβει την υποχρέωση να τα χρησιμοποιήσετε για ορισμένο σκοπό, θα χρεώσετε το λογαριασμό 38.05 "καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν." και θα πιστώσετε ειδικό λογαριασμό υποχρεώσεως, τον οποίο θα ανοίξετε σ' έναν από τους κενούς κωδικούς 53.91 - 53.97 του πρωτοβάθμιου 53 "πιστωτές διάφοροι".

Taxheaven.gr